Skip to Content

Analýza bezpečnostnej situácie a úrovne kriminality v meste v roku 2012

Na základe štatistického vyhodnotenia a porovnania úrovne bezpečnosti a štruktúry kriminality je možné konštatovať, že v základných kvantitatívnych ukazovateľoch sa počet evidovaných deliktov vo forme priestupkov a trestných činov v porovnaní s predchádzajúcim rokom znížil o 19,26%. Na poklese evidovaných a riešených priestupkov sa výraznou mierou podieľa prvok situačnej prevencie, a to snímacie zariadenie kamerového systému inštalované na ul. Klokočovej na konci kalendárneho roku 2010 a celoročná prevádzka vysunutého pracoviska Mestskej polície v časti obvodu č. 3 v Kolónii. Pracovný režim pracoviska kamerového systému v nepretržitej trojzmennej prevádzke tiež výraznou mierou prispel k zníženiu nápadu kriminality, a to najmä na verejných priestranstvách v dosahu snímacích zariadení kamier.
 
Pre zhodnotenie bezpečnostnej situácie a úrovne kriminality je však dôležitejšie hodnotenie protispoločenskej činnosti z hľadiska kvalitatívneho zloženia spektra a foriem deliktov. Z tohto hľadiska bolo v období rokov 2008 a 2009 badateľné výrazné zhoršenie bezpečnostnej situácie v meste a zvýšenie kriminalizácie obyvateľstva mesta a citeľný bol výrazný negatívny trend vo forme nárastu najzávažnejších foriem priestupkov, a to verbálnych a fyzických útokov a konfliktov a majetkových deliktov. V roku 2010 sa v tomto ukazovateli situácia stabilizovala a v roku 2011 došlo dokonca k pomerne výraznému poklesu tohto druhu priestupkov, pričom v roku 2012 nápad týchto priestupkov ostal v úrovni predchádzajúceho roka. Nápad týchto priestupkov kvalifikovaných ako priestupky proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 Z. č. 372/1990 Zb. bol v roku 2012 -114, rok 2011 – 100, rok 2010 – 157 skutkov, rok 2009 – 153 skutkov, rok 2008109 skutkov. Priaznivý vývoj bol zaznamenaný pri majetkových deliktoch vo forme krádeží, podvodov, úmyselného poškodzovania verejného a súkromného majetku kvalifikovaných ako priestupky proti majetku podľa § 50 Z. č. 372/1990 Zb., kde v roku 2010 došlo k výraznému medziročnému poklesu v porovnaní s rokom 2009, pričom v roku 2011 sa podarilo úroveň nápadu udržať a stabilizovať a v roku 2012 znížiť. V roku 2012 – 116 riešených majetkových deliktov, rok 2011 – 126 riešených majetkových deliktov, rok 2010 – 124 riešených majetkových deliktov, rok 2009 - 203 majetkových priestupkov, rok 2008 – 88 priestupkov. Na úseku hlavnej činnosti mestskej polície - zabezpečovania verejného poriadku a riešení súvisiacich priestupkov vo forme výtržníctva, rušenia