Skip to Content
A ponad vami ten Sinec polnočný so svojím menším bratom Maginhradom jak dva v povestiach víťazi báječní stoja na stráži nad svojím pokladom. A tá Rimava, strieborná Rimava, stužkou kol pásu Tvojho sa pretkáva.

(Ján Botto - Na dolinu Rimavskú)

 {projekty-mesta-hnusta-s-podporou-europskej-unie.png}

V ý z v a na vypracovanie a predloženie rozpočtových požiadaviek na zostavenie programového rozpočtu mesta Hnúšťa na roky 2015 – 2017

V súlade s rozpočtovým harmonogramom na rok 2014, Rozpočtovými pravidlami mesta Hnúšťa, zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p., zákonom č. 583/2004 Z. z.

VII. ročník súťaže vo varení kotlíkovej kapustovej polievky

M E S T O   H N Ú Š Ť A

Vás pozýva na 7. ročník súťaže vo varení kotlíkovej kapustovej polievky

MONITOROVACIA SPRÁVA o plnení rozpočtu mesta Hnúšťa k 30. 6. 2014

Rozpočet mesta Hnúšťa na roky 2014 - 2016 bol schválený uznesením Mestského
zastupiteľstva v Hnúšti č. 425/2013 dňa 9. 12. 2013.

Oznámenie zámeru predať majetok mesta

V súlade s §-om 11 odst. 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hnúšťa a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva a uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Hnúšťa č.

Oznámenie o zámere prenájmu nehnuteľného majetku

Mesto Hnúšťa zastúpené primátorom mesta – Mgr. Michalom Bagačkom

zverejňuje

Oznámenie zámeru predať majetok mesta

Mesto Hnúšťa zverejňuje

Hnúšťania na ústredných oslavách SNP v Banskej Bystrici

Aj Hnúšťanov v sviatočný piatkajší deň privítala slnkom zaliata Banská Bystrica. Sedem autobusov z okresu Rimavská Sobota zaparkovalo na Uhlisku, odkiaľ sa členovia SZPB a občania okresu presunuli a uhniezdili pod Múzeom Slovenského národného povstania. Stali sa tak súčasťou viac než desaťtisícového davu slávnostného aktu osláv 70. výročia vypuknutia SNP - ozbrojeného vystúpenia Slovákov proti fašizmu a nemeckej okupácii.

Syndikovať obsah


Naše mesto kliká zodpovedne.sk

Akcie

Crystal voices a ich hostia, ktorí prispeli svojím umením do programu koncertu Daniel Iskra a Band...
24.10.2014 - 18:30
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella, Hvezdáreň Rimavská Sobota Tomášovská 63, Rimavská Sobota...
31.10.2014 - 23:59
V nasledujúcom prehľade uvádzame dátumy separovaného zberu na rok 2014. V prvom stlpci sú dátumy...
19.12.2014 - 16:00
 {logo_slovakia_travel_250.png}
X