Skip to Content
A ponad vami ten Sinec polnočný so svojím menším bratom Maginhradom jak dva v povestiach víťazi báječní stoja na stráži nad svojím pokladom. A tá Rimava, strieborná Rimava, stužkou kol pásu Tvojho sa pretkáva.

(Ján Botto - Na dolinu Rimavskú)

 {projekty-mesta-hnusta-s-podporou-europskej-unie.png}

Oznámenie zámeru predať majetok mesta

Mesto Hnúšťa zastúpené primátorom mesta – Mgr. Michalom Bagačkom

zverejňuje

Mestské oslavy 70. výročia Slovenského národného povstania

Extrémna okolnosť vojny preveruje charaktery. Situácie na ostrej hrane medzi životom a smrťou obnažia až na kosť čo je v ľuďoch a preverujú tiež národnú povahu. Tak to bolo i pred sedemdesiatimi rokmi, kedy hrdý národ "podtatranský" povstal so zbraňou v ruke voči nepriateľovi a okupantovi. Aj juh stredného Slovenska sa zapojil do týchto dejinných udalostí. My Hnúšťania sme si ich pripomenuli v stredu 3. septembra na Námestí Janka Francisciho, pred pomníkom partizána.

Memoriál Michala Lumnitzera po desiatykrát

"Život je už taký... Boli tu ľudia, na ktorých mená si nespomenieme. Boli tu ľudia, ktorých si pripomíname len v úzkom či širšom rodinnom kruhu. Boli tu však i ľudia, ktorých si budeme všetci pripomínať vždy, pretože celý svoj život zasvätili ušľachtilej veci. Takým bol aj Michal Lumnitzer - vdýchol elán, nadšenie a zápal hnúšťanskému športu, najmä volejbalu."

V ý z v a na vypracovanie a predloženie rozpočtových požiadaviek na zostavenie programového rozpočtu mesta Hnúšťa na roky 2015 – 2017

V súlade s rozpočtovým harmonogramom na rok 2014, Rozpočtovými pravidlami mesta Hnúšťa, zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p., zákonom č. 583/2004 Z. z.

VII. ročník súťaže vo varení kotlíkovej kapustovej polievky

M E S T O   H N Ú Š Ť A

Vás pozýva na 7. ročník súťaže vo varení kotlíkovej kapustovej polievky

MONITOROVACIA SPRÁVA o plnení rozpočtu mesta Hnúšťa k 30. 6. 2014

Rozpočet mesta Hnúšťa na roky 2014 - 2016 bol schválený uznesením Mestského
zastupiteľstva v Hnúšti č. 425/2013 dňa 9. 12. 2013.

Oznámenie zámeru predať majetok mesta

V súlade s §-om 11 odst. 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hnúšťa a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva a uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Hnúšťa č.

Syndikovať obsah


Naše mesto kliká zodpovedne.sk

Akcie

Crystal voices a ich hostia, ktorí prispeli svojím umením do programu koncertu Daniel Iskra a Band...
24.10.2014 - 18:30
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella, Hvezdáreň Rimavská Sobota Tomášovská 63, Rimavská Sobota...
31.10.2014 - 23:59
V nasledujúcom prehľade uvádzame dátumy separovaného zberu na rok 2014. V prvom stlpci sú dátumy...
19.12.2014 - 16:00
 {logo_slovakia_travel_250.png}
X