nočného kľudu, obťažovania, vzbudzovania verejného pohoršenia a opilstva, teda deliktov kvalifikovaných ako priestupky proti verejnému poriadku podľa § 47 Z. č. 372/1990 Zb., sa početnosť evidovaných skutkov v porovnaní s predchádzajúcim obdobím výrazne medziročne znížila a okrem roku 2011 sa kontinuálny pokles týchto deliktov podarilo udržať. Rok 2012 – 94 priestupkov, rok 2011 – 150 priestupkov, rok 2010 – 108 priestupkov, rok 2009 - 149 priestupkov, rok 2008 154 priestupkov. Za účelom ďalšej stabilizácie situácie resp. zabezpečenia priaznivého vývoja na úseku nápadu uvedených foriem deliktov sa ako nevyhnutnosť javí vytvorenie permanentného tlaku vo forme zabezpečenie nepretržitej prevádzky mestskej polície, čo však pri súčasnom personálnom obsadení útvaru policajtmi nie je reálne. Zvýšenie počtu príslušníkov MsP je žiadúce aj za účelom nevyhnutnej zmeny organizácie práce príslušníkov MsP, ktorí v posledných piatich kalendárnych rokoch vykonávajú pracovnú činnosť v kombinovaných 7,5 hodinových a 11 hodinových pracovných zmenách, čo je stav dlhodobo neudržateľný.
Na úseku ostatných foriem priestupkov, vrátane porušení VZN mesta je v porovnaní s rokmi 2008, 2009, 2010, 2011 situácia v meste stabilizovaná, v porušovaní VZN mesta nápad osciluje na úrovni posledných troch rokov. Počet riešených porušení VZN v roku 2012 – 222, rok 2011 – 269, rok 2010 – 222, rok 2009 - 265 porušení VZN. Pri VZN mesta č. 85/2009 o podmienkach predaja, podávania a používania alkoholických nápojov na území mesta Hnúšťa sme v porovnaní s rokom 2011 zaznamenali výrazný, až 61,25% pokles riešených priestupkov rok 2012 – 31 priestupkov, rok 2011 – 80 priestupkov a 48,39% pokles porušení VZN č. 4/91 o zdravom životnom prostredí, ochrane verejného poriadku a zelene na území mesta. Negatívny vývin sme zaznamenali pri počte prípadov neoprávneného nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom – prípady kvalifikované ako porušenia VZN č. 96/2010 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta kde bol zaznamenaný 53,33% medziročný nárast uvedeného druhu priestupkov, na ktorom sa podieľajú hlavne prípady vyberania odpadu na stanovištiach TKO na sídliskách mesta a znečisťovanie okolia nádob na TKO, ako aj prípady neoprávneného nakladania s veľkoobjemovým a stavebným odpadom. Pozitívny trend bol zaznamenaný aj pri vedľajšej činnosti mestskej polície, ktorú vykonáva nad rámec svojich povinností, a to je odchyt zbehnutých a túlavých psov. Kým v roku 2011 mestskí policajti odchytili 70 jedincov, v roku 2012 to bolo 51 psov, čo je medziročný pokles o 27,14%.
 
