Skip to Content

POH BBSK na roky 2016-2020

Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie Banská Bystrica zverejňuje k pripomienkovaciemu konaniu Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016 - 2020, ktorý je strategickým dokumentom a určuje smerovanie odpadového hospodárstva na regionálnej úrovni na vytýčené obdobie.

Tento strategický dokument podlieha povinnému hodnoteniu podľa § 4 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“). Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja “ je možné predkladať najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia dotknutou obcou na adresu:

Okresný úrad Banská Bystrica
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie Ľ. Štúra č. 1
974 05 Banská Bystrica

e-mail: slava.parnicanova@minv.sk
fax: (048) 4306259
tel.: 048/ 4306308

Konzultácie podľa § 6 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné uskutočniť počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na Okresnom úrade v Banskej Bystrici, odbore starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č.1, 974 05 Banská Bystrica, v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. (termín konzultácie si odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom).

PrílohaVeľkosť
oznam-_o_strategickom_dokumente_poh-bb-kraja.pdf124.34 KB


X