Skip to Content

Blog používateľa zscentrum

Voľné pracovné miesta

ZŠ Klokočova 742 Hnúšťa vypisuje výberové konania na obsadenie pracovných miest do NP „Škola otvorená všetkým“:

- odborný zamestnanec - školský špeciálny pedagóg,
- pedagogický asistent.

Podrobné informácie sú na stránke školy.

Grant Nadácie Tesco „Vy rozhodujete, my pomáhame“

Projekt Základnej školy Klokočova 742 Hnúšťa „Pomôžme si navzájom“ postúpil do druhého kola grantového programu. V druhom kole sa o tento grant uchádzali tri organizácie - Občianske združenie Horná Rimava, Gemerské grúne, o.z. a Základná škola Klokočova 742 Hnúšťa. Grant Nadácie Tesco „Vy rozhodujete, my pomáhame“ podporou verejnosti získala naša základná škola s počtom, hlasov 4 274 a dňa 4. 5. 2017 pani riaditeľka Mgr. Ľubica Henčová prevzala od pána Ing. Jaroslava Zachara, managera Tesca v Hnúšti, symbolický výherný šek v hodnote 1 300 €. Dôvodom nášho zapojenia sa do tohto projektu bolo obnovenie a zveľadenie priestranstva v okolí našej školy za pomoci komunitnej spolupráce a tým vytvorenie trvalej hodnoty, ktorá by ostala aj pre ďalšie generácie. Našou snahou bude vybudovať príjemné prostredie pre trávenie voľného času a zároveň deti a verejnosť vychovávať k ochrane životného prostredia, k pestovaniu verejnej zelene, zdôrazňovaniu dôležitosti separácie odpadu a uplatňovania ekologického myslenia a správania sa v každodennom živote. Ďalšou úlohou je podporiť participáciu verejnosti – rodičov, starých rodičov a pedagógov ako dobrovoľníkov - na zveľaďovaní životného prostredia.

Chceme všetkým poďakovať za podporu a dôveru, ktorú ste nám preukázali. Dúfame, že spoločne zažijeme radosť z možnosti zmeniť niečo v našom okolí. KK

Voľné pracovné miesta

ZŠ Klokočova 742 Hnúšťa vypisuje výberové konania na obsadenie pracovných miest do NP „Škola otvorená všetkým“:

- odborný zamestnanec - školský špeciálny pedagóg,
- pedagogický asistent.

Podrobné informácie sú na stránke školy.

Pomôžme si navzájom

Nadácia Tesco vyhlásila druhé kolo grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“, ktorého cieľom je podporiť všetky dobré projekty zamerané na zlepšenie prostredia, ktoré nás obklopuje a v ktorom žijeme.

Projekt našej školy „Pomôžme si navzájom“ postúpil do druhého kola grantového programu, kde projekty s najväčším počtom hlasov od zákazníkov spoločnosti Tesco získajú v jednotlivých regiónoch podporný grant. Dôvodom nášho zapojenia sa do tohto projektu bolo obnovenie a zveľadenie priestranstva v okolí našej školy za pomoci komunitnej spolupráce a tým vytvorenie trvalej hodnoty, ktorá by ostala aj pre ďalšie generácie detí. Našou snahou je vybudovať príjemné prostredie pre trávenie voľného času, deti a verejnosť vychovávať k ochrane životného prostredia, k pestovaniu verejnej zelene, zdôrazňovaniu dôležitosti separácie odpadu a uplatňovania ekologického myslenia a správania sa v každodennom živote. Ďalšou úlohou je podporiť participáciu verejnosti – rodičov, starých rodičov a pedagógov na zveľaďovaní životného prostredia prácou dobrovoľníkov.

Zápis do 1.ročníka ZŠ Klokočova

Milí rodičia budúcich prváčikov!

Pozývame Vás aj Vaše deti na zápis do 1.ročníka základnej školy v šk.roku 2017/2018

3.apríla 2017 t.j. pondelok od 14:00 do 16:30 hod.

do hlavnej budovy

ZŠ Klokočova 742 HnúšťaSo sebou si prineste:

  • rodný list dieťaťa
  • občiansky preukaz zákonného zástupcu
  • alebo vyplnený zápisný list

Milí rodičia, hľadáte pre svoje dieťa:

  • príjemné, bezpečné a kvalitne vybavené prostredie na učenie a hru?
  • kvalifikovaných pedagógov, vychovávateľov, asistentov?
  • špeciálno-pedagogické a psychologické poradenstvo pre deti aj rodičov?
  • individuálny prístup a možnosť doučovania v poobedňajších hodinách?
  • rôzne formy vyučovania motivujúce žiakov k lepším výsledkom?
  • účasť na projektoch, súťažiach a olympiádach podporujúce nadanie detí?
  • záujmové útvary rozvíjajúce u detí praktické zručnosti do života?

Naša škola toto všetko ponúka. Sme škola, ktorá dáva zdravý duševný a fyzický vývoj dieťaťa na prvé miesto.
Príďte medzi nás. Tešíme sa na Vás a Vaše deti.

Výberové konania

ZŠ Klokočova 742 Hnúšťa sa zapojila do NP „Škola otvorená všetkým“, ktorý bude trvať približne 2,5 roka a preto vypisuje výberové konania na obsadenie pracovných miest:

- odborný zamestnanec - školský špeciálny pedagóg,
- sociálny pracovník/školský psychológ.

Podrobné informácie sú na stránke školy.

2 % pre Rodičovské združenie pri ZŠ Klokočova

Milí priatelia,

dovoľujeme si obrátiť sa na Vás s prosbou o poukázanie 2 % z dane v prospech Rodičovského združenia pri Základnej škole Klokočova 742 Hnúšťa.

Ako poukázať 2%???

Ak podávate daňové priznanie – vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania, vpíšte prosím nasledujúce údaje.

 
názov: SRRZ - RZ pri Základnej škole Klokočova, 981 01 Hnúšťa
sídlo: Klokočova 742, 981 01 Hnúšťa
právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 17319617/2770

Ak ste zamestnaný – požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a vystavenie potvrdenia o zaplatení dane, vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2%, podpíšte ho a najneskôr do 30. apríla 2017 doručte daňovému úradu v mieste bydliska, alebo ho doručte priamo do ZŠ Klokočova.

tlačivo Vyhlásenie na 2% z dane

Syndikovať obsah


X