Z hľadiska delikvencie obyvateľstva sme v porovnaní s rokom 2011 zaznamenali v roku 2012 pokles počtu usvedčených páchateľov trestných činov, majetkových a iných priestupkov. Pokles počtu usvedčených páchateľov súvisí so znížením počtu spáchaných priestupkov v sledovanom období v porovnaní s rokom 2011 o 19,26%. Naopak percento objasnených priestupkov a tým aj usvedčených páchateľov stúplo z 91,97% v roku 2011 na 92,45% v roku 2012.Absolúte počty usvedčených páchateľov v konaniach vedených mestskou políciou sa v priebehu posledných rokov vyvíjali nasledovne: V roku 2010 – 1277 usvedčených páchateľov, rok 2011 – 1741, rok 2012 – 1316 usvedčených páchateľov.
Z hľadiska vekovej štruktúry delikventov je vekové zloženie páchateľov stabilizované najmä vo vekovej kategórii delikventov do 15 rokov, kde v priebehu posledných štyroch rokoch zaznamenávame kontinuálny pokles celkového počtu páchateľov priestupkov vo vekovej kategórii do 15 rokov. Pomerné zastúpenie páchateľov do 15 rokov sa v priebehu rokov 2009 - 2011 kontinuálne znižovalo v roku 2012 došlo k miernemu nárastu percentuálneho zastúpenia maloletých z celkového počtu páchateľov. V roku 2012 bolo usvedčených 134 maloletých páchateľov do 15 rokov ( rok 2011 – 153, rok 2010 – 197 maloletých). Maloletí páchatelia tvorili 16,71% ( rok 2011 – 15,24%, rok 2010 - 19,24 %)z celkového počtu páchateľov. Pomerne priaznivý trend vývinu delikvencie v tejto vekovej kategórii je spôsobený najmä stále sa zvyšujúcim počtom preventívnych a výchovných aktivít a profylaxiou na školách. V porovnaní s rokmi 2009 až 2011 sme v roku 2012 zaznamenali pokles mladistvých páchateľov zo 169 v roku 2011 na 90 v roku 2012. Absolútne počty v predchádzajúcich obdobiach boli 113 v roku 2009 a 151 v roku 2010. Pokles delikvencie mladistvých vo vekovej kategórii 15-18 rokov je čiastočne spôsobený aj skutočnosťou, že do vekovej kategórie 15 až 18 ročných sa dostávajú deti, ktoré v posledných 5 rokoch prešli v rámci preventívnych a výchovno-vzdelávacích aktivít mestskej polície v základných školách zvýšeným prísunom informácii a vedomostí aj z oblasti profylaxie delikvencie. Pokles počtu páchateľov v tejto kategórii pripisujeme aj permanentnému tlaku zo strany mestskej polície pri odhaľovaní latentnej – skrytej delikvencie tejto vekovej kategórie, vo forme prípravy a realizácie množstva cielených bezpečnostných a súčinnostných akcii zameraných na odhaľovanie a potláčanie protispoločenskej činnosti práve vo vekovej kategórii 15 – 18 rokov. V roku 2012 bolo takýchto akcii zrealizovaných 17.Uvedenú skutočnosť potvrdzuje aj pomerné zastúpenie mladistvých páchateľov z celkového počtu usvedčených páchateľov v roku 2012 čo predstavuje 11,22% zo všetkých páchateľov (rok 2011 - 16,83 %). 578 páchateľov (rok 2011 - 682) tvorili dospelí nad 18 rokov, čo predstavuje 72,07% zo všetkých usvedčených páchateľov(rok 2011 - 67, 93 %).
Demografický vývin pomeru páchateľov mužov a žien je v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi stabilizovaný, pomer sa na rozdiel od rokov 2010 a 2011 v roku 2012 mierne posunul v prospech mužov ako páchateľov rôznych deliktov. Muži v roku 2012 tvorili 73,40% všetkých páchateľov (rok 2011 – 77,60%, rok 2010 – 74,00%) a ženy 26,60% (rok 2011 – 22,40%, rok 2010 – 26,00%).
Z hľadiska závažnosti konania stotožnených delikventov sa zhoršuje situácia na úseku odhaľovania a usvedčovania páchateľov trestných činov: rok 2012 – 16 páchateľov trestných činov, rok 2011 – 32 páchateľov, rok 2010 – 40 páchateľov, 2009 - 42 páchateľov, rok 2008 - 38 páchateľov. Pokles počtu usvedčených páchateľov trestných činov je spôsobený do určitej miery aj obmedzením spolupráce medzi MsP a zložkami Policajného zboru z dôvodu vypovedania Zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi mestom Hnúšťa a Krajským riaditeľstvom PZ v Banskej Bystrici zo strany Policajného zboru, ako aj poklesom záujmu operatívnych zložiek OR PZ Rimavská Sobota o spoluprácu a výmenu operatívnych informácii s MsP, a to najmä od 2. polroka 2011. Zvrátiť tento nepriaznivý stav by mala napomôcť aj obnovená oficiálna spolupráca so zložkami Policajného zboru v zmysle Dohody o spolupráci pri ochrane verejného poriadku a v obecných veciach verejného poriadku medzi Krajským riaditeľstvom PZ v Banskej Bystrici a Mestom Hnúšťa zo dňa 13.09.2012, ktorou sa nadviazalo na intenzívnu spoluprácu medzi zložkami Policajného zboru a mestskej polície z rokov 2009 až 2010.
 
