Kultúra

 {dom-kultury-jfr.jpg}

Mestské kultúrne stredisko

ul. Rumunskej armády 195
981 01 Hnúšťa

Kontakt: 047 542 2384
0901 706 641

Riaditeľ: Mgr. Diana Vojenčiaková

e-mail:
msks@hnusta.sk,
diana.vojenciakova@gmail.com

IČO: 00358657
DIČ: 2021230585

Povinné zverejňovanie informácii

 

Ak sa chceš o našich aktivitách dozvedieť viac, klikni na obrázok nižšie!

 {zakl-udaje.png} {historia msks} {cinnost}
Základné údaje História Činnosť
 {kniznica} {dychova hudba} {kino}
Knižnica prof. Pasiara Dychová hudba Kino Rimava
 {FS Sinec} {dfs zrkadielko} {Babkove divadlo}
FS Sinec DFS Zrkadielko Bábkové divadlo
 {ECHO} {Bzuco} {U nas posobia}
SMT Echo DSMT Bzučo U nás pôsobia

MsKS - základné údaje

Mestské kultúrne stredisko je organizáciou pôsobiacou v zmysle osvetového zákona, ktorá na základe záujmov a potrieb občanov napomáha rozvoju kultúry v podmienkach mesta. Prispieva k všeobecnému a odbornému vzdelávaniu občanov, sprostredkúva amatérske a profesionálne umelecké hodnoty, filmové podujatia, knižnú kultúru. Požičiava knihy, časopisy a zabezpečuje informačné služby občanom. Sprostredkúva spoločenskú zábavu a kultúrny oddych, usporadúva miestne kultúrne slávnosti a približuje významné historické a kultúrne udalosti a osobnosti. Podľa možnosti vykonáva tiež komerčnú činnosť.

Mestské kultúrne stredisko bolo zriadené rozhodnutím Mestského zastupiteľstva v Hnúšti dňa 5.12.1991 -Uznesenie č.9/91 s platnosťou od 1.1.1992, ako kultúrno -spoločenská organizácia s celomestskou pôsobnosťou na samosprávnom území mesta Hnúšťa.

Sídlom mestského kultúrneho strediska je Dom kultúry Janka Francisciho Rimavského na ul.Rumunskej armády 195.
Mestské kultúrne stredisko môže vo svojej činnosti používať aj skrátený názov MsKS Hnúšťa.

Právne postavenie MsKS - príspevková organizácia zriadená mestom.

Financovanie a hospodárenie MsKS - je právnickou osobou mesta, napojená na jeho rozpočet príspevkom. Vlastné výnosy používa na financovanie činnosti.

 {msks-os.png}
Organizačná štruktúra - MsKS riadi riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva Mestské zastupiteľstvo na návrh primátora mesta.
MsKS má vytvorené dve oddelenia :

Obidve oddelenia úzko spolupracujú pri plnení úloh.

MsKS - história

História kultúrnych a spoločenských akcií v meste Hnúšťa v rokoch 2007 a predchádzjúcich.

Kultúrne podujatia v roku 2007 a rokoch predchádzajúcich

KULTÚRNE AKCIE v roku 2007
Zabezpečované MsKS:

január Koncert H. Nedvěda – úspešný country večer
február Envirofilm T. Vrch – premietanie filmov s ekologickým zameraním pre školy
február Športovci mesta 2006 – vyhodnotenie najúspešnejších športovcov mesta Hnúšťa
február Pochovávanie basy – folklórny záver fašiangovej sezóny
marec Melódia nad zlato – výchovný koncert pre školy
marec Slaný príbeh – Divadlo na peróne z Košíc, v rámci divadelného týždňa
marec Hviezdoslavov Kubín – recitačná súťaž
marec Pani richtárka – divadlo Jána Chalupku z Brezna, v rámci týždňa divadiel
apríl Detský folklór – regionálna prehliadka detských súborov, sólistov a hudieb
apríl Stavanie mája – folklórna veselica pred MsÚ
máj Francisciho Hnúšťa – recitačná prehliadka
jún O krásnej Zuzane – bábkové divadlo domáceho súboru
jún Knižné hody – prezentácia škôl a organizácií mesta pod šapitóm oblohy
september Koncert Návraty – rozlúčka s letom na mestskom korze, hudobná skupina P. Majoroša
október stretnutie s ilustrátorom Regitkom
október Koncert Ivana Mládka – mini čundr country show v podaní českého klasika
október NEPOSED – netradičné posedenie pre starších pri šiškách a šálke čaju
november Hviezdička – detská súťaž v speve populárnej piesne
december V rytme tanca – detská súťaž v modernom tanci

Programy zabezpečované v spolupráci:

február Karneval MŠ KL – zábava v pestrých karnevalových maskách
február Karneval MŠ NR – ukážka nápaditosti kostýmov a masiek
február Valentín SSŠ – srdiečková párty Spojenej strednej školy
marec Hnúšťanský akord ZUŠ – celoslovenská súťaž v predmete hudobná náuka
apríl Spevácka súťaž – ŠZŠ – malý speváci zo špeciálky
apríl Deň Rómov – oslava spojená s programom a zábavou
máj Oslavy sviatku práce – oslavy pracujúcich zo severného cípu okresu
máj Oslavy Dňa víťazstva – oslavy oslobodenia vlasti
máj Casting Superhviezda – výber najlepších spevákov na súťaž
máj Dni mesta Hnúšťa – sviatočné dni s bohatým kultúrnym a športovým programom
máj Absolventský koncert ZUŠ – ukážka hudobných a výtvarných diel absolventov
máj 30. rokov MŠ NR – oslava založenia materskej školy
jún Cesta rozprávkovým parkom – k medzinárodnému dňu detí
jún 20. rokov MŠ KL – oslava založenia druhej škôlky
jún Koncert a výstava žiakov ZUŠ – prezentácia „zuškárov“
august Oslavy SNP – mestské oslavy ozbrojeného povstania v roku 1944
september Stretnutie potomkov – Francisciho potomkovia po dcére Márii
september Koncert New Covenant – koncert amerických stredoškolákov
september Koncert McDonald – americká country gospelová muzika
október Cirkusové varieté – vystúpenie artistov, klaunov a povrazolezcov
október Naši jubilanti – stretnutie s jubilujúcimi občanmi mesta
november KABU GMH – prijímanie do cechu študentského
november Majster N – kráľ slovenských detí hovorí o láske k človeku
december Stužková GMH – odovzdávanie zelených stužiek maturantom
december Mestský Mikuláš – zapálenie sviec vianočného stromčeka s programom
december Vianočný večer ZŠ NR – zimná besiedka školákov z Nábrežia Rimavy
december Vinšujeme Vám so ZUŠ – spoločný vianočný koncert
december Vianoce ZŠ Centrum – rozlúčka so starým rokom
december Rómsky Mikuláš – vianočná zábava
december Vianočná besiedka ŠZŠ – discozábava s večerným programom
december ABECEDA HVIEZD – Vladimír Hron z Prahy imitoval

Uskutočnilo sa 77 kultúrnych podujatí za 250 pracovných dní, čo znamená, že v priemere každý tretí deň sa koná jedna kultúrna akcia.
Ďalej sa zabezpečujú sály, prenos inventára, osvetlenie, príprava scén, príprava programov, ozvučenie, skúšky, generálky, vystúpenia, účasť na festivaloch a kultúrnych akciách. V mesiacoch júl a august spravidla zabezpečujeme technické činnosti, opravy, nátery, revízie, absolvujeme semináre, letné folklórne podujatia, školenia a pod.

AMERICKÝ COUNTRY SPEVÁK JIM McDONALD VYSTÚPI V HNÚŠTI

Jim McDonald

Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti pozýva všetkých priaznivcov dobrej americkej country muziky na koncert amerického speváka

JIMA McDONALDA

Koncert sa uskutoční v nedeľu 30. septembra 2007 o 18.00 hodine v kinosále Domu kultúry Janka Francisciho Rimavského za symbolické vstupné 30,- slovenských korún.

Jim McDonald je sólový spevák country gospel muziky z USA. Zároveň je hudobným a televíznym producentom. Niekoľkokrát bol ocenený titulom spevák a rozprávač roka. Koncertoval na všetkých kontinentoch sveta. Nahrávka je z albumu "VEC ZVANÁ LÁSKA".

PRVÝ ZÁMORSKÝ SPEVÁK V HISTÓRII HNÚŠŤANSKEJ KULTÚRY !!!

TEŠÍME SA NA VÁS.

 

SÁLA NABITÁ LÁSKOU

Jim McDonald

Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti a Občianske združenie ADRA Slovakia priniesla v posledný septembrový podvečer nevšedný koncert amerického speváka country gospelových piesní JIMA McDONALDA z Nashvillu Tennessee. Tento charizmatický hudobný a televízny producent, niekoľkokrát ocenený titulom spevák a rozprávač roka, roztlieskal a zábavou naplnil kinosálu Domu kultúry Janka Francisciho Rimavského pred stovkou prítromných divákov. Koncertná kytica typických amerických melódií z jeho regiónu, pochádzajúca z albumu "VEC ZVANÁ LÁSKA" zanechala v našich srdciach hlbokú stopu pokory a v pamäti nám bude ešte dlho doznievať Jimiho McDonaldova sýta basbaritónová farba hlasu.

 

DIVADELNÝ TÝŽDEŇ V DOME KULTÚRY

Po dvoch predstaveniach Divadla na peróne z Košíc so Slaným príbehom sme najmenším divákom Hnúšte a okolia pripravili prekvapenie. V stredu 28. marca členky bábkového divadla: Tatiana Emingrová, Soňa Juhaniaková a Zlatica Huľuková odohrali premiéru vlastnej hry, na motívy rozprávky O vodníkovi a krásnej Zuzane. Prvými divákmi boli detičky z materskej školy Nábrežie Rimavy. Po nich videli hru deti z Klokočovej a pozvaní boli škôlkari z Rimavského Brezova a Rimavskej Bani.
Takže v priebehu troch dní sa uskutočnilo okrem premiéry až päť repríz.
pani Richtarka
V piatok 30. marca o 14.00 hodine sa predstavil hnúšťanským pedagógom, pri príležitosti Dňa učiteľov, divadelný súbor Jána Chalupku z Brezna s hrou Ferka Urbánka PANI RICHTÁRKA. Dnes v postmoderných časoch divadla, by mohol Urbánek znieť ako istá malá provokácia. Shakespeare, Čechov či Beckett sa žiadnymi plastickými operáciami textu z neho stvoriť naozaj nedajú. Nie je to ani potrebné. Pani richtárka , obraz ľudu v troch dejstvách so spevom je divadelný text z autorovho posledného tvorivého obdobia.

