Skip to Content
A ponad vami ten Sinec polnočný so svojím menším bratom Maginhradom jak dva v povestiach víťazi báječní stoja na stráži nad svojím pokladom. A tá Rimava, strieborná Rimava, stužkou kol pásu Tvojho sa pretkáva.

(Ján Botto - Na dolinu Rimavskú)

 {projekty-mesta-hnusta-s-podporou-europskej-unie.png}

Mestské zastupiteľstvo 025

Číslo MsZ: 
25
Dátum rokovania: 
10.10.2016 - 15:00 - 17:40

Zápis z 25. zasadnutia MsZ v Hnúšti konaného dňa 10.10.2016,

Plstené kapsy, kapsičky, kapsulienky

Projekt ZUŠ, Babka k babce budú kapce - a nielen to, realizovaný s finančnou podporou MAS MALOHONT, pokračoval 08.10.2016 ďalším stretnutím.

2. etapa úspešného projektu: "Knižnica - dom plný kníh" zrealizovaná

Hlavným zámerom projektu je obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva prostredníctvom akvizičnej činnosti knižnice.

Pozvánka na rokovanie MsZ dňa 24.10.2016.

Primátor mesta
H n ú š ť a
V Hnúšti dňa 12.10.2016

P o z v á n k a

Na základe § 12 odst. 1/ zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zákonov ho meniacich a doplňujúcich z v o l á v a m zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hnúšti

dňa 24.10.2016 t. j. v pondelok o 15.00 hod.

do veľkej zasadačky Mestského úradu v Hnúšti.

Druhé miesto Taekwondo klubu Hnúšťa v súťaži tímov v poomsae - 3. kolo sl.ligy SATKD!

Dňa 2.10.2016 sa konalo 3. kolo slovenskej. ligy v Liptov aréne ( Liptovský Mikuláš) v kategórii poomsae, kde reprezentovalo náš klub spolu až 14 pretekárov.

Jesenný zber biologických odpadov zo záhrad (konárov).

Vážení občania v dňoch 10.10.2016 až 31.10.2016 bude v meste Hnúšťa prebiehať jesenný zber biologických odpadov zo záhrad – konárov. Tieto je potrebné umiestniť na kopy (nie do vriec) ku stanovištiam zberných nádob na komunálny odpad, prípadne najbližšie možné miesto. Na kopy konárov nesmú byť umiestňované ostatné druhy odpadov ako napríklad zmesový komunálny odpad, drobný stavebný odpad, veľkoobjemový odpad a podobne. Konáre by mali byť upravené na primeranú veľkosť aby sa zjednodušila manipulácia s nimi a aby bolo možné naložiť na vlečku čo najväčšie množstvo konárov bez rizika ich rozsýpania počas prepravy. O takto uloženom odpade je potrebné informovať pracovníkov Technických služieb na telefónne číslo 047/542 3113, ktorí zabezpečia odvoz v primeranom čase, spravidla do dvoch dní.

" Hnúšťanská trojka " priniesla trofeje aj z ČR!

Už tretí víkend po sebe trávia naši mladí športovci väčšinu času v športových halách. Tentokrát vycestovali do Hradca Králové, kde sa konal medzinárodný turnaj v taekwonde pod názvom Sokol cup - CEFTA 2016.

Syndikovať obsah


X