Kultúra

 {dom-kultury-jfr.jpg}

Mestské kultúrne stredisko

ul. Rumunskej armády 195
981 01 Hnúšťa

Kontakt: 047 542 2384

Riaditeľ: Jaroslav Piliarik

e-mail:
msks@hnusta.sk,
msks@hnusta.org,
msks.hnusta@pmxmail.sk

IČO: 00358657

Povinné zverejňovanie informácii

 

Ak sa chceš o našich aktivitách dozvedieť viac, klikni na obrázok nižšie!

 {zakl-udaje.png} {historia msks} {cinnost}
Základné údaje História Činnosť
 {kniznica} {dychova hudba} {kino}
Knižnica prof. Pasiara Dychová hudba Kino Rimava
 {FS Sinec} {dfs zrkadielko} {Babkove divadlo}
FS Sinec DFS Zrkadielko Bábkové divadlo
 {ECHO} {Bzuco} {U nas posobia}
SMT Echo DSMT Bzučo U nás pôsobia

MsKS - základné údaje

Mestské kultúrne stredisko je organizáciou pôsobiacou v zmysle osvetového zákona, ktorá na základe záujmov a potrieb občanov napomáha rozvoju kultúry v podmienkach mesta. Prispieva k všeobecnému a odbornému vzdelávaniu občanov, sprostredkúva amatérske a profesionálne umelecké hodnoty, filmové podujatia, knižnú kultúru. Požičiava knihy, časopisy a zabezpečuje informačné služby občanom. Sprostredkúva spoločenskú zábavu a kultúrny oddych, usporadúva miestne kultúrne slávnosti a približuje významné historické a kultúrne udalosti a osobnosti. Podľa možnosti vykonáva tiež komerčnú činnosť.

Mestské kultúrne stredisko bolo zriadené rozhodnutím Mestského zastupiteľstva v Hnúšti dňa 5.12.1991 -Uznesenie č.9/91 s platnosťou od 1.1.1992, ako kultúrno -spoločenská organizácia s celomestskou pôsobnosťou na samosprávnom území mesta Hnúšťa.

Sídlom mestského kultúrneho strediska je Dom kultúry Janka Francisciho Rimavského na ul.Rumunskej armády 195.
Mestské kultúrne stredisko môže vo svojej činnosti používať aj skrátený názov MsKS Hnúšťa.

Právne postavenie MsKS - príspevková organizácia zriadená mestom.

Financovanie a hospodárenie MsKS - je právnickou osobou mesta, napojená na jeho rozpočet príspevkom. Vlastné výnosy používa na financovanie činnosti.

 {msks-os.png}
Organizačná štruktúra - MsKS riadi riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva Mestské zastupiteľstvo na návrh primátora mesta.
MsKS má vytvorené dve oddelenia :

Obidve oddelenia úzko spolupracujú pri plnení úloh.

MsKS - história

História kultúrnych a spoločenských akcií v meste Hnúšťa v rokoch 2007 a predchádzjúcich.

Kultúrne podujatia v roku 2007 a rokoch predchádzajúcich

KULTÚRNE AKCIE v roku 2007
Zabezpečované MsKS:

január Koncert H. Nedvěda – úspešný country večer
február Envirofilm T. Vrch – premietanie filmov s ekologickým zameraním pre školy
február Športovci mesta 2006 – vyhodnotenie najúspešnejších športovcov mesta Hnúšťa
február Pochovávanie basy – folklórny záver fašiangovej sezóny
marec Melódia nad zlato – výchovný koncert pre školy
marec Slaný príbeh – Divadlo na peróne z Košíc, v rámci divadelného týždňa
marec Hviezdoslavov Kubín – recitačná súťaž
marec Pani richtárka – divadlo Jána Chalupku z Brezna, v rámci týždňa divadiel
apríl Detský folklór – regionálna prehliadka detských súborov, sólistov a hudieb
apríl Stavanie mája – folklórna veselica pred MsÚ
máj Francisciho Hnúšťa – recitačná prehliadka
jún O krásnej Zuzane – bábkové divadlo domáceho súboru
jún Knižné hody – prezentácia škôl a organizácií mesta pod šapitóm oblohy
september Koncert Návraty – rozlúčka s letom na mestskom korze, hudobná skupina P. Majoroša
október stretnutie s ilustrátorom Regitkom
október Koncert Ivana Mládka – mini čundr country show v podaní českého klasika
október NEPOSED – netradičné posedenie pre starších pri šiškách a šálke čaju
november Hviezdička – detská súťaž v speve populárnej piesne
december V rytme tanca – detská súťaž v modernom tanci

Programy zabezpečované v spolupráci:

február Karneval MŠ KL – zábava v pestrých karnevalových maskách
február Karneval MŠ NR – ukážka nápaditosti kostýmov a masiek
február Valentín SSŠ – srdiečková párty Spojenej strednej školy
marec Hnúšťanský akord ZUŠ – celoslovenská súťaž v predmete hudobná náuka
apríl Spevácka súťaž – ŠZŠ – malý speváci zo špeciálky
apríl Deň Rómov – oslava spojená s programom a zábavou
máj Oslavy sviatku práce – oslavy pracujúcich zo severného cípu okresu
máj Oslavy Dňa víťazstva – oslavy oslobodenia vlasti
máj Casting Superhviezda – výber najlepších spevákov na súťaž
máj Dni mesta Hnúšťa – sviatočné dni s bohatým kultúrnym a športovým programom
máj Absolventský koncert ZUŠ – ukážka hudobných a výtvarných diel absolventov
máj 30. rokov MŠ NR – oslava založenia materskej školy
jún Cesta rozprávkovým parkom – k medzinárodnému dňu detí
jún 20. rokov MŠ KL – oslava založenia druhej škôlky
jún Koncert a výstava žiakov ZUŠ – prezentácia „zuškárov“
august Oslavy SNP – mestské oslavy ozbrojeného povstania v roku 1944
september Stretnutie potomkov – Francisciho potomkovia po dcére Márii
september Koncert New Covenant – koncert amerických stredoškolákov
september Koncert McDonald – americká country gospelová muzika
október Cirkusové varieté – vystúpenie artistov, klaunov a povrazolezcov
október Naši jubilanti – stretnutie s jubilujúcimi občanmi mesta
november KABU GMH – prijímanie do cechu študentského
november Majster N – kráľ slovenských detí hovorí o láske k človeku
december Stužková GMH – odovzdávanie zelených stužiek maturantom
december Mestský Mikuláš – zapálenie sviec vianočného stromčeka s programom
december Vianočný večer ZŠ NR – zimná besiedka školákov z Nábrežia Rimavy
december Vinšujeme Vám so ZUŠ – spoločný vianočný koncert
december Vianoce ZŠ Centrum – rozlúčka so starým rokom
december Rómsky Mikuláš – vianočná zábava
december Vianočná besiedka ŠZŠ – discozábava s večerným programom
december ABECEDA HVIEZD – Vladimír Hron z Prahy imitoval

Uskutočnilo sa 77 kultúrnych podujatí za 250 pracovných dní, čo znamená, že v priemere každý tretí deň sa koná jedna kultúrna akcia.
Ďalej sa zabezpečujú sály, prenos inventára, osvetlenie, príprava scén, príprava programov, ozvučenie, skúšky, generálky, vystúpenia, účasť na festivaloch a kultúrnych akciách. V mesiacoch júl a august spravidla zabezpečujeme technické činnosti, opravy, nátery, revízie, absolvujeme semináre, letné folklórne podujatia, školenia a pod.

AMERICKÝ COUNTRY SPEVÁK JIM McDONALD VYSTÚPI V HNÚŠTI

Jim McDonald

Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti pozýva všetkých priaznivcov dobrej americkej country muziky na koncert amerického speváka

JIMA McDONALDA

Koncert sa uskutoční v nedeľu 30. septembra 2007 o 18.00 hodine v kinosále Domu kultúry Janka Francisciho Rimavského za symbolické vstupné 30,- slovenských korún.

Jim McDonald je sólový spevák country gospel muziky z USA. Zároveň je hudobným a televíznym producentom. Niekoľkokrát bol ocenený titulom spevák a rozprávač roka. Koncertoval na všetkých kontinentoch sveta. Nahrávka je z albumu "VEC ZVANÁ LÁSKA".

PRVÝ ZÁMORSKÝ SPEVÁK V HISTÓRII HNÚŠŤANSKEJ KULTÚRY !!!

TEŠÍME SA NA VÁS.

 

SÁLA NABITÁ LÁSKOU

Jim McDonald

Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti a Občianske združenie ADRA Slovakia priniesla v posledný septembrový podvečer nevšedný koncert amerického speváka country gospelových piesní JIMA McDONALDA z Nashvillu Tennessee. Tento charizmatický hudobný a televízny producent, niekoľkokrát ocenený titulom spevák a rozprávač roka, roztlieskal a zábavou naplnil kinosálu Domu kultúry Janka Francisciho Rimavského pred stovkou prítromných divákov. Koncertná kytica typických amerických melódií z jeho regiónu, pochádzajúca z albumu "VEC ZVANÁ LÁSKA" zanechala v našich srdciach hlbokú stopu pokory a v pamäti nám bude ešte dlho doznievať Jimiho McDonaldova sýta basbaritónová farba hlasu.

 

DIVADELNÝ TÝŽDEŇ V DOME KULTÚRY

Po dvoch predstaveniach Divadla na peróne z Košíc so Slaným príbehom sme najmenším divákom Hnúšte a okolia pripravili prekvapenie. V stredu 28. marca členky bábkového divadla: Tatiana Emingrová, Soňa Juhaniaková a Zlatica Huľuková odohrali premiéru vlastnej hry, na motívy rozprávky O vodníkovi a krásnej Zuzane. Prvými divákmi boli detičky z materskej školy Nábrežie Rimavy. Po nich videli hru deti z Klokočovej a pozvaní boli škôlkari z Rimavského Brezova a Rimavskej Bani.
Takže v priebehu troch dní sa uskutočnilo okrem premiéry až päť repríz.
pani Richtarka
V piatok 30. marca o 14.00 hodine sa predstavil hnúšťanským pedagógom, pri príležitosti Dňa učiteľov, divadelný súbor Jána Chalupku z Brezna s hrou Ferka Urbánka PANI RICHTÁRKA. Dnes v postmoderných časoch divadla, by mohol Urbánek znieť ako istá malá provokácia. Shakespeare, Čechov či Beckett sa žiadnymi plastickými operáciami textu z neho stvoriť naozaj nedajú. Nie je to ani potrebné. Pani richtárka , obraz ľudu v troch dejstvách so spevom je divadelný text z autorovho posledného tvorivého obdobia.

V Urbánkových textoch, Pani richtárka nie je výnimkou, sa objavuje aj náznak realistickejšieho sveta figúr či dramatického pôdorysu situácií, hoci naďalej ostáva verný samému sebe – nedeľnému, sviatočnému, pohodovému, optimistickému pohľadu na svet, plnému zvykoslovia, zábavy a tancov mládeže. Na hnúšťanskom javisku priestor dostali príbehy dvoch rodín, ktoré takmer v komixovej skratke prešli významnými životnými situáciami, ktorým by sme mohli aj hlbšie rozumieť – hoci majú nábeh k rozprávke. Urbánkov kresťanskou etikou prestúpený dramatický svet a ľudia v ňom, boli v dnešných časoch kultu zlatého teľaťa a opáleného tela aspoň malým vytrhnutím z ohlušujúcej reality i skromným tichým sviatkom, o ktorý sa tiež usiloval.

Martin Pliešovský, MsKS

DIVADLO NA PERÓNE HOSŤOVALO V HNÚŠTI

Divadlo na perone

S hrami o Strašiakovi Tomášovi a Zabudnutej rozprávke po rôznych slovenských mestách, prišlo k nám do Hnúšte Divadlo na peróne z Košíc s divadelnou hrou SLANÝ PRÍBEH, ktorý mal svoju premiéru v decembri 2005.
"Od mesta do mesta, kým ponesú nás nohy,
slanú pravdu, milé panstvo vypočujú mnohí.
O tom, ako sa úspech, sláva
dokážu zmeniť na blato,
keď sa duša zanedbáva.
Soľ musí byť nad zlato..."
Príbeh sa trošku ponáša na ten z rozprávky Soľ nad zlato, avšak toto netradične spracované predstavenie je rozprávkou pre deti i dospelých, ktorú v pondelok 26. marca 2007, v rámci týždňa divadiel v MsKS Hnúšťa, vzhliadli študenti Gymnázia Mateja Hrebendu a žiaci II. stupňa Základnej školy z Nábrežia Rimavy.
Veselú kočovnú spoločnosť tvorili: v úlohe kráľa a komedianta Peter Kočiš, šaša a komediantku stvárnila Jana Wernerová, Kasandru a babku si zahrala Zuzana Psotková.

A už v piatok 30. marca o 14.00 hodine sa spoločne môžeme tešiť na divadelný súbor Jána Chalupku z Brezna s hrou Ferka Urbánka
PANI RICHTÁRKA.

Martin Pliešovský, MsKS

FRANCISCIHO HNÚŠŤA 2007

Francisciho Hnusta
V piatok 4. mája sa uskutočnil v Mestskom kultúrnom stredisku 19. ročník regionálnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy IV. a V. kategórie v slovenskom jazyku - Francisciho Hnúšťa. Spoločenská sála sa stala na niekoľko hodín dejiskom "súperenia" v umeleckom slove. Odborná porota posudzovala výkony deväťnástich súťažiacich. Napokon rozhodla nasledovne:
V kategórii prednesu poézie sa na prvom mieste umiestnila Erika Juhásová z Obchodnej akadémie v Rimavskej Sobote s básňou Ernesta Hemingwaya - Druhá báseň pre Mary.
Druhé miesto obsadila Anna Rajníková z Prvého slovenského literárneho gymnázia v Revúcej a tretie Mária Smoroňová z tej istej školy.

V kategórii Štúrovská poézia si vybojovala zvláštnu cenu Božena Kolačná z Gymnázia Martina Kukučína v Revúcej.
V kategórii prednesu prózy bolo umiestnenie nasledovné:
1. miesto Terézia Tušimová z Prvého slovenského literárneho gymnázia v Revúcej s prózou od Tomáša Horvátha - Zverstvo.
2. miesto Petra Novosadová z Gymnázia v Rimavskej Sobote.
3. miesto Lenka Senková z Prvého slovenského literárneho gymnázia v Revúcej.
Porotcovia, organizátori a pracovníci MsKS v Hnúšti im želajú mnoho ďalších úspechov na poli šírenia slovenského umeleckého slova.

Martin Pliešovský, MsKS

HVIEZDIČKA 2007

Hviezdicka 2007

Včera sa uskutočnil dvanásty ročník regionálnej súťaže v interpretácii populárnej piesne Hviezdička v Dome kultúry Janka Francisciho Rimavského. Organizátori, Banskobystrický samosprávny kraj, Gemersko-Malohontské osvetové stredisko Rimavská Sobota a Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti, privítali dohromady šestnásť súťažiacich.
V prvej kategórii sa predstavilo len päť mladých talentov. Odborná porota v zložení: predseda Mgr. Gabriela Fussyová, riaditeľka ZUŠ v Hnúšti, Agnesa Kuráliová, hlasový pedagóg ZUŠ Tornaľa, p. Vladimír Petrinec z MsKS Rimavská Sobota, rozhodla a odmenila nakoniec osem spevákov. V prvej kategórii sa na prvej priečke umiestnila Janka Kožiaková zo ZŠ Tisovec s piesňou Prázdniny so strýcom Bonifácom, druhé miesto patrí dvom interprétkam Lenke Svinčiakovej zo ZŠ Nábrežie Rimavy v Hnúšti s piesňou Slávik a ruža a Dominike Slaninovej zo ZŠ Š.M. Daxnera v Rimavskej Sobote s piesňou Nech sa deje čo sa má. Tretie miesto obsadila Terézia Kureková zo ZŠ Jesenské s pesničkou Ak náhodou.
V druhej kategórii sa najlepšie umiestnila Bianka Hegyiová zo ZŠ P.J. Šafárika Tornaľa s piesňou Spomaľ, druhá priečka opäť patrí dvom talentom a to Viktórii Pecsokovej z evanjelickej ZŠ v Rimavskej Sobote s piesňou Vráť mi tie hviezdy a Simone Strýčekovej zo ZŠ P.J. Šafárika s Veľkým snom mora.
Bronzové umiestnenie získala Slávka Oláhová zo ZŠ Klenovec s pesničkou od Darinky Rolincovej Anjelik môj.
Všetkým ďakujeme za spoluprácu, najmä hudobnému doprovodu Mgr. Milanovi Matuchovi a Mariánovi Ďurčíkovi. Už teraz sa tešíme na budúci ročník hnúšťanskej Hviezdičky.

Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubin
Dňa 30.marca 2007 sa už od rána v Dome kultúry Janka Francisciho Rimavského v Hnúšti ozýval detský hovor, ktorý ustal odbitím ôsmej hodiny a tridsiatej minúty. Vtedy sa začala obvodná súťaž Hviezdoslavov Kubín v prednese poézie a prózy. Súťažili deti druhého až deviateho ročníka v troch kategóriách. Prednesy hodnotili poroty zložené z pedagógov hnúšťanského obvodu:
Poéziu - Mgr. Darina Brndiarová, Martina Demeová a Mgr.Darina Kurčíková.
Prózu - Mgr.Danica Bálintová, Mgr.Anna Keletiová a Mgr.Miroslava Kukuľková.
Súťaž usporiadalo CVČ Hnúšťa v spolupráci s MsKS Hnúšťa. Víťazmi jednotlivých kategórií sa stali :

poézia -

I.kat. 1.miesto - Dominika Porubiaková, ZŠ NR Hnúšťa,2.miesto Kristína Šulyoková, ZŠ Centrum Hnúšťa, 3.miesto Diana Ivanová, ZŠ Tisovec.

II.kat. 1.miesto Peter Dianiška, ZŠ Tisovec, 2.miesto Laura Purgatová, ZŠ Hrachovo, 3.miesto Denisa Parobeková, ZŠ Klenovec

III.kat. 1.miesto Michaela Daniová, ZŠ Centrum Hnúšťa, 2.miesto Gabriela Havranová, ZŠ NR Hnúšťa, 3.miesto Stanka Lakatošová, ZŠ Klenovec

próza -

I.kat. 1.miesto Miriama Tóbiková, ZŠ NR Hnúšťa, 2.miesto Tomáš Haňo, ZŠ Centrum Hnúšťa, 3.miesto Zuzana Sabová, ZŠ Tisovec

II.kat. 1.miesto Filip Meško, ZŠ Tisovec, 2.miesto Sofia Slováková, ZŠ Centrum Hnúšťa, 3.miesto Katarína Tóbiková, GMH Hnúšťa

III.kat. 1.miesto Patrik Macúrik, GMH Hnúšťa, 2.miesto Michaela Rudová, GMH Hnúšťa, 3.miesto Jana Kožiaková, ZŠ NR Hnúšťa

Víťazom blahoželáme a prajeme veľa šťastia v regionálnej súťaži, ktorá sa uskutoční 3.mája 2007 v Rimavskej Sobote
Jaroslav Piliarik, riaditeľ MsKS

JEDEN OBYČAJNÝ DEŇ V MsKS

Piatok 30. marca 2007 je predposledným dňom tohto jarného mesiaca.
Pracovný deň ako každý iný. O 9.00 hodine v klubovni a bábkovej sále začína súťaž v prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, ktorú organizujeme v spolupráci s Centrom voľného času v Hnúšti.
O 13.00 hodine v spoločenskej sále sa na výročnej schôdzi stretnú členovia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých. O 14.00 hodine v kinosále Domu kultúry sa predstaví Divadelný súbor Jána Chalupku z Brezna hrou
PANI RICHTÁRKA od Ferka Urbánka, ktorú režíroval Ján Sládeček. Primátor mesta na ňu pozval všetkých hnúšťanských pedagógov v rámci osláv Dňa učiteľov.
A okrem toho sa ešte zúčastňujeme na súťaži Zborov pre občianske záležitosti RODINNÉ PUTÁ v Jesenskom.
Nech sú tieto informácie zároveň aj pozvánkou na pripravované kultúrne akcie.

JESENNÉ HUDOBNÉ NÁVRATY

Navraty

Slnečné nedeľné popoludnie a v poryve jesenného vetra nesúce sa nestarnúce tóny hudby z prvej polovice minulého storočia, príjemne osviežili duše prítomných divákov muzikanti zo skupiny Návraty, ktorú už štvrtý rok úspešne vedie učiteľ základnej umeleckej školy Peter Majoroš. Týmto malým, sviatočným, promenádnym koncertom dali organizátori z Mestského kultúrneho strediska a Základnej umeleckej školy v Hnúšti symbolickú bodku za horúcim letom. Pred takmer stovkou roztrúsených divákov na námestí Janka Francisciho sa toto skvelé hudobné zoskupenie predstavilo v zložení: na husliach hrali Anna Černáková, Gabriela Fussyová, na akordeóne Gizela Gáborová, na saxofóne Peter Majoroš, ktorý obsluhoval aj elektornické varhany. Vylúdené pokojné melódie obohatili mysle a priestor o nové poznanie, za čo členom tejto hudobnej formácie ďakujeme. M.Pliešovský, MsKS

NEPOSED S NÁVRATMI UŽ 29.10.2007

Navraty

Mestské kultúrne stredisko pozýva všetkých ľudí veselej mysle na stretnutie s hudobnou skupinou Návraty pod umeleckým vedením Petra Majoroša, ktorá sa predstaví s repertoárom piesní prvej polovice 20. storočia v programe nazvanom NEPOSED: Netradičné posedenie seniorov, pri príležitosti ukončenia mesiaca úcty k starším. Príjemné tóny, teplý čaj a možnosť tanca sľubuje prvý deň 44. týždňa od 16.00 hodiny.