V Urbánkových textoch, Pani richtárka nie je výnimkou, sa objavuje aj náznak realistickejšieho sveta figúr či dramatického pôdorysu situácií, hoci naďalej ostáva verný samému sebe – nedeľnému, sviatočnému, pohodovému, optimistickému pohľadu na svet, plnému zvykoslovia, zábavy a tancov mládeže. Na hnúšťanskom javisku priestor dostali príbehy dvoch rodín, ktoré takmer v komixovej skratke prešli významnými životnými situáciami, ktorým by sme mohli aj hlbšie rozumieť – hoci majú nábeh k rozprávke. Urbánkov kresťanskou etikou prestúpený dramatický svet a ľudia v ňom, boli v dnešných časoch kultu zlatého teľaťa a opáleného tela aspoň malým vytrhnutím z ohlušujúcej reality i skromným tichým sviatkom, o ktorý sa tiež usiloval.

Martin Pliešovský, MsKS

DIVADLO NA PERÓNE HOSŤOVALO V HNÚŠTI

Divadlo na perone

S hrami o Strašiakovi Tomášovi a Zabudnutej rozprávke po rôznych slovenských mestách, prišlo k nám do Hnúšte Divadlo na peróne z Košíc s divadelnou hrou SLANÝ PRÍBEH, ktorý mal svoju premiéru v decembri 2005.
"Od mesta do mesta, kým ponesú nás nohy,
slanú pravdu, milé panstvo vypočujú mnohí.
O tom, ako sa úspech, sláva
dokážu zmeniť na blato,
keď sa duša zanedbáva.
Soľ musí byť nad zlato..."
Príbeh sa trošku ponáša na ten z rozprávky Soľ nad zlato, avšak toto netradične spracované predstavenie je rozprávkou pre deti i dospelých, ktorú v pondelok 26. marca 2007, v rámci týždňa divadiel v MsKS Hnúšťa, vzhliadli študenti Gymnázia Mateja Hrebendu a žiaci II. stupňa Základnej školy z Nábrežia Rimavy.
Veselú kočovnú spoločnosť tvorili: v úlohe kráľa a komedianta Peter Kočiš, šaša a komediantku stvárnila Jana Wernerová, Kasandru a babku si zahrala Zuzana Psotková.

A už v piatok 30. marca o 14.00 hodine sa spoločne môžeme tešiť na divadelný súbor Jána Chalupku z Brezna s hrou Ferka Urbánka
PANI RICHTÁRKA.

Martin Pliešovský, MsKS

FRANCISCIHO HNÚŠŤA 2007

Francisciho Hnusta
V piatok 4. mája sa uskutočnil v Mestskom kultúrnom stredisku 19. ročník regionálnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy IV. a V. kategórie v slovenskom jazyku - Francisciho Hnúšťa. Spoločenská sála sa stala na niekoľko hodín dejiskom "súperenia" v umeleckom slove. Odborná porota posudzovala výkony deväťnástich súťažiacich. Napokon rozhodla nasledovne:
V kategórii prednesu poézie sa na prvom mieste umiestnila Erika Juhásová z Obchodnej akadémie v Rimavskej Sobote s básňou Ernesta Hemingwaya - Druhá báseň pre Mary.
Druhé miesto obsadila Anna Rajníková z Prvého slovenského literárneho gymnázia v Revúcej a tretie Mária Smoroňová z tej istej školy.

V kategórii Štúrovská poézia si vybojovala zvláštnu cenu Božena Kolačná z Gymnázia Martina Kukučína v Revúcej.
V kategórii prednesu prózy bolo umiestnenie nasledovné:
1. miesto Terézia Tušimová z Prvého slovenského literárneho gymnázia v Revúcej s prózou od Tomáša Horvátha - Zverstvo.
2. miesto Petra Novosadová z Gymnázia v Rimavskej Sobote.
3. miesto Lenka Senková z Prvého slovenského literárneho gymnázia v Revúcej.
Porotcovia, organizátori a pracovníci MsKS v Hnúšti im želajú mnoho ďalších úspechov na poli šírenia slovenského umeleckého slova.

Martin Pliešovský, MsKS

HVIEZDIČKA 2007

Hviezdicka 2007

Včera sa uskutočnil dvanásty ročník regionálnej súťaže v interpretácii populárnej piesne Hviezdička v Dome kultúry Janka Francisciho Rimavského. Organizátori, Banskobystrický samosprávny kraj, Gemersko-Malohontské osvetové stredisko Rimavská Sobota a Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti, privítali dohromady šestnásť súťažiacich.
V prvej kategórii sa predstavilo len päť mladých talentov. Odborná porota v zložení: predseda Mgr. Gabriela Fussyová, riaditeľka ZUŠ v Hnúšti, Agnesa Kuráliová, hlasový pedagóg ZUŠ Tornaľa, p. Vladimír Petrinec z MsKS Rimavská Sobota, rozhodla a odmenila nakoniec osem spevákov. V prvej kategórii sa na prvej priečke umiestnila Janka Kožiaková zo ZŠ Tisovec s piesňou Prázdniny so strýcom Bonifácom, druhé miesto patrí dvom interprétkam Lenke Svinčiakovej zo ZŠ Nábrežie Rimavy v Hnúšti s piesňou Slávik a ruža a Dominike Slaninovej zo ZŠ Š.M. Daxnera v Rimavskej Sobote s piesňou Nech sa deje čo sa má. Tretie miesto obsadila Terézia Kureková zo ZŠ Jesenské s pesničkou Ak náhodou.
V druhej kategórii sa najlepšie umiestnila Bianka Hegyiová zo ZŠ P.J. Šafárika Tornaľa s piesňou Spomaľ, druhá priečka opäť patrí dvom talentom a to Viktórii Pecsokovej z evanjelickej ZŠ v Rimavskej Sobote s piesňou Vráť mi tie hviezdy a Simone Strýčekovej zo ZŠ P.J. Šafárika s Veľkým snom mora.
Bronzové umiestnenie získala Slávka Oláhová zo ZŠ Klenovec s pesničkou od Darinky Rolincovej Anjelik môj.
Všetkým ďakujeme za spoluprácu, najmä hudobnému doprovodu Mgr. Milanovi Matuchovi a Mariánovi Ďurčíkovi. Už teraz sa tešíme na budúci ročník hnúšťanskej Hviezdičky.

Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubin
Dňa 30.marca 2007 sa už od rána v Dome kultúry Janka Francisciho Rimavského v Hnúšti ozýval detský hovor, ktorý ustal odbitím ôsmej hodiny a tridsiatej minúty. Vtedy sa začala obvodná súťaž Hviezdoslavov Kubín v prednese poézie a prózy. Súťažili deti druhého až deviateho ročníka v troch kategóriách. Prednesy hodnotili poroty zložené z pedagógov hnúšťanského obvodu:
Poéziu - Mgr. Darina Brndiarová, Martina Demeová a Mgr.Darina Kurčíková.
Prózu - Mgr.Danica Bálintová, Mgr.Anna Keletiová a Mgr.Miroslava Kukuľková.
Súťaž usporiadalo CVČ Hnúšťa v spolupráci s MsKS Hnúšťa. Víťazmi jednotlivých kategórií sa stali :

poézia -

I.kat. 1.miesto - Dominika Porubiaková, ZŠ NR Hnúšťa,2.miesto Kristína Šulyoková, ZŠ Centrum Hnúšťa, 3.miesto Diana Ivanová, ZŠ Tisovec.

II.kat. 1.miesto Peter Dianiška, ZŠ Tisovec, 2.miesto Laura Purgatová, ZŠ Hrachovo, 3.miesto Denisa Parobeková, ZŠ Klenovec

III.kat. 1.miesto Michaela Daniová, ZŠ Centrum Hnúšťa, 2.miesto Gabriela Havranová, ZŠ NR Hnúšťa, 3.miesto Stanka Lakatošová, ZŠ Klenovec

próza -

I.kat. 1.miesto Miriama Tóbiková, ZŠ NR Hnúšťa, 2.miesto Tomáš Haňo, ZŠ Centrum Hnúšťa, 3.miesto Zuzana Sabová, ZŠ Tisovec

II.kat. 1.miesto Filip Meško, ZŠ Tisovec, 2.miesto Sofia Slováková, ZŠ Centrum Hnúšťa, 3.miesto Katarína Tóbiková, GMH Hnúšťa

III.kat. 1.miesto Patrik Macúrik, GMH Hnúšťa, 2.miesto Michaela Rudová, GMH Hnúšťa, 3.miesto Jana Kožiaková, ZŠ NR Hnúšťa

Víťazom blahoželáme a prajeme veľa šťastia v regionálnej súťaži, ktorá sa uskutoční 3.mája 2007 v Rimavskej Sobote
Jaroslav Piliarik, riaditeľ MsKS

JEDEN OBYČAJNÝ DEŇ V MsKS

Piatok 30. marca 2007 je predposledným dňom tohto jarného mesiaca.
Pracovný deň ako každý iný. O 9.00 hodine v klubovni a bábkovej sále začína súťaž v prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, ktorú organizujeme v spolupráci s Centrom voľného času v Hnúšti.
O 13.00 hodine v spoločenskej sále sa na výročnej schôdzi stretnú členovia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých. O 14.00 hodine v kinosále Domu kultúry sa predstaví Divadelný súbor Jána Chalupku z Brezna hrou
PANI RICHTÁRKA od Ferka Urbánka, ktorú režíroval Ján Sládeček. Primátor mesta na ňu pozval všetkých hnúšťanských pedagógov v rámci osláv Dňa učiteľov.
A okrem toho sa ešte zúčastňujeme na súťaži Zborov pre občianske záležitosti RODINNÉ PUTÁ v Jesenskom.
Nech sú tieto informácie zároveň aj pozvánkou na pripravované kultúrne akcie.

