Skip to Content

Zápis detí do MŠ Nábrežie Rimavy

Z  Á P I  S

Riaditeľstvo Materskej školy Nábrežie Rimavy Hnúšťa oznamuje rodičom a verejnosti, že zápis detí do Materskej školy
na školský rok 2015 / 2016
bude prebiehať v mesiaci
M A R E C

Podmienky prijatia:

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku
Dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky alebo dodatočne odloženým začiatkom šk.doch.
MŠ prijíma spravidla deti od 3 – 6 rokov, podľa záujmu rodičov aj deti od dvoch rokov
Deti do tried zaraďujeme spravidla rovnakého veku
V MŠ vieme vytvoriť podmienky aj pre deti so ŠVVP – s ľahším zdravotným alebo telesným postihom

Charakteristika MŠ

Materská škola má rekonštruovaných 5 tried, sú vybavené novým nábytkom. Ponúka kvalitný výchovno – vzdelávací proces realizovaný kvalifikovanými učiteľkami
každá trieda je vybavená digitálnou technikou – počítač, internet, v troch triedach sú interaktívne tabule
zabezpečuje činnosť krúžkov: oboznamovanie sa s anglickým jazykom, krúžok moderného tanca (interne), výtvarný krúžok (externe)
je zapojená do národných projektov: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, projekt Aktivizujúce metódy vo výchove, projekt inkluzívnej edukácie PRINED
zameraná je na Enviromentálnu výchovu, zapája sa do projektov Agentúry životného prostredia, kde získala dva ocenenia "Za najlepší projekt EV realizovaný v MŠ"

Žiadosť o prijatie si môžete vyzdvihnúť osobne v MŠ, kde Vám s radosťou ukážeme priestory MŠ a radi Vás poinformujeme o špecifikách našej MŠ.X