 

MIERI K NÁM IVAN MLÁDEK

Ivan Mladek
Milí priatelia!

Českým rokom sme nazvali kultúrny rok 2007. Začali sme ho úspešným koncertom stálice českej country muziky Honzom Nedvědom. Pokračovali sme letným mega koncertom nestárnucej hudobnej skupiny Olympic na čele so skvelým Petrom Jandom. A jeseň bude patriť ďalšiemu zaujímavému predstaviteľovi českej hudobnej scény, ktorého na doskách javiska Mestského kultúrneho strediska v Hnúšti privítame už

 

 

 

24.októbra 2007 o 18.00 h.

v programe

MINI ČUNDR COUNTRY SHOW

 

V deväťdesiat minútovom vystúpení sa predstavia scénkami, monológmi, pesničkami a paródiami:

Lenka Plačková, Libuše Roubychová, Milan Pitkin a Ivan Mládek.

PRÍĎTE SI VYCHUTNAŤ LEGENDÁRNE SKLADBY A ZABAVIŤ SA ZA CENU VSTUPNÉHO 200,- Sk. Vstupenky sú už v predpredaji v Mestskom kultúrnom stredisku v Hnúšti. A..a...a...vo...vo...tom to je....!!!!

 

 

Mládek trafil na struny bránic Hnúšťanom

Mladek {mladek-1.jpg} Celovečerný program MINI ČUNDR COUNTRY SHOW aj napriek nízkemu počtu predaných vstupeniek v predpredaji sa v stredu 24. októbra 2007 uskutočnil. Mládek, Pešek, Roubychová, Plačková a Pitkin vo vyše deväťdesiat minútovom pásme typického humoru a hudby rozvlnili bránice prítomných divákov. Popri, miestami pikantných, anekdotách odzneli staré hity Ivana Mládka v sprievode neodmysliteľného bendža: Medvědi nevědí, Když je v Praze abnormální hic, S Vendou Bendou a samozrejme škodou 100 sme prechádzali Moravu s Jóžinom z bážin. Dobrá nálada a úsmevy na tvárach po skončení koncertu dávali najavo spokojnosť návštevníkov tohto večera. Šťastným výhercom dvoch voľných vstupeniek sa stal Dušan Kojnok z Tisovca. Nás len mrzia neobsadené miesta v sále, keď sme porovnávali plne vypredaný Lučenec a Považská Bystrica dokázala vypredať sálu dokonca dvakrát.


Foto: Milan Kušpál

NEW COVENANT V HNÚŠTI

New Covenant
Študentský tím z kresťanskej strednej školy v Jonesboro, v štáte Georgia, USA navštívili v pondelok 17. septembra 2007 v dopoludňajších hodinách Gymnázium Mateja Hrebendu v Hnúšti. Úderom dvanástej hodiny v Dome kultúry Janka Francisciho Rimavského sa študentská hudobno-spevácka skupina z Ameriky predstavila svojim vystúpením našim gymnazistom. Je to začiatok ich niekoľkodňového turné po mestách Slovenskej republiky. Návšteva študentov v Hnúšti bola zabezpečená v spolupráci s Bratskou jednotou baptistov z Klenovca.

NOVOROČNÝ KONCERT HONZU NEDVĚDA V HNÚŠTI

Vážení priatelia dobrej muziky!

Honza Nedved
MsKS v Hnúšti Vás srdečne pozýva na koncert
HONZU NEDVĚDA
V sobotu 27. januára 2007 o 18.00 hodine
v kinosále Domu kultúry Janka Francisciho Rimavského v Hnúšti.
Vstupné 200,- Sk. Predpredaj vstupeniek v MsKS Hnúšťa od 8.1.2007

Honza Nedvěd Hnúšťanom


"Slibujem že už se vás nebudeme nikdy už bát
a že se na všechno vždy budeme ptát..."
Honza Nedvěd v Hnúšti

Prvé tohtoročné koncertné kroky doviedli Honzu Nedvěda ku nám, do našej Hnúšte. Mestské kultúrne stredisko pripravilo koncertom Honzy Nedvěda krásny zážitok, Jan pesničkami pohladil dušu nedočkavého poslucháča plnej hnúšťanskej kinosály.
Ešte predtým, ako sme sa mohli započúvať do jemnej melodickej hudby, hudby o láske, a vzťahoch, využili sme príležitosť a exkluzívne pre Hnúšťanský hlas a web mesta sme Honzovi položili niekoľko otázok. Honza Nedvěd je stelesnením charizmy prenášajúcej sa cez jeho hudbu na poslucháčov a bezprostredné reakcie na naše otázky to len dosvedčujú.

Koncert Honzu Nedvěda v Hnúšti

Bezosporu najväčšia novoročná udalosť v kultúrnej oblasti v Hnúšti.
27.1.2007 o 18:00 rozozvučala česká folková legenda Jan Nedvěd svoju gitaru a Honza veľmi rýchlo dostal publikum do varu. Krásne melodické pesničky, chytľavé texty romanticko-sladkého razenia sa poslucháčom páčili a intenzívne "spolupracovali" s charizmatickým Honzom.

Honza NedvedHonza Nedved

Honza sa nikdy netajil svojou náklonnosťou ku Slovensku, ku krajine, ľuďom, Slovákom. Keď Honza zaspieval "Nad Banskou Bystřicí je noc... Jak miloval Pán Bůh tenhle kraj, když takou krásu mohl mu dát/ já jsem se do té krásy Bystrice zamiloval..." to už bola natrieskaná sála kultúrneho domu Janka Francisciho Rimavského jeho a slová piesne zaznievali z hľadiska spolu s jemnými tónmi nástrojov.

Honza NedvedHonza Nedved

Na pódiu Honza a jeho Příbuzní spievali jeden hit za druhým. Ako vynikajúci zabávač sa prejavil aj Honzov synovec Vojta, ktorí nám zaspieval niekoľko krásnych pesničiek a dokázal sa vynikajúco odviazať.
Honza NedvedHonza Nedved

Mestské kultúrne stredisko si touto akciou opäť zapísalo bod za úspešný kultúrny zážitok nielen u hnúšťanov ale aj u nedvědových fanúšikov zo širokého okolia.

Na scéne bábkového divadla nová premiéra

O vodnikovi a krasnej Zuzane
Členky bábkového divadla Tatiana Emingrová, Soňa Juhaniaková a Zlatka Huľuková odohrali premiéru vlastnej hry "O vodníkovi a krásnej Zuzane".
Prvými divákmi boli detičky z materskej školy Nábrežie Rimavy. Rozžiarené
očká i údiv v tváričkách sa objavili vždy, keď na scénu vstúpil vodník, drak
alebo krásna Zuzanka.

Veríme, že táto hra bude mať ešte veľa úspešných repríz.
Jaroslav Piliarik,riaditeľ MsKS

Oslavy Medzinárodného dňa Rómov

Oslavy Medzinarodneho dna romov
Medzinárodný deň Rómov pripadá na 8. apríl. Tento deň si pripomínajú ako svoj pamätný deň na počesť prvého celosvetového stretnutia Rómov na I. kongrese. Zišli sa tu Rómovia zo 14 krajín sveta v dňoch 8. - 12. apríla 1971 v Orpingtone pri Londýne. Účastníci stretnutia založili prvú medzinárodnú organizáciu International Romani Union (IRU). Požiadali medzinárodné organizácie o rešpektovanie svojho etnického označenia Rómovia a prihlásili sa ku krajine svojho pôvodu - Indii a prijali svoje symboly: vlajku a hymnu.

Občianske združenie Rovnaké šance z Hnúšte usporiadalo v priestoroch Domu kultúry Janka Francisciho Rimavského stretnutie Rómov a pozvaných hostí, kde sa prezentovali dejiny Rómov, kultúra, práca a pohostinnosť.
Slovensko je spoločnou vlasťou nielen Slovákov, ale aj všetkých národností. História nás poúča, že aj naši otcovia a dedovia dokázali často žiť v zhode, vzájomnom pochopení a tolerancii s Rómami, ak existovala dobrá vôľa a spoločenské podmienky. Najschodnejšia cesta v spolužití spočíva v budovaní vzájomnej dôvery, obojstranného poznávania, odbúravania nedôvery a predsudkov. Aktuálne znie staré rómske príslovie-"Nehľaď na to, akú má kto kožu, všímaj si, aké má kto srdce".
"Ma de pr´oda, savi hin manušes morči, aľe dikh, savo les hin jilo."
Prítomných, pri príležitosti tohto sviatku, pozdravil aj zástupca primátora mesta p. Martin Pliešovský.

POCHOVÁVANIE BASY

Pochovavanie basy

Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti, dychová hudba, ľudová hudba, FS Sinec, ženská spevácka skupina a mužská spevácka skupina Húžva pozývajú všetkých ľudí veselej mysle na fašiangovú pozostalosť, ktorá sa koná pri príležitosti

POCHOVÁVANIA BASY

v utorok 20. februára 2007, t.j. deň pred krivou stredou od 19.00 hod. do prístavby Domu kultúry Jána Francisciho Rimavského.

Vstupné: KTO ČO DÁ !!!

V tombole lístky na vystúpenie skupiny OLYMPIC

Ako sme pochovali basu

Pochovanie basy
Tak, ako po iné roky aj 20.2.2007, t.j. deň pred krivou stredou sme úspešne pochovali basu. Po mnohých záchvatoch hlavne pečeňových naša obohratá basa napriek lekárskej starostlivosti skonala. Bolo jej dané posledné pomazanie a po smútočnej omši sa so zosnulou rozlúčili všetci prítomní pozostalí. Skončil sa Fašiang, čas zábav a plesov, teraz nás už čaká len pôst až do Veľkej noci. Tešíme sa už teraz na budúci rok, na večer dobrej zábavy, humoru a muziky.
Jaroslav Piliarik, riaditeľ MsKS

SLÁVIK - oblastné kolo súťaže v speve ľudových piesní špeciálnych základných škôl

Slavik 2007
3. apríla 2007 sa v Mestskom kultúrnom stredisku uskutočnilo oblastné kolo súťaže v speve ľudových piesní, organizátorom ktorého bola Špeciálna základná škola v Hnúšti.
Súťaže sa zúčastnili žiaci z Lučenca, Rimavskej Soboty, Rimavskej Seči, Hrachova, Klenovca a samozrejme domáci.
Súťažilo sa v piatich kategóriách za asistencie odbornej poroty v zložení: predseda Jaroslav Piliarik, Mgr. Gabriela Fussyová, Mgr. Gabriela Rúfusová. Celou súťažou prítomných sprevádzala moderátorským slovom Mgr. Marianna Resutíková. Kým sa porota rozhodovala, žiaci hnúšťanskej ŠZŠ sa všetkým divákov odmenili pekným kultúrnym programom.

Výsledky z jednotlivých kategórií:

I. kategória
1. miesto Iveta Berkyová, Rim. Sobota, Bottova ul.
2. miesto Patrik Kenický, Hnúšťa
3. miesto Ondrej Lakatoš, Rim. Seč

II. kategória
1. miesto Lucia Cibuľová, Klenovec
2. miesto Juraj Ľupták, Rim. Sobota, Bottova ul.
3. miesto Elene Pištulová, Hnúšťa

III. kategória
1. miesto Renata Balogová, Rim. Sobota, Bottova ul.
2. miesto Róbert Balog, Rim. Sobota, Bottova ul.
3. miesto Mária Bartošová, Hrachovo

IV. kategória
1. miesto Miška Kováčová, Lučenec
2. miesto Šarlota Kenická, Hnúšťa
3. miesto Zdena Kótaiová, Hnúšťa

V. kategória
1. miesto Miška Bartová, Hnúšťa
2. miesto Martin Banbura, Hnúšťa
3. miesto Erik Fančalský, Hnúšťa

Predseda poroty po zverejnení výsledkov odovzdal víťazom diplomy a vecné ceny, ktoré venovala ŠZŠ v Hnúšti.

Marcela Borošová

STRETNUTIE S JUBILUJÚCIMI HNÚŠŤANMI

STRETNUTIE S JUBILUJÚCIMI HNÚŠŤANMI {KULTURNE-AKCIE-003.jpg} Jeseň, to je tá časť roka, ktorá má zlatú farbu.
Je časom zrelosti, pokoja, zberu a vychutnávania plodov,
časom zmierenia a múdrosti.
Jeseň života je časom zaslúženého bohatstva,
ktoré nemožno merať peniazmi.

Dňa 25. októbra 2007 mesto Hnúšťa prostredníctvom Združenia Zborov pre občianske záležitosti „Človek-človeku“ pri Mestskom zastupiteľstve organizuje v Mestskom kultúrnom stredisku už tradičné stretnutie s seniormi mesta, ktorí sa v tomto roku dožili svojich významných životných jubileí.
Ani sme sa nenazdali a po celkom vydarenom lete tu máme jeseň. Obdobie plné farieb a ranných hmiel. K mesiacu október sa viaže viacero udalostí. Október je mesiacom ružencových pobožností a aj milovníci koní v tomto mesiaci oslavujú svojho patróna sv. Huberta. My však veľmi dobre vieme, že tento mesiac bol vyhlásený aj za mesiac úcty voči starším. Stretávame sa s nimi na ulici, v obchode, u lekára a sme s nimi aj doma. Sú to naši rodičia, starí rodičia, susedia, priatelia či iní príbuzní. A i napriek tomu na nich dosť často zabúdame. Nevnímame ich ako prirodzenú súčasť nášho života i spoločnosti. Berieme ich častokrát jednoducho ako príťaž, ako niečo využité a nepotrebné. Prečo je to tak? Zabúdame nebodaj na to, že aj my raz zostarneme? Pravdepodobne si myslíme, že nás sa tento „životný reťazec“ netýka a zostaneme večne mladí. Ak je to tak, tak sa veľmi mýlime.
Preto v našich škôlkach, školách, v kluboch dôchodcov i v Mestskom kultúrnom stredisku organizujeme niekoľko akcií, ktorými si starobu chceme uctiť. Chceme pripomenúť, že láskavosť, dobrota, neha a porozumenie chýba v týchto časoch všetkým bez rozdielu veku, starým či mladým.
Pripomíname však, že ľudský život predstavuje, veľkú knihu, zložitý jedinečný román. Bezstarostné detstvo, aj keď nemuselo byť bohaté a žičlivé, predsa len bolo krásne. To vystriedalo detstvo detí. Úzkosť a trápenia z detskej slzičky a v srdci ešte dodnes teplo a odovzdanosť detskej dlane, v očiach úsmev detských pier. V mysli sa roja spomienky – na všetko. Predovšetkým na chvíle pohody, na vlastné deti, vnúčatá. Minú sa roky uprostred starostí a radostí v životnej aktivite človeka a jedného dňa je tu staroba.
K tomuto obdobiu života, milí jubilujúci Hnúšťania, Vám prajeme dobré zdravie a veľa krásnych slnečných dní naplnených láskou Vašich blízkych.

Oľga Maciaková, Mestský úrad Hnúšťa

TAKTO SME POSTAVILI MÁJA

Stavanie maja
V predvečer 1.mája sa stalo už pravidlom, že parkovisko pred radnicou sa zaplnilo deťmi a plošinou z Technických služieb. Nevšednú atmosféru dokresľovala dychová hudba. Aby sme zadosťučinili tradíciám, tak krojované dievčatá vyzdobili vrchovec smreka, ktorý potom plošina za rezkých melódií dychovky vztýčila pred Mestským úradom. Teda žiadni silní chlapi, nijaké rebríky, alebo žrde. Takto staviame mája v Hnúšti. Vystúpenia súborov moderného tanca ECHO a BZUČO, ako aj Detského folklórneho súboru Zrkadielko boli len čerešničkou na šľahačke. Aby sme boli ešte čímsi výnimočnejší, aj keď sa máj stavia dievčatám u nás pod ním tancovali len dievčatá.
Jaroslav Piliarik

Tvorivá divadelná dielňa „HLODOVINY TISOVEC 2007“ 1. - 13.7.2007

Tvoriva divadelna dielna
Čo je to?
Tvorivá divadelná dielňa je neformálne stretnutie mladých ľudí so vzťahom (čisto platonickým) k ochotníckemu divadlu, najmä netradičnému či alternatívnemu. Cieľom je bližšie sa oboznámiťs divadlom, naučiť sa základy hereckej práce a popri tom vytvoriť divadelnú inscenáciu s jej prezentáciou na verejnosti. Námetom dielne je alternatívne spracovanie balady Janka Kráľa „Zakliata panna vo Váhu a divný Janko.“
Prečo?
Ešte prednedávnom pôsobilo v Tisovci alternatívne študentské divadielko s názvom „Divadlo Hlod“ pôsobiace pod hlavičkou Divadelného klubu Tisovec. Za pár rokov svojej existencie stihlo vytvoriť 5 inscenácií, prebrázdiť niekoľko festivalov (jeden z nich aj vyhrať) a dvakrát sa ukázať na najväčšej ochotníckej prehliadke – Scénickej žatve v Martine. Súbor na čele s režisérkou Luciou Repašskou si získal uznanie svojím netradičným pohľadom na divadlo, obraznosťou a metaforickosťou svojich inscenácií.
Tvorivá dielňa by mala krátkym návratom ku koreňom tvorby divadla a stretnutím režisérky Lucii Repašskej (t.č. poslucháčky JAMU v Brne) so všetkými, ktorí o tento typ umenia prejavia záujem.
Pre koho?
Dielňa je určená mladým ľuďom od 14 do 99 rokov, ktorí môžu, ale nemusia mať skúsenosti s ochotníckym divadlom, sú ochotní makať v dielni a popri tom zažiť aj kopec srandy a zábavy.
Kedy?
Prezentácia účastníkov je v nedeľu 1.7.2007 od 14:00 do 19:00 v priestoroch MsKS Tisovec.
Práca v dielni bude ukončená v piatok 13.7. večer premiérou vytvorenej inscenácie (ak sa to podarí).
Kde, ako?
Hlavným stanom dielne je Mestské kultúrne stredisko Tisovec. Tu budú účastníci bývať, občas aj spať (matrace, sprchy máme, vlastné spacáky sú nutné, vlastné stany vítané) a v prípade zlého počasia aj pracovať. Samotná inscenácia by mala vzniknúť v opustenom, nevľúdnom a ošarpanom, čiže veľmi alternatívnom priestore bývalého kúpaliska v Tisovci.
Čo všetko?
Účastníci dielne sa naučia základom hereckej práce a budú sa podieľať na vzniku netradičnej divadelnej inscenácie. Vo voľnom čase budú pripravené sprievodné podujatia (herecká improliga, premietanie zaujímavých divadelných inscenácií či filmov, disko a pod.)
Za koľko?
Ubytovanie a lektor sú pre účastníkov dielne zadarmo. Cestovné si každý platí sám, stravné (raňajky, obed, večera) na 13 dní je symbolických 500.-Sk.

Kontakty:
Oddelenie kultúry MsÚ Tisovec, Štefan Sabó, tel. 0902 255663, 047/5493470,
e-mail:

Jaroslav Lacko, Rim.Píla 222, 980 61 Tisovec, tel. 0905 918107, 0910 923706,
e-mail:

Vyplnené prihlášky prosíme poslať poštou alebo mailom do 22.6.2007 na adresu:
Mestský úrad
oddelenie kultúry
980 61 Tisovec, resp.

VRÁTIŤ SA S NÁVRATMI

Navraty

Mestské kultúrne stredisko a Základná umelecká škola v Hnúšti
VÁS POZÝVAJÚ
na vystúpenie hnúšťanskej hudobnej skupiny
NÁVRATY
s príjemnou hudbou 20-60tych rokov 20. storočia.
Stretneme sa v nedeľu 9. septembra 2007 o 15.00 hodine na Námestí
Janka Francisciho - pred poliklinikou.
Hudobná formácia NÁVRATY pod taktovkou Petra Majoroša sa teší spolu
s vami prežiť zaujímavé nedeľné popoludnie.

VSTUPENKY NA OLYMPIC UŽ V PREDAJI

Olympic

Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti oznamuje, že vstupenky na koncert skupiny OLYMPIC, ktorý sa uskutoční v rámci osláv Dní mesta Hnúšťa v sobotu 26. mája 2007 o 21.00 hodine, sú už k dispozícii v predpredaji v týchto strediskách:

Mestské kultúrne stredisko Hnúšťa, Rumunskej armády 195, tel. 047/5422384

Turisticko-informačné centrum Rimavská Sobota, Hlavné námestie 2, tel. 047/5623645

Mesto Poltár - kultúrne stredisko 492/24, tel. 047/4223858

Mestské kultúrne stredisko Revúca, Námestie slobody 14/18, tel. 058/4882021

Turisticko-informačná kancelária Brezno, Námestie gen. M.R.Štefánika 3, tel. 048/6114221

Turisticko-informačné centrum Rožňava, Námestie baníkov 32, tel. 058/7328101

Predajňa TRINÁSTY Lučenec, Zlatá ulička, tel. 047/4332772

UPOZORŇUJEME, ŽE VSTUPENKY SÚ VYDANÉ V LIMITOVANEJ SÉRII !!!

 

 

 

 

 

Za chlebom...

