Skip to Content

Zápis do 1. ročníka ZŠ

Základná škola J. F. Rimavského Nábrežie Rimavy
pozýva všetkých predškolákov a ich rodičov na
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZŠ,
ktorý sa uskutoční dňa 1. apríla 2016 (v piatok)
o 15.00 hod.
v budove I. stupňa ZŠ

K ZÁPISU JE POTREBNÉ PRINIESŤ: rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonných zástupcov

Naša škola vám ponúka:
- kvalifikovaný pedagogický zbor,
- optimálny počet žiakov v triedach,
- priaznivé podmienky a dostatok priestoru pre tvorivý a prirodzený prejav detí,
- odborné učebne a športový areál,
- školský klub detí a školskú jedáleň,
- vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka ZŠ,
- medzipredmetové vyučovanie cudzích jazykov metodikou CLIL,
- prípravu žiakov a ich účasť na predmetových súťažiach a olympiádach,
- školy v prírode, plavecké a lyžiarske kurzy, pobyty pri mori,
- rozvíjanie talentu a nadania detí formou záujmových útvarov,
- možnosť slovného hodnotenia,
- individuálnu integráciu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pod odborným vedením školského špeciálneho pedagóga,
- učebnice matematiky a šlabikár od autorov – pedagógov našej ZŠ.X