Skip to Content
A ponad vami ten Sinec polnočný so svojím menším bratom Maginhradom jak dva v povestiach víťazi báječní stoja na stráži nad svojím pokladom. A tá Rimava, strieborná Rimava, stužkou kol pásu Tvojho sa pretkáva.

(Ján Botto - Na dolinu Rimavskú)

 {projekty-mesta-hnusta-s-podporou-europskej-unie.png}

Srdečne pozývame na Snow Film Fest

... POPOLUDNIE PLNÉ ŠPIČKOVÝCH FILMOV!
... SNEH, ĽAD, ADRENALÍN!
... EXTRÉMNE LYŽOVANIE, ZIMNÉ LEZENIE, EXPEDÍCIE, SKIALPINIZMUS A ĎALŠIE ZIMNÉ ŠIALENOSTI!

Návrh VZN o daniach a poplatku na rok 2016

Mestský úrad v Hnúšti oznamuje že v zmysle § 6 odst. 3) zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje n á v r h Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hnúšťa o miestnych daniach a miestnom poplatku na zdaňovacie obdobie roku 2016 a nasledujúce zdaňovacie obdobia.

Pozvánka na divadelné predstavenie

MsKS v Hnúšti a divadlo ODTIAĽ-POTIAĽ Vás srdečne pozývajú na monodrámu PRÍBEH Z ULICE.

Návrh Prílohy č. 5 k VZN č. 88/ 2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady na žiaka škôl a ŠZ

Mesto Hnúšťa zverejňuje návrh Prílohy č. 5 k VZN č. 88/ 2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady na žiaka škôl a ŠZ v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Návrh prílohy k VZN je zverejnený aj na úradnej tabuli mesta Hnúšťa. Rokovanie o ňom bude mať v programe Mestská rada a následne o ňom budú rokovať poslanci Mestského zastupiteľstva na svojom zasadnutí.

Návrh rozpočtu mesta Hnúšťa na roky 2016-2018

Mesto Hnúšťa zostavilo návrh rozpočtu na roky 2016 – 2018 v zmysle § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Návrh na zmenu č. 6 VZN o čiastočných úhradách nákladov v školách a školských zariadeniach.

Mestský úrad v Hnúšti oznamuje že v zmysle § 6 odst. 3) zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov je zverejnený a vyvesený n á v r h na zmenu č.6 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hnúšťa o čiastočných úhradách nákladov v školách a školských zariadeniach.

Syndikovať obsah


X