Pre realizáciu programu, ktorý môžete vidieť na tohtoročnej Klenovskej rontouke, prosím občanov mesta Hnúšte a okolia o zapožičanie fotografií vysťahovalcov do rôznych krajín Európy alebo Ameriky zo začiatku 20. storočia. Ide o fotografie vašich starých a prastarých rodičov, ktorí sa v 20-tych a 30-tych rokoch vybrali za prácou. Doručte ich, prosím, do Domu kultúry v Hnúšti.
Po preskenovaní fotografie vrátim. Ďakujem!
Jaroslav Piliarik

Rekapitulácia činnosti MsKS 1-6/2006

Z činnosti, ktorú sme zabezpečili v prvom polroku 2006, kvôli
prehľadu, vyberám nasledovné (čísla za názvami programov udávajú počet účastníkov na akciách - pri záujmovo-umeleckej činnosti hovoria o počte členov zúčastnených na skúškach a vystúpeniach súborov):

KINO RIMAVA
16 premietaní 13 filmových noviniek v kine Rimava sa uskutočnilo za účasti 2 008 divákov, čo na jeden film činí v priemere 154 ľudí. Najúspešnejšie filmy boli v poradí: Harry Potter, Madagaskar, Karcoolka a Narnia, lev, šatník a čarodejnica. Okrem toho sme školám poskytli enviromentálne zamerané premietanie filmových snímkov pre 411 detí a mládež.

PROGRAMY
Merlin, írske tance – 610
Poď si vystreliť – 84
Historický šerm – 127
CELKOM ZÚČASTNENÝCH 821ľudí

VLASTNÉ PROGRAMY
Pochovávanie basy - 68
Francisciho Hnúšťa – 81
Hviezdoslavov Kubín – 55
Hrebendova kapsa – 114
Stavanie mája - 6
CELKOM ZÚČASTNENÝCH 324 ľudí

KONCERTY
Výchovný koncert Letart - 308
Regionálna prehliadka detských folklórnych súborov – 236
Koncerty skupín SMOLA a HRUŠKY, NIČ NOVÉ, NO NAME – 1846
Absolventský koncert ZUŠ - 242
Koncert Superstar 2 – 387
Záverečný koncert ZUŠ - 62
Koncert bratov Kapucínov – 162
Rock Vamas – v rámci No Name
Koncert PEHA - 1086
CELKOM ZÚČASTNENÝCH 4 329 ľudí

DIVADLÁ
Rébus a rámus – divadlo Zanzara – 564
Perníková chalúpka - 495
O psíčkovi a mačičke – bábkové predstavenia – 82
CELKOM ZÚČASTNENÝCH 1 141 ľudí

VÝSTAVY
To je môj koníček – 746
Tichá krása – 229
CELKOM ZÚČASTNENÝCH 975 ľudí

SPOLOČENSKÉ PROGRAMY V SPOLUPRÁCI
Hnúšťanský akord – 111
Otvorená scéna – 399
Randezvous s I. Ožvátom – 42
Stretnutie cez Sokrates – 164
Verejný hovor - 74
Vedecká konferencia – 153
Hnúšťa hľadá superhviezdu – 451
Cesta rozprávkovým parkom - 735
CELKOM ZÚČASTNENÝCH 2 129 ľudí

BESEDY
Spisovateľ Ján Fekete – 80
Spisovateľ MUDr. Anton Rákay – 72
CELKOM ZÚČASTNENÝCH 152 ľudí

REPREZENTAČNÉ PROGRAMY
Čaša vína – 61
Oslobodenie Hnúšte – 182
Pieta Franciscimu – 49
210. výr. nar. Hrebendu – 84
Oslavy sviatku práce - 108
Karnevaly MŠ – 333
Slávnostné zasadanie MsZ – vystúpenie BZUČO - 139
Predvolebná kampaň ( Smer ) -112
CELKOM ZÚČASTNENÝCH 1 159 ľudí

DISKOTÉKY
Detská diskotéka
Discomarathon
Videodisco OKEY rádia
Diskotéka FM rádia a rádia City – spolu 1 389
CELKOM ZÚČASTNENÝCH 1 389 ľudí

KNIŽNICA PROF. ŠTEFANA PASIARA
Počet evidovaných čitateľov : 500
Počet návštevníkov za účelom výpožičky : 1 617
Počet kolektívnych podujatí : 23
Počet zúčastnených na podujatiach : 742
Počet výpožičiek : 5 638 (knihy a periodiká absenčne a prezenčne)
CELKOM ZÚČASTNENÝCH 2 359 ľudí

VYSTÚPENIA SÚBOROV
Sinec, MSS Húžva – Gemersko-malohontské folklórne slávnosti Klenovec
Zrkadielko – Gemersko-malohontské folklórne slávnosti Klenovec
Sinec a MSS Húžva slávnosti - Mokrá Lúka
Sinec a ŽSS stretnutie rodákov v Hačave
Sinec vystúpenie v Revúcej
ECHO – vystúpenie v Klenovci
ECHO – vystúpenie na OcÚ v Klenovci
ECHO – súťaž v Žiari nad Hronom
ECHO – súťaž v Košiciach
Zo záujmovo - umeleckej činnosti MsKS:
Mužská spevácka skupina Húžva – 116
Ženská spevácka skupina Sinec – 326
Folklórny súbor Sinec – 280
Folklórny súbor Zrkadielko – 542
Súbor moderného tanca ECHO – 568
Súbor moderného tanca BZUČO – 509
Dychová hudba Hnúšťa – 106
Ženy mesta – aerobic – 640
Bábkový súbor – 18
CELKOM ZÚČASTNENÝCH 3 105 ľudí
Z klubovej činnosti:
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov - 50
Slovenský zväz zdravotne postihnutých – 162
Klub dôchodcov – 623
Šachový klub – 48
Svedkovia Jehovovi – 1821
CELKOM ZÚČASTNENÝCH 1004 ľudí

Celkový počet obyvateľov i návštevníkov nášho mesta, ktorí prišli na kultúrne podujatia v prvom polroku 2006 je 18 887. Je to číslo hovoriace o záujme ľudí o kultúru, je to číslo, ktorým chceme poďakovať všetkým, čo sa o rast kultúrneho vyžitia zaslúžili, je to číslo, ktoré nás zaväzuje nepoľaviť v ďalšej kultúrno-osvetovej činnosti.

Jaroslav Piliarik

Rekapitulácia činnosti MsKS 7-8/2005

Nespôsobuje
mi radosť púšťať sa do neadresných polemík,
ale keďže mám silné tušenie, že „pozorovateľ“
svoje myšlienky spriada neďaleko môjho kuchynského
okna, odpoviem na jeho dotazy a vynasnažím sa drobné
nepresnosti tvorené z  nedostatočnej znalosti danej
problematiky uviesť na mieru takej správnosti, ktorá
by v budúcnosti i na stránkach internetovej
komunikácie vyselektovala množstvo plytkých otázok
pochádzajúcich z chabej informovanosti. Tím
pracovníkov Mestského kultúrneho strediska po
dohode s Mestom určil mesiace júl a august na letné
mesiace venované najmä mladým a vedenie MsKS
povolilo konanie rockových koncertov vo svojich priestoroch ,
ktorých pracovníci sa intenzívne podieľali a
podieľajú na ich materiálovo-technickom zabezpečení.
V mesiaci júl sa plánovito čerpali dovolenkové
dni a v Mestskej knižnici prebieha revízia knižného
fondu. V mesiaci august okrem koncertu z dielne
Mproduction, poriadame koncoprázdninovú veľkú
diskotéku.


Počas
obidvoch , pre školákov voľných mesiacov, pracovníci
MsKS zabezpečujú o.i. aj technické činnosti, o
ktorých bude ešte zmienka v závere.


Z činnosti,
ktorú sme zabezpečili v prvom polroku 2005, kvôli
prehľadu, vyberám nasledovné: • KINO22
premietaní 16 filmových noviniek v kine Rimava za
účasti 2 468 divákov, čo na jeden film činí
v priemere 154 ľudí. Najúspešnejšie filmy
boli v poradí: Rodinka Úžasných, Cesta
okolo sveta za 80 dní, Dvaja pátrači 3D a Snowborďáci. • VLASTNÉ
  PROGRAMY
Silvestrovská veselica - 61 zúčastnenýchPochovávanie basy - 42Francisciho Hnúšťa – 42Miliónový tanec – 36Hviezdoslavov Kubín – 69Manželia na scénu – 73Hrebendova kapsa – 106Dotyky s históriou – 45Lit. pásmo: Človek, ktorého meno bolo Ján –
96CELKOM: 499 ľudí • KONCERTY
Výchovný koncert Letart - 841Regionálna prehliadka detských folklórnych
súborov – 265Vzostup a pád swingu – 198Koncerty skupín THE BRIDGE a DESMOD – 1180CELKOM: 2 484 ľudí • DIVADLÁ
Vynález – divadlo Zanzara – 365Grotesky od Čechova - 230Soľ slovienskeho chleba - divadlo MITU – 360Šípková Ruženka – bábkové
predstavenia – 68Divadlo LETART – 137CELKOM: 1 160 ľudí • VÝSTAVA
Pohľadnica vo víre dejín – 532 • SPOLOČNÉ
  PROGRAMY
Vyhlásenie najúspešnejších športovcov okresu
– 327


Krst
mikroregiónu Sinec a Kokavsko – 364Hnúšťanský akord – 103Prezentuj sa – 318Otvorená scéna – 294CELKOM: 1 406 ľudí • REPREZENTAČNÉ
  PROGRAMY
Čaša vína – 65Stavanie Mája – 68Oslobodenie Hnúšte – 187Pieta Franciscimu – 36Ples MŠ – 60


Ekumenické
stretnutie inteligencie – 56Karnevaly MŠ – 306Absolventský koncert ZUŠ – 73Slávnostné zasadanie MsZ – vystúpenie Sinec –
70 • DISKOTÉKA
Detská diskotékaOlddisO.K. rádioCELKOM: 1238 ľudí

Zo
záujmo-umeleckej činnosti MsKS:

Mužská
spevácka skupina Húžva – 130


Ženská
spevácka skupina Sinec – 364


Folklórny
súbor Sinec – 312


Folklórny
súbor Zrkadielko – 780


Súbor
moderného tanca ECHO – 520


Súbor
moderného tanca BZUČO – 514


Dychová
hudba Hnúšťa – 120


Ženy
mesta – aerobic – 624


Mestský
detský spevokol – 390


Bábkový
súbor – 24


CELKOM : 3
787 ľudí

Z klubovej
činnosti:

Slovenský
zväz zdravotne postihnutých – 180


Klub
dôchodcov – 650


Šachový
klub – 64


Svedkovia
Jehovovi – 1560


CELKOM: 2
454


V sumáre
nám vychádza, že pod našou strechou sa behom šiestich
mesiacov roku 2005 vystriedalo 10 698 ľudí,


ktorých
akcie tímu pracovníkov MsKS oslovili.


Neopomeniem
ani činnosť technického rázu, ktorú vykonávame
svojpomocne: • opravy
  predlžovacích káblov a ich povinné periodické
  kontroly


 • opravy
  káblov ozvučovacej techniky


 • opravy
  ozvučovacej techniky ( mikrofóny, reproduktory )


 • opravy
  pomocnej techniky ( stojany, stoly a.i. )


 • opravy
  a montáže osvetlenia


 • opravy
  a montáže núdzového osvetlenia


 • odstraňovanie
  závad z el. revízie ( schémy rozvodných
  skríň, štítky, poistkové hlavice .. ) • oprava parketovej podlahy na balkóne hľadiska


 • odstránenie
  závad osvetľovacej techniky javiska ( bodové svetlo,
  rampové svetlá )


 • maľovanie
  zrkadlovej sály a náter ohrev. telies


Kultúrne podujatia v roku 2008

KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ AKCIE v roku 2008
Zabezpečované Mestkým Kultúrnym Strediskom v meste Hnúšťa:

Ako jar prišla do kultúrneho domu

 {DSCI0210a.JPG}

Ak by ste 10. apríla navštívili Dom kultúry Janka Francisciho Rimavského v Hnúšti, prekvapila by vás rozkvitnutá lúka pestrofarebných krojov snúbiacich sa s mladosťou súťažiacich na Festivale detského hudobného folklóru. V tejto regionálnej súťažnej prehliadke sólistov spevákov, speváckych skupín, sólistov inštrumentalistov a ľudových hudieb z okresov Rimavská Sobota a Revúca súťažili v dvoch kategóriách mladí folkloristi.
Všetky miestnosti kultúrneho domu boli obsadené a dolaďovali sa v nich posledné chybyčky krásy, aby v divadelnej sále pred očami odbornej poroty ich súťažné vystúpenie obstálo čo najlepšie v takto silnej konkurencii. V prvej kategórii súťažili: Patrícia Daniela Babušáková z Tisovca s piesňami Zahorami, za dolami, Koj som húsky pásla..., Marek Dacho z Mokrej Lúky s piesňami Sedží Marčä, Pri potošku, Radka Sokolová z Revúcej s piesňami Pod lipkou, Išol na fraj, Anna Ďurkovičová z Revúcej s piesňami Nechdžievaj do nás, Chodží šuhaj, Natália Poprocká z Revúcej s piesňami Koj som húsky pásla, A tam hore na javore..., Romana Poprocká z Revúcej s piesňami Dávalo diavše husom, Leteli husi, Erika Hanová z Rimavskej Soboty s piesňami Zaplecte mi mako..., Dobre mi je bývat.
Z tejto kategórie postúpila Lucia Zvarová z Klenovca s piesňami Nito krajší, peknejší, A pod hájom. Sólisti inštrumentalisti boli len dvaja a teda postúpil Ján Kožiak z Rimavského Brezova z piesňami z Kadluba a prisťahovaleckými z Podpoľania, pred Jánom Babicom z Klenovca, ktorý si zahral Ovečka, ovečka a Čremoš, Skorušina.
Z druhej katogórie postúpila Jana Porubiaková z Krúžna s piesňami Kobelérska túreň, Viaš ty milý. V tejto kategórii súťažili: Zuzana Sabová z Tisovca Smutno spieva vtáčik, Z tisovskyho vysokyho kostela, Ján Sabo V tom Prešporskom meste, Zaspau šuhaj na výhone, Lenka Ilčíková z Horných Zahorian, Slávka Oláhová z Klenovca Húsky mojo húsky, Zelený majerán, Lucia Janščová z Rimavskej Soboty Červené jabĺčko, Ej na most diovky, Kristína Alexová z Revúcej Ej na most, Šuhaj mä milorád, Anna Mária Dovalová z Klenovca Pod Muráňom, Zjednej strany majera. Ako predel medzi sólistami a speváckymi skupinami zahrala detská ľudová hudka z Klenovca Klenovskie nôty.

V kategórii speváckych skupín sa predstavili Lykovček z Revúcej, Zornička z Klenovca, Lieskovčatá z Rimavskej Soboty, Čížiček z Tisovca a Mladosť z Klenovca. Organizátormi boli Banskobystrický samosprávny kraj, GMOS Rimavská Sobota a MsKS Hnúšťa, pod záštitou primátora mesta Hnúšťa Mgr. Michala Bagačku.
Martin Pliešovský, MsKS (foto: autor)

 

CELTIC ENERGY - írska tanečná show

MsKS Hnúšťa Vás pozýva dňa 28. januára 2008 o 17:00 na ÍRSKU TANEČNÚ SHOW CELTIC ENERGY The Best Of Irish Dance v podaní tanečného súboru MERLIN.
Predpredaj vstupeniek v MsKS.

 {CELTIC-ENERGY-plagat.jpg}

ÍRSKY STEP NA DOSKÁCH KULTÚRNEHO DOMU

 {celtic-energy-hnusta-1.jpg} Keltské báje, strhujúca mysteriózna hudba, pôvabné dievčatá, šikovní chlapci. Všetci v krásnych kostýmoch zaplavení svetelnými efektami, to bol program tanečného súboru MERLIN so svojou írskou tanečnou show CELTIC ENERGY, ktorú mohli vidieť Hnúšťania v pondelok 28. januára 2008. Vynikajúca atmosféra. Diváci nešetrili potleskom, len škoda, že nebyť oficiálnych hostí, tak hľadisko by zívalo prázdnotou. Škoda dobrého programu, škoda pre tých, čo to nevideli.

 

Foto: Milan Kušpál

DIVADELNÝ SÚBOR DAXNER Z TISOVCA VENOVAL KOMÉDIU UČITEĽOM V HNÚŠTI

 {divadelny-subor-daxner.jpg} Deň učiteľov, sviatok, ktorý vo svojom názve skrýva veľa trpezlivosti, rád, poučení, predávania vedomostí.

Deň, kedy si na svojho učiteľa spomenie každý, od školopovinného žiaka po vetchého starca. V tento deň Mesto Hnúšťa a MsKS ponúkli učiteľom z Hnúšte i Rimavskej Bane malý darček v podobe predstavenia "Na jednom dvore" divadelného súboru Daxner z Tisovca.

Táto komédia Boženy Slančíkovej-Timravy a Jaroslava Lacka v podaní vynikajúcich ochotníkov oslovila aj vo večernom predstavení Hnúšťanov všetkých vekových kategórií.

Hra mala premiéru v Tisovci 22. februára 2008. Viac ako stovka prítomných divákov ocenila potleskom scénu, režiu i scenár Jaroslava Lacka.

 {divadelny-subor-daxner-tisovec.jpg}

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - FRANCISCIHO HNÚŠŤA

 {IMG_7806a.jpg} 6.mája v Dome kultúry Janka Francisciho Rimavského v Hnúšti znelo umelecké slovo. Zišli sa v ňom mladí ľudia, študenti stredných škôl z nášho regiónu t.j. okresov Revúca a Rimavská Sobota, aby si zmerali sily v prednese poézie a prózy. Súťaž otvoril riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Jaroslav Piliarik , ktorý privítal prítomných súťažiacich a odovzdal slovo primátorovi mesta Mgr. Michalovi Bagačkovi, pod ktorého záštitou sa toto podujatie konalo.

Prítomná bola aj prednostka MsÚ v Hnúšti Ing. Anna Tóbiková. Výkony súťažiacich hodnotila odborná porota v zložení : predseda poroty PhDr. Ľubomír Šárik, p.Drahomíra Plichtová a Mgr. Marian Lacko. Súťažilo sa v dvoch kategóriách - v predese poézie a prózy. Špecifikom Francisciho Hnúšte je kategória prednesu štúrovskej poézie alebo prózy. Víťazmi jednotlivých kategórií boli :

POÉZIA :

1. Erika Juhászová - Obchodná akadémia Mikszáta Rimavská Sobota
2. Anna Rajníková - Prvé literárne gymnázium Revúca
3. Mária Smoroňová - Prvé literárne gymnázium Revúca

PRÓZA :

1. Peter Galdík - Gymnázium Hostinského Rimavská Sobota
2. Klaudia Compeľová - Prvé literárne gymnázium Revúca
3. Veronika Pachová - Prvé literárne gymnázium Revúca

ŠTÚROVSKÁ POÉZIA

Lilla Kovácsová - Reformované gymnázium M.Tompu Rimavská Sobota

Jaroslav Piliarik

Kto sa u nás dobre cítil, rád sa vracia...

Koncert z technických príčin zrušený!

Vážení priatelia skvelej muziky, príjmite pozvanie na letný koncert HONZU NEDVĚDA

 {honza-nedved.jpg}

Mesto Hnúšťa a Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti Vás srdečne pozývajú na letný koncert legendárneho pesničkára Honzu Nedvěda so svojou skupinou. Koncert sa uskutoční v piatok 22. augusta 2008 o 20.00 hodine v priestoroch amfiteátra v kultúrnom dome. Vstupné je 150,- Sk (4.98€) v predpredaji v MsKS a na mieste vstupenka stojí už 200,- Sk (6.64€). Informácie je možné nájsť aj na www.studio77.sk

Odkaz Honzu Nedvěda z ostatnej návštevy nášho mesta:

Súvisiace články:

POCHOVAJME BASU

Vážení a milí občania Hnúšte!
MsKS, ako každý rok aj teraz, pripravilo pre Vás fašiangové podujatie POCHOVÁVANIE BASY. Keďže čas zábav podľa kresťanského kalendára končí 5. februára a krivou alebo popolcovou stredou začína veľký pôst. Príďte sa zabaviť, zaspievať, zatancovať, ochutnať hriatô a vypočuť si posledné novinky z mesta. Dobrej zábavy nikdy nie je dosť a úsmev je artikel tiež veľmi vzácny, tak so ho naberte do zásoby, kým je možnosť!
Tešíme sa na Vás, príďte! Začíname v utorok o 19.00 hodine.

AKO SME BASU POCHOVÁVALI

 {pochovavanie-basy.jpg} Utorok, deň ako každý iný. Chvíľu upršaný, chvíľu vyjasnený. Len na kultúre už od rána panoval čulý ruch. Upravovali sa stoly, nosila aparatúra, všetko bolo v pohybe. Už od 18.30 postávali prví netrpezliví návštevníci pod schodišťom, aby si mohli nájsť čo najlepšie miesto. Keď na malom pódiu zaujali miesta dve hudby, posledná fašiangová zábava mohla začať. Dychovka striedala ľudovku a hoci parket zo začiatku zíval prázdnotou, pomaly sa zapľňal a už nič nebránilo, aby sa ľudia dobre bavili. Aj keď bol Fašiang krátky na našej base bolo vidieť, že sa jej kráti dych a nepomáhala ani terapia ordinovaná dvomi odbornými lekármi. Nenabudila ju ani prestávka, kým sme vylosovali tombolu a tak nám tesne pred polnocou zvŕzgla posledný raz. Pri všetkej úcte k jej bohatému a činorodému životu bol vykonaný smútočný obrad, kde sa zosnulá prostredníctvom pána velebného rozlúčila so všetkými pozostalými. Doznel smútočný pochod a basu sme pochovali až do jej znovuzrodenia po Veľkej noci. Ďakujeme všetkým zúčastneným, že aj napriek polemizujúcemu termínu prišli a tak udržiavajú peknú tradíciu pochovávania basy.

