Dôležité adresy

 {dolezite-adresy.png}

Adresa pre písomnú korenšpondenciu:

Mestský úrad

981 01 Hnúšťa

Telefónny zoznam

Základné telefónne číslo na mestský úrad je v tvare

047 202 88 CC

kde CC je číslo rozlišujúce oddelenie:

Priama linka Oddelenie
047 2028811 Sekretariát, podateľňa, spisová služba (ohlasovňa požiarov)
047 2028812 Vedúci oddelenia výstavby
047 2028813 Prednostka
047 2028814 Stavebný úrad
047 2028815 Oddelenie výstavby
047 2028816 Kontrolórka
047 2028817 Právnik
047 2028818 Vedúca finančného oddelenia
047 2028819 Finančné oddelenie (10)
047 2028820 Finančné oddelenie (1)
047 2028821 Primátor
047 2028822 Matrika
047 2028823 Miestne dane a poplatky
047 2028824 Pokladňa
047 2028825 Organizačné oddelenie
047 2028826 Evidencia obyvateľstva
047 2028827 Chránená dielňa - kamerový systém
047 2028828 Správa informačného systému samosprávy

Ostatné linky na MsÚ:

047 5423251 Telefónna ústredňa
047 5423261 Mestská polícia
047 5423252 Fax

Oddelenia MsÚ

Prednosta mestského úradu

Meno a priezvisko Funkcia-stručný popis náplne práce Kontakt
Ing. Oľga Maciaková prednostka 047 2028813
olga.maciakova @ hnusta.sk
JUDr. Drahomír Širúčka právnik 047 2028817
drahomir.sirucka @ hnusta.sk

Oddelenie organizačné, vnútornej správy ,regionálnej politiky a projektového riadenia

Meno a priezvisko Funkcia-stručný popis náplne práce Kontakt
Denisa Angerová Sekretariát,podateľňa,spisová služba,archív,obchod a služby 047 2028811
denisa.angerova @hnusta. sk
Martina Stejskalová odborný referent pre úsek regionálnej politiky a manažment projektov 047 2028825
martina.stejskalova @ hnusta. sk
Drahomíra Krnáčová Činnosť orgánov mesta, úsek kultúry 047 2028826
drahomira.krnacova @ hnusta. sk
Bc. Andrea Bálintová Evidencia obyv.,súpisné čísla, sociálne veci, byty 047 2028826
andrea.balintova @ hnusta. sk
Mgr. Zlatica Kochanová Matrikárka, overovanie, register trestov,ZPOZ 047 2028822
zlatica.kochanova @ hnusta. sk
Katarína Bálintová Matrikárka, overovanie ,register trestov,ZPOZ 047 2028822
katarina.balintova @ hnusta . sk
Zuzana Fačková-úväzok 0,5 Opatrovateľská služba 047 2028819
zuzana.fackova @ hnusta .sk
Katarína Pavlove Upratovačka katarina.pavlove@hnusta.sk
Terénny komunitný soc.prac. tsp @hnusta.sk 047 2028827
Terénny komunitný soc.prac.   0905866842-3

Oddelenie finančné

Meno a priezvisko Funkcia-stručný popis náplne práce Kontakt
Ing. Katarína Trnavská Vedúca oddelenia / rozpočet a financie/ 047 2028818
katarina.trnavska @ hnusta. sk
Alena Lukáčová Referent pre účtovníctvo a rozpočet 047 2028820
alena.lukacova@hnusta.sk
Eva Ondrejova Miestne dane 047 2028823
eva.ondrejova @hnusta. sk
Zuzana Fačková 0,5 úväzok Spracovanie miezd 047 2028819
zuzana.fackova @ hnusta. sk
Miroslava Karasová Financovanie a rozpočtovanie škôl, pokladňa mesta 047 2028824
miroslava.karasova @ hnusta .sk
Ing. Miroslava Muránska Mzdy školám aj v rámci SOU 047 2028819
miroslava.muranska @ hnusta. sk

Oddelenie výstavby, rozvoja územia a životného prostredia

Meno a priezvisko Funkcia-stručný popis náplne práce Kontakt
Ing. Michal Vacula Investičné akcie 047 2028812
michal.vacula @ hnusta. sk
Ing. Pavel Lulčo Životné prostredia,vodné hosp.,mietsne kom., ovzdušie 047 2028815
pavel.lulco @hnusta. sk
Ing. Vlasta Pervanová Stavebný úrad 047 2028814
vlasta.pervanova @ hnusta. sk
Marta Čepregyová Majetok mesta 047 2028815
marta.cepregyova @ hnusta. sk
Ivan Varga správca budovy a referent autodopravy 047/2028827 ivan.varga@hnusta.sk

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Meno a priezvisko Funkcia-stručný popis náplne práce Kontakt
.... Ref.pre BOZP, CO, revízie elektrozariadení 047/5423251

Pracovníci MsÚ

Všetci administratívni pracovníci robia ešte tajomníkov komisií, resp. sekretárov výborov, podieľajú sa na voľbách i na iných akciách poriadaných MsÚ.

Kolektívna zmluva

Kolektívna zmluva uzatvorená medzi mestom Hnúšťa a odborovou organizáciou SLOVES.

PrílohaVeľkosť
kolektivna_zmluva_hnusta.pdf309.05 KB