Skip to Content
A ponad vami ten Sinec polnočný so svojím menším bratom Maginhradom jak dva v povestiach víťazi báječní stoja na stráži nad svojím pokladom. A tá Rimava, strieborná Rimava, stužkou kol pásu Tvojho sa pretkáva.

(Ján Botto - Na dolinu Rimavskú)

 {projekty-mesta-hnusta-s-podporou-europskej-unie.png}

Vyhodnotenie fotografickej súťaže "Malohont mojimi očami" a otvorenie výstavy

V utorok 26. januára bola v priestoroch Knižnice prof.

Mestské zastupiteľstvo 016

Číslo MsZ: 
16
Dátum rokovania: 
25.01.2016 - 15:00 - 17:00

Zápis zo 16. zasadnutia MsZ v Hnúšti konaného dňa 25.1.2016.

KALENDÁR TURISTICKÝCH AKCIÍ NA ROK 2016

Klub slovenských turistov v Hnúšti schválil na výročnej členskej schôdzi dňa 15. 1. 2016 Turistický kalendár na rok 2016.

Výberové konanie na riaditeľa/ľku ZŠ JFR Nábrežie Rimavy Hnúšťa

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO HNÚŠŤA
v y h l a s u j e
v zmysle §3 a 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ľky Základnej školy Janka Francicsiho Rimavského, Nábrežie Rimavy č. 457, Hnúšťa s nasledovnými požiadavkami:

Pozvánka Kina RIMAVA

Jednu z najtragickejších expedícií na Mount Everest popisuje americko-britská snímka Everest, ktorú podľa skutočných udalostí nakrútil islandský režisér Baltasar Kormákur.

Oznámenie o zámere prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Hnúšťa

Mesto Hnúšťa zverejňuje v zmysle § 9a) odst. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, VZN o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva a uznesením Mestského zastupiteľstva v Hnúšti oznámenie o zámere prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Hnúšťa z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Syndikovať obsah


X