Skip to Content

Územnoplánovacia dokumentácia - ÚPM Hnúšťa, ZaD č. 2

Cieľom týchto zmien a doplnkov je:
- doplnenie obytnej plochy Za humnami pre obytnú funkciu formou IBV
- zmena funkcie časti pásu filtračnej zelene západne od priemyselného areálu na funkciu občianskej vybavenosti.
- využitie voľnej plochy na východnej strane Baníckej ulice pre funkciu občianskej vybavenosti
- využitie pozemku okolo čerpacej stanice pohonných hmôt na funkciu záchytného parkoviska

Zadanie pre spracovanie územného plánu mesta Hnúšťa bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Hnúšti uznesením č. 39/2002 zo dňa 23. októbra 2002.
Územný plán mesta Hnúšťa bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Hnúšti uznesením
č. 17/2004 zo dňa 3. marca 2004.
Zmena č. 1 Územného plánu mesta Hnúšťa bola schválená Mestským zastupiteľstvom v Hnúšti uznesením č. 17/2011 zo dňa 23. 2. 2011. VZN č. 98/2011.

PrílohaVeľkosť
hna_._2_45_400.pdf1.04 MB
1-sirsie_vztahy.pdf2.73 MB
2-komplexny-z.pdf4.49 MB
3-komplexn.pdf4.73 MB
4-doprava.pdf4.3 MB
5-energotelekom.pdf3.41 MB
6-voda.pdf4.29 MB
7-pp.pdf3.1 MB
8-vps.pdf3.72 MB


X