Skip to Content

Blog používateľa vystavba

Rekonštrukcia športová hala

Koncom roka 2016 mesto doinštalovalo v športovej hale moderné zariadenie na ohrev a premiešavanie vzduchu čím by sa mal v hale zvýšiť teplotný komfort v zimných mesiacoch.

Nové priestory školskej jedálne J. F. Rimavského v Hnúšti

Jedáleň Základnej školy Janka Francisciho Rimavského v Hnúšti, ktorá je roky zanedbaná a nespĺňa stanovené podmienky, potrebuje nevyhnutnú rekonštrukciu.

Územnoplánovacia dokumentácia - ÚPM Hnúšťa, ZaD č. 2

Cieľom týchto zmien a doplnkov je:
- doplnenie obytnej plochy Za humnami pre obytnú funkciu formou IBV

Orientačný systém mesta Mistral M2

Občania mesta Hnúšťa si mohli všimnúť, že začiatkom tohto mesiaca pribudol v meste orientačný systém mesta, ktorého označovníky sa nachádzajú na hlavných ťahoch alebo dôležitých uzloch mesta a označujú ulice a inštitúcie. Vo väčšine európskych sídiel takéto systémy fungujú, tak prečo by nemal fungovať aj u nás, veď aj my sme v Európe a dokonca v jej strede. Systém plní hlavne informatívny účel, to znamená, že návštevník sídla či už peší alebo motorizovaný sa dostane včas a cielene tam, kam potrebuje a nájde to čo hľadá. Náš systém je pomerne rozsiahly, pozostáva z 12-tich stĺpov a 170 informačných tabuliek. Predpokladáme, že vybudovaním systému dosiahneme aj zvýšenie úrovne vzájomnej komunikácie a vytvoria sa podmienky rozvoja vidieckeho turizmu. Systém mesto vybudovalo s pomocou pracovníkov zamestnaných cez projekt „Šanca na zamestnanie a cesta na trh práce“, ktorí mestu pomáhajú s drobnými stavebnými prácami.

V meste pribudnú merače rýchlosti a spomaľovacie prahy

Na základe analýzy dopravno-bezpečnostnej situácie sa mesto rozhodlo zvýšiť bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov mesta za pomoci informatívnych meračov rýchlosti a zabezpečiť bezpečie domova v obytnýc

8 nových pozemkov na rodinné domy

Mesto Hnúšťa pripravilo pre svojich občanov územie pre ďalšiu individuálnu bytovú výstavbu. Územie sa nachádza na ulici Školskej, v časti mesta Kolónia. Pracovný názov sme jej dali "IBV Kolónia". Je navrhnutá na výstavbu ôsmych nových rodinných domov. Je to lokalita, ktorá má za úlohu posilňovanie obytnej funkcie v tejto časti mesta. Tieto pozemky sú v podstate jediné nové voľné pozemky k dispozícii v majetku mesta.

Rekonštrukcia prepojovacieho chodníka na IBV

V mesiacoch august a september prebiehala rekonštrukcia chodníka medzi ulicami Š.M.Daxnera a ulicou Pokroku. Pôvodným zámerom bola rekonštrukcia len krycej vrstvy, ktorú tvoril asfalt na pôvodnom betónovom podklade. Tieto dve vrstvy už boli zvetrané a chodník sa rozpadal, čo so sebou prinášalo riziko možného úrazu. Chodník bol pôvodne ako preluka pre inžinierske siete, konkrétne hlavné zásobovacie potrubie pitnej vody pre mesto Hnúšťa a odkanalizovanie časti IBV.
Po oboznámení zámeru rekonštrukcie Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. sme sa s nimi dohodli, že oni vymenia zásobovacie potrubie pitnej vody, pretože existujúce už malo vyše štyridsať rokov. Na začiatku výkopových prác bolo potrebné sondami zistiť umiestnenie spomínaných potrubí a zistilo sa, že kanalizačné potrubie je pravdepodobne poškodené. Na základe toho sa dohodlo prezretie kanalizačného potrubia pomocou špeciálnej kamery a zistilo sa, že kanalizačné potrubie je vo veľmi zlom stave a je nutná jeho výmena.

Syndikovať obsah


X