Jaroslav Piliarik, riaditeľ MsKS

V PREDVEČER MESIACA LÁSKY

 {stavanie-maja.jpg} Tradičný rituál stavania mája neobišiel naše mesto ani tento rok. Za pomoci techniky sa vstýčil so stužkami v mestských farbách pred mestským úradom. V krátkom kultúrnom programe sa pred takmer dvestovkou prítomných občanov predstavila dychová hudba, detský folklórny súbor Zrkadielko,deti tanečného odboru ZUŠ a DSMT Bzučo. Účastníci tohto aktu sa potom presunuli do priestorov amfiteátra, kde sa konal II. ročník regionálnych osláv 1. mája a vstupu Slovenska do Európskej únie. Úvodného slávnostného prejavu sa tento rok zhostil starosta obce Klenovec JUDr. Pavel Struhár. Program pokračoval pod moderátorskou taktovkou Marianny Resutíkovej vystúpeniami Jakuba Petraníka zo Superstár, SMT ECHO, DSMT Bzučo,detí tanečného odboru ZUŠ z Hnúšte a skupiny Tristana.
 {stavanie-maja-msu.jpg}
Večer zakončila hudobná skupina Horkýže Slíže. Avizované vystúpenie Dušana Grúňa sa neuskutočnilo pre spevákove zdravotné problémy a tak si jeho koncert budeme môcť vychutnať až 9. mája o 18.00 hodine v Dome kultúry Janka Francisciho Rimavského. Vstup je samozrejme voľný.

XXX. ročník Gemersko-Malohontských slávností je už minulosťou

 {IMG_6933-180.jpg}
Veľké prípravy, starosti organizátorov, vítanie vzácnych hostí, čarovná hudba, pompézne folklórne oslavy a dvory plné dobrôt sú už minulosťou. V piatok ich vo večerných hodinách pozdravil aj folklórny súbor SINEC z Hnúšte so svojimi hosťami v komornom programe venovanom nedožitým narodeninám chýrneho gemerského primáša Jána Jasenku. Naši súboristi si ešte v ten večer spolu na námestí Karola Salvu vychutnali zvonivý šumiacky hlas Jána Ambróza s ľudovou hudbou Borievka. Program bol nesmierne bohatý. V sobotu však lákadlom bolo vystúpenie Lúčnice v Slovenskom triptychu a včera dali bodku za "krojovanou slávou" folklórne súbory Lipa a Liptov. Nezabudnuteľné stretnutia priateľov folkloristov v nás budú ešte dlho doznievať a zároveň dodávať silu do ďalšieho stretnutia na Klenovskej rontouke 2009.

 {DSCI0151.JPG} {DSCI0153.JPG}

 {DSCI0149.JPG} {IMG_6933.JPG}

Bc. Martin Pliešovský, MsKS

ŽIVOT AKO PIESEŇ

 {k-jasenkovi-180.jpg} Taký bol aj ozajstný chod života Jána Jasenku, chýrneho gemerského primáša, speváka, zberateľa ľudových piesní, zanieteného folkloristu a neskonale dobrého človeka. Narodil sa 31. marca 1928 v Sirku. Od malička mal rád muziku a ako sám hovorieval: "Spievať som začal, keď som začal hovoriť a na husliach hrať hneď, ako som ich dočiahol sňať zo steny nad prípeckom".

V škole v Ratkovej sa naučil čítať noty a tým sa posunul ďalej na svojej muzikantskej ceste. Na štúdiách v Učiteľskom ústave v Banskej Štiavnici nadobudol nové hudobné znalosti. Ako učiteľ začínal v Budinej. Po základnej vojenskej službe učil v baníckom učilišti v rodnom Sirku. Jeho učiteľská cesta pokračovala do Ratkovského Bystrého, potom nasledovala Ratková až nakoniec sa v roku 1961 usadil s rodinou v Revúcej. Toto putovanie bolo vždy spojené s muzikou a neúnavným zberom ľudových piesní.

 {k-jasenkovi}
Od roku 1973, keď vznikol folklórny súbor Lykovec, ktorého bol Janko Jasenka jedným zo zakladateľov. Začal sa do povedomia folkloristov, vďaka írečitej muzike a spevu, dostávať aj náš Gemer. Lykovec alebo jeho muziku bolo čoraz častejšie vídať na folklórnych festivaloch na Slovensku. Ľudová hudba Jána Jasenku vypomáhala aj FS Vlachovčan z Vlachova a sám spolupracoval aj s ľudovou hudbou FS Vepor z Klenovca a ĽH FS Kokavan z Kokavy nad Rimavicou.

V októbri 1985 stál pri zrode FS Sinec v Hnúšti. S týmto súborom prešiel prvé detské kroky, prvé úspechy, zažil sklamania, ale i radosť všetkých tých súborových detí, ktoré boli ako jeho vlastné. Tešil sa z každej maličkosti, ktorá sa v súbore udiala.

K Jasenkovi {pri-brander-brane.jpg} Janko Jasenka precestoval so súborom Sinec Francúzsko, Taliansko, Juhosláviu, Poľsko. Zarmucujúce pre všetkých členov súboru bolo, že zájazdu do Španielska, v lete 1990, sa už Janko Jasenka pre vážnu nemoc nezúčastnil. Na jeseň 1990 sme ho mohli vidieť na vystúpení FS Sinec v Hnúšti, nie však medzi účinkujúcimi, ale medzi divákmi. Mnohí z nás netušili, že ho vidia naposledy. Odišiel od nás do muzikantského neba 6.4.1991.Taký bol život Jána Jasenku. Ako pieseň. Taký je aj názov programu, ktorý sa uskutoční 29. marca 2008 o 18.00 hodine v Dome kultúry v Hnúšti.

Účinkujú: Janko Valentík - moderátor programu, Hanka Molnárová - speváčka, Róbert Puškár - primáš ĽH Zlaté husle, Karol Radič - primáš, FS Sinec, ĽH Radoslava Dusu, ženská spevácka skupina FS Sinec, mužská spevácka skupina Húžva, ĽH Michala Šimku a ĽH Lykovček z Revúcej.

Pozývame všetkých priaznivcov folklóru. Nenechajte si ujsť príležitosť prežiť pekný večer so zaujímavými ľuďmi, účinkujúcimi v dobrom programe.

Tešíme sa na vašu účasť.

Jaroslav Piliarik, riaditeľ MsKS Hnúšťa

JANÍK JASENKA ZANECHAL V SRDCIACH A MYSLIACH HNÚŠŤANOV HLBOKÚ STOPU

Ako osloviť vás, či tónom piesne, či dobrým slovom, keď jedno bolí a druhé žiaľom znie. Že unavený strom sa do svojej zeme ohol a chlapská ruka už inú zovrieť nemôže. Už praskla nad javorovým drievkom struna clivá, zo srdca natiahnutá na duši. A smutnú ona pod slákom nôtu vylúdila, bo čas rozkázal od piesni sa jej rozlúčiť. Vy piesne, vy tance - družičky verné, neskláňajte hlávky, netíšte svoj hlas, nenechá vás Janík, len si trochu zdriemne. Na nôcku mu hrajte, veď je v každej z vás!

 {zivot-ako-piesen.jpg}

Prvý večer trojspomienky na nedožité 80-te narodeniny chýrneho gemerského muzikanta, speváka, zberateľa ľudových piesní a primáša ľudovej hudby folklórneho súboru Sinec Jána Jasenku sa konal 29. marca v divadelnej sále Domu kultúry Janka Francisciho Rimavského v Hnúšti. Pestro krojovaný večer naplnený tajomnou, alchymisticky namiešanou, zmesou krásy tónov, čistého spevu, úprimnej radosti i trochou nostalgie, sálu naplnenú divákmi doslova očaril. V precízne zostavenom scenári programu, pod ktorý sa podpísali riaditeľ MsKS Jaroslav Piliarik a Stanka Zvarová z Gemersko-Malohontského osvetového strediska v Rimavskej Sobote, vystúpili a úctu Jankovi Jasenkovi vzdali: speváčka Anka Háková-Molnárová, rodáčka z Ratkovského Bystrého, Róbert Puškár, huslista a spevák, zakladateľ Zlatej muziky, muzikant Ondrej Baran, rodák z Ratkovského Bystrého, ďalej to bola Ľudová hudba Michala Šimku z Revúcej, ĽH Radoslava Dusu, ĽH folklórneho súboru Vepor z Klenovca a Karol Radič, ĽH Lykovček z Revúcej, Milan Katreniak, fujarista a píšťaľkár. Samozrejme nechýbala ani ženská spevácka skupina FS Sinec z Hnúšte a oku lahodiace tanečné vystúpenie folklórneho súboru Sinec, v ktorom sa predstavilo päť párov tanečníkov. Perlou hlasu pretkával celý program Janík Valentík z Tisovca. Jednotlivé vystúpenia vhodným spôsobom dopĺňala autobiografická projekcia, v ktorej závere zaznelo Jasenkovo Vyznanie piesni. Opakovanie záverečnej piesne "Hej rozmajrín, rozmajrín" si diváci vytlieskali v stoji, ľudovo povedané standing ovation, čo Hnúšťa už dávno nezažila.

Tento program, priamo predurčený milovníkom folklóru, môžu ešte vidieť diváci v Revúcej v nedeľu 30. marca a 27. júna v Klenovci. Ďakujeme Banskobystrickému samosprávnemu kraju, GMOS v Rimavskej Sobote, MsKS v Hnúšti a Revúcej za podporu pri realizácii tohto spomienkového podujatia.

Martin Pliešovský, MsKS Hnúšťa

A spievali ako slávici...

A spievali ako slávici... {p4070534a.jpg} V Dome kultúry Janka Francisciho Rimavského v Hnúšti sa dnes doobeda konala regionálna súťaž v speve populárnej a ľudovej piesne žiakov Špeciálnych základných škôl SLÁVIK 2009.

Súťaže sa zúčastnilo až 34 detí zo siedmych škôl a súťažili v piatich kategóriách. Odbornú porotu, ktorá mala dnes ťažkú prácu v rozhodovaní, tvorili: Mgr. Gabriela Fűssyová, riaditeľka ZUŠ v Hnúšti, Mgr. Gabriela Rúfusová, hudobný pedagóg a Jaroslav Piliarik, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska v Hnúšti.

V jednotlivých kategóriách zvíťazili:

I.kategória - Barbora Sendreiová ŠZŠ Hnúšťa
II. kategória - Marek Ferko ŠZŠ Revúca
III. kategória -Terézia Ferková ŠZŠ Revúca
IV. kategória - Šarlota Kenická a Marek Buchta ŠZŠ Hnúšťa
V. kategória - Michaela Bartová ŠZŠ Hnúšťa

Anketa pokračuje ...

Vážení občania, anketu vyhlásenú MsKS v Hnúšti uzatvárame 30.9.2013. Hlasovať môžete tu: KLIKNI: ANKETA

 {bannerKultura.jpg}

Bzučo, ECHO - tanečný repertoár

Tanečný repertoár Bzučo a ECHO

Tanečný repertoár tvoria freestyle tance- disco sóla, duá, skupiny. Tanečné hip-hopové sóla priniesli detskému súboru Bzučo doteraz najväčši úspech. Miška Daniová tancuje hip hop a v roku 2005 získala 9. miesto na tanečnej, pohárovej súťaži v Šali. V Poľsku v roku 2002 na ME v tanečných disciplinach IDO vytancovala 8. miesto a 10. miesto. Tanečnému umeniu sa deti a mládež v Hnúšti venujú od 5. rokov, navštevujú ZUŠ-odbor tanca. Vzájomnou spoluprácou tanečnej školy, tanečných klubov Echo a Bzučo sú choreografie a tanečné programy moderného tanca. Tanečné divadlá patrili vždy medzi najzaujímavšie tanečné umenie v Hnúšti. Echo a jeho tanečnice sa v minulosti venovali iba scénickému tancu. Spojením improvizácie a tanečného umenia s modernými prvkami freestyle, v tanečných choreografiách Echa aj Bzuča vznikajú tance vážneho charakteru, ale aj show kompozície. Tanečníci sami tvoria tanečné choreografie, kde najviac zásluh má Zuzka Hrivnáková, ktorá sa tancu venuje 12. rok. Pohyb, krása a umenie tancovať je krédom tanečníkov v Hnúšti.

BZUČÁCI sa tešia zo semifinálových a finálových postupov na Slovenskom pohári v Považskej Bystrici- DANCE MÁNIA 2012

Posledný deň v mesiaci marec 2012 sa niesol v súťaživej nálade TK Bzučo Hnúšťa. Dve Hip hop duá a disco duo junioriek priniesli tanečníčkam z Hnúšte semifinálové a finálové postupy na Slovenskom pohári v Považskej Bystrici. V semifinálovom kole hip hop duetov junioriek sa Michaela Tóthová a Barbora Olejníková umiestnili na 12 mieste. Sabina Tomesová a Simona Rothová boli v tej istej kategórii vo finálovom kole na 7. mieste. V ďalšej kategórii juniorov v disco duách súťažili mladšie juniorky Vanessa Blahová a Kristína Mrnková, Eliška Tóthová a Barbora Olejníková a naše najúspešnejšie disco duo Simona Rothová a Michaela Tóthová, ktoré skončili na 7. mieste. Náš Jakub Čonka, ktorý tancoval za hlavnú vekovú kategóriu v disco sóle vybojoval 4. miesto. Na záver spomeniem aj najmladšie disco duo v podaní tanečníčok zo Bzuča - Zdenku Slatinskú a Karinku Bálintovú, ktoré z29 duetov obsadili 17.miesto.

Myslím, že naši tanečníci z tanečného klubu Bzučo Hnúšťa si zaslúžia obdiv a poďakovanie. Ďakujem aj rodičom detí, ktorí sa postarali o odvoz na Slovenský pohár do P. Bystrici, pracovníkom MsKS v Hnúšti, trénerom zo Bzuča Jakubovi Čonkovi, Zuzane Hrivnákovej a opäť rodičom, ktorí finančne pomohli uskutočniť tanečnú súťaž.

Vedúca TK Bzučo Hnúšťa Iveta Hrivnáková

DANCE MÁNIA 2012
DANCE MÁNIA 2012
DANCE MÁNIA 2012
DANCE MÁNIA 2012
DANCE MÁNIA 2012

Bzučo a Echo v školskom roku 2005/2006

Tanecny subor Bzuco a Echo

Školský rok 2005-2006 bol pre tanečníkov súborov moderného tanca BZUČO a ECHO v Hnúšti plný zaujímavých tanečných vystúpení.V novembri 2005 Michaela Daniová na pohárovej súťaži STO D IDO v Šali vo free-style a v hip-hopovej sólo choreografii získala 13 miesto.O malý chĺpok jej uniklo finále.Tanečným školením v Považskej Bystrici sa M.Daniová a Zuzana Hrivnáková zdokonalili v disco,hip-hop.štýle a jazzovej ,tanečnej technike.Za vynikajúce tanečné hip-hopové variácie patrí naša vďaka miliónovej tanečnici Melánii Kasenčákovej.Ďalšie súťaže poriadané Slovenskou tanečnou organizáciou disciplín IDO tancovali Bzučáčky v apríli 2006,kde na Majstrovstvách Slovenska v Šali v disciplínach disco sóla, disco duá ,disco skupinu nezískali popredné miesta.Skúsenosť ktorú náš súbor získal,v budúcich súťažiach určite využijeme.Krajskou súťažou moderného tanca v Žiari nad Hronom získala M.Daniová 1.miesto za hip-hopové sólo.Lenka Bútorová a Evka Rapčanová v disco duete zaujali tancom divákov.Vo finálovom vystúpení gradovali ich tanečné duá.Pre M.Daniovú pokračovala šňúra súťaží vo free-stýle dňa 6.5.2006 v Liptovskom Hrádku,čím získala kvalifikáciu a priamy postup do súťaže na MS STO D IDO v Košiciach Vo vlastnej choreografii v štýle disco duo nás reprezentovali M.Daniová a M.Rudová.

Bzučo, Echo - podujatia a vystúpenia súborov moderného tanca I/2007

ECHO, Bzuco
Podujatia a vystúpenia súborov moderného tanca Bzuča a Echa boli od začiatku roka 2007 rôznorodé. Uspokojuje nás pocit, že ich bolo pomerne veľa. V príprave na vystúpenia sme dbali hlavne na rozvoj tanečných techník a tanečných choreografií najmä u mladších a začínajúcich Bzučákov.
Staršie Echáčky si už na začiatku novej sezóny 20.1.2007 zatancovali na Gemerskom bále v Košiciach. Na pozvanie pani riaditeľky DK v Kokave, J.Krotákovej 10.2.2007 tancovali hlavne Echáčky na Fašiangovom plese. Iba Sabinka Tomesová zo Bzuča si 1x zatancovala na plese hip-hopové sólo.
Na trojité vystúpenie 16.2.2007 budú spomínať Bzučáci a Echáči. O 17.00 hod. v MsKS na vyhlásení najlepších športovcov Hnúšte rôzne tance tancovalo asi 20 tanečníkov, medzi ktorými boli aj žiaci ZUŠ a tanečného odboru. V jase pekných kostýmov a tanečníkov sa prvý krát prezentovali nové disco tance, hip-hopové duo, sólo a show duo. Boli to tance Zuzky Hrivnákovej, ale aj ich vlastné.
Druhé kolo vystúpení v ten istý deň pokračovalo o 19.00 hod. v Robotníckom dome na Poľovníckom plese a tretie pokračovalo po 20-hod. v spoločenskej sále DK Hnúšťa, kde mali volejbalisti z Hnúšte ples. Iba niektorí, ktorí ešte vládali a mali dobrú kondíciu vydržali a dotancovali. Bravó-tanečníci!!!

23.2.2007 si Bzučáci a Echáči opäť zatancovali na vyhlásení najlepších športovcov okresu v Klenovci.

Spomenuté podujatia odštartovali tanečníkov na súťažné vystúpenia. Najprv to bola pohárová súťaž Slovenskej tanečnej organizácii s medzinárodnou účasťou - /STO D IDO/ v Leviciach, v dňoch 13.-14.4.07 s disco sólami Anežka Brádňanová, Michaela Tóthová, Tereza Štefániková, Simona Rothová, Natália Bukviarová, vystúpili v choreografiách Z.Hrivnákovej, s disco duetom si zasúťažili Danka Migaľová a Kristínka Rubintová. Reprezentantka hip-hopu Sabinka Tomesová bojovala v sólach . Bola to pre všetkých nás škola tanca.Nové tanečné prvky si najmä deti ihneď vyskúšali a už v nočných košieľkach po skončení súťaťi ešte pred pol nocou tancovali na ubytovni, kde spali.
Nemali chyby...

LEVDANCE CUP 2007
Veľkosť cca 200MB, dlžka > 20min.

Bzučo, Echo - podujatia a vystúpenia súborov moderného tanca II/2007

Echo, Bzuco
18.4.07 sa konala nadregionálna nesúťažná prehliadka tancov ZUŠ, tanečné odbory sa prezentovali s najrôznejšími tančekmi a naši žiaci z 2.a 3. ročníka ZUŠ v Hnúšti tancovali scéniku, show tance a disco tance.
Stavanie mája a dobrá nálada prispela k vystúpeniu aj tanečnému odboru Zuš v Hnúšti, súborom Bzučo a Echo.
5.5.07 tri Bzučáčky bojovali na Majstrovstvách Slovenska STO D IDO v Liptovskom Hrádku. Anežke Brádňanovej a Miške Tóthovej sa podarilo z 90 účastníčok disco tancov pretancovať v kvalifikácii medzi 70 najlepších / 50 a 66 miesto /.
Krajská súťaž v Žiari n Hronom, poriadaná Pohronským osvet. strediskom mala viacej organizačných nedostatkov. Napriek tomu si naša Sabinka Tomesová odniesla 1.miesto v malých choreografiách a súbor Echo sa so scénikou umiestnil na 2.mieste vo veľkých choreografiách.
19.5.07 v Senici na MS STO D IDO si v hlavnej vekovej kategórii naše Echáčky Michaela Muránska a Romanka Sujová s vlastným hipovým duetom vytancovali pekné 19. miesto. Jakub Čonka v disco sóle a kategórii chlapcov juniorov s výhodou menšieho počtu tanečníkov, postúpil priamo do finále MS.
Tanečný maratón vyvrcholil Dňami mesta Hnúšte, hneď ráno 25.5.07 na Hrebendovej kapse tancovala Lucia Grešková zhudobnenú báseň Michaela Hrivnáka-Láska, ktorú si zaspieval Majo Radič. Hudbu skomponoval a nahral Peter Ličko. Poobede sa 45 tanečníkov pripravovalo v baletke DK, na chodbe, v šatni na vystúpenie - Deti deťom, ktoré začalo po 15.hod. na futbalovom ihrisku a pekne postavenej scéne. Napriek veľkému teplu sa podarilo odtancovať všetkým viac ako 20 tanečných vstupov.
Záver dňa patril najlepším modernistom z Echa, v scénickej choreografii Zuzany Hrivnákovej a Romany Sujovej, spolu s kolektívom Echa predviedli tanec Nedopovedané. Všetci si zaslúžia slovíčko – výborne!!!
29.5.07 koncertom abslventov Zuš v Hnúšti sa ukončil polročný tanečný maratón. ...s pocitom úľavy, radosti a príjemných zážitkov som sa v ten deň šťastná vracala domov.
Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili nejakým spôsobom o finančnú pomoc pri organizovaní všetkých spomenutých tanečných podujatí, pánovi riad.MsKS J.Piliarikovi, primátorovi Mgr.M.Bagačkovi, pánovi M.Pliešovskému, GMOSu v R.Sobote,sponzorom.