JESENNÉ HUDOBNÉ NÁVRATY

Navraty

Slnečné nedeľné popoludnie a v poryve jesenného vetra nesúce sa nestarnúce tóny hudby z prvej polovice minulého storočia, príjemne osviežili duše prítomných divákov muzikanti zo skupiny Návraty, ktorú už štvrtý rok úspešne vedie učiteľ základnej umeleckej školy Peter Majoroš. Týmto malým, sviatočným, promenádnym koncertom dali organizátori z Mestského kultúrneho strediska a Základnej umeleckej školy v Hnúšti symbolickú bodku za horúcim letom. Pred takmer stovkou roztrúsených divákov na námestí Janka Francisciho sa toto skvelé hudobné zoskupenie predstavilo v zložení: na husliach hrali Anna Černáková, Gabriela Fussyová, na akordeóne Gizela Gáborová, na saxofóne Peter Majoroš, ktorý obsluhoval aj elektornické varhany. Vylúdené pokojné melódie obohatili mysle a priestor o nové poznanie, za čo členom tejto hudobnej formácie ďakujeme. M.Pliešovský, MsKS

NEPOSED S NÁVRATMI UŽ 29.10.2007

Navraty

Mestské kultúrne stredisko pozýva všetkých ľudí veselej mysle na stretnutie s hudobnou skupinou Návraty pod umeleckým vedením Petra Majoroša, ktorá sa predstaví s repertoárom piesní prvej polovice 20. storočia v programe nazvanom NEPOSED: Netradičné posedenie seniorov, pri príležitosti ukončenia mesiaca úcty k starším. Príjemné tóny, teplý čaj a možnosť tanca sľubuje prvý deň 44. týždňa od 16.00 hodiny.

 

MIERI K NÁM IVAN MLÁDEK

Ivan Mladek
Milí priatelia!

Českým rokom sme nazvali kultúrny rok 2007. Začali sme ho úspešným koncertom stálice českej country muziky Honzom Nedvědom. Pokračovali sme letným mega koncertom nestárnucej hudobnej skupiny Olympic na čele so skvelým Petrom Jandom. A jeseň bude patriť ďalšiemu zaujímavému predstaviteľovi českej hudobnej scény, ktorého na doskách javiska Mestského kultúrneho strediska v Hnúšti privítame už

 

 

 

24.októbra 2007 o 18.00 h.

v programe

MINI ČUNDR COUNTRY SHOW

 

V deväťdesiat minútovom vystúpení sa predstavia scénkami, monológmi, pesničkami a paródiami:

Lenka Plačková, Libuše Roubychová, Milan Pitkin a Ivan Mládek.

PRÍĎTE SI VYCHUTNAŤ LEGENDÁRNE SKLADBY A ZABAVIŤ SA ZA CENU VSTUPNÉHO 200,- Sk. Vstupenky sú už v predpredaji v Mestskom kultúrnom stredisku v Hnúšti. A..a...a...vo...vo...tom to je....!!!!

 

 

Mládek trafil na struny bránic Hnúšťanom

Mladek {mladek-1.jpg} Celovečerný program MINI ČUNDR COUNTRY SHOW aj napriek nízkemu počtu predaných vstupeniek v predpredaji sa v stredu 24. októbra 2007 uskutočnil. Mládek, Pešek, Roubychová, Plačková a Pitkin vo vyše deväťdesiat minútovom pásme typického humoru a hudby rozvlnili bránice prítomných divákov. Popri, miestami pikantných, anekdotách odzneli staré hity Ivana Mládka v sprievode neodmysliteľného bendža: Medvědi nevědí, Když je v Praze abnormální hic, S Vendou Bendou a samozrejme škodou 100 sme prechádzali Moravu s Jóžinom z bážin. Dobrá nálada a úsmevy na tvárach po skončení koncertu dávali najavo spokojnosť návštevníkov tohto večera. Šťastným výhercom dvoch voľných vstupeniek sa stal Dušan Kojnok z Tisovca. Nás len mrzia neobsadené miesta v sále, keď sme porovnávali plne vypredaný Lučenec a Považská Bystrica dokázala vypredať sálu dokonca dvakrát.


Foto: Milan Kušpál

NEW COVENANT V HNÚŠTI

New Covenant
Študentský tím z kresťanskej strednej školy v Jonesboro, v štáte Georgia, USA navštívili v pondelok 17. septembra 2007 v dopoludňajších hodinách Gymnázium Mateja Hrebendu v Hnúšti. Úderom dvanástej hodiny v Dome kultúry Janka Francisciho Rimavského sa študentská hudobno-spevácka skupina z Ameriky predstavila svojim vystúpením našim gymnazistom. Je to začiatok ich niekoľkodňového turné po mestách Slovenskej republiky. Návšteva študentov v Hnúšti bola zabezpečená v spolupráci s Bratskou jednotou baptistov z Klenovca.

NOVOROČNÝ KONCERT HONZU NEDVĚDA V HNÚŠTI

Vážení priatelia dobrej muziky!

Honza Nedved
MsKS v Hnúšti Vás srdečne pozýva na koncert
HONZU NEDVĚDA
V sobotu 27. januára 2007 o 18.00 hodine
v kinosále Domu kultúry Janka Francisciho Rimavského v Hnúšti.
Vstupné 200,- Sk. Predpredaj vstupeniek v MsKS Hnúšťa od 8.1.2007

Honza Nedvěd Hnúšťanom


"Slibujem že už se vás nebudeme nikdy už bát
a že se na všechno vždy budeme ptát..."
Honza Nedvěd v Hnúšti

Prvé tohtoročné koncertné kroky doviedli Honzu Nedvěda ku nám, do našej Hnúšte. Mestské kultúrne stredisko pripravilo koncertom Honzy Nedvěda krásny zážitok, Jan pesničkami pohladil dušu nedočkavého poslucháča plnej hnúšťanskej kinosály.
Ešte predtým, ako sme sa mohli započúvať do jemnej melodickej hudby, hudby o láske, a vzťahoch, využili sme príležitosť a exkluzívne pre Hnúšťanský hlas a web mesta sme Honzovi položili niekoľko otázok. Honza Nedvěd je stelesnením charizmy prenášajúcej sa cez jeho hudbu na poslucháčov a bezprostredné reakcie na naše otázky to len dosvedčujú.

Koncert Honzu Nedvěda v Hnúšti

Bezosporu najväčšia novoročná udalosť v kultúrnej oblasti v Hnúšti.
27.1.2007 o 18:00 rozozvučala česká folková legenda Jan Nedvěd svoju gitaru a Honza veľmi rýchlo dostal publikum do varu. Krásne melodické pesničky, chytľavé texty romanticko-sladkého razenia sa poslucháčom páčili a intenzívne "spolupracovali" s charizmatickým Honzom.

Honza NedvedHonza Nedved

Honza sa nikdy netajil svojou náklonnosťou ku Slovensku, ku krajine, ľuďom, Slovákom. Keď Honza zaspieval "Nad Banskou Bystřicí je noc... Jak miloval Pán Bůh tenhle kraj, když takou krásu mohl mu dát/ já jsem se do té krásy Bystrice zamiloval..." to už bola natrieskaná sála kultúrneho domu Janka Francisciho Rimavského jeho a slová piesne zaznievali z hľadiska spolu s jemnými tónmi nástrojov.

Honza NedvedHonza Nedved

Na pódiu Honza a jeho Příbuzní spievali jeden hit za druhým. Ako vynikajúci zabávač sa prejavil aj Honzov synovec Vojta, ktorí nám zaspieval niekoľko krásnych pesničiek a dokázal sa vynikajúco odviazať.
Honza NedvedHonza Nedved

Mestské kultúrne stredisko si touto akciou opäť zapísalo bod za úspešný kultúrny zážitok nielen u hnúšťanov ale aj u nedvědových fanúšikov zo širokého okolia.

Na scéne bábkového divadla nová premiéra

O vodnikovi a krasnej Zuzane
Členky bábkového divadla Tatiana Emingrová, Soňa Juhaniaková a Zlatka Huľuková odohrali premiéru vlastnej hry "O vodníkovi a krásnej Zuzane".
Prvými divákmi boli detičky z materskej školy Nábrežie Rimavy. Rozžiarené
očká i údiv v tváričkách sa objavili vždy, keď na scénu vstúpil vodník, drak
alebo krásna Zuzanka.

Veríme, že táto hra bude mať ešte veľa úspešných repríz.
Jaroslav Piliarik,riaditeľ MsKS

Oslavy Medzinárodného dňa Rómov

Oslavy Medzinarodneho dna romov
Medzinárodný deň Rómov pripadá na 8. apríl. Tento deň si pripomínajú ako svoj pamätný deň na počesť prvého celosvetového stretnutia Rómov na I. kongrese. Zišli sa tu Rómovia zo 14 krajín sveta v dňoch 8. - 12. apríla 1971 v Orpingtone pri Londýne. Účastníci stretnutia založili prvú medzinárodnú organizáciu International Romani Union (IRU). Požiadali medzinárodné organizácie o rešpektovanie svojho etnického označenia Rómovia a prihlásili sa ku krajine svojho pôvodu - Indii a prijali svoje symboly: vlajku a hymnu.

