Skip to Content

Blog používateľa trnavska

Výzva na vypracovanie a predloženie rozpočtových požiadaviek na zostavenie programového rozpočtu na roky 2018 – 2020

V súlade s rozpočtovým harmonogramom na rok 2018, Rozpočtovými pravidlami mesta Hnúšťa, zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p., zákonom č. 583/2004 Z. z.

Dotácie z rozpočtu mesta Hnúšťa na rok 2017

Mestské zastupiteľstvo v Hnúšti uznesením č. 29/379/2017 zo dňa 27. 2.

V ý z v a na vypracovanie a predloženie rozpočtových požiadaviek na zostavenie programového rozpočtu na roky 2017 – 2019

V súlade s rozpočtovým harmonogramom na rok 2017, Rozpočtovými pravidlami mesta Hnúšťa, zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p., zákonom č. 583/2004 Z. z.

Dotácie z rozpočtu mesta Hnúšťa na rok 2016

Mestské zastupiteľstvo v Hnúšti uznesením č. 17/220/2016 zo dňa 22. 2.

Návrh Prílohy č. 5 k VZN č. 88/ 2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady na žiaka škôl a ŠZ

Mesto Hnúšťa zverejňuje návrh Prílohy č. 5 k VZN č. 88/ 2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady na žiaka škôl a ŠZ v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Návrh prílohy k VZN je zverejnený aj na úradnej tabuli mesta Hnúšťa. Rokovanie o ňom bude mať v programe Mestská rada a následne o ňom budú rokovať poslanci Mestského zastupiteľstva na svojom zasadnutí.

Výzva na predloženie rozpočtových požiadaviek na zostavenie rozpočtu mesta Hnúšťa na roky 2016 - 2018

Mesto Hnúšťa v súlade s rozpočtovým harmonogramom na rok 2015, Rozpočtovými pravidlami mesta Hnúšťa, zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p., zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. zverejňuje výzvu na predloženie požiadaviek pre spracovanie rozpočtu mesta Hnúšťa na r. 2016 - 2018.

Syndikovať obsah


X