Pri zníženej úrovni nápadu majetkových deliktov, ktorých bolo v roku 2012 evidovaných 116 (v roku 2011 – 126, v roku 2010 – 124) bol v roku 2012 zaznamenaný aj pokles počtu usvedčených páchateľov majetkových deliktov (krádeží, poškodzovaní súkromného a verejného majetku atď.) v porovnaní s rokom 2011, kedy bolo usvedčených 77 a v roku 2012 – 62. (pre porovnanie v roku 2010 - 60 usvedčených páchateľov majetkových deliktov), pričom však objasnenosť tohto druhu priestupkov, ktoré sú na dokazovanie najnáročnejšie ostala na vysokej úrovni, tak ako tomu bolo aj v roku 2011.
Priaznivý vývoj bol zaznamenaný v ukazovateľoch agresivity páchateľov jednotlivých deliktov, kde výrazne klesol podiel páchateľov, ktorých je nevyhnutné pri zákroku obmedziť na osobnej slobode, resp. proti ktorým je nevyhnutné použiť donucovacie prostriedky. Medziročne počet v posledných štyroch rokoch klesá z 70 osôb v roku 2009, 62 v roku 2010, 34 v roku 2011 až na 16 v roku 2012.
 
Denná doba páchania jednotlivých skutkov sa v porovnaní s rokom 2010, kedy bolo pomerne rovnomerné rozdelenie páchania skutkov počas rannej a odpoludňajšej pracovnej zmeny MsP v roku 2011 posunula bližšie k rozloženiu z roku 2009 a tento trend pokračoval aj v roku 2012. V roku 2012 bolo v čase rannej pracovnej zmeny evidovaných 804 udalostí – 61,47% a v odpoludňajšej pracovnej zmene 458 udalostí – 35,01%. Percentuálny podiel skutkov spáchaných v nočnej pracovnej zmene porovnaní s rokmi 2009, 2010, 2011 výrazne klesol: rok 2009 - 89 udalostí – 8,82%, rok 2010 - 88 udalostí - 9,88 %, rok 2011 – 130 udalostí – 8,03%, rok 2012 – 46 udalostí – 3,52% v nočnej pracovnej zmene. Z uvedeného dôvodu sa ako optimálne naďalej javí rozdelenie fondu pracovného času ako aj určenie úradných hodín mestskej polície v intenciách predchádzajúcich troch rokov.
 
Veľmi nepriaznivý stav pretrváva v osobnej iniciatíve a ochote občanov oznamovať podozrenia z protiprávneho stavu, resp. z protiprávneho konania, ktoré sa dejú v ich okolí, hoci aj anonymne. Z hľadiska spolupráce polície s občanom sa veľmi nepriaznivý stav v posledných troch rokoch takmer nezmenil. Aj v kalendárnom roku 2012 policajti vyhľadali viac ako 2/3 všetkých priestupkov vlastnou činnosťou. To znamená, že 885 porušení zákona (rok 2011 - 1108), čo tvorí 67,66% (rok 2011 - 68,40 %)zo všetkých podozrení ostalo bez povšimnutia obyvateľov. Len 423 podozrení z priestupkov a trestných činov (rok 2011 - 512), teda 32, 34% (rok 2011 - 31,60 %) oznámili mestskej polícii občania a právnické osoby. Aj tak logisticky, personálne a materiálne náročné opatrenia ako bolo zriadenie a prevádzka vysunutého pracoviska MsP v Kolónii, a to aj za účelom, aby obyvatelia mohli oznámenia podávať čo najbližšie k miestu svojho bydliska sa míňajú účinku a v drvivej väčšine prípadov občan nemá záujme podieľať sa na chode a fungovaní vecí verejných vo forme spolupráce s poriadkovým útvarom mesta. Pri oznamovaní podozrení zo spáchania priestupkov oveľa väčšiu iniciatívu a občiansku uvedomelosť prejavujú v porovnaní s dospelými deti, školáci a mládež, na čo majú vplyv aj výchovno-vzdelávacie aktivity mestskej polície na školách a v školských zariadeniach.
 