Občianske združenie Rovnaké šance z Hnúšte usporiadalo v priestoroch Domu kultúry Janka Francisciho Rimavského stretnutie Rómov a pozvaných hostí, kde sa prezentovali dejiny Rómov, kultúra, práca a pohostinnosť.
Slovensko je spoločnou vlasťou nielen Slovákov, ale aj všetkých národností. História nás poúča, že aj naši otcovia a dedovia dokázali často žiť v zhode, vzájomnom pochopení a tolerancii s Rómami, ak existovala dobrá vôľa a spoločenské podmienky. Najschodnejšia cesta v spolužití spočíva v budovaní vzájomnej dôvery, obojstranného poznávania, odbúravania nedôvery a predsudkov. Aktuálne znie staré rómske príslovie-"Nehľaď na to, akú má kto kožu, všímaj si, aké má kto srdce".
"Ma de pr´oda, savi hin manušes morči, aľe dikh, savo les hin jilo."
Prítomných, pri príležitosti tohto sviatku, pozdravil aj zástupca primátora mesta p. Martin Pliešovský.

POCHOVÁVANIE BASY

Pochovavanie basy

Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti, dychová hudba, ľudová hudba, FS Sinec, ženská spevácka skupina a mužská spevácka skupina Húžva pozývajú všetkých ľudí veselej mysle na fašiangovú pozostalosť, ktorá sa koná pri príležitosti

POCHOVÁVANIA BASY

v utorok 20. februára 2007, t.j. deň pred krivou stredou od 19.00 hod. do prístavby Domu kultúry Jána Francisciho Rimavského.

Vstupné: KTO ČO DÁ !!!

V tombole lístky na vystúpenie skupiny OLYMPIC

Ako sme pochovali basu

Pochovanie basy
Tak, ako po iné roky aj 20.2.2007, t.j. deň pred krivou stredou sme úspešne pochovali basu. Po mnohých záchvatoch hlavne pečeňových naša obohratá basa napriek lekárskej starostlivosti skonala. Bolo jej dané posledné pomazanie a po smútočnej omši sa so zosnulou rozlúčili všetci prítomní pozostalí. Skončil sa Fašiang, čas zábav a plesov, teraz nás už čaká len pôst až do Veľkej noci. Tešíme sa už teraz na budúci rok, na večer dobrej zábavy, humoru a muziky.
Jaroslav Piliarik, riaditeľ MsKS

Pochovávanie basy

Na známosť sa všetkým dáva, že sa hnúšťanská basa pochováva.
S hlbokým zármutkom v srdci a prevelikým žiaľom si vás dovoľujeme pozvať na fašiangovú pozostalosť našej milovanej basy v utorok dňa 9.2.2016 o 19:00 hod.
Fašiangový pochod detí v maskách z folklórneho súboru Zrkadielko začne o 15:30 hod. pred budovou MsKS v Hnúšti.
Do tanca nám zahrá Dychová hudba mesta Hnúšťa, Ľudová hudba folklórneho súboru Sinec, ženská spevácka skupina Skaliny a mužská spevácka skupina Húžva.
Cena vstupenky je 2,€. V cene je zahrnutý fašiangový pampúšik a hriatô. Každá vstupenka je zlosovateľná.
Vítaní sú všetci v maskách, ale aj tí bez nich.

Za pampúšiky venované na túto akciu ďakujeme Hotelu Robotnícky dom.

basa_11.jpg

SLÁVIK - oblastné kolo súťaže v speve ľudových piesní špeciálnych základných škôl

Slavik 2007
3. apríla 2007 sa v Mestskom kultúrnom stredisku uskutočnilo oblastné kolo súťaže v speve ľudových piesní, organizátorom ktorého bola Špeciálna základná škola v Hnúšti.
Súťaže sa zúčastnili žiaci z Lučenca, Rimavskej Soboty, Rimavskej Seči, Hrachova, Klenovca a samozrejme domáci.
Súťažilo sa v piatich kategóriách za asistencie odbornej poroty v zložení: predseda Jaroslav Piliarik, Mgr. Gabriela Fussyová, Mgr. Gabriela Rúfusová. Celou súťažou prítomných sprevádzala moderátorským slovom Mgr. Marianna Resutíková. Kým sa porota rozhodovala, žiaci hnúšťanskej ŠZŠ sa všetkým divákov odmenili pekným kultúrnym programom.

Výsledky z jednotlivých kategórií:

I. kategória
1. miesto Iveta Berkyová, Rim. Sobota, Bottova ul.
2. miesto Patrik Kenický, Hnúšťa
3. miesto Ondrej Lakatoš, Rim. Seč

II. kategória
1. miesto Lucia Cibuľová, Klenovec
2. miesto Juraj Ľupták, Rim. Sobota, Bottova ul.
3. miesto Elene Pištulová, Hnúšťa

III. kategória
1. miesto Renata Balogová, Rim. Sobota, Bottova ul.
2. miesto Róbert Balog, Rim. Sobota, Bottova ul.
3. miesto Mária Bartošová, Hrachovo

IV. kategória
1. miesto Miška Kováčová, Lučenec
2. miesto Šarlota Kenická, Hnúšťa
3. miesto Zdena Kótaiová, Hnúšťa

V. kategória
1. miesto Miška Bartová, Hnúšťa
2. miesto Martin Banbura, Hnúšťa
3. miesto Erik Fančalský, Hnúšťa

Predseda poroty po zverejnení výsledkov odovzdal víťazom diplomy a vecné ceny, ktoré venovala ŠZŠ v Hnúšti.

Marcela Borošová

STRETNUTIE S JUBILUJÚCIMI HNÚŠŤANMI

STRETNUTIE S JUBILUJÚCIMI HNÚŠŤANMI {KULTURNE-AKCIE-003.jpg} Jeseň, to je tá časť roka, ktorá má zlatú farbu.
Je časom zrelosti, pokoja, zberu a vychutnávania plodov,
časom zmierenia a múdrosti.
Jeseň života je časom zaslúženého bohatstva,
ktoré nemožno merať peniazmi.

Dňa 25. októbra 2007 mesto Hnúšťa prostredníctvom Združenia Zborov pre občianske záležitosti „Človek-človeku“ pri Mestskom zastupiteľstve organizuje v Mestskom kultúrnom stredisku už tradičné stretnutie s seniormi mesta, ktorí sa v tomto roku dožili svojich významných životných jubileí.
Ani sme sa nenazdali a po celkom vydarenom lete tu máme jeseň. Obdobie plné farieb a ranných hmiel. K mesiacu október sa viaže viacero udalostí. Október je mesiacom ružencových pobožností a aj milovníci koní v tomto mesiaci oslavujú svojho patróna sv. Huberta. My však veľmi dobre vieme, že tento mesiac bol vyhlásený aj za mesiac úcty voči starším. Stretávame sa s nimi na ulici, v obchode, u lekára a sme s nimi aj doma. Sú to naši rodičia, starí rodičia, susedia, priatelia či iní príbuzní. A i napriek tomu na nich dosť často zabúdame. Nevnímame ich ako prirodzenú súčasť nášho života i spoločnosti. Berieme ich častokrát jednoducho ako príťaž, ako niečo využité a nepotrebné. Prečo je to tak? Zabúdame nebodaj na to, že aj my raz zostarneme? Pravdepodobne si myslíme, že nás sa tento „životný reťazec“ netýka a zostaneme večne mladí. Ak je to tak, tak sa veľmi mýlime.
Preto v našich škôlkach, školách, v kluboch dôchodcov i v Mestskom kultúrnom stredisku organizujeme niekoľko akcií, ktorými si starobu chceme uctiť. Chceme pripomenúť, že láskavosť, dobrota, neha a porozumenie chýba v týchto časoch všetkým bez rozdielu veku, starým či mladým.
Pripomíname však, že ľudský život predstavuje, veľkú knihu, zložitý jedinečný román. Bezstarostné detstvo, aj keď nemuselo byť bohaté a žičlivé, predsa len bolo krásne. To vystriedalo detstvo detí. Úzkosť a trápenia z detskej slzičky a v srdci ešte dodnes teplo a odovzdanosť detskej dlane, v očiach úsmev detských pier. V mysli sa roja spomienky – na všetko. Predovšetkým na chvíle pohody, na vlastné deti, vnúčatá. Minú sa roky uprostred starostí a radostí v životnej aktivite človeka a jedného dňa je tu staroba.
K tomuto obdobiu života, milí jubilujúci Hnúšťania, Vám prajeme dobré zdravie a veľa krásnych slnečných dní naplnených láskou Vašich blízkych.

Oľga Maciaková, Mestský úrad Hnúšťa

TAKTO SME POSTAVILI MÁJA

Stavanie maja
V predvečer 1.mája sa stalo už pravidlom, že parkovisko pred radnicou sa zaplnilo deťmi a plošinou z Technických služieb. Nevšednú atmosféru dokresľovala dychová hudba. Aby sme zadosťučinili tradíciám, tak krojované dievčatá vyzdobili vrchovec smreka, ktorý potom plošina za rezkých melódií dychovky vztýčila pred Mestským úradom. Teda žiadni silní chlapi, nijaké rebríky, alebo žrde. Takto staviame mája v Hnúšti. Vystúpenia súborov moderného tanca ECHO a BZUČO, ako aj Detského folklórneho súboru Zrkadielko boli len čerešničkou na šľahačke. Aby sme boli ešte čímsi výnimočnejší, aj keď sa máj stavia dievčatám u nás pod ním tancovali len dievčatá.
Jaroslav Piliarik