LEVDANCE CUP 2007
Veľkosť cca 170MB, dlžka > 18min.

Iveta Hrivnáková

Historický úspech dievčat na Slovenskom pohári !!!

Súťažnú sezónu 2011, súbor Bzučo odštartoval v Považskej Bystrici. Naše mesto Hnúšťa reprezentovalo 7 dievčat- Kika Mrnková, Vanesska Blahová, Sisa Rothová, Miška Tóthová, Terka Štefániková, Eliška Tóthová a Boba Olejníková.

Musím podotknúť, že aj napriek zdravotným problémom polovice účastníčok, bojovali ako dračice. Výsledkom je historický úspech dievčat zo súboru Bzučo – Mišky Tóthovej a Sisi Rothovej, ktoré sa prebojovali do špičky tanečníčok a tesne skončili pred bránami finále. Aby som to uviedla presne a správne , baby si vybojovali krásne 9. miesto. Nebolo to ľahké, pretože tanečných dvojíc bolo 44. Verím, že týmto umiestnením sa ich úspechy v tejto sezóne len začínajú. Začiatkom mesiaca máj sa celý súbor zúčastní MSR v Senici, kde očakávame ďalšie úspechy. Už teraz sú Miška a Sisa vo svojej kategórii a Jakub Čonka za sólové choreografie mužov, nominovaní na Majstrovstvá Európy a Majstrovstvá Sveta, kde by mohli reprezentovať naše malé mestečko. Ako vedúca súboru verím, že sa nájdu financie na podporu týchto talentovaných detí, ktoré na súťažiach reprezentujú nie len seba, ale hlavne svoj klub BZUČO HNÚŠŤA.

Touto cestou by sme chceli vyzvať a poprosiť všetkých podnikateľov a nezávislých sponzorov z mesta Hnúšťa a jeho okolia o možnú finančnú podporu týchto talentovaných detí.

Za našich reprezentantov vopred ďakuje ich vedúca Zuzana Hrivnáková

Jakub Čonka sa zaradil medzi elitu moderného tanca

 {jakub-conka.jpg} Po niekoľkoročnej poctivej, zodpovednej príprave a úspechu na celoslovenskej súťaži sa Jakub Čonka, člen detského súboru moderného tanca Bzučo, prebojoval na svoje prvé Majstrovstvá sveta, ktoré sa konali dňa 12.6.2009 v neďalekej Ostrave. V jeho kategórii súťažilo 27 tanečníkov zo 16-tich krajín - napr. z Českej republiky, Poľska, Ruska, Bieloruska, Estónska, Talianska, Francúzska, Nórska, Švédska, a v silnej konkurencii obsadil 17. miesto.

Svojim výkonom Jakub predčil štyroch zo šiestich slovenských reprezentantov moderného tanca. Vzhľadom na svoju premiérovú účasť na tak veľkom podujatí je to pekný úspech, ktorý môže byť odrazom k ešte lepším umiestneniam.

Kubo, bravo!

 

Ďakujem primátorovi mesta Hnúšťa, Mgr. Michalovi Bagačkovi za finančný príspevok.
Iveta Hrivnáková, vedúca DSMT Bzučo.

K vynikajúcemu výkonu blahoželáme!
Redaktori internetového portálu Hnusta.sk.

Keď na javisku vládol HIP-HOP a DISCO

 {bzuco-15-180.jpg}
1.júla podvečer sa otvorili dvere do sály Domu kultúry Janka Francisciho Rimavského v Hnúšti. Napriek tomu, že mesto sálalo letnou horúčavou, kinosálu zaplnili ľudia, ktorí prepadli tancu.

Trúsili sa rodičia, deti, účinkujúci i diváci. 15 rokov súboru, aj keď detského, vyrylo stopu do povedomia Hnúšťanov. BZUČO, súbor moderného tanca, zažiaril vo svetle reflektorov a odvzdal obecenstvu nevšedný zážitok. Kostýmy, pohyb, rytmus, úsmevy, to všetko mohli vidieť diváci v jednej krásnej hodine.

Vďaka Ivetke Hrivnákovej, tanečnej pedagogičke a vedúcej súboru Bzučo a Echo za pekný večer. Vďaka Zuzke Hrivnákovej za choreografie, ktoré sme mohli v programe vidieť. Poprajme Bzuču veľa krásnych tanečných rokov a tandemu rodinno-choreograficko-vedúcovskému veľa trpezlivosti, nápadov a mnoho, mnoho tancachtivých detí.

Jaroslav Piliarik, riaditeľ MsKS

Krása tanca v piatkovom labyrinte

 {tanec-120.jpg} Dňa 16. októbra 2009 sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Hnúšti konal druhý ročník galaprogramu tanečných súborov Bzučo a Echo s názvom Tanečný labyrint.

V tento pekný piatkový podvečer zaplnili sálu Domu kultúry fanúškovia tanca. Celým programom sa niesla výborná nálada.
Chceme sa poďakovať touto cestou všetkým, ktorí sa zúčastňovali na príprave a priebehu tohto tanečného večera.

Ďakujeme všetkým deckám zo súborov za mimoriadne skvelo odvedenú prácu. Pevne veríme, že sa v takejto dobrej atmosfére stretne aj o rok na III. ročníku.

Zatiaľ všetko dobré!
Zuzka Hrivnáková

NAJLEPŠOU ODMENOU UČITEĽA SÚ DOBRÍ A ŠIKOVNÍ ŽIACI

Tento môj citát - "...najlepšou odmenou učiteľa sú dobrí žiaci a keď sú aj šikovní - jeho práca nebola zbytočná..."vystihuje moje pocity radosti a spomienky na večer plný emócii a dobrej predvianočnej nálady, ktorá vládla v MsKS Hnúšťa.

Jakub Čonka, vedúci súboru moderného tanca Bzučo a Bzučáčik dokázal divákom vianočného programu, že je nielen dobrým mojim pokračovateľom a vedúcim, ale aj vynikajúcim tanečníkom a choreografom. Ďakujem za seba,ale aj za ostatných divákov Kubovi,ale aj trénerkám a choreografkám - Michaele Tóthovej,Simone Rothovej, a Sabine Tomesovej za dobre odvedenú prácu.

Poďakovanie patrí našim deťom-tanečníkom, ale aj juniorkám a mládeži - Zdenke Slatinskej, Miške Ľuptákovej, Ivánke Greškovej, Barborke Bábelovej, Karinke Katreniakovej, Kristínke Mrnkovej. Moje srdce hreje radosť, že tanečníci moderného tanca v Hnúšti ešte veľa krát rozdúchajú plamienok nádeji, lásky, dobroty.
Ďakujem pekne za príjemný večer všetkým účinkujúcim .

Pripájam sa k prianiu všetkých nás ľudí, aby blížiace sa sviatky vianočné aj novoročné boli pokojné, šťastné a požehnané.

Iveta Hrivnáková

POHÁROVÁ SÚŤAŽ SMT BZUČO

 {bzuco-sala-180.jpg} Pohárová súťaž Slovenskej tanečnej organizácii disciplín international dance organization sa konala v Šali 11.04.-12.04.2008. Pre tanečný súbor Bzučo, zúčastnených členov a našich „Bzučákov,“ je účasť na najvyššej tanečnej súťaži motivujúca a zároveň je pre všetkých cennou skúsenosťou.
V tomto školskom roku si už po tretí krát zasúťažili v disco a hip-hop tancoch členovia súboru Bzučo. V detskej kategórii Disco dance sólo dievčatá Hnúšťu reprezentovali Simonka Rothová, Terezka Štefániková, Eliška Tóthová. Miška Tóthová získala zo spomenutých našich dievčat najlepšie miesto a zo 130 tanečníc Slovenska sa umiestnila na 51.mieste. V detskej kategórii dievčat hip-hopového sólového vystúpenia sa naša Sabinka Tomesová dobre zhostila, postúpila do štvrť finálového kola, kde sa z 54 súťažiacich a vynikajúcich hip-hopových tanečníc umiestnila na 22.mieste.
Zabojovali a vytancovali si 23. miesto z 46 dvojíc v disco dance duetách aj Miška Tóthová a Terezka Štefániková, ktoré v štvrť finálovom kole tancovali s favoritkami Slovenska. Juniorskú kategóriu v disco dance sólo dievčatá zastupovala Anežka Brádňanová, ktorá prestupom z detskej kategórii prvý krát tancovala za juniorky.
V disco dance duetách si s radosťou a po prvý krát zatancovali aj naši juniori Anežka Brádňanová a Jakub Čonka. Vo finálovej súťaži juniorov chlapcov sa J.Čonka umiestnil na vynikajúcom 6. mieste. Pre náš súbor pohárová súťaž nie je len škola tanca, ale aj skúška toho, čo sa sami naučíme doma .Preto chcem poďakovať za tanečné výkony všetkým tanečníkom Bzuča a ich trénerke Zuzke Hrivnákovej. Tanečný súbor Bzučo ďakuje za finančnú podporu MsÚ Hnúšťa a primátorovi Mgr. M. Bagačkovi, riaditeľovi MsKS J. Piliarikovi, Mudr. M.Pilišovej, Mudr. L.Lebedovi, bez ktorých pomoci by sme sa nemohli tejto súťaže zúčastniť.
Iveta Hrivnáková.

SEDANCE 2012 - Bzučo Hnúšťa

Maratón súťaží TK BZUČO HNÚŠŤA, pokračoval v piatok 13.apríla 2012. Ďalšie kolo pohárovej súťaže SEDANCE 2012 tancovalo 5 tanečníkov .
Pred blížiacimi sa Majstrovstvami Slovenskej republiky STO D IDO opäť zabojovali v tanečnej disciplíne disco duo juniorov Simonka Rothová a Miška
Tóthová.

Vo finálovom kole sa umiestnili na krásnom 2.mieste, za čo im patrí vďaka! Detskú vekovú kategóriu v sólo tancoch reprezentovala Karinka
Bálintová,ktorá sa prvý krát zúčastnila súťaže a z 59 tanečníc bola na 37. mieste. Druhá súťažiaca, Zdenka Slatinská prekvapila a pretancovala sa
až do finále, kde skončila na 4.mieste. Jakub Čonka, ktorý dve mladšie tanečnice pripravoval, tak získal "punc"šikovného choreografa. Jakub súťažil
v najstaršej kategórii, kde sa mu vytúženú medailu nepodarilo získať a skončil na 5. mieste.Určite všetci 12 tanečníci z Hnúšte na MSR v Šali tento
piatok a sobotu - 20.-21.4.2012 budú tancovať s plným nasadením . Držíme im všetkým palce! Ďakujem všetkým zúčastneným tanečníkom, Zuzke
Hrivnákovej za prípravu detí vo svojom voľnom čase a ich sprievod na samotnej pohárovej súťaži SEDANCE 2012. Pracovníkom MsKS v Hnúšti
ďakujem za finančnú pomoc a tiež rodičom tanečníkov.

vitazi.jpg
odovzdavanie_jvk.jpg
msi4.jpg
msi3.jpg
msi1.jpg
ms2.jpg
finaledvk.jpg
finale1.jpg

TANEČNÍCI BZUČA SI VYTANCOVALI ZLATÉ, STIEBORNÉ A BRONZOVÉ PÁSMO

Dňa 15.mája 2013 sa konala v Žiari nad Hronom KRAJSKÁ SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA V MODERNOM A MÓDNOM TANCI. Aj tento raz mesto Hnúšťu reprezentovali tanečníci zo súboru BZUČO.
V najmladšej vekovej kategórii si vytancovali Bzučáci v choreografii Zuzky Hrivnákovej a s tancom „SMAILÍCI“ - Bronzové pásmo.
Juniorky so scénickou choreografiou Jakuba Čonku „EMOTION“ získali Stieborné pásmo.
Najcennejšie ocenenie má naša mládež, ktorá s Hip-Hopovou choreografiou Zuzky Hrivnákovej, Mišky Tóthovej a kolektívu Bzučo priniesla ocenenie v Zlatom pásme.
Gratulujeme všetkým zúčastneným tanečníkom zo súboru BZUČO.
Ďakujeme za finančnú podporu MsKS v Hnúšti a pani Danke Kiráľovej.
Osobitné poďakovanie patrí trénerom a choreografom za prípravu tancov na Krajskú súťaž a rodičom Dianky a Sandrinky Liškovej za organizačnú pomoc v Žiari nad Hronom.


Iveta Hrivnáková

TANEČNÍCI BZUČA
TANEČNÍCI BZUČA
TANEČNÍCI BZUČA
TANEČNÍCI BZUČA
TANEČNÍCI BZUČA
TANEČNÍCI BZUČA
TANEČNÍCI BZUČA
TANEČNÍCI BZUČA
TANEČNÍCI BZUČA
TANEČNÍCI BZUČA
TANEČNÍCI BZUČA
TANEČNÍCI BZUČA
TANEČNÍCI BZUČA
TANEČNÍCI BZUČA
TANEČNÍCI BZUČA

TK Bzučo na šnúre po súťažiach

Tanečný súbor Bzučo sa zúčastnil v dňoch 24.-25.4.2014 Slovenského a Tanečného pohára Slovenskej tanečnej organizácii disciplín IDO.
Do Šali vycestovali tanečníci v doprovode svojich rodičov a mladých trénerov Jakuba Čonku a Michaely Tóthovej. Ako prvé z našej tanečnej výpravy, súťažili dve juniorky Kristína Medveďová a Michaela Ostricová a v choreografii Simony Rothovej odtancovali svoj prvý Hip Hop duel.V Hip hop skupine Mišky Tóthovej tancovali Nela Parobeková,Katarína Sojková, Kristína Sojková, Tatiana Schmidtová, Diana a Sandra Lišková, Adriana Parobeková.

Disco sólové choreografie Jakuba Čonku prezentovali juniorky - Zdenka Slatinská a Barbora Bábelová.
Hlavnú vekovú kategóriu reprezentovali Kristína Mrnková a Jakub Čonka, ktorí si vytancovali finálový postup.
O týždeň na to vo Zvolene opäť tí istí Bzučáci zabojovali a súťažili v Slovenskom a Tanečnom pohári. Výnimkou bolo naše malé disco duo - Ivana Kyseľová a Timea Demeterová, ktoré sa po prvý krát zúčastnili súťaže.
Najlepšie umiestnenie si odniesli najskúsenejší tanečníci Bzuča - Kristína Mrnková a Jakub Čonka, ktorí získali v Disco duete /B / skupiny krásne 2.miesto.
Všetkým zúčastneným gratulujeme !
Ďakujeme trénerom M.Tóthovej, S. Rothovej, J. Čonkovi a MsKS v Hnúšti za prípravu a realizáciu SP TP v Šali a vo Zvolene.

Iveta Hrivnáková

2014-bzuco-sa-zv-728
2014-bzuco-sa-zv-726
2014-bzuco-sa-zv-725
2014-bzuco-sa-zv-723
2014-bzuco-sa-zv-720
2014-bzuco-sa-zv-719
2014-bzuco-sa-zv-718
2014-bzuco-sa-zv-716
2014-bzuco-sa-zv-715
2014-bzuco-sa-zv-714
2014-bzuco-sa-zv-712
2014-bzuco-sa-zv-711
2014-bzuco-sa-zv-708
2014-bzuco-sa-zv-706
2014-bzuco-sa-zv-705
2014-bzuco-sa-zv-702
2014-bzuco-sa-zv-699
2014-bzuco-sa-zv-698
2014-bzuco-sa-zv-694
2014-bzuco-sa-zv-693

Veľká pýcha Zuzany Hrivnákovej!

Celý rok sa súbor Bzučo usilovne pripravoval na prvý májový víkend, kde mohol ukázať, že dobrí tanečníci sa rodia aj v maličkom meste Hnúšťa. V dňoch 6.-8.5.2011 sa konali MSR v Senici, ktorých sa zúčastnilo 14 členov nášho klubu. Niektorí tanečníci bojovali v jednej disciplíne, niektorí aj v troch. Prvý deň MSR sme začali úspešnými postupmi našich duetov. Nakoniec sme sa tešili krásnemu miestu Mišky Tóthovej a Sisi Rothovej, ktoré sa zo 61 párov prebojovali do najlepšej 11- tky.

Radosť pokračovala v kategórii Street dance show, kde si Miška Tóthová doniesla 7. miesto s choreografiou "Americká blondína". V tej istej kategórii si Kika Mrnková vytancovala 9. miesto s choreografiou "Kamarátka Pippi ". V neskorých večerných hodinách to odpálil náš muž - Jakub Čonka, ktorý si vo svojej kategórii vybojoval titul 2. vicemajster SR pre rok 2011.
Po krátkom nočnom oddychu sme odštartovali 2.deň. Všetci sme sa dobre zabávali a verili sme, že aj dnešný deň bude úspešný. Tak aj bolo ! V Street dance show choreografiách našich najmladších tanečníc sa ukázala nie len kreativita a šikovnosť, ale aj krásne herecké výkony, ktoré dievčatá predviedli. Vo večernom finále nás čakalo krásne prekvapenie a to v podobe titulu 2. vicemajster SR pre rok 2011, ktorý si priniesla Vanča Blahová s choreografiou " Hannah Montana" a titul 1. vicemajster SR pre rok 2011 si vytancovala Peťka Farkašová s choreografiou " Malé ,ale šikovné ... " . Záver sobotného večera uzavreli Miška Tóthová a Sisa Rothová s choreografiou " Avatar- posledný boj",s ktorou si vytancovali 7. miesto.

Všetci tanečníci zároveň získali priame nominácie, v dvoch prípadoch náhradné nominácie na ME v Zahrebe / Chorvátsko/ a na MS v Ljubljane / Slovinsko/ . Jakub Čonka je nominovaný na ME v Kielce / Poľsko/ a na MS v Bochume / Nemecko/. Ako vedúca a zároveň autorka týchto choreografií verím, že sa títo mladí tanečníci dostanú aspoň na jednu z medzinárodných súťaží a tak ako na MSR, aj v zahraničí budú reprezentovať mesto Hnúšťa zo všetkých svojich síl a čo najlepšie!

MSR sa zúčastnili a reprezentovali mesto Hnúšťa tanečníci Zdenka Slatinská, Barborka Bábelová,Biba Balciarová, Eliška Tóthová, Terka Štefániková, Boba Olejníková a Kika Rubintová. Na všetkých som veľmi hrdá a verím, že týmto sa vaše úspechy len začínajú :)

Začnite prázdniny tancom

 {bzuco-180-6.jpg}

Kto chce začať prázdniny pekným zážitkom z tanečného pohybu a nebude to televízne Let´s Dance, nech príde do Domu kultúry Janka Francisciho Rimavského v Hnúšti. 1.júla bude patriť jeho javisko 15 ročnému jubilantovi - detskému súboru moderného tanca BZUČO.

Tento detský súbor už 15 rokov vychováva a produkuje tanečné talenty, ktoré sa počas svojho účinkovania zúčastnili mnohých súťaží a vystúpení po celom Slovensku. Galaprogram BZUČA začína o 17,00 hodine a vstupné je ľubovoľné. Názov programu je TANCUJEME S ELÁNOM. Pozývame vás všetkých - príďte s elánom ! Jaroslav Piliarik.

Bábkové divadlo

 {babkove-divadlo-1.jpg}

História hnúšťanského bábkového divadla je spätá s jeho zakladateľom, propagátorom, výrobcom bábok a režisérom pánom Kamilom Hubnerom. Učaroval mu svet rozžiarených detských očiek, ich široký rozmer fantázie, preto vdýchol život tým najnáročnejším bábkam - marionetám. Narodil sa 25. októbra 1913 v Bosne.

Prvú bábku vyrobil v roku 1931 a odvtedy ho tento kúzelný svet neopustil. Popri práci v chemickej továrni založil v Kolónii bábkový krúžok a začal hrávať pre deti divadlo, pozdejšie zriadil bábkovú scénu v kultúrnom dome, kde bola aj základná divadelná výbava: scéna, osvetlenie, bábky...

 {babkove-divadlo.jpg}
Prvými bábkohercmi boli Dr. Bartko, Ivan Piskor-Fábry, Michal Kališka, Marcela Stejskalová, Irena Brucháneková a Štefan Belica. Neskôr začal robiť so žiakmi SOUch, krúžok dostal meno Chemik. Nacvičilo sa mnoho hier, napríklad: O pyšnej base, Hlúpy Jano, Aladinova lampa, Zlatá goľôčka, Šípková Ruženka, Janko Hraško, O Valibukovi, V ríši draka Cvaka a iné.

Za 50 rokov bábkoherectva ich bolo neúrekom. Jeho vyznanie je živé aj dnes. Marionety sú pre deti najpríťažlivejšie, lebo im pripomínajú živého človeka. A bábkar sa snaží ozaj vdýchnuť život svojim figúrkam. To si vyžaduje skutočné remeslo, zručnosť, trpezlivosť a lásku.

Pokračovateľmi bábkarskej tradície v Hnúšti sa stali učiteľky Materskej školy z Nábrežia Rimavy, ktoré od roku 2000 pravidelne nacvičia dve premiéry ročne. Keďže dobre poznajú mentalitu svojho diváka, prispôsobujú hry ich chápaniu a predstavivosti. Ich tvorba je tímová. V krúžku pracujú: Tatiana Emingrová, Soňa Juhaniaková, Zlatka Huľuková.