Pomerné rozloženie kriminality v jednotlivých častiach mesta sa v rokoch 2010 a 2011 medziročne markantne nemenilo. K pomerne výraznej zmene rozloženia spáchaných deliktov v jednotlivých častiach mesta v porovnaní s rokmi 2009 – 2011 však došlo v roku 2012. Najviac deliktov (bez dopravných priestupkov) bolo v roku 2012 spáchaných v časti obvodu č. 1 - širšom centre mesta, a to 246 priestupkov – 35,70%. Tak početnosť ako aj pomerné zastúpenie priestupkov v tomto obvode v porovnaní s ostatnými časťami mesta ostalo najvyššie, avšak podiel priestupkov spáchaných v tejto časti mesta sa v porovnaní s predchádzajúcim hodnoteným obdobím znížil o 8,39%. Rok 2011362 priestupkov=44,09%, rok 2010 - 42,31 %, v roku 2009 - 41,09%. Dôvodom najvyššieho počtu spáchaných priestupkov práve v tomto obvode je najväčšia frekvencia pohybu osôb v uvedenej časti mesta najmä v dopoludňajších hodinách a popoludní do 15. hodiny, ako aj vysoký počet návštevníkov mesta v tejto časti dochádzajúcich za prácou, do úradov, do škôl a za službami z okolitých miest a obcí. Výrazný podiel na počte evidovaných priestupkov práve v širšom centre mesta má aj skutočnosť, že 5 z 9 kamier kamerového systému je umiestnených práve v tejto lokalite, čo má za následok nízku latentnosť deliktov. Na druhej strane preventívny účinok prvkov kamerového systému inštalovaných v tejto časti mesta sa v roku 2012 prejavil na viac ako 8% medziročnom poklese priestupkov spáchaných práve v tejto časti mesta. V roku 2012 bolo v širšom centre mesta evidovaných 246 priestupkov, zatiaľ čo v roku 2011 až 362 priestupkov. V počte riešených deliktov v rokoch 2009 až 2011 po obvode č. 1 - širšom centre mesta nasledovala časť obvodu č. 3 - Kolónia a Likierso 162 priestupkami v roku 2011 = 19,73% z evidovaných priestupkov. V roku 2010 to bolo 22,00 % všetkých udalostí, rok 2009 - 23,86%. V roku 2012 však obvod č. 3 – Kolónia evidujeme ako obvod s najnižším počtom spáchaných priestupkov v porovnaní s ostatnými troma obvodmi, kedy bolo v Kolónii a Likieri v roku 2012 spáchaných 141 priestupkov, čo predstavuje 20,46% zo všetkých priestupkov. Na najnižšom nápade kriminality v tejto časti obvodu sa podpísala celoročná prevádzka vysunutého pracoviska mestskej polície na ul. Školskej č. 225, ktorá veľmi dobre plní najmä úlohu prvku situačnej prevencie. Medziročný pokles priestupkov zo 162 v roku 2011 na 141 v roku 2012 v Kolónii sa podarilo dosiahnuť napriek stále pretrvávajúcej nepriaznivej demografickej situácii v tejto časti mesta, kde pomerne veľkú časť obyvateľstva tvoria marginalizované skupiny a obyvatelia žijúci v sociálne znevýhodnenom a málo podnetnom prostredí. V porovnaní s rokmi 2009 až 2011 sa však zvýšil podiel delikvencie na sídliskách mesta v porovnaní s ostatnými mestskými časťami. V obvodoch 4. a 2., do ktorých patria najväčšie sídlisko na ul. Klokočovej a sídlisko na ul. 1. Mája, predstavoval podiel na všetkých spáchaných priestupkoch až 43,84% = 302 priestupkov. Pre porovnanie v predchádzajúcich rokoch to bolo: rok 2009 – 35,05%, rok 2010 – 35,69%, rok 2011 – 36,18% = 297 priestupkov. Z uvedeného počtu bolo 149 priestupkov( rok 2011 - 149 priestupkov) = 21,63% ( rok 2011 18,15%) zo všetkých priestupkov spáchaných v časti obvodu č. 2 a 153 priestupkov(rok 2011 - 148 priestupkov) = 22,21% ( rok 2011 - 18,03%) v časti obvodu č. 4. Vo zvýšenom náraste absolútneho počtu priestupkov, ako aj na pomernom náraste priestupkov na sídliskách mesta sa odzrkadlila aj vyššia úspešnosť odhaľovania latentnej delikvencie na ul. Klokočovej a Jilemnického pomocou kamery umiestnenej v časti obvodu č. 4 koncom roka 2011.
 
 
 
náčelník MsP:
Milan Migaľa

 

 

Komentáre

Voľby prehliadania komentárov

Vyberte si, ako chcete zobrazovať komentáre a kliknite na "Uložiť zmeny".

Ďakujem za ľudí z Kolónie za

Ďakujem za ľudí z Kolónie za mestskú políciu, ktorá je tu. Cítime sa bezpečnejšie a myslím si, že to potvrdila aj štatistika.

Pán náčelník viete vyčísliť

Pán náčelník viete vyčísliť približné náklady, ktoré si vyžiadal medziročný pokles priestupkov zo 162 v roku 2011 na 141 v roku 2012 v Kolónii?