Tvorivá divadelná dielňa „HLODOVINY TISOVEC 2007“ 1. - 13.7.2007

Tvoriva divadelna dielna
Čo je to?
Tvorivá divadelná dielňa je neformálne stretnutie mladých ľudí so vzťahom (čisto platonickým) k ochotníckemu divadlu, najmä netradičnému či alternatívnemu. Cieľom je bližšie sa oboznámiťs divadlom, naučiť sa základy hereckej práce a popri tom vytvoriť divadelnú inscenáciu s jej prezentáciou na verejnosti. Námetom dielne je alternatívne spracovanie balady Janka Kráľa „Zakliata panna vo Váhu a divný Janko.“
Prečo?
Ešte prednedávnom pôsobilo v Tisovci alternatívne študentské divadielko s názvom „Divadlo Hlod“ pôsobiace pod hlavičkou Divadelného klubu Tisovec. Za pár rokov svojej existencie stihlo vytvoriť 5 inscenácií, prebrázdiť niekoľko festivalov (jeden z nich aj vyhrať) a dvakrát sa ukázať na najväčšej ochotníckej prehliadke – Scénickej žatve v Martine. Súbor na čele s režisérkou Luciou Repašskou si získal uznanie svojím netradičným pohľadom na divadlo, obraznosťou a metaforickosťou svojich inscenácií.
Tvorivá dielňa by mala krátkym návratom ku koreňom tvorby divadla a stretnutím režisérky Lucii Repašskej (t.č. poslucháčky JAMU v Brne) so všetkými, ktorí o tento typ umenia prejavia záujem.
Pre koho?
Dielňa je určená mladým ľuďom od 14 do 99 rokov, ktorí môžu, ale nemusia mať skúsenosti s ochotníckym divadlom, sú ochotní makať v dielni a popri tom zažiť aj kopec srandy a zábavy.
Kedy?
Prezentácia účastníkov je v nedeľu 1.7.2007 od 14:00 do 19:00 v priestoroch MsKS Tisovec.
Práca v dielni bude ukončená v piatok 13.7. večer premiérou vytvorenej inscenácie (ak sa to podarí).
Kde, ako?
Hlavným stanom dielne je Mestské kultúrne stredisko Tisovec. Tu budú účastníci bývať, občas aj spať (matrace, sprchy máme, vlastné spacáky sú nutné, vlastné stany vítané) a v prípade zlého počasia aj pracovať. Samotná inscenácia by mala vzniknúť v opustenom, nevľúdnom a ošarpanom, čiže veľmi alternatívnom priestore bývalého kúpaliska v Tisovci.
Čo všetko?
Účastníci dielne sa naučia základom hereckej práce a budú sa podieľať na vzniku netradičnej divadelnej inscenácie. Vo voľnom čase budú pripravené sprievodné podujatia (herecká improliga, premietanie zaujímavých divadelných inscenácií či filmov, disko a pod.)
Za koľko?
Ubytovanie a lektor sú pre účastníkov dielne zadarmo. Cestovné si každý platí sám, stravné (raňajky, obed, večera) na 13 dní je symbolických 500.-Sk.

Kontakty:
Oddelenie kultúry MsÚ Tisovec, Štefan Sabó, tel. 0902 255663, 047/5493470,
e-mail:

Jaroslav Lacko, Rim.Píla 222, 980 61 Tisovec, tel. 0905 918107, 0910 923706,
e-mail:

Vyplnené prihlášky prosíme poslať poštou alebo mailom do 22.6.2007 na adresu:
Mestský úrad
oddelenie kultúry
980 61 Tisovec, resp.

VRÁTIŤ SA S NÁVRATMI

Navraty

Mestské kultúrne stredisko a Základná umelecká škola v Hnúšti
VÁS POZÝVAJÚ
na vystúpenie hnúšťanskej hudobnej skupiny
NÁVRATY
s príjemnou hudbou 20-60tych rokov 20. storočia.
Stretneme sa v nedeľu 9. septembra 2007 o 15.00 hodine na Námestí
Janka Francisciho - pred poliklinikou.
Hudobná formácia NÁVRATY pod taktovkou Petra Majoroša sa teší spolu
s vami prežiť zaujímavé nedeľné popoludnie.

VSTUPENKY NA OLYMPIC UŽ V PREDAJI

Olympic

Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti oznamuje, že vstupenky na koncert skupiny OLYMPIC, ktorý sa uskutoční v rámci osláv Dní mesta Hnúšťa v sobotu 26. mája 2007 o 21.00 hodine, sú už k dispozícii v predpredaji v týchto strediskách:

Mestské kultúrne stredisko Hnúšťa, Rumunskej armády 195, tel. 047/5422384

Turisticko-informačné centrum Rimavská Sobota, Hlavné námestie 2, tel. 047/5623645

Mesto Poltár - kultúrne stredisko 492/24, tel. 047/4223858

Mestské kultúrne stredisko Revúca, Námestie slobody 14/18, tel. 058/4882021

Turisticko-informačná kancelária Brezno, Námestie gen. M.R.Štefánika 3, tel. 048/6114221

Turisticko-informačné centrum Rožňava, Námestie baníkov 32, tel. 058/7328101

Predajňa TRINÁSTY Lučenec, Zlatá ulička, tel. 047/4332772

UPOZORŇUJEME, ŽE VSTUPENKY SÚ VYDANÉ V LIMITOVANEJ SÉRII !!!

 

 

 

 

 

Za chlebom...

Pre realizáciu programu, ktorý môžete vidieť na tohtoročnej Klenovskej rontouke, prosím občanov mesta Hnúšte a okolia o zapožičanie fotografií vysťahovalcov do rôznych krajín Európy alebo Ameriky zo začiatku 20. storočia. Ide o fotografie vašich starých a prastarých rodičov, ktorí sa v 20-tych a 30-tych rokoch vybrali za prácou. Doručte ich, prosím, do Domu kultúry v Hnúšti.
Po preskenovaní fotografie vrátim. Ďakujem!
Jaroslav Piliarik

Rekapitulácia činnosti MsKS 1-6/2006

Z činnosti, ktorú sme zabezpečili v prvom polroku 2006, kvôli
prehľadu, vyberám nasledovné (čísla za názvami programov udávajú počet účastníkov na akciách - pri záujmovo-umeleckej činnosti hovoria o počte členov zúčastnených na skúškach a vystúpeniach súborov):

KINO RIMAVA
16 premietaní 13 filmových noviniek v kine Rimava sa uskutočnilo za účasti 2 008 divákov, čo na jeden film činí v priemere 154 ľudí. Najúspešnejšie filmy boli v poradí: Harry Potter, Madagaskar, Karcoolka a Narnia, lev, šatník a čarodejnica. Okrem toho sme školám poskytli enviromentálne zamerané premietanie filmových snímkov pre 411 detí a mládež.

PROGRAMY
Merlin, írske tance – 610
Poď si vystreliť – 84
Historický šerm – 127
CELKOM ZÚČASTNENÝCH 821ľudí

VLASTNÉ PROGRAMY
Pochovávanie basy - 68
Francisciho Hnúšťa – 81
Hviezdoslavov Kubín – 55
Hrebendova kapsa – 114
Stavanie mája - 6
CELKOM ZÚČASTNENÝCH 324 ľudí

KONCERTY
Výchovný koncert Letart - 308
Regionálna prehliadka detských folklórnych súborov – 236
Koncerty skupín SMOLA a HRUŠKY, NIČ NOVÉ, NO NAME – 1846
Absolventský koncert ZUŠ - 242
Koncert Superstar 2 – 387
Záverečný koncert ZUŠ - 62
Koncert bratov Kapucínov – 162
Rock Vamas – v rámci No Name
Koncert PEHA - 1086
CELKOM ZÚČASTNENÝCH 4 329 ľudí

DIVADLÁ
Rébus a rámus – divadlo Zanzara – 564
Perníková chalúpka - 495
O psíčkovi a mačičke – bábkové predstavenia – 82
CELKOM ZÚČASTNENÝCH 1 141 ľudí

VÝSTAVY
To je môj koníček – 746
Tichá krása – 229
CELKOM ZÚČASTNENÝCH 975 ľudí

SPOLOČENSKÉ PROGRAMY V SPOLUPRÁCI
Hnúšťanský akord – 111
Otvorená scéna – 399
Randezvous s I. Ožvátom – 42
Stretnutie cez Sokrates – 164
Verejný hovor - 74
Vedecká konferencia – 153
Hnúšťa hľadá superhviezdu – 451
Cesta rozprávkovým parkom - 735
CELKOM ZÚČASTNENÝCH 2 129 ľudí

BESEDY
Spisovateľ Ján Fekete – 80
Spisovateľ MUDr. Anton Rákay – 72
CELKOM ZÚČASTNENÝCH 152 ľudí

REPREZENTAČNÉ PROGRAMY
Čaša vína – 61
Oslobodenie Hnúšte – 182
Pieta Franciscimu – 49
210. výr. nar. Hrebendu – 84
Oslavy sviatku práce - 108
Karnevaly MŠ – 333
Slávnostné zasadanie MsZ – vystúpenie BZUČO - 139
Predvolebná kampaň ( Smer ) -112
CELKOM ZÚČASTNENÝCH 1 159 ľudí

DISKOTÉKY
Detská diskotéka
Discomarathon
Videodisco OKEY rádia
Diskotéka FM rádia a rádia City – spolu 1 389
CELKOM ZÚČASTNENÝCH 1 389 ľudí

KNIŽNICA PROF. ŠTEFANA PASIARA
Počet evidovaných čitateľov : 500
Počet návštevníkov za účelom výpožičky : 1 617
Počet kolektívnych podujatí : 23
Počet zúčastnených na podujatiach : 742
Počet výpožičiek : 5 638 (knihy a periodiká absenčne a prezenčne)
CELKOM ZÚČASTNENÝCH 2 359 ľudí

VYSTÚPENIA SÚBOROV
Sinec, MSS Húžva – Gemersko-malohontské folklórne slávnosti Klenovec
Zrkadielko – Gemersko-malohontské folklórne slávnosti Klenovec
Sinec a MSS Húžva slávnosti - Mokrá Lúka
Sinec a ŽSS stretnutie rodákov v Hačave
Sinec vystúpenie v Revúcej
ECHO – vystúpenie v Klenovci
ECHO – vystúpenie na OcÚ v Klenovci
ECHO – súťaž v Žiari nad Hronom
ECHO – súťaž v Košiciach
Zo záujmovo - umeleckej činnosti MsKS:
Mužská spevácka skupina Húžva – 116
Ženská spevácka skupina Sinec – 326
Folklórny súbor Sinec – 280
Folklórny súbor Zrkadielko – 542
Súbor moderného tanca ECHO – 568
Súbor moderného tanca BZUČO – 509
Dychová hudba Hnúšťa – 106
Ženy mesta – aerobic – 640
Bábkový súbor – 18
CELKOM ZÚČASTNENÝCH 3 105 ľudí
Z klubovej činnosti:
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov - 50
Slovenský zväz zdravotne postihnutých – 162
Klub dôchodcov – 623
Šachový klub – 48
Svedkovia Jehovovi – 1821
CELKOM ZÚČASTNENÝCH 1004 ľudí

Celkový počet obyvateľov i návštevníkov nášho mesta, ktorí prišli na kultúrne podujatia v prvom polroku 2006 je 18 887. Je to číslo hovoriace o záujme ľudí o kultúru, je to číslo, ktorým chceme poďakovať všetkým, čo sa o rast kultúrneho vyžitia zaslúžili, je to číslo, ktoré nás zaväzuje nepoľaviť v ďalšej kultúrno-osvetovej činnosti.