 {babkove-divadlo.jpg}
Počas svojho pôsobenia odohrali na scéne bábkového divadla tieto hry: Pod stromčekom, Ruženka, Hraškovo dobrodružstvo, Máša a medveď, O psíčkovi a mačičke - o pyšnej košieľke, Ako psíček a mačička išli na prechádzku, Pampúšik, Koza odratá a jež, O vodníkovi a peknej Zuzane, Červená čiapočka, Žabí princ, Medovníkový domček, O lenivom ježkovi, Čertov most.

 

Detský folklórny súbor Zrkadielko

Mestské kultúrne stredisko: obsah tohoto príspevku nie je konečný, momentálne sa upravuje a čoskoro bude publikovaný.

Dom kultúry rekonštruuje vnútorné priestory

Niektoré vnútorné priestory Domu kultúry Janka Francisciho Rimavského v Hnúšti sa rekonštruujú. S výstavbou tejto kultúrnej inštitúcie sa začalo v roku 1957. Do užívania bola odovzdaná v roku 1965 a v rokoch 1983 až 1984 bola pristavaná spoločenská sála s klubovňou a baletnou sálou. Ročne navštívi tieto priestory takmer 50 tisíc priaznivcov kultúry. Postupné úpravy sú teda nevyhnutnosťou. Financovanie úprav je zabezpečované z vlastného rozpočtu MsKS. Aj napriek tomu, že noví poslanci krátili tohtoročný rozpočet kultúrneho strediska o 7000 eur rozbehnuté práce sa musia dokončiť.
M. Pliešovský, MsKS
FOTO: M.Kušpál

Kinosála a šatne
Kinosála a šatne
Kinosála a šatne
Kinosála a šatne
Kinosála a šatne
Kinosála a šatne

Dychová hudba

Hudba, to je reč všetkých ľudí, všetkých národov.

Hudba, to je očarujúci moment v živote človeka. Je prostriedkom na vyjadrenie radosti
i utíšenie žiaľu. Má teda v živote človeka nenahraditeľné miesto.

Dychovkari

Aj v podmienkach nášho mesta si už ani nevieme predstaviť dôležité udalosti, na ktorých by nám nezahrali "naši dychovkári". Istotne bude správne, keď ozrejmíme cestu od vzniku tohoto súboru až po súčasnosť.

Robotnícka dychová hudba Hnúšťa-Likier bola založená v roku 1941 a svoju činnosť prerušila v roku 1943.

V auguste 1946 sa dohodli Ján Fábry-robotník a Jozef Benko-dirigent Tatra banky,na oživení činnosti dychovej hudby. Od predchádzajúceho súboru prevzali 18 hudobných nástrojov, zväčša poškodených, rozladených. Jozef Benko vybral z dobrovoľne sa hlásiacich mladých mužov hudobníkov a pridelil im nástroje. Vytvoril sa výbor Robotníckej dychovej hudby, ktorého predsedom sa stal Jozef Benko-dirigent Tatra banky Hnúšťa, kapelníkom Ondrej Štefko-odborný učiteľ Štátnej meštianskej školy v Hnúšti. Pokladníkom bol Tibor Malina-úradník Tatra banky Hnúšťa a hospodárom Jozef Majoroš-robotník. Nástroje bolo treba opraviť a doplniť novými. Finančné prostriedky sa získali darmi a zbierkami. ONV v Rimavskej Sobote venoval 5000,-Kčs, zbierka od obyvateľov činila 2000,-Kčs, Talcumový priemysel venoval 1000,-Kčs a Lučobný priemysel v Likieri 10 000,-Kčs.

Nacvičovať sa začalo 1.septembra 1946 v Štátnej meštianskej škole v Hnúšti, pod dirigentským vedením Ondreja Štefka a za výdatnej pomoci Jozefa Benku. Za pomerne krátky čas dosiahla dychová hudba veľmi pekné úspechy - už 30.apríla 1947 sa predstavila verejnosti prvým hudobným večierkom a 1.mája 1947 vyhrávala v sprievode i na slávnosti.

Neskôr sa zúčastnila aj na súťažných prehliadkach vo Svite a v Poprade. Robotnícka dychová hudba v tom období nadobudla 13 nových hudobných nástrojov, poopravovali sa staré, poškodené, zakúpili 11 pultov a nový notový materiál.V roku 1951 prevzal dirigentskú taktovku Jozef Majoroš, ktorý dychovú hudbu viedol až do roku 1956. Vtedy ho vystriedal Jozef Benko s úplne novými hudobníkmi a za podpory Rudných baní Hnúšťa.
Aj názov korešpondoval s týmto podnikom - Dychová hudba Baník Hnúšťa. Nacvičovalo sa v priestoroch, ktoré patrili Rudným baniam, tzv. Červený kútik. V ďalších rokoch pribudlo mnoho nových hudobníkov, ktorí pracovali v Slovenských lučobných závodoch Hnúšťa. A tak sa stalo, že aj tento podnik začal podporovať dychovú hudbu, čo sa odzrkadlilo aj v názve - Dychová hudba Baník-Chémia Hnúšťa.

Postupne sa k podpore pridali aj Magnezit Hačava a Píla Maša. Jednokorunovým príspevkom zo mzdy každého zamestnanca štyroch podnikov tak dychová hudba dokázala pokryť výdavky na svoju činnosť.
Od roku 1971 prevzal vedenie a stal sa dirigentom Ladislav Tököly.

V 80-tych rokoch 20.storočia už pôsobila dychová v Združenom závodnom klube ROH pri SLZ Hnúšťa a od roku 1992 v Mestskom kultúrnom stredisku, kde ako jeden zo súborov záujmovej umeleckej činnosti pôsobí dodnes.

Je možno na škodu veci, že názov dychovej hudby sa časom vytratil, možno by bolo dobré porozmýšľať nad novým.

V súčasnosti má dychová hudba 10 členov. Dirigent Ladislav Tököly, členovia: Ján Grekčo, Peter Hosťovecký, Mgr.Michal Bagačka, Peter Majoroš, Karol Teicher ml., Igor Školník, František Hradovský, Gustáv Thrún, Karol Teicher st.

Vypomáhať im chodia dychovkári z Utekáča a Rimavskej Soboty.

V snahe o omladenie súboru nám chcela pomôcť aj Základná umelecká škola v Hnúšti. Vytvorením odboru dychových nástrojov by sa zabezpečil prísun nových mladých hudobníkov do našej dychovky. Úsilie dirigenta Ladislava Tökölyho, ako aj učiteľa ZUŠ a člena dychovej hudby Petra Majoroša stroskotalo na nezáujme mládežníkov o tento druh hudby. Je to veľká škoda, lebo vekový priemer súčasných členov dychovej hudby je vysoký a možnosť pokračovať v tradícii dychovej hudby v Hnúšti sa obmedzila.

Ostáva teda popriať súčasnej dychovej hudbe veľa tvorivých síl, úrodu melódií a pesničiek a zdravie nech im dovolí rozdávať svoje umenie pre potechu iným.

Spracovala : Hilda Ginisová
Zdroj:
-Kronika mesta Hnúšťa
-archív MsKS Hnúšťa
-súkromný archív Ladislava Tökölyho

Folklórny súbor Sinec - história a súčasnosť

Folklór a ľudové umenie nebolo nikdy dominantné v hnúšťanskej kultúre. Keďže na našom území sa veľmi skoro objavil civilizačný vplyv ( priemysel, baníctvo ) tradície sa vytratili z povedomia ľudí. Prvé pokusy s folklórnym súborom sú zaznamenané v 50-tych rokoch minulého storočia. Volal sa SINEC a absolvoval niekoľko vystúpení, hlavne pri štátnopolitických sviatkoch. Jeho pokračovateľom bol tiež folklórny súbor SINEC, ktorý vznikol v roku 1978 pri MsOZ a SOUCH s podporou ZV ROH pri SLZ n.p.Hnúšťa. Umeleckou vedúcou bola Marta Lásková, organizačný vedúci a choreograf Jaroslav Piliarik, ľudovú hudbu viedol Ján Radič-Bikeš. Veľkým prínosom pri zabezpečovaní tanečníkov do súboru bol Milan Brezňan, vedúci vychovávateľ ŠD pri SOUCH.

Súbor mal v repertoári tance z Klenovca ( Mikuláš Senko ),Zbojnícky (Jaroslav Piliarik), Goralský, Brezovický divý (Ľudovít Kaník st.) dievčenské chorovody a tance z Gemera (Marta Lásková) a Zemplínske kolesá (Jana Lašáková).

V roku 1982 súbor pozastavil svoju činnosť.
So vznikom Združeného závodného klubu ROH pri SLZ n.p. v októbri 1985 bol založený už tretí folklórny súbor SINEC. Pri zrode stáli : Dušan Manica - riaditeľ ZZK , Gustáv Nikel - choreograf, Ján Jasenka - primáš ľudovej hudby, Janka Krotáková a Jaroslav Piliarik - taneční pedagógovia, Zdeněk Stejskal - ekonóm. Prvými tanečníkmi súboru boli : Miroslava Karasová, Eva Ondrejová, Janka Kolesárová, Vlasta Svinčiaková, Gabriela Deáková, Eva Turczányiová, Elena Blahútová, Antónia Slováková, Mária Turoňová, Ján Požehnaj, Ján Radič, Zsolt Turczányi, Ján Kret, Ján Kubaliak, Vojtech Húska, Róbert Juriga, Róbert Klepek a Pavel Stieranka.

Choreografie :
Gustáv Nikel - Z Gemera, Pod Muráňom, Horehronský dupák
Jozef Mala - Veselica pod Poľanou, Zbojník
Viliam Husár - Vo Vlachove pri muzike

Modernejšiu úpravu týchto tancov prepísal Pavel Bútor.
Mikuláš Senko - Z Klenovca
Jaroslav Piliarik - S milou pri muzike, Klebetnice, Piľanský, Leniví zbojníci,
Perečko,Husiarky, Roztancované dievčatá.

Ľudovú hudbu viedli : Ján Jasenka, Michal Šimko, Radoslav Dusa.

Zahraničné zájazdy : Francúzsko - Aramon 2x, Sardínia - Dolianova, Španielsko - Vigo, San Sebastian, Juhoslávia - Kovačica 2x, Poľsko - Opoczno 3x, Grécko - Kavala, Francúzsko - Dax, Maďarsko - Arló 2x, Poľsko - Olesnica 3x.

Súčasný stav folklórneho súboru SINEC :
tanečníci - Jaroslava Horváthová, Michaela Albertová, Erika Šagúlová, Martina Mareková, Martina Ľuptáková, Vlasta Pliešovská, Eva Turczányiová, Jaroslav Pliešovský, Ján Hronec, Branislav Tóth, Adrian Cavar, Martin Pliešovský, Ladislav Pasiar a.h., Jan Kalasch a.h.
Ľudová hudba - vedúci hudby Radoslav Dusa, prvé husle Michal Šimko a.h., kontry Ladislav Fizoľa, kontrabas Ondrej Radič, cimbal Ondrej Radič.

Vedúci súboru a choreograf - Jaroslav Piliarik.

Folklórny súbor Sinec

„Ej rozmarín, rozmarín,
ej zelený rozmarín...“

Folklorny subor Sinec
... stačí len pár slov z nádhernej ľudovej piesne a všetkým milovníkom folklóru sa v srdciach rozozvučia jej nádherné tóny... Nadšenie a vrodená láska slovenského ľudu k tancu je len jeden z dôvodov, prečo náš slovenský folklór má toľko obdivovateľov a milovníkov nielen u nás, ale aj v zahraničí, hoci táto naša ľudová láska je žiaľ ohrozená súčasným trendom našich médií, ktoré čoraz viac ponúkajú len to, čo je komerčné, čo sa páči mase. Potom sa nemôžeme čudovať prečo sa naša kultúra začína tvoriť drsnými raperi nadávajúcimi na všetkých a všetko, speváčkami, ktoré však viac než spev predávajú svoje telo či spevákmi, ktorí v rozhalených košeliach útočia na srdcia trinásťročných dievčat. Preto je pre mňa krásne a potešujúce, že ešte existujú ľudia, ktorí sa odvážia robiť aj niečo iné, a to tráviť svoj voľný čas ľudovým tancom, spevom, hudbou, čím sa snažia zanechať ďalším generáciám posolstvo našich starých mám a otcov.

Cieľom tohto článku, ktorý píše osoba zanietená do slovenského folklóru v podstate od detstva, je pomôcť propagácii všetkého, čo súvisí nejakým spôsobom s folklórom, tancom, spevom, hudbou, nástrojmi, krojmi, či výrobkami, obyčajmi, osobnosťami.

V našom meste už s dlhoročnou tradíciou pôsobí folklórny súbor Sinec s bohatými i zahraničnými skúsenosťami so svojou tanečnou, speváckou a hudobnou zložkou. Pôsobia v ňom naše veselé a čiperné „spevuľky“, či nádherné zvučné mužské hlasy „chlapcov húžvistov“. „Točka, valaský, podskok, kríž, či štrikovaný“ sú zase známe frázy pre tanečníkov, ktorí pred pár mesiacmi s radosťou a nadšením privítali vo svojom maličkom kruhu aj staršiu generáciu – bývalých tanečníkov s nekonečnou energiou a túžbou po ľudovom tanci. Evka, Evka, Erika, Vlasta, Ado, Martin, Jaro ďakujeme Vám, že sa spolu môžme znovu pokúsiť rozprúdiť ľudové tanečné rytmy a ponúknuť prístup k tomu najcennejšiemu, čo doma máme a čo obdivuje celý svet.

Preto všetci, ktorí máte chuť, ktorých Vás oslovili tieto riadky i tí, ktorým sa pri ich čítaní vynorili spomienky z minulosti, pridajte sa k nám a dajte tak vedieť okolitému svetu, že slovenský folklór a hlavne ten náš – folklór folklórneho súboru Sinec – je stále tu a ešte aj veľmi dlho bude, pretože ešte stále sú tu nadšenci, ktorí naň nedajú dopustiť a pritiahnu aj ďalšie generácie bližšie k našej dedovizni.

Michaela Albertová

Jubileum folklórneho súboru SINEC

sinec20r.jpg

Dvadsiate narodeniny sú symbolom zrelej mladosti a vyzretosti. Takto mladí a plní energie sa cítili byt všetci, ktorí sa zúčastnili tejto milej oslavy jubilea Folklórneho súboru SINEC v Hnúšti, minulý piatok. Skoro v trojhodinovej gala prehliadke tanečného a speváckeho umenia všetkých generácií členov súboru ukázali aj tí skôr narodení, že svoju nezištnú lásku k folklóru preciťovali celým srdcom a v cifrovačkách, či rýchlych točkách, držia stále krok so svojimi mladšími pokračovateľmi tradície súboru. Bola to skutočná paráda, ktorú ocenila aj plná sála hnúšťanského kultúrneho domu. "Už si ani nepamätám, kedy sme mali pri kultúrnych programoch tak preplnenú sálu, ako tomu bolo práve teraz," pochválil sa mi Jarko Piliarik, riaditef MsKD v Hnúšti. To len vystihuje, akú vážnosť a autoritu si v meste, počas uplynulých dvadsať rokov, súbor vybudoval. To hreje každého, kto priložil svoju ruku k fungovaniu súboru. Kronika súboru hovorí o tom, že jeho založenie pripadlo na 1. október 1985. V tento deň prebehol aj oficiálny konkurz tanečníkov do súboru. Bolo vybratých 6 chlapcov a 8 dievčat. Pri jeho zrode boli Dušan Manica, riaditeľ združeného závodného klubu v Hnúšti, Jaroslav Piliarik a Janka Krotáková, taneční pedagógovia. K zakladateľom sa radí ešte primáš cimbalovej hudby chýrneho mena - Janko Jasenka zo Sirku (bývajúci už v Revúcej) a vtedajší choreograf súboru Gusto Nikel, ktorý dochádzal pravidelne z Brezna kde viedol aj FS Mostár. Založenie súboru podporili miestne závody - Slovenské lúčobné závody, Rudné bane. Magnezitka Hačava, Štátne lesy a ďalšie, ktoré prostredníctvom svojich odborových organizácií výdatne finančne podporili rozbehnutie súboru i jeho ďalšiu existenciu. Boli nakúpené kroje, ktoré korešpondovali s nacvičenými choreografiami tancov. Základný repertoár tvorili tance a piesne, ktoré boli dovtedy málo produkované na folklórnej scéne - z Horného Gemera, t. j. oblasť z okolia Sirku, Ratkovej, Revúcej, ale aj z Rimavskej doliny, Malohontu a Kokavy. Taneční učitelia chodili veľa do terénu v daných oblastiach, aby zozbierali množstvo pôvodných a originálnych piesní, či tanečných motívov. Po dvoch rokoch existencie súboru sa k nemu pričlenila ženská spevácka skupina a v roku 2000 aj mužská, v ktorej väčšia časť chlapcov je z Mokrej Lúky. Najviac choreografií pre súbor vytvoril Gusto Nikel. Svojim rukopisom určil v počiatku aj tanečný charakter súboru. Sympatické na tom bolo to, že sa vydal cestou hľadania nových tanečných motívov. prvkov i piesní. Súbor tak dostal svoju pečať.

sinec20r.jpg

V ďalšom období niektoré z týchto choreografií upravil Paľo Bútor, ume!ecký šéf FS Dimitrovec, ktorý externe so súborom Sinec spolupracoval. Tance takto dostali modernejší strih v súlade s novými požiadavkami prezentácie ľudovej kultúry v záujmovej umelckej činnosti. Na tvorbe choreografií sa podieľal ešte Jarko Piliarik a Jozef Malák. choreograf FS Partizán z B. Bystrice. Do roku 1989 sa súbor zúčastňoval povinných kvalifikačných prehrávok. ktoré súbory kategorizovali do štyroch skupín - D, C, B, A. Jedny z nich boli aj v Hnúšti a súbor získal základnú D" kategóriu. Vyššiu kategóriu "C", na ktorú sa pripravoval, v dôsledku ich zrušenia už neabsolvoval. Kategorizácia slúžila nielen ako motivácia k vyššej kvalite interpretácie ľudovej piesne a tanca, ale aj ako nominácia na domáce a hlavne na zahraničné folklórne festivaly. Je dobré, že jej zrušením práca folklórneho súboru dostala novú pozitívnu dimenziu a výsledky svojej práce mohli súboristi Sinca častejšie prezentovať nielen doma, ale aj v zahraničí. .,Do zahraničia sme sa dostali po prvý krát v roku 1987, hovorí umelecký šéf súboru Jarko Piliarik, a to hneď do vyspelého kapitalistického sveta, do Francúzska. Vystupovali sme na medzinárodnom folklórnom festivale v Ramone, neďaleko Avignonu. Bol to recipročný zájazd. Priateľov z Francúzska sme o rok privítali u nás doma. V Ramone sme vystupovali dvakrát a podarilo sa nám tu nadviazať ďalšie styky so zahraničnými súbormi. V deväťdesiatych rokoch sme sa dostali do španielskeho Viga a San Sebastianu. Boli sme na rôznych medzinárodných folklórnych konfrontáciách, navštívili sme festivaly v Grécku. Poľsku, boli. sme v Kovačici vo Vojvodine i v našej družobnej maďarskej obci Arló a pod. Doma nás poznajú v okolitých obciach, kde sme vystupovali pri rôznych spomienkových, oslavných. štátno-politických i sviatočných príležitostiach. Známe boli naše pravidelné vystúpenia v kúpeľoch Číž a samozrejme na Klenovskej rontouke i Kokavskom koliesku." Rukami tanečných pedagógov v súbore prešli desiatky tanečníkov, ktorí nielenže robili dobré meno súboru i samotnému mestu Hnúšťa, ale folklóru venovali svoj voľný čas i v čase vysokoškolských štúdií, či v inom pracovnom pôsobisku. Ako si na nich spomína Jarko Piliarik ? "Bolo ich skutočne dosť. V rýchlosti si spomínam na sólistku Ing. Elenku Pindiakovú-Jurkovičovú, ktorá pokračovala vo Zvolene. Janku Horváthovú, ktorá tancuje doteraz, Naďku Šujanovú. začala v Dimitrovci, Lacko Pasiar v Ekonóme a další. Určitú dobu u nás tancoval aj Ľudo Kaník, bývalý minister PSVaR."

sinec20r.jpg

Po skončení tohto pestrofarebného a rozjasaného galaprogramu vyjadril primátor mesta Mgr. Michal Bagačka obdiv a úctu k práci tohto tanečného telesa, ktoré sa významne zapísalo do novodobých dejín mesta. Pri tejto príležitosti odovzdal vedeniu FS SINEC ďakovný list s finančnou odmenou. Poprial mu veľa tvorivej energie a novej inšpirácie v umeleckom napredovaní i v prezentácii ľudových zvykov regiónu, ktorý im prirástol k srdcu. Ku gratulácii sa pridali i ďalší hostia. Za Národné osvetové centrum v Bratislave zablahoželal Paľo Bútor. Priateľov folkloristov SINCA prišli pozdraviť vedúci okolitých folklórnych súborov. Za RIMAVAN - JUDr. Štefan Baláž. za HÁJ - Ing. Peter Haas, za KOKAVAN Janko Blahuta. za VEPOR - Jarko Zvara. ktorý svoju gratuláciu okorenil spoločne aj s melódiami a hudbou skupiny klenovských heligonkárov, čím dali aj bodku za prekrásnvm folklórnym večerom. Hnúšťanský folklórny sviatok pokračoval spoločenským večerom.

