Skip to Content

Pripravený do praxe znamená byť úspešný

Pripravený do praxe znamená byť úspešný!
Doplňte si vedomosti v odbore v Strednej odbornej škole v Hnúšti, overte si prax a s maturitným vysvedčením môžete nastúpiť na akúkoľvek pozíciu v kovovýrobe a strojárskom priemysle, nábytkárskej firme, alebo si napríklad zriadiť vlastný krajčírsky salón. Nové poznatky a vyššie vzdelanie vo vašom odbore vám pomôžu získať perspektívnejšie a výhodnejšie pracovné miesto vo firme, alebo si založiť vlastnú živnosť.

Stredná odborná škola, Hlavná 425, Hnúšťa otvára v školskom roku 2017/2018
2-ročné nadstavbové štúdium v študijných odboroch:

2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
3347 L drevárska a nábytkárska výroba
3125 L odevníctvo

Štúdium je bezplatné. Pre každého študenta vytvoríme podmienky, ktoré zohľadnia jeho individuálne potreby napríklad z dôvodu zamestnania a ďalších prekážok. Ponúkame ústretový prístup tak, aby každý študent úspešne absolvoval štúdium a dosiahol úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou.

Bližšie informácie a tlačivo prihlášky dostanete v škole alebo na telefónnom čísle 047/542 24 26, 0905 405 188, 0904 101 596.

Všetci uchádzači budú prijatí bez prijímacích skúšok. Podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie trojročného učebného odboru s výučným listom v príslušnom odbore.

Termín podania prihlášky: do 31. mája 2017 – I. termín
do 31. júla 2017 – II. termín

e-mail: soshnusta@outlook.sk, sss@doshnusta.edu.sk
Internet: www.soshnusta.edupage.org
Facebook: Stredná odborná škola HnúšťaX