Jaroslav Piliarik

Rekapitulácia činnosti MsKS 7-8/2005

Nespôsobuje
mi radosť púšťať sa do neadresných polemík,
ale keďže mám silné tušenie, že „pozorovateľ“
svoje myšlienky spriada neďaleko môjho kuchynského
okna, odpoviem na jeho dotazy a vynasnažím sa drobné
nepresnosti tvorené z  nedostatočnej znalosti danej
problematiky uviesť na mieru takej správnosti, ktorá
by v budúcnosti i na stránkach internetovej
komunikácie vyselektovala množstvo plytkých otázok
pochádzajúcich z chabej informovanosti. Tím
pracovníkov Mestského kultúrneho strediska po
dohode s Mestom určil mesiace júl a august na letné
mesiace venované najmä mladým a vedenie MsKS
povolilo konanie rockových koncertov vo svojich priestoroch ,
ktorých pracovníci sa intenzívne podieľali a
podieľajú na ich materiálovo-technickom zabezpečení.
V mesiaci júl sa plánovito čerpali dovolenkové
dni a v Mestskej knižnici prebieha revízia knižného
fondu. V mesiaci august okrem koncertu z dielne
Mproduction, poriadame koncoprázdninovú veľkú
diskotéku.


Počas
obidvoch , pre školákov voľných mesiacov, pracovníci
MsKS zabezpečujú o.i. aj technické činnosti, o
ktorých bude ešte zmienka v závere.


Z činnosti,
ktorú sme zabezpečili v prvom polroku 2005, kvôli
prehľadu, vyberám nasledovné: • KINO22
premietaní 16 filmových noviniek v kine Rimava za
účasti 2 468 divákov, čo na jeden film činí
v priemere 154 ľudí. Najúspešnejšie filmy
boli v poradí: Rodinka Úžasných, Cesta
okolo sveta za 80 dní, Dvaja pátrači 3D a Snowborďáci. • VLASTNÉ
  PROGRAMY
Silvestrovská veselica - 61 zúčastnenýchPochovávanie basy - 42Francisciho Hnúšťa – 42Miliónový tanec – 36Hviezdoslavov Kubín – 69Manželia na scénu – 73Hrebendova kapsa – 106Dotyky s históriou – 45Lit. pásmo: Človek, ktorého meno bolo Ján –
96CELKOM: 499 ľudí • KONCERTY
Výchovný koncert Letart - 841Regionálna prehliadka detských folklórnych
súborov – 265Vzostup a pád swingu – 198Koncerty skupín THE BRIDGE a DESMOD – 1180CELKOM: 2 484 ľudí • DIVADLÁ
Vynález – divadlo Zanzara – 365Grotesky od Čechova - 230Soľ slovienskeho chleba - divadlo MITU – 360Šípková Ruženka – bábkové
predstavenia – 68Divadlo LETART – 137CELKOM: 1 160 ľudí • VÝSTAVA
Pohľadnica vo víre dejín – 532 • SPOLOČNÉ
  PROGRAMY
Vyhlásenie najúspešnejších športovcov okresu
– 327


Krst
mikroregiónu Sinec a Kokavsko – 364Hnúšťanský akord – 103Prezentuj sa – 318Otvorená scéna – 294CELKOM: 1 406 ľudí • REPREZENTAČNÉ
  PROGRAMY
Čaša vína – 65Stavanie Mája – 68Oslobodenie Hnúšte – 187Pieta Franciscimu – 36Ples MŠ – 60


Ekumenické
stretnutie inteligencie – 56Karnevaly MŠ – 306Absolventský koncert ZUŠ – 73Slávnostné zasadanie MsZ – vystúpenie Sinec –
70 • DISKOTÉKA
Detská diskotékaOlddisO.K. rádioCELKOM: 1238 ľudí

Zo
záujmo-umeleckej činnosti MsKS:

Mužská
spevácka skupina Húžva – 130


Ženská
spevácka skupina Sinec – 364


Folklórny
súbor Sinec – 312


Folklórny
súbor Zrkadielko – 780


Súbor
moderného tanca ECHO – 520


Súbor
moderného tanca BZUČO – 514


Dychová
hudba Hnúšťa – 120


Ženy
mesta – aerobic – 624


Mestský
detský spevokol – 390


Bábkový
súbor – 24


CELKOM : 3
787 ľudí

Z klubovej
činnosti:

Slovenský
zväz zdravotne postihnutých – 180


Klub
dôchodcov – 650


Šachový
klub – 64


Svedkovia
Jehovovi – 1560


CELKOM: 2
454


V sumáre
nám vychádza, že pod našou strechou sa behom šiestich
mesiacov roku 2005 vystriedalo 10 698 ľudí,


ktorých
akcie tímu pracovníkov MsKS oslovili.


Neopomeniem
ani činnosť technického rázu, ktorú vykonávame
svojpomocne: • opravy
  predlžovacích káblov a ich povinné periodické
  kontroly


 • opravy
  káblov ozvučovacej techniky


 • opravy
  ozvučovacej techniky ( mikrofóny, reproduktory )


 • opravy
  pomocnej techniky ( stojany, stoly a.i. )


 • opravy
  a montáže osvetlenia


 • opravy
  a montáže núdzového osvetlenia


 • odstraňovanie
  závad z el. revízie ( schémy rozvodných
  skríň, štítky, poistkové hlavice .. ) • oprava parketovej podlahy na balkóne hľadiska


 • odstránenie
  závad osvetľovacej techniky javiska ( bodové svetlo,
  rampové svetlá )


 • maľovanie
  zrkadlovej sály a náter ohrev. telies


Kultúrne podujatia v roku 2008

KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ AKCIE v roku 2008
Zabezpečované Mestkým Kultúrnym Strediskom v meste Hnúšťa:

Ako jar prišla do kultúrneho domu

 {DSCI0210a.JPG}

Ak by ste 10. apríla navštívili Dom kultúry Janka Francisciho Rimavského v Hnúšti, prekvapila by vás rozkvitnutá lúka pestrofarebných krojov snúbiacich sa s mladosťou súťažiacich na Festivale detského hudobného folklóru. V tejto regionálnej súťažnej prehliadke sólistov spevákov, speváckych skupín, sólistov inštrumentalistov a ľudových hudieb z okresov Rimavská Sobota a Revúca súťažili v dvoch kategóriách mladí folkloristi.
Všetky miestnosti kultúrneho domu boli obsadené a dolaďovali sa v nich posledné chybyčky krásy, aby v divadelnej sále pred očami odbornej poroty ich súťažné vystúpenie obstálo čo najlepšie v takto silnej konkurencii. V prvej kategórii súťažili: Patrícia Daniela Babušáková z Tisovca s piesňami Zahorami, za dolami, Koj som húsky pásla..., Marek Dacho z Mokrej Lúky s piesňami Sedží Marčä, Pri potošku, Radka Sokolová z Revúcej s piesňami Pod lipkou, Išol na fraj, Anna Ďurkovičová z Revúcej s piesňami Nechdžievaj do nás, Chodží šuhaj, Natália Poprocká z Revúcej s piesňami Koj som húsky pásla, A tam hore na javore..., Romana Poprocká z Revúcej s piesňami Dávalo diavše husom, Leteli husi, Erika Hanová z Rimavskej Soboty s piesňami Zaplecte mi mako..., Dobre mi je bývat.
Z tejto kategórie postúpila Lucia Zvarová z Klenovca s piesňami Nito krajší, peknejší, A pod hájom. Sólisti inštrumentalisti boli len dvaja a teda postúpil Ján Kožiak z Rimavského Brezova z piesňami z Kadluba a prisťahovaleckými z Podpoľania, pred Jánom Babicom z Klenovca, ktorý si zahral Ovečka, ovečka a Čremoš, Skorušina.
Z druhej katogórie postúpila Jana Porubiaková z Krúžna s piesňami Kobelérska túreň, Viaš ty milý. V tejto kategórii súťažili: Zuzana Sabová z Tisovca Smutno spieva vtáčik, Z tisovskyho vysokyho kostela, Ján Sabo V tom Prešporskom meste, Zaspau šuhaj na výhone, Lenka Ilčíková z Horných Zahorian, Slávka Oláhová z Klenovca Húsky mojo húsky, Zelený majerán, Lucia Janščová z Rimavskej Soboty Červené jabĺčko, Ej na most diovky, Kristína Alexová z Revúcej Ej na most, Šuhaj mä milorád, Anna Mária Dovalová z Klenovca Pod Muráňom, Zjednej strany majera. Ako predel medzi sólistami a speváckymi skupinami zahrala detská ľudová hudka z Klenovca Klenovskie nôty.

V kategórii speváckych skupín sa predstavili Lykovček z Revúcej, Zornička z Klenovca, Lieskovčatá z Rimavskej Soboty, Čížiček z Tisovca a Mladosť z Klenovca. Organizátormi boli Banskobystrický samosprávny kraj, GMOS Rimavská Sobota a MsKS Hnúšťa, pod záštitou primátora mesta Hnúšťa Mgr. Michala Bagačku.
Martin Pliešovský, MsKS (foto: autor)

 

CELTIC ENERGY - írska tanečná show

MsKS Hnúšťa Vás pozýva dňa 28. januára 2008 o 17:00 na ÍRSKU TANEČNÚ SHOW CELTIC ENERGY The Best Of Irish Dance v podaní tanečného súboru MERLIN.
Predpredaj vstupeniek v MsKS.