Na gemerskej podkovičke

 {GPoRA11-180.jpg} 23. október - jesenný deň ako vystrihnutý z príručky o počasí. Za tých dvanásť hodín bolo všetko: hmla, dážď, slnko i pofukujúci vietor. Kto však navštívil v tento deň revúcky kultúrny dom, nestačil sa čudovať na akú rozkvitnutú jarnú lúku zablúdil. Na javisku sa striedali deti z folklórnych súborov v pestrých krojoch. Uskutočnil sa tu prvý ročník detského folklórneho festivalu na počesť bývalej vedúcej DFS Lykovček z Revúcej, pani Evky Skalskej. Škoda, že sa naň mohla pozerať len zhora. Celému festivalu, ktorý už bol len čerešničkou na šľahačke však predchádzal deň plný zážitkov a emócií. Ráno sa DFS Zrkadielko z Hnúšte spolu so súboristami z Klenovca previezli autobusom do Muráňa, kde pripravili pre deti tamojšej ZŠ výchovné koncerty.

Hnúšťania pre mladšie ročníky. Vedúci súboru pán Piliarik viedol celý koncert a pomocou detí zo Zrkadielka a korepetítora Mgr. M. Belica naučili deti z Muráňa základy rytmiky, pohybu, tanečné prvky ako i ľudovú pesničku. Dostalo sa im za to úprimného poďakovania od pedagógov, ako aj potlesku. Potom sa v Revúcej naobedovali a absolvovali malý výlet do minulosti. Muránska Zdychava - malebná dedinka skoro až na konci sveta, kde ešte nevymizlo čaro dôb minulých. Deti mali možnosť si prezrieť expozíciu artefaktov v štýlovej drevenici, ako i pokochať sa rázovitými stavbami v úzkej doline. Po výlete vzdali úctu pamiatke Evke Skalskej v cintoríne. Po priestorovkách v sále kultúrneho domu ich čakalo vystúpenie spolu s ostatnými detskými súbormi okresov Rimavská Sobota a Revúca na DFF Gemerská podkovička. Srdečná vďaka deťom za poslušnosť, ochotu a umenie, ktoré predviedli. Vďaka Gemersko-Malohontskému stredisku v Rimavskej Sobote a MsKS v Revúcej ako usporiadateľom tohto podujatia, ktorí z projektu Čarovná studnička, s podporou MK SR a BBSK, dokázali vyčarovať skutočne príťažlivú akciu.
Jaroslav Piliarik, riaditeľ MsKS Hnúšťa

Kino Rimava

 {kino} Informácie o činnosti a prevádzke kina Rimava.

Pozvánky do kina Rimava v roku 2008

Pozvánky do Kina Rimava na filmové predstavenia v roku 2008.

Do kina Rimava príde Princ Kaspian

 {chronicles-of-narnia-prince-caspian.jpg} Nedeľné koncertné popoludnie uzavrieme rodinným dobrodružným veľkofilmom NARNIA: Princ Kaspian v kine Rimava. Pred dvoma rokmi sa uzavrel šatník a brána do ríše Narnia bola ukrytá... V nedeľu 17. augusta o 18.00 hodine otvárame novú cestu druhou časťou mimoriadne úspešnej ságy o tajomnej ríši. Takmer 150 minút farebného a slovensky dabovaného príbehu je tu pre vás. Máte možnosť použiť aj kultúrne poukazy žltej farby.
Film nie je vhodný pre vekovú skupinu maloletých do 7 rokov.

Trailer k filmu:

KINO RIMAVA -"SOM LEGENDA" - VŠETKO ZA OSEMNÁSŤ

Hollywood nás už dávno naučil, že ak raz príde koniec sveta, dejiskom posledných chvíľ ľudstva bude Amerika. Nikoho preto neprekvapí, že aj nový katastrofický film SOM LEGENDA, sa odohráva v New Yorku. Snímka rozpráva príbeh z obľúbenej kategórie "posledný človek na Zemi". Je ním Robert Neville (Will Smith), ktorý sa zachránil pred ničivou skazou zhubného vírusu.

 {som_legenda1-m.jpg} {som_legenda2-m.jpg} {som_legenda3-m.jpg}

V kine Rimava vám ho ponúkame v utorok 18. marca o 18.00 hodine za 18,- korún, vstup len nad 18 rokov.

 {som-legenda.jpg}

Kino Rimava opäť pozýva

 {winxclub.jpg}

Neuveriteľné príbehy šiestich víl nájdete na plátne v kine Rimava!

Pripravili sme pre Vás výpravu do strateného kráľovstva, ktoré poznáte z televízneho seriálu WINX CLUB, ktorý sa dostáva v 3D animácii aj do Hnúšte! Príďte do kina Rimava 17. júna o 18.00 hodine na animovanú rozprávku s českým dabingom. Osemdesiatpäť minút skúste stráviť pred najväčšou obrazovkou v meste...

Trailer k filmu:

Aj dnes sa zdá, že prišla doba ľadová

 {HWScan0006500449.jpg} Hrdinovia z prostredia pod bodom mrazu sa vrátili, aby deťom našich škôl priblížili ďalšie neuveriteľné dobrodružstvo, tento raz v príbehu nazvanom Doba ľadová 3 : Úsvit dinosaurov. Nová? doba ľadová? zavedie hlavných hrdinov i divákov do ohromného podzemného sveta dinosaurov. Je to farebná krajina plná bujnej vegetácie, ktorá je ostrým protipólom mrazivého prostredia z prvých dvoch dôb ľadových i našej dnešnej reality plnej snehu. V tomto príbehu je viac humoru, akcie, neuveriteľné vizuálne predstavenie, a predovšetkým kúzlo zvané 3-D. Je to úplne posledné kinopredstavenie v tomto roku, s ktorým sa onedlho rozlúčime. Nám je len strašne smutno, že sme sa museli rozlúčiť i s posledným premietačom Jožkom Kukuľkom, ktorý nám zábavu na plátno kina Rimava prinášal viac ako dvadsať rokov!
 {HWScan0006500449.jpg}
Martin Pliešovský, MsKS

KINO RIMAVA VÁS POZÝVA (2007 a staršie)

Garfield 2
Na rodinnú komédiu v slovenskom znení v utorok 14.novembra 2006 o 18.00 hodine

GARFIELD 2
Jeho kráľovská výsosť sa po dvoch rokoch vracia v snímke, ktorá vám a vašim potomkom rozhodne nesmie ujsť.

A na animovaný príbeh so známymi postavičkami francúzskych rozprávkových hrdinov.

ASTERIX A VIKINGOVIA

vo štvrtok 30.novembra 2006 o 18.00 hodine.

Asterix a vikingovia

DO KINA RIMAVA UŽ, PRICHÁDZA PAVÚČÍ MUŽ

Spiderman 3

Tretie pokračovanie dobrodružstiev utkaných z pavučiny, tajomstiev, pomsty, lásky a odpúšťania môžete zažiť len v kine Rimava už v utorok 19. júna 2007 o 18.00 hodine, v americkom dobrodružnom filme

SPIDER MAN 3

Réžia: Sam Raimi

Hrajú: Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco, Topher Grace

 

http://spiderman.sonypictures.com/

Na svätého Mikuláša, kino Rimava "AUTÁ" prináša


Film Auta

Pre mladých priaznivcov dobrého filmu kino Rimava ponúka nový rodinný film AUTÁ od výrobcov filmov Rodinka Úžasných, či Hľadá sa Nemo, tentoraz
s vôňou benzínu!
Život je cesta, nie cieľ. Tak si ju užite...
Vysokooktánovú animovanú komédiu zo sveta automobilov si môžete
vychutnať v stredu 6.decembra 2006 o 18.00 hodine.
Mládeži prístupný od 3 do 99 rokov.
116 minút v slovenskom dabingu!

Voľná vstupenka - benefit pre členov mestského portálu

Ponuka pre členov mestského portálu - voľná vstupenka.

Podmienky získania:

 1. platná registrácia (ak ju ešte nemáte, pokračujte registráciou, najprv si pozrite ako postupovať).
 2. teraz môžete vyriešiť puzzle,
 3. riešenie je kód na obrázku,
 4. teraz kliknite v navigačnom menu na linku "môj účet",
 5. kliknite na záložku "upraviť" a na "benefity",
 6. do políčka "Voľná vstupenka" zadajte kód z puzzle, pozor, miesto znakov "ABC", zadajte Vaše používateľské číslo (vidíte ho hore v adresnom riadku, kde je napísané takto: http://hnusta.sk/user/ABC/edit/benefity)
 7. Vyplňte dátum podujatia na 6.12.2006
 8. kliknite na tlačítko "Poslať"
 9. Po odoslaní si pozrite, či je políčko "Kód vstupenky" správne vyplnené, ak áno, kliknite na neho, ak nie postup opakujte.
 10. Voľnú vstupenku si vytlačte, pri vstupe do kina ju odovzdajte.
 11. Pozor, vstupenka je neprenosná, a máte nárok len na jednu!
 12. Želáme vynikajúci zážitok z predstavenia!POZVÁNKA DO KINA RIMAVA

Parfem v kine Rimava

Jean - Babtiste Grenouille má vlastnosť génia - vie zachytiť a detailne opísať všetky vône, ktoré sa okolo neho mihnú. Načisto zbavený citu sa rozhodne vytvoriť démonickú vôňu, ktorej základnou esenciou je vôňa mladých dievčat, nevinných a čistých. A urobí pre to všetko... Žil, aby našiel krásu. Zabíjal, aby ju mohol vlastniť !

To všetko na plátne kina Rimava, v utorok 20. marca 2007 o 18.00 hod v americkom filme

PARFUM: PRÍBEH VRAHA

Mládeži prístupný od 12 rokov.

V KINE RIMAVA UVIDÍTE FILM, KTORÝ ODKRÝVA ŠOKUJÚCE POZADIE ZRODU ZLA, ZRODU MONŠTRA ZVANÉHO HANNIBAL LECTER

HANNIBAL: ZRODENIE ZLA
Hannibal zrodenie zla
Už v utorok 12. júna 2007 o 18.00 hodine vám ponúkame dlhoočakávané pokračovanie kultovej série o neslávne slávnom Hannibalovi Lecterovi (Mlčanie jahniat, Hannibal, Červený drak), ktorý sa tentokrát vracia na úplný začiatok len v kine Rimava!!!

Kino Rimava - ako ďalej?

ÚVOD

Nie je potrebné opísať zrod kina z pohľadu histórie vzniku kinematografu a filmu z 28. 12. 1895, kedy bratia Lumiérovci predviedli v Indickom salóne Parížskeho Grand Café prvé predstavenie bežiacich obrázkov platiacim návštevníkom.

Nie je potrebné porozprávať historické súvislosti prvých filmových predstavení v hnúšťanskom Hoteli Centrál (dnes Mestský úrad), kedy za klavírneho doprovodu kľukou kinematografu točil pán Slovák.

Predsa všetci vieme, že čas všetko mení a aj v tomto prípade zanecháva postupne v úzadí stav kedysi modernej premietacej techniky i sprievodné zariadenia kina. Hovoríme tomu technický rozvoj.

DÔVODY ÚBYTKU DIVÁKOV I PREDSTAVENÍ

Ten je zapríčinený niekoľkými faktormi, ktoré neovplyvní ani zriaďovateľ kina ani osvetový pracovník. Spomeňme niekoľko rovín postupného úbytku kinodiváka:

1. zavedenie televízie, jej postupné rozširovanie programovej skladby, množstva programových ponúk i žánrových a špecifických. Modernizácia obrazu, obrazoviek vrátane ich veľkostných variácií (plazma, digitálne vysielanie, mozaika, obraz v obraze, 3D rozlíšenie, HD kvalita).
Kino vyžaduje od diváka istú aktivitu (od výberu predstavenia, cez kúpu lístkov, až po cestu do kina) a jeho návšteva je istou spoločenskou udalosťou. Televízor stačí každý deň len zapnúť a pasívne prijímať, čo ponúka (s neobmedzenou možnosťou výberu stlačením tlačítka bez pohybu tela) a spoločnosť iných ľudí k tomu netreba. Hnúšťana ovplyvňuje aj negatívne počasie.

2. dostupnosť domácich projekčných zariadení (videorekordér, DVD prehrávač a rozvoj distribučnej siete filmových nosičov v tisíckach kópií). Každý piaty občan SR má domáce kino.

3. dostupnosť výpočtovej techniky a internetu. Tá opäť necháva potencionálneho diváka kina za dverami bytového domu. Navyše na webe nájde nový film hneď po uvedení jeho premiéry. Skutočnosť, že nie každý vlastní PC s internetom, dáva priestor plagiátorom, ktorí bez poplatku Slovenskému ochrannému zväzu autorskému spôsobujú miliónové škody slovenským distribúrorom filmových kópií, ale aj samotným kinám.

4. zmena snímania zo striebornej zvukovej stopy na snímanie tzv. azúrovým svetlom (problém súvisiaci s ekológiou) a zároveň mohutný nástup premietania filmu v digitálnom formáte (a v 3D rozlíšení) má za následok zníženie počtu klasických 35 mm celuloidových filmov na trhu, ktoré nahrádzajú digitálne nosiče.

TECHNICKÉ PODMIENKY KINA RIMAVA DNES

Kino Rimava č. 534329 určené k verejnému premietaniu 35 mm kinematografických filmov je vybavené dvomi premietacími prístrojmi typu MEO 5XB z roku 1985, reprodukciou mono zvuku s výkonom 2 x 60 W, premietacej plochy JUTA a ručným prevíjacím zariadením.
Stav je primeraný veku zariadenia. Napájacie transformátorové boxy disponujú kondenzátorovými jednotkami, ktorých kapacita nie je na požadovanej úrovni. Asférické zrkadlá s priem. 250 mm kvôli poškodeniu povrchov nevytvárajú dostatočnú interferenciu pre odraz svetla xenonových lámp.
Reprodukčnú sústavu tvorí t.č. len jeden box, ale pri slabšej kvalite zvuku filmovej kópie je podporovaný vlastným zosiľovacím zariadením. Premietacia plocha má niekoľko trhlín. Tieto závady však nebránia činnosti kina a stav je pravidelne kontrolovaný firmou KVEL Košice. Protokol o technickom stave zariadenia je platný do 30. júna 2012.

TROCHU ŠTATISTIKY

V roku 1990 bolo na Slovensku 1300 kín, v roku 1993 ich bolo 485 a v roku 2002 už len 264 a v tomto roku sa ich počet pohybuje okolo čísla 200. Zanikli kiná aj Bratislave, napr. Obzor, YMCA, Devín, či Odboj. Pribudli však multiplexy. Priemerná návštevnosť „kamenných“ kín bola v roku 2003 39,7 diváka na jedno predstavenie a dnes je to 28,6. Kino Rimava v roku 2004 (od kedy sa štatistika sleduje) malo 159 divákov na jedno premietanie a v roku 2010 to bolo rovných 120. V tomto roku sme do dnes mali na predstaveniach viac ako pol tisícky divákov. Aj samotný počet premietaní klesá. Vlani sme mali viac ako o 50% menej filmových noviniek oproti roku 2005.

DIGITALIZÁCIA KÍN

digital-kino.jpgAk premietacia sála sa má zachovať a v budúcnosti ponúkať divákom nové filmy musíme prejsť z klasického premietania na digitálne. O tom niet najmenších pochýb. Už dnes avizuje predsedníčka Združenia prevádzkovateľov a pracovníkov kín v Slovenskej republike, že rok 2011 prinesie menej filmových kópií na 35 mm celuloide a výhliadky na budúci rok sú ešte horšie. Malé kiná sa teda obávajú o svoju existenciu. Distribúcia snímok na digitálnych nosičoch je lacnejšia a efektívnejšia.Výrazne odbúrava problémy s obmedzeným počtom 35 mm kópií, ich zložitou dopravou či opotrebovávaním. A preto veľké spoločnosti tlačia na čo najrýchlejšie zdigitalizovanie kín. Avšak digitalizácia si vyžaduje obrovské vstupné investície. Na našu sálu projektor stojí cca 100 000 € plus kvalitný zvuk, nehovoriac o potrebe kvalitnejších sedačiek, sálového osvetlenia alebo efektívnejšom vykurovaní sály v zimnom období.

ZÁCHRANOU BY BOLI KINOKLUBY

Pred niekoľko málo rokmi vznikli úvahy na záchranu malých, jednosálových, tzv. kamenných kín, kde sa počítalo s málonákladovým technologickým zariadením umožňujúce verejné premietanie filmov zaznamenaných na digitálnych nošičoch. Systém by tvorilo DVD, teda multimediálny data video projektor, projekčné plátno, AV receiver, repruduktory pre priestorový zvuk v kvalite DolbyDigital. Vytváraním vlastnej siete digitálnych kino-klubov by sa zastavil úbytok slovenských kín, ktorá by pod zastrešením Asociácie mohla viesť k pravidelnej a koordinovanej činnosti kín na vidieku. Každý týždeň jedna premiéra a to vo všetkých kinách na Slovensku v rovnaký deň. Tým by sa odstránila časová diskriminácia mimobratislavských filmových divákov a maximálne by sa zúžitkovala propagačná kampaň spojená s uvedením filmu na celoštátnej úrovni. Divák by šiel tam, kde to má do kina najbližšie. Titul, ktorý by ho oslovil by si mohol zapožičať alebo zakúpiť. Lenže
Asociácia Digitálnych kino-klubov padla, vydržala 4 roky. Nové myšlienky ako ďalej malé kiná zatiaľ nepoznáme...

ZÁVEROM

Dnes situáciu vidíme tak, že ešte vydržíme premietať pokiaľ budeme mať 35 mm pás s novým a divácky zaujímavým - atraktívnym filmom. V časovom horizonte to odhadujeme na 2 roky. Potom stroje zakonzervujeme a niečo málo pre školy ponúkneme z fondu Štátneho filmového archívu.

Čo bude ďalej ukážu najbližšie dni...

Kino Rimava I/2008

KINO RIMAVA
I.polrok 2008
Začiatky predstavení o 18.00 hodine

UTOROK
19.FEBRUÁRA
Vhodný pre všetky
skupiny maloletých.
PÁN VČIELKA

Animovaný rodinný film, kde včela je vždy na čele.

UTOROK
26.FEBRUÁRA

POLČAS ROZPADU

Slovenská čierna komédia, v hlavnej úlohe Ján Króner.

UTOROK
18.MARCA
Nevhodné pre maloletých do 12 r.
SOM LEGENGA

Dá sa zabrániť šíreniu desivého vírusu?
Akčný sci-fi thriller.

ŠTVRTOK
27.MARCA
VOTRELEC vs. PREDÁTOR 2

Americký kultový sci-fi horor.

UTOROK
15.APRÍLA
Nevhodné pre maloletých do 12 r.
GYMPL

Koho štúdium naozaj baví a zaujíma?
Česká komédia.

UTOROK
22.APRÍLA
Film je nevhodný a neprístupný maloletým do 18 r.
SAW IV.

Štvrté pokračovanie amerického thrilleru.

ŠTVRTOK
22.MÁJA

KNIHA TAJOMSTIEV

Akčný film
V hlavnej úlohe Nikolas Cage.

UTOROK
17.JÚNA
Nevhodné pre maloletých do 12 r.

WINX CLUB – Výprava do strateného kráľovstva
3D animovaná rozprávka.

UTOROK
24.JÚNA
Nevhodné pre maloletých do 12 r.
ASTERIX a olympijské hry

Európsky film aj so slovenskými hercami,
v hlavnej úlohe Gérard Depardieu
Zmena programu vyhradená !

PREHĽAD HRANÝCH FILMOV KINA RIMAVA V ROKU 2007:

február Životné prostredie - envirofilmy
február Happy feet – detský animovaný film
február Casino Royal – akčný film
marec Noc v múzeu – dobrodružný film
marec Príbeh vraha – thiller
apríl Obsluhoval som angl. kráľa – trpká komédia
apríl Proposition – western
apríl Lovecká sezóna – animovaný detský film
máj Krvavý diamant – dráma
máj Rocky Balboa – akčný film
jún Hanniball – thiller
jún Spider man 3 – detský hraný film
jún Robinsonovci – animovaný rodinný film
júl Alpha Dog – akčný film
september Vratné láhve – komédia
september Harry Potter – detský hraný film
október Kráľovná – životopisný film
október Ratatui – Dobrú chuť – detský animovaný film
november Shrek tretí – detský animovaný film
november Edith Piaf – životopisný film
november Listy z Iwo Jima – vojnový film
december Smrtonostná pasca 4 – akčný film

Kino Rimava vykročilo do nového roku správnou nohou

 {Movie Player.png} Po minulom úspešnom roku kino Rimava premietlo prvý film nového roka v utorok 20. januára. Pripravilo svojim divákom druhé pokračovanie animovaného rodinného filmu MADAGASKAR 2, v ktorom účinkujú slávne zvieracie postavičky newyorskej zoologickej záhrady: lev Alex, zebra Marta, či hrošica Gloria. Tentokrát sa dostali do africkej divočiny a zažili neuveriteľne zábavné chvíle. Spokojnosť detí a rodičov, ktorí nás napriek nepriaznivému počasiu prišli navštíviť, bola prejavovaná výbuchmi smiechu. Stominútový príbeh týchto hrdinov si prišlo vychutnať 174 malých i veľkých divákov.
Kino Rimava ďakuje a pozýva na ďalšie snímky ako bude napríklad trojrozmerný animovaný film CESTA NA MESIAC - 3D, ktorý sa dá vidieť len so špeciálnymi okuliarmi (8. marca).

