Skip to Content

Rok činnosti Komisie podnikateľskej činnosti, správy majetku mesta, obchodu a služieb a regionálnej politiky

Mestské zastupiteľstvo v Hnúšti má vo volebnom období 2014 - 2018 zriadených sedem komisií, ktoré pôsobia ako jeho poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Súčasné zloženie komisií, ktoré tvoria poslanci a občania mesta, bolo schválené na zasadnutí MsZ v januári minulého roka, odkedy ubehol už rok ich činnosti.
Jednou z týchto komisií je aj Komisia podnikateľskej činnosti, správy majetku mesta, obchodu a služieb a regionálnej politiky (ďalej len komisia), ktorej predsedom je poslanec Mgr. Grigorij Šamin. Ďalším členom je poslankyňa Ing. Danka Kiráľová a občania mesta sú zastúpení ďalšími 5 členmi, ktorými sú: Ján Wágner, Ing. Miroslava Vargová, Zuzana Boľfová, Mgr. Karol Anger a Karol Teicher. Prinášame Vám informácie o jej aktivitách:

Členovia komisie sa počas roka 2015 stretli celkovo desaťkrát, z toho osemkrát na zasadnutiach komisie, jedenkrát v teréne pri obhliadke stavu Petrivalského vily a jedenkrát na stretnutí s podnikateľmi a riaditeľmi mestských organizácií.

Pravidelným bodom programu zasadnutí komisie v minulom roku bolo posudzovanie žiadostí občanov a právnických osôb o kúpu a prenájom prebytočného majetku mesta, ako aj zámerov mesta na predaj a prenájom majetku v súlade so zásadami hospodárenia a nakladanie s majetkom mesta. Celkovo riešila komisia 15 žiadostí o kúpu, resp. prenájom pozemkov a prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta, pričom 10 z nich odporučila mestskému zastupiteľstvu na schválenie. Prevažujúcim účelom predaja, resp. prenájmu majetku mesta bolo zriadenie záhrad občanmi a vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov pod existujúcimi alebo plánovanými stavbami (napríklad pod plánovaným kruhovým objazdom).

Vo februári 2015 si členovia komisie prezreli priestory Petrivalského vily a dokumentáciu, ktorá bola dovtedy spracovaná za účelom jej rekonštrukcie. Na základe toho predložila komisia mestskému zastupiteľstvu návrh na zrušenie vily ako prebytočného majetku mesta s cieľom pokračovať v snahe o jej rekonštrukciu a následné zriadenie turistického informačného centra a pamätnej izby J. F. Rimavského v jej priestoroch.

V apríli sa na podnet komisie a pracovníkov mestského úradu konalo stretnutie s miestnymi podnikateľmi a riaditeľmi mestských organizácií k novým postupom mesta pri zadávaní podlimitných zákaziek prostredníctvom elektronického trhoviska. Okrem toho boli prítomným predstavené možnosti podpory podnikateľských projektov v programovom období 2014 - 2020 z fondov EÚ.

Na podnet komisie sa začalo v apríli s rozparcelovaním pozemkov na Školskej ulici v miestnej časti Kolónia, ktoré sú už v súčasnosti určené na predaj ako jediné nové voľné stavebné pozemky v majetku mesta.

Medzi ďalšie návrhy, ktoré komisia v rámci svojej činnosti predložila mestskému zastupiteľstvu, patrí:
- príprava a realizácia priestorového informačného systému (orientačné tabule s označením ulíc, významných objektov a služieb pre občanov)
- spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Petrivalského vily
- zabezpečenie poukážok pre jubilantov u miestnych podnikateľov
- aktualizácia akčného plánu programu rozvoja mesta, ktorá spočíva v spracovaní zoznamu plánovaných projektov mesta na najbližšie roky.

Na všetkých zasadnutiach poskytovali členom komisie súčinnosť a potrebné informácie aj pracovníci mestského úradu, najmä Oddelenie výstavby, rozvoja územia a životného prostredia a prednostka, za čo im patrí poďakovanie.

Komisia bude aj naďalej aktívne pokračovať vo svojej činnosti s cieľom čo najviac prispieť k zveľaďovaniu majetku vo vlastníctve mesta a k podpore miestnych podnikateľov, ktorí sa kedykoľvek môžu obrátiť na jej predsedu alebo ostatných členov so svojimi podnetmi, problémami a návrhmi na ich riešenie.

Miroslava Vargová
členka Komisie podnikateľskej činnosti, správy majetku mesta, obchodu a služieb a regionálnej politikyX