 {CELTIC-ENERGY-plagat.jpg}

ÍRSKY STEP NA DOSKÁCH KULTÚRNEHO DOMU

 {celtic-energy-hnusta-1.jpg} Keltské báje, strhujúca mysteriózna hudba, pôvabné dievčatá, šikovní chlapci. Všetci v krásnych kostýmoch zaplavení svetelnými efektami, to bol program tanečného súboru MERLIN so svojou írskou tanečnou show CELTIC ENERGY, ktorú mohli vidieť Hnúšťania v pondelok 28. januára 2008. Vynikajúca atmosféra. Diváci nešetrili potleskom, len škoda, že nebyť oficiálnych hostí, tak hľadisko by zívalo prázdnotou. Škoda dobrého programu, škoda pre tých, čo to nevideli.

 

Foto: Milan Kušpál

DIVADELNÝ SÚBOR DAXNER Z TISOVCA VENOVAL KOMÉDIU UČITEĽOM V HNÚŠTI

 {divadelny-subor-daxner.jpg} Deň učiteľov, sviatok, ktorý vo svojom názve skrýva veľa trpezlivosti, rád, poučení, predávania vedomostí.

Deň, kedy si na svojho učiteľa spomenie každý, od školopovinného žiaka po vetchého starca. V tento deň Mesto Hnúšťa a MsKS ponúkli učiteľom z Hnúšte i Rimavskej Bane malý darček v podobe predstavenia "Na jednom dvore" divadelného súboru Daxner z Tisovca.

Táto komédia Boženy Slančíkovej-Timravy a Jaroslava Lacka v podaní vynikajúcich ochotníkov oslovila aj vo večernom predstavení Hnúšťanov všetkých vekových kategórií.

Hra mala premiéru v Tisovci 22. februára 2008. Viac ako stovka prítomných divákov ocenila potleskom scénu, režiu i scenár Jaroslava Lacka.

 {divadelny-subor-daxner-tisovec.jpg}

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - FRANCISCIHO HNÚŠŤA

 {IMG_7806a.jpg} 6.mája v Dome kultúry Janka Francisciho Rimavského v Hnúšti znelo umelecké slovo. Zišli sa v ňom mladí ľudia, študenti stredných škôl z nášho regiónu t.j. okresov Revúca a Rimavská Sobota, aby si zmerali sily v prednese poézie a prózy. Súťaž otvoril riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Jaroslav Piliarik , ktorý privítal prítomných súťažiacich a odovzdal slovo primátorovi mesta Mgr. Michalovi Bagačkovi, pod ktorého záštitou sa toto podujatie konalo.

Prítomná bola aj prednostka MsÚ v Hnúšti Ing. Anna Tóbiková. Výkony súťažiacich hodnotila odborná porota v zložení : predseda poroty PhDr. Ľubomír Šárik, p.Drahomíra Plichtová a Mgr. Marian Lacko. Súťažilo sa v dvoch kategóriách - v predese poézie a prózy. Špecifikom Francisciho Hnúšte je kategória prednesu štúrovskej poézie alebo prózy. Víťazmi jednotlivých kategórií boli :

POÉZIA :

1. Erika Juhászová - Obchodná akadémia Mikszáta Rimavská Sobota
2. Anna Rajníková - Prvé literárne gymnázium Revúca
3. Mária Smoroňová - Prvé literárne gymnázium Revúca

PRÓZA :

1. Peter Galdík - Gymnázium Hostinského Rimavská Sobota
2. Klaudia Compeľová - Prvé literárne gymnázium Revúca
3. Veronika Pachová - Prvé literárne gymnázium Revúca

ŠTÚROVSKÁ POÉZIA

Lilla Kovácsová - Reformované gymnázium M.Tompu Rimavská Sobota

Jaroslav Piliarik

Kto sa u nás dobre cítil, rád sa vracia...

Koncert z technických príčin zrušený!

Vážení priatelia skvelej muziky, príjmite pozvanie na letný koncert HONZU NEDVĚDA

 {honza-nedved.jpg}

Mesto Hnúšťa a Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti Vás srdečne pozývajú na letný koncert legendárneho pesničkára Honzu Nedvěda so svojou skupinou. Koncert sa uskutoční v piatok 22. augusta 2008 o 20.00 hodine v priestoroch amfiteátra v kultúrnom dome. Vstupné je 150,- Sk (4.98€) v predpredaji v MsKS a na mieste vstupenka stojí už 200,- Sk (6.64€). Informácie je možné nájsť aj na www.studio77.sk

Odkaz Honzu Nedvěda z ostatnej návštevy nášho mesta:

Súvisiace články:

POCHOVAJME BASU

Vážení a milí občania Hnúšte!
MsKS, ako každý rok aj teraz, pripravilo pre Vás fašiangové podujatie POCHOVÁVANIE BASY. Keďže čas zábav podľa kresťanského kalendára končí 5. februára a krivou alebo popolcovou stredou začína veľký pôst. Príďte sa zabaviť, zaspievať, zatancovať, ochutnať hriatô a vypočuť si posledné novinky z mesta. Dobrej zábavy nikdy nie je dosť a úsmev je artikel tiež veľmi vzácny, tak so ho naberte do zásoby, kým je možnosť!
Tešíme sa na Vás, príďte! Začíname v utorok o 19.00 hodine.

AKO SME BASU POCHOVÁVALI

 {pochovavanie-basy.jpg} Utorok, deň ako každý iný. Chvíľu upršaný, chvíľu vyjasnený. Len na kultúre už od rána panoval čulý ruch. Upravovali sa stoly, nosila aparatúra, všetko bolo v pohybe. Už od 18.30 postávali prví netrpezliví návštevníci pod schodišťom, aby si mohli nájsť čo najlepšie miesto. Keď na malom pódiu zaujali miesta dve hudby, posledná fašiangová zábava mohla začať. Dychovka striedala ľudovku a hoci parket zo začiatku zíval prázdnotou, pomaly sa zapľňal a už nič nebránilo, aby sa ľudia dobre bavili. Aj keď bol Fašiang krátky na našej base bolo vidieť, že sa jej kráti dych a nepomáhala ani terapia ordinovaná dvomi odbornými lekármi. Nenabudila ju ani prestávka, kým sme vylosovali tombolu a tak nám tesne pred polnocou zvŕzgla posledný raz. Pri všetkej úcte k jej bohatému a činorodému životu bol vykonaný smútočný obrad, kde sa zosnulá prostredníctvom pána velebného rozlúčila so všetkými pozostalými. Doznel smútočný pochod a basu sme pochovali až do jej znovuzrodenia po Veľkej noci. Ďakujeme všetkým zúčastneným, že aj napriek polemizujúcemu termínu prišli a tak udržiavajú peknú tradíciu pochovávania basy.

Jaroslav Piliarik, riaditeľ MsKS

V PREDVEČER MESIACA LÁSKY

 {stavanie-maja.jpg} Tradičný rituál stavania mája neobišiel naše mesto ani tento rok. Za pomoci techniky sa vstýčil so stužkami v mestských farbách pred mestským úradom. V krátkom kultúrnom programe sa pred takmer dvestovkou prítomných občanov predstavila dychová hudba, detský folklórny súbor Zrkadielko,deti tanečného odboru ZUŠ a DSMT Bzučo. Účastníci tohto aktu sa potom presunuli do priestorov amfiteátra, kde sa konal II. ročník regionálnych osláv 1. mája a vstupu Slovenska do Európskej únie. Úvodného slávnostného prejavu sa tento rok zhostil starosta obce Klenovec JUDr. Pavel Struhár. Program pokračoval pod moderátorskou taktovkou Marianny Resutíkovej vystúpeniami Jakuba Petraníka zo Superstár, SMT ECHO, DSMT Bzučo,detí tanečného odboru ZUŠ z Hnúšte a skupiny Tristana.
 {stavanie-maja-msu.jpg}
Večer zakončila hudobná skupina Horkýže Slíže. Avizované vystúpenie Dušana Grúňa sa neuskutočnilo pre spevákove zdravotné problémy a tak si jeho koncert budeme môcť vychutnať až 9. mája o 18.00 hodine v Dome kultúry Janka Francisciho Rimavského. Vstup je samozrejme voľný.

XXX. ročník Gemersko-Malohontských slávností je už minulosťou

 {IMG_6933-180.jpg}
Veľké prípravy, starosti organizátorov, vítanie vzácnych hostí, čarovná hudba, pompézne folklórne oslavy a dvory plné dobrôt sú už minulosťou. V piatok ich vo večerných hodinách pozdravil aj folklórny súbor SINEC z Hnúšte so svojimi hosťami v komornom programe venovanom nedožitým narodeninám chýrneho gemerského primáša Jána Jasenku. Naši súboristi si ešte v ten večer spolu na námestí Karola Salvu vychutnali zvonivý šumiacky hlas Jána Ambróza s ľudovou hudbou Borievka. Program bol nesmierne bohatý. V sobotu však lákadlom bolo vystúpenie Lúčnice v Slovenskom triptychu a včera dali bodku za "krojovanou slávou" folklórne súbory Lipa a Liptov. Nezabudnuteľné stretnutia priateľov folkloristov v nás budú ešte dlho doznievať a zároveň dodávať silu do ďalšieho stretnutia na Klenovskej rontouke 2009.

 {DSCI0151.JPG} {DSCI0153.JPG}

 {DSCI0149.JPG} {IMG_6933.JPG}

Bc. Martin Pliešovský, MsKS

ŽIVOT AKO PIESEŇ

 {k-jasenkovi-180.jpg} Taký bol aj ozajstný chod života Jána Jasenku, chýrneho gemerského primáša, speváka, zberateľa ľudových piesní, zanieteného folkloristu a neskonale dobrého človeka. Narodil sa 31. marca 1928 v Sirku. Od malička mal rád muziku a ako sám hovorieval: "Spievať som začal, keď som začal hovoriť a na husliach hrať hneď, ako som ich dočiahol sňať zo steny nad prípeckom".