Slovenská legenda sa vracia

 {janosik09.jpg} Trvalo to sedem rokov, stálo šesť miliónov eur, a výsledok je konečne tu. Jánošík. Pravdivá história. Príbeh junáka Juraja, ktorý zbíjal bohatých mešťanov a lup rozdeľoval medzi chudobných, pozná každý Slovák. Aká bola realita 18. storočia sa pokúša odhaliť nový celovečerný film, ktorý prináša kino Rimava vo štvrtok 5. novembra 2009 o 18.00 hodine. Vstupenky si je možné zakúpiť hodinu pred predstavením.

Mladí folkloristi otvorili bránu jari

 {folklor-v-msks-120.jpg} Banskobystrický samosprávny kraj, Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote a Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti boli organizátormi Detského folklórneho festivalu, ktorý sa pod záštitou primátora mesta Mgr. Michala Bagačku uskutočnil včera, 8. apríla. Otvárala ho výstava Veľkonočná krása a tvorivé dielne s bábikami zo šúpolia, kraslicami a medovníkmi vo vestibule Domu kultúry Janka Francisciho Rimavského. So svojimi výrobkami sa predstavili Mgr. Eva Manicová - perníky, Eva Dolinajová - šúpolienky, Mgr. Margita Schmidtová - kraslice zdobené slamou a Ing. Oľga Maciaková - kraslice zdobené voskom. Porota v zložení: Juraj Matiaš z HOS Veľký Krtíš, Dr. Petra Klobušická a Mgr. Katarína Babčáková z NOC Bratislava hodnotila tvorivé choreografie šiestich tanečných kolektívov s ôsmymi choreografiami a v druhej časti porota v zložení: Jaroslava Lajgútová, Jaroslav Zvara a Jaroslav Piliarik, hodnotila sólistov - spevákov ľudových piesní s výberom na krajskú súťaž Hronsecká lipová ratolesť.
 {folklor-1a.jpg}
Bronzové pásmo získal DFS Podkovička z Rimavskej Soboty s hrou "Slnco, slniaško" a DFS Čížiček z Tisovca s hrou "Prekáračky". Strieborné pásmo získali DFS Lieskovček z Rimavskej Soboty s hrou "Ako zmo sa hrali, koj zmo boli malí", DFS Mladosť z Klenovca v programovom čísle s názvom "Od nitky po plátno" a DFS Zrkadielko z Hnúšte v súťažnom bloku "Na húsky". Zlaté pásmo získal DFS Lykovček z Revúcej so svojou choreografiou "Na Luciu". Zlato s postupom získal DFS Čížiček ml. z Tisovca s hrou "Aj tí naši koňa majú" s choreografiou Marianny Byssovej a DFS Lykovček ml. s hrou "Na mlynára", ktorej autorkami sú Ing. Alenka Ďurkovičová a Ing. Marianna Poprocká. Postupujúce súbory sa stretnú na krajskej súťaži v Kokave nad Rimavicou 7. mája 2009. V súťaži sólistov mladších žiakov zlaté pásmo a tým aj postup na krajskú súťaž získala Lucia Zvarová z DFS Zornička Klenovec. V kategórii starších žiakov najvyššie sa umiestnila Petra Benediktyová z Revúckej Lehoty z DFS Lykovček Revúca. Obe dievčatá budú náš región reprezentovať v Hronseku 23. mája 2009 na krajskej súťaži HRONSECKÁ LIPOVÁ RATOLESŤ.

Pod oblokmi radnice postavili mája

Stavanie maja {4577-180.jpg} Máje ako kultúrny jav boli známe už v antike, ako symboly ochrany pred zlými duchmi a chorobami. Neskôr mládenci stavali dievčatám máje ako symbol zelene, života, aby boli dievčence pekné, štíhle a zdravé.
Zo správy z roku 1255 sa dozvedáme, že v Achene (Nemecko) stavali stromy na 1. mája, na Turíce a na Jána pred kostol, radnicu, pred domy popredných mešťanov a všeobecne vážených osôb ako prejav úcty a žičlivosti. Odtiaľ už nebolo ďaleko k myšlienke postaviť máj aj pred dom obdivovaného dievčaťa. V 15. storočí bolo postavenie mája znakom vážneho záujmu o dievča, ba za určitých okolností mohlo nadobudnúť právny význam. Svedčí o tom rozhodnutie cirkevného súdu v Čechách, ktorý roku 1422 uznal právoplatnosť manželstva na základe sľubu lásky a vernosti a postavenia mája. Neskôr nadobudli máje u nás diferencovaný význam:
- v prvom prípade postavil mládenec máj len tomu dievčaťu, o ktoré sa uchádzal;
- v druhom boli máje spoločným darom mládencov všetkým dospelým dievčatám obce;
- tretí variant bol ten, že máj dostalo síce každé dievča, no ak malo svojho mládenca, jej máj bol iný ako tie, ktoré boli kolektívnou pozornosťou mužskej mládeže. Na Gemeri a v Malohonte dostávali ešte v prvej tretine 20. storočia dievčatá máje len od svojich nápadníkov. Neskôr mládenci postavili máj každému dievčaťu v dedine. Zatiaľ čo smrek bol individuálnou poctou dievčaťu súcemu na vydaj, breza bola poctou kolektívnou. V tomto regióne sa stavali máje na turičné sviatky či "rosadlie". Súčasťou stavania mája bola obchôdzka mládencov s muzikou po domoch, kde postavili máj, tancovanie s dievčatami, spev príležitostných piesní, pohostenie a obdarovanie mládencov (naturáliami, neskôr peniazmi), hry, (chorovody), súťaže a spoločná zábava.
Túto starú tradíciu sa vďaka folklórnemu súboru Zrkadielko s pomocou tanečníkov moderných zostáv Echo a Bzučo a sprievodných tónov dychovky sa podarilo uchovať i v Hnúšti. 

Zdroj: Štefan Lipták, slovak.travel

Pódium patrilo tanečníkom

 {podium-180.jpg} Tanec patrí medzi najstaršie prejavy človeka. Už pravekí ľudia spájali magické kultové obrady s tancom, rytmickým dupaním, tlieskaním a rôznymi zvukmi. V období renesancie získal tanec dôležité postavenie na slávnostiach, v ktorých spájali poéziu, hudbu, spev a tanec. Postupným vývojom sa tanec vyformoval do rôznych podôb, štýlov a smerov. Ich spoločnou črtou je reč tela, rytmus, dynamika, spájanie tanečných prvkov a estetika pohybu. Pestrosť a rôznorodosť tanečných choreografií sa striedala aj v Dome kultúry Janka Francisciho Rimavského v stredu 22. apríla. Zišli sa tu tanečníci zo základných umeleckých škôl z Hnúšte, Rimavskej Soboty, Poltára, Haliče, Modrého Kameňa, Oždian, Veľkého Krtíša a Revúcej aby predstavili svoje tanečné umenie v nadregionálnej nesúťažnej prehliadke PÓDIUM MLADÝCH TANEČNÍKOV. Hosťami tohto farebného pohybovo vitálneho sveta boli Mgr. Michal Bagačka, primátor mesta Hnúšte, Jaroslav Piliarik, choreograf a vedúci FS a lámač dievčenských sŕdc - miliónový tanečník z roku 2005 Štefan Chlebo.

Mgr. Gabriela Fussyová, Bc. Martin Pliešovský, foto Imrich Garláty

Regionálna súťaž v speve detí zo špeciálnych základných škôl

 {IMG_6768-a.jpg}

Po celoslovenskej vedomostnej súťaži v teoretickom hudobnom odbore sa na scéne Domu kultúry Janka Francisciho Rimavského predstavili mladí nádejní speváci zo špeciálnych základných škôl v regionálnej súťaži v speve ľudových piesní. Vďaka hnúšťanským pedagógom zo ŠZŠ sa pódium zmenilo na rozkvitnutú jarnú záhradu, ktorú svojimi hlasmi obohatili naši speváčikovia o nový rozmer v duchu prichádzajúcich Veľkonočných sviatkov. V silnej konkurencii obstáli súťažiaci, v piatich kategóriách, nasledovne:

I. kategória: 1.miesto Barbora Sendreiová, ŠZŠ Hnúšťa, 2.miesto Iveta Berkyová, ŠZŠ Rimavská Sobata, 3.miesto Patrik Kenický, ŠZŠ Hnúšťa.

II. kategória: 1.miesto Šarlota Kenická, ŠZŠ Hnúšťa, 2.miesto Juraj Ľupták, ŠZŠ Rimavská Sobota, 3.miesto Patrícia Oláhová, ŠZŠ Lučenec a Maroš Krupa, ŠZŠ Revúca.

III. kategória: 1.miesto Renáta Balogová, ŠZŠ Rimavská Sobota, 2.miesto Roman Pacek, ŠZŠ Revúca, 3.miesto Oľga Balogová, ŠZŠ Rimavská Sobota.

IV. kategória: 1.miesto Zdena Kótaiová, ŠZŠ Hnúšťa, 2.miesto Lucia Jurkemíková, ŠZŠ Rimavská Sobota, 3.miesto Marek Buchta, ŠZŠ Hnúšťa.

V. kategória: 1.miesto Michaela Bartová, 2.miesto Lenka Kubandová, 3.miesto Martin Bambura, všetci z Hnúšte.

 

Skadiaľ som, stadiaľ som, slovenského rodu som...

 {folklor-65.jpg} V rámci osláv 65. výročia Slovenského národného povstania sa hnúšťanským divákom, ktorých by sa do sály MsKS zmestilo určite viac, predstavila Slovenská folklórna skupina ŠAFÁRIK zo srbského Nového Sadu spolu so ženskou speváckou skupinou Sláviky a MSS Rovina z Kovačice.

Vyše hodinové vystúpenie našich krajanov, ktorí sa aj po 270 rokoch hrdo hlásia k svojmu národu, nám v nedeľnajšom popoludňajšom programe duše naplnili farebnou krásou tanca a nádherou spevu mäkkou, nepoškvrnenou slovenčinou.
Ich posledné tohtoročné vystúpenie na slovenskej pôde Hnúšťania ocenili dlhotrvajúcim potleskom a ako ináč to povedať po slovensky "standing ovation".

Stretnutie všetkých ľudí dobrej vôle " VYŠLA HVIEZDA"

 {vysla-hviezda-120.jpg}

Dom kultúry JFR sa dňa 20. decembra  naozaj naplnil svetlom Betlehemskej hviezdy. Napĺňali ho účinkujúci i diváci, ktorí sa podieľali na podvečernom ekumenickom programe. Katolíci a evanjelici, veriaci či ateisti spoločne sa tešili s príchodu najkrajších sviatkov roka. V príhovoroch Mgr. Korenkovej, farárky ECAV, Mgr. Trubíniho, farára rímsko-katolíckej cirkvi a riditeľa MsKS Piliarika,

si pripomenuli tento čas radosti, veselosti. V programe účinkovali: spevácky zbor Rimava, deti aj dospelí z oboch cirkví, detský folklórny súbor Zrkadielko, ženská spevácka skupina Skaliny a ľudová hudba FS Sinec. Na záver si všetci spoločne zaspievali najkrajšiu vianočnú pieseň TICHÁ NOC. 

Foto: Milan Kušpál

Tisovskí Daxnerovci s Faustom k Franciscimu do Hnúšte

DivadloV dňoch 25. a 28.3.2009 Divadelný súbor Daxner Tisovec premiéroval svoju najnovšiu inscenáciu J.W.Goethe, J.Lacko: FAUST. Po veľmi priaznivom až nadšenom prijatí tisovským publikom inscenácia zabodovala aj na krajskej prehliadke v Revúcej (16. – 18.4.2009), kde v silnej konkurencii 15 súborov získala hlavnú cenu s odporúčaním na postup na celoštátnu prehliadku ochotníckych súborov v Tlmačoch. Bonusom navyše je cena za herecký výkon pre „Mefista“ Michala Stejskala. Vynikajúci divácky ohlas a priaznivé hodnotenie odbornej poroty dávajú tušiť, že súbor úspešne zvládol spracovanie tak náročnej témy, akou je nepochybne „Faust“ a pripravil inscenáciu, ktorá môže mesto reprezentovať na akomkoľvek fóre. Osobitne potešiteľným je fakt, že inscenácia si získala sympatie všetkých diváckych generácií – od študentov cez strednú generáciu až po dôchodcov, čo je veľmi zriedkavý úkaz. Reprízu Fausta v Tisovci chystá DS Daxner na prvú polovicu júna 2009, avšak predtým 18. mája vystúpia na divadelných doskách Domu kultúry Janka Francisciho Rimavského v Hnúšti. Vstupné je 2 €, pre dôchodcov, zdravotne postihnutých a študentov je 1 €. Mestské kultúrne stredisko a režisér Jaroslav Lacko vás všetkých srdečne pozývajú.
 {Faust v Hnúšti.jpeg}

U nás pôsobia

Mestské kultúrne stredisko: obsah tohoto príspevku nie je konečný, momentálne sa upravuje a čoskoro bude publikovaný.

Sympatická štvorica talentovaných muzikantov - nová nádej hnúšťanského rocku

 {gemerroll.jpg}

Andrej Kochan - bubny, Ľubomír Vinclav - sólo gitara, Peter Kubíni - spev, gitara a Milan Richtárik - basová gitara. To je zostava mladých ľudí, ktorí svoje zoskupenie nazvali GEMERROL. Premiéru verejeného vystúpenia absolvovali 30.mája 2008 na Dňoch mesta Hnúšťa v amfiteátri. Na nieľkoľko otázok odpovedali :

Kedy ste začali spolu hrať a aký štýl hudby ste si zvolili ?

 {gemerrol-1.jpg}

Prvá skúška bola 1.marca 2007 a hráme pop rock. V súčasnosti však uvažujeme o tvrdšom rocku, ale čo ešte prinesie budúcnosť ?

Kto je autorom skladieb ?

Autor textov je Peter Kubíni a na hudbe sa podieľame všetci členovia kapely.

Neuvažujete nad prijatím nežnejšieho pohlavia do kapely,napríklad vokalistky ?

Jóój, to by dopadlo veľmi zle ...

Ako sa vám hralo na hnúšťanskom amfiteátri ?

Veľmi dobre. Obecenstvo bolo super, vytlieskalo si aj prídavok.

Čo pripravujete do budúcnosti ?

Naďalej skúšať a hrať, veď nás to všetkých baví. Momentálne sme potvrdili účasť na koncertoch Dní mesta Tisovec a na Country festivale v Kokave nad Rimavicou.

 {gemerrol-2.jpg} {gemerrol-2.jpg}
 {gemerrol-4.jpg}

Za rozhovor ďakujem a želám veľa úspechov, autorského rastu a množstvo fanúšikov na koncertoch.

Hilda Ginisová, MsKS

 

Už je tam...

Pochovavanie basyNastala nám, ľudia, smutná hodina, už nám naša milá BASA umrela.
Pred nami už leží ako kus dreva, bubeník hovorí: tak ti je treba.
Už ide do hrobu, nechce sa jej žiť, než ju pochováme dajme jej napiť!
Zbohom odpočívaj, BASA premilá, aby si sa k Veľkej noci prebudila.
Koniec fašiangov symbolicky dotvára posledná zábava pred 40-dňovým pôstom. Tradične sa basa pochováva aj v našom meste. Nebolo tomu inak ani včera v spoločenskej sále Domu kultúry Janka Francisciho Rimavského, ktorá sa naplnila vyše stovkou zábavychtivých občanov. Nešlo však výlučne len o Hnúšťanov, ale na pozvanie predsedu Klubu dôchodcov k nám zavítali aj seniori z Revúcej. Skvelá zábava v ľudovom tóne a vždy plný parket až do polnoci osviežila bohatá tombola, v ktorej dominovali domáce produkty. Napríklad "klbása hodná", "svinskie paprčky na studeno", "bôb tarkavý", "jablčnie štiepky", či údené koleno od hlavy mesta zožali úspech nielen u výhercu.
Krátko po polnoci sme sa rozchádzali so slovami: O rok do videnia!

 

Vianočný kolobeh v Dome kultúry

 
Mestské kultúrne stredisko vám prináša prehľad decembrových aktivít:
štvrtok 2.decembra Generálna skúška GMH – stužková, kinosála, od 13.00
piatok 3.decembra Príprava a výzdoba sál pre stužkovú slávnosť, od 13.00
sobota 4.decembra Stužková slávnosť 4.B GMH, kinosála a spol. sála od 16.00
nedeľa 5.decembra Príprava a výzdoba na Mestského Mikuláša, od 14.00
pondelok 6.decembra Premietanie filmu pre II.st. ZŠ NR o 8.15
pondelok 6.decembra Premietanie filmu pre I.st ZŠ NR o 10.15
pondelok 6.decembra VITAJ MIKULÁŠ, CVČ, kinosála, o 16.00
utorok 7.decembra MIKULÁŠ, Klub Rómskych aktivistov, o 15.00
piatok 10.decembra Príprava a výzdoba sál pre stužkovú slávnosť, od 13.00
sobota 11.decembra Stužková slávnosť Gymnázium Mateja Hrebendu, kinosála a spol. sála
nedeľa 12.decembra Adventný benefičný koncert, ECAV, Ev. a.v. kostol, spol. sála MsKS, o 15.00
pondelok 13.decembra VLOČKY RADOSTI, koncertná sála ZUŠ, o 16.30
pondelok 13.decembra VIANOCE GMH, kinosála MsKS, o 16.00
utorok 14.decembra SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ, ZŠ NR, skúška 9.00, kinosála, program o 15.30
streda 15.decembra VIANOČNÝ SEN, MŠ NR, skúška 9.00, kinosála, program o 15.15
štvrtok 16.decembra VIANOČNÝ ROZPRÁVKOVÝ DOM, MŠ KL kinosála, program o 15.30
piatok 17.decembra ČERTOVSKY DOBRÉ VIANOCE, ZŠ KL, kinosála, program o 16.00
pondelok 20.decembra VIANOČNÝ ADVENTNÝ PROGRAM, MsKS a cirkvi, kinosála o 17.00
utorok 21.decembra DEDOMRÁZ, Špeciálna ZŠ, kinosála MsKS, program o 9.30
streda 22.decembra Premietanie predprázdninového filmu pre GMH
 

Zažiarili hviezdičky

 {IMG_0337a.JPG} Regionálna súťaž detských spevákov populárnej piesne sa už po štrnástykrát uskutočnila v našom meste. Speváci súťažili v troch vekových kategóriách. Usporiadateľmi boli BBSK, GMOS Rimavská Sobota a MsKS Hnúšťa. Predsedom poroty bol Rudolf Veselovský zo SOS v Banskej Bystrici, ďalej porotu tvorili Agnesa Kuraliová zo ZUŠ Tornaľa a Vladimír Petrinec z MsKS v Rimavskej Sobote. Najsilnejšie bola zastúpená II. kategória, v ktorej sa predviedli aj najkvalitnejšie talenty. Hudbu spracoval a spevákov sprevádzal Milan Matucha zo ZUŠ v Tisovci. Vydarenú akciu podporili aj malí diváci z oboch našich škôl, ktorí potleskom ocenili každého speváčika.

V I. kategórii boli udelené dve tretie miesta Nine Dolinajovej z Tisovca a Diane Balogovej z Teplého Vrchu, druhá skončila Lenka Svinčiaková zo ZŠ Klokočova z Hnúšte a prvé miesto si vyspieval Andrej Poprocký žiak z Nábrežia Rimavy v Hnúšti piesňou Ferrari. V silnej II. kategórii porota ocenila Slávku Oláhovú z Klenovca. Znova však udelila dve tretie miesta a to Janke Kožiakovej z Tisovca a Lucii Švihlovej z Tornale. Druhá priečka patrí Terézii Kurekovej z Jesenského a Petra Benektyová z Revúcej si odnáša prvenstvo i spostupom na POP BB 2009. V tretej kategórii - stredné školy, ktorá sa na tomto podujatí predstavila po prvýkrát si stupienky víťazov rozdelili nasledovne: Bettina Azstalošová z Tornale tretie miesto, Veronika Olšiaková z Tornale druhé a prvú priečku obsadila Tisovčanka Dominika Kubišová.

Čaro folklóru je v bezhraničnosti a jazykových bariér

Carp folkloruDnes o 16.00 hodine sa pozýčkami, jarmokom remesiel a otvorením dvorov v Klenovci začne XXXI. ročník Gemersko-malohontských folkórnych slávností KLENOVSKÁ RONTOUKA 2009.
Zahraniční folkloristi - FS Ege-Folkart Youth Club z mesta Izmir v Turecku a FS Hamernik z Poľska však predstavili svoje tanečno-spevácke umenie už v dopoludňajších hodinách stredoškolákom v Hnúšti. Na javisku MsKS Turci ukázali charakteristické Anatolijské ľudové tance. Kolektív súboru tvorí viac ako stovka tanečníkov všetkých vekových kategórií, vznikol v roku 2003 a už získal ocenenia Folklórnej tanečnej federácie Competitions a zúčastnil sa medzinárodných festivalov vo Francúzsku, Grécku, Bulharsku, Španielsku, Poľsku a Maďarsku. Amatérsky súbor z poľského Krakowa pracuje už 30 rokov a jeho členskú základňu tvoria predovšetkým mladí ľudia. Prezentujú autentický folklór Podhalia. Vydali niekoľko nahrávok: "Wesele góralskie", "Na holi", "Godne świeta na Podhalu" a "Na hamernica nute". Vedúcimi súboru sú Anna i Kazimierz Lassakowie. Vidieť ich môžete dnes o 16.30 hod. v programe nazvanom FOLKLÓR BEZ HRANÍC v neďalekom Klenovci. Nuž hor sa na rontouku!