Náklady na prevádzku

Náklady na prevádzku pracoviska mestskej polície v Kolónii nie sú samostatnou rozpočtovou položkou v programovom rozpočte mestskej polície. Pokiaľ porovnáme rozpočet programu 5.1.1: "Hliadková a obchôdzková činnosť, dohľad nad dodržiavaním verejného poriadku, vyhľadávanie latentnej protispoločenskej činnosti", kde sú zahrnuté aj náklady ma mzdy policajtov a materiálne vybavenie pri uvedených činnostiach ale v celom obvode MsP, nielen v Kolónii, tak rozpočtované náklady v roku 2012 v porovnaní s rokom 2011 medziročne vzrástli o 1043,54.-€. Prevádzkové náklady na údržbu, upratovanie pracoviska v Kolónii boli minimálne, nakoľko všetky upratovacie a čistiace práce v roku 2012 vykonávali odsúdení v rámci trestu povinnej práce. Prípravu priestorov (maľovanie, sťahovanie, drobné opravy) v roku 2011 zrealizovali príslušníci MsP vo svojom voľnom čase za prispenia členov KOVP a aktivačných pracovníkov mesta. Náklady na interiérové vybavenie v roku 2011 boli nasledovné: podlahová krytina 103, 60.-€, stoličky – 35,20.-€, mreža na okno + inštalácia – 169,85.-€, písací stôl - 1,00.-€, stolík pod počítač: 1,00.-€. kľúče pracovisko Kolónia – 2,40.-€, maliarske potreby – kancelária Kolónia – 29,82.-€, policové zásuvky – 4,41.-€, kancelárske potreby Kolónia – 102,50.-€, domový zvonček Kolónia – 9,90.-€.
Náklady na interiérové vybavenie v roku 2012 boli nasledovné: repasovaný osobný počítač: 0.-€ - dar od Ing. Košarníka, monitor k počítaču: 0.-€ - vyradené zariadenie z MsÚ, kancelárske kreslo: 0.-€ - príslušníkmi MsP opravený vyradený inventár.

Migaľa

To si robíte srandu??? Koľko

To si robíte srandu??? Koľko krát ste videli mests.policajtov prechádzať sa v uliciach Kolónie, alebo upozorňovať rómov za výrub dreva??? Spravte o tom štatistiku za r.2012 a uvidíte tie čísla - nebude Vám treba ani kalkulačka.

Vaše otázky boli zodpovedané

Vaše otázky boli zodpovedané v samostatných informatívnych článkoch na stránke www.hnusta.sk zo dňa 29.01.2013: "Využitie fondu pracovného času na pracoviskách mestskej polície v roku 2012" a v článku zo dňa 01.02.2013:"Preverovanie a vybavovanie oznámení, podnetov a sťažností Mestskou políciou Hnúšťa a štruktúra riešených deliktov v roku 2012".

Doplňujúca informácia: Na pracovisku MsP v Kolónii bolo v roku 2012 odpracovaných 1305,5 pracovných hodní, plánovaný rozsah 1400 pracovných hodín za rok bol splnený na 93,25%.

Migaľa

A koľkokrát upozornili v

A koľkokrát upozornili v Kolónií na nesprávne parkovanie áut na zeleni, / teraz je tam samozrejme sneh /, alebo na parkovanie priamo pred vchodom do bytovky čo zapríčiňuje sťaženie prechodu / napr. s detským kočíkom / a to nehovoriac v prípade potreby hasičov, alebo lekárskej služby

Aj Vaše otázky boli

Aj Vaše otázky boli zodpovedané v článkoch zverejnených na www.hnusta.sk dňa 01.02.2013: "Preverovanie a vybavovanie oznámení, podnetov a sťažností MsP Hnúšťa a štruktúra riešených deliktov v roku 2012" a zo dňa 20.02.2013: "Spôsoby prejednania priestupkov riešených mestskou políciou v roku 2012". V uvedených článkoch sú aj osobitné časti venované priestupkom proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a proti verejnému poriadku súvisiace s porušením VZN mesta o zdravom životnom prostredí, ochrane verejného poriadku a zelene na území mesta na ktoré sa pravdepodobne pýtate.

MigaľaX