V škole v Ratkovej sa naučil čítať noty a tým sa posunul ďalej na svojej muzikantskej ceste. Na štúdiách v Učiteľskom ústave v Banskej Štiavnici nadobudol nové hudobné znalosti. Ako učiteľ začínal v Budinej. Po základnej vojenskej službe učil v baníckom učilišti v rodnom Sirku. Jeho učiteľská cesta pokračovala do Ratkovského Bystrého, potom nasledovala Ratková až nakoniec sa v roku 1961 usadil s rodinou v Revúcej. Toto putovanie bolo vždy spojené s muzikou a neúnavným zberom ľudových piesní.

 {k-jasenkovi}
Od roku 1973, keď vznikol folklórny súbor Lykovec, ktorého bol Janko Jasenka jedným zo zakladateľov. Začal sa do povedomia folkloristov, vďaka írečitej muzike a spevu, dostávať aj náš Gemer. Lykovec alebo jeho muziku bolo čoraz častejšie vídať na folklórnych festivaloch na Slovensku. Ľudová hudba Jána Jasenku vypomáhala aj FS Vlachovčan z Vlachova a sám spolupracoval aj s ľudovou hudbou FS Vepor z Klenovca a ĽH FS Kokavan z Kokavy nad Rimavicou.

V októbri 1985 stál pri zrode FS Sinec v Hnúšti. S týmto súborom prešiel prvé detské kroky, prvé úspechy, zažil sklamania, ale i radosť všetkých tých súborových detí, ktoré boli ako jeho vlastné. Tešil sa z každej maličkosti, ktorá sa v súbore udiala.

K Jasenkovi {pri-brander-brane.jpg} Janko Jasenka precestoval so súborom Sinec Francúzsko, Taliansko, Juhosláviu, Poľsko. Zarmucujúce pre všetkých členov súboru bolo, že zájazdu do Španielska, v lete 1990, sa už Janko Jasenka pre vážnu nemoc nezúčastnil. Na jeseň 1990 sme ho mohli vidieť na vystúpení FS Sinec v Hnúšti, nie však medzi účinkujúcimi, ale medzi divákmi. Mnohí z nás netušili, že ho vidia naposledy. Odišiel od nás do muzikantského neba 6.4.1991.Taký bol život Jána Jasenku. Ako pieseň. Taký je aj názov programu, ktorý sa uskutoční 29. marca 2008 o 18.00 hodine v Dome kultúry v Hnúšti.

Účinkujú: Janko Valentík - moderátor programu, Hanka Molnárová - speváčka, Róbert Puškár - primáš ĽH Zlaté husle, Karol Radič - primáš, FS Sinec, ĽH Radoslava Dusu, ženská spevácka skupina FS Sinec, mužská spevácka skupina Húžva, ĽH Michala Šimku a ĽH Lykovček z Revúcej.

Pozývame všetkých priaznivcov folklóru. Nenechajte si ujsť príležitosť prežiť pekný večer so zaujímavými ľuďmi, účinkujúcimi v dobrom programe.

Tešíme sa na vašu účasť.

Jaroslav Piliarik, riaditeľ MsKS Hnúšťa

JANÍK JASENKA ZANECHAL V SRDCIACH A MYSLIACH HNÚŠŤANOV HLBOKÚ STOPU

Ako osloviť vás, či tónom piesne, či dobrým slovom, keď jedno bolí a druhé žiaľom znie. Že unavený strom sa do svojej zeme ohol a chlapská ruka už inú zovrieť nemôže. Už praskla nad javorovým drievkom struna clivá, zo srdca natiahnutá na duši. A smutnú ona pod slákom nôtu vylúdila, bo čas rozkázal od piesni sa jej rozlúčiť. Vy piesne, vy tance - družičky verné, neskláňajte hlávky, netíšte svoj hlas, nenechá vás Janík, len si trochu zdriemne. Na nôcku mu hrajte, veď je v každej z vás!

 {zivot-ako-piesen.jpg}

Prvý večer trojspomienky na nedožité 80-te narodeniny chýrneho gemerského muzikanta, speváka, zberateľa ľudových piesní a primáša ľudovej hudby folklórneho súboru Sinec Jána Jasenku sa konal 29. marca v divadelnej sále Domu kultúry Janka Francisciho Rimavského v Hnúšti. Pestro krojovaný večer naplnený tajomnou, alchymisticky namiešanou, zmesou krásy tónov, čistého spevu, úprimnej radosti i trochou nostalgie, sálu naplnenú divákmi doslova očaril. V precízne zostavenom scenári programu, pod ktorý sa podpísali riaditeľ MsKS Jaroslav Piliarik a Stanka Zvarová z Gemersko-Malohontského osvetového strediska v Rimavskej Sobote, vystúpili a úctu Jankovi Jasenkovi vzdali: speváčka Anka Háková-Molnárová, rodáčka z Ratkovského Bystrého, Róbert Puškár, huslista a spevák, zakladateľ Zlatej muziky, muzikant Ondrej Baran, rodák z Ratkovského Bystrého, ďalej to bola Ľudová hudba Michala Šimku z Revúcej, ĽH Radoslava Dusu, ĽH folklórneho súboru Vepor z Klenovca a Karol Radič, ĽH Lykovček z Revúcej, Milan Katreniak, fujarista a píšťaľkár. Samozrejme nechýbala ani ženská spevácka skupina FS Sinec z Hnúšte a oku lahodiace tanečné vystúpenie folklórneho súboru Sinec, v ktorom sa predstavilo päť párov tanečníkov. Perlou hlasu pretkával celý program Janík Valentík z Tisovca. Jednotlivé vystúpenia vhodným spôsobom dopĺňala autobiografická projekcia, v ktorej závere zaznelo Jasenkovo Vyznanie piesni. Opakovanie záverečnej piesne "Hej rozmajrín, rozmajrín" si diváci vytlieskali v stoji, ľudovo povedané standing ovation, čo Hnúšťa už dávno nezažila.

Tento program, priamo predurčený milovníkom folklóru, môžu ešte vidieť diváci v Revúcej v nedeľu 30. marca a 27. júna v Klenovci. Ďakujeme Banskobystrickému samosprávnemu kraju, GMOS v Rimavskej Sobote, MsKS v Hnúšti a Revúcej za podporu pri realizácii tohto spomienkového podujatia.

Martin Pliešovský, MsKS Hnúšťa

"Na konci svitá"

Pár záberov pre tých, ktorí nemohli vidieť naživo toto fantastické tanečné vystúpenie súboru moderného tanca ECHO, ktoré v našom meste pôsobí už 30 rokov.
Gratulujeme tanečníkom za dokonale predvedené dielo a vedúcej súboru Zuzke Dobošovej za choreografie, ktoré nenechali jediné oko v sále bez slzičky dojatia :) Bravó!!!

Foto: Petra Foto

01_15.jpg
01_1.jpg
01_14.jpg
01_12.jpg
01_2.jpg
01_6.jpg
01_9.jpg
01_25.jpg
01_24.jpg
01_18.jpg
01_19.jpg
01_17.jpg
01_28.jpg
01_26.jpg
01_40.jpg
01_43.jpg
01_7.jpg
01_38.jpg
01_36.jpg
01_29.jpg
01_30.jpg
01_31.jpg
01_32.jpg

A spievali ako slávici...

A spievali ako slávici... {p4070534a.jpg} V Dome kultúry Janka Francisciho Rimavského v Hnúšti sa dnes doobeda konala regionálna súťaž v speve populárnej a ľudovej piesne žiakov Špeciálnych základných škôl SLÁVIK 2009.

Súťaže sa zúčastnilo až 34 detí zo siedmych škôl a súťažili v piatich kategóriách. Odbornú porotu, ktorá mala dnes ťažkú prácu v rozhodovaní, tvorili: Mgr. Gabriela Fűssyová, riaditeľka ZUŠ v Hnúšti, Mgr. Gabriela Rúfusová, hudobný pedagóg a Jaroslav Piliarik, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska v Hnúšti.

V jednotlivých kategóriách zvíťazili:

I.kategória - Barbora Sendreiová ŠZŠ Hnúšťa
II. kategória - Marek Ferko ŠZŠ Revúca
III. kategória -Terézia Ferková ŠZŠ Revúca
IV. kategória - Šarlota Kenická a Marek Buchta ŠZŠ Hnúšťa
V. kategória - Michaela Bartová ŠZŠ Hnúšťa

Anketa pokračuje ...

Vážení občania, anketu vyhlásenú MsKS v Hnúšti uzatvárame 30.9.2013. Hlasovať môžete tu: KLIKNI: ANKETA

 {bannerKultura.jpg}

Bzučo, ECHO - tanečný repertoár

Tanečný repertoár Bzučo a ECHO

Tanečný repertoár tvoria freestyle tance- disco sóla, duá, skupiny. Tanečné hip-hopové sóla priniesli detskému súboru Bzučo doteraz najväčši úspech. Miška Daniová tancuje hip hop a v roku 2005 získala 9. miesto na tanečnej, pohárovej súťaži v Šali. V Poľsku v roku 2002 na ME v tanečných disciplinach IDO vytancovala 8. miesto a 10. miesto. Tanečnému umeniu sa deti a mládež v Hnúšti venujú od 5. rokov, navštevujú ZUŠ-odbor tanca. Vzájomnou spoluprácou tanečnej školy, tanečných klubov Echo a Bzučo sú choreografie a tanečné programy moderného tanca. Tanečné divadlá patrili vždy medzi najzaujímavšie tanečné umenie v Hnúšti. Echo a jeho tanečnice sa v minulosti venovali iba scénickému tancu. Spojením improvizácie a tanečného umenia s modernými prvkami freestyle, v tanečných choreografiách Echa aj Bzuča vznikajú tance vážneho charakteru, ale aj show kompozície. Tanečníci sami tvoria tanečné choreografie, kde najviac zásluh má Zuzka Hrivnáková, ktorá sa tancu venuje 12. rok. Pohyb, krása a umenie tancovať je krédom tanečníkov v Hnúšti.

BZUČÁCI sa tešia zo semifinálových a finálových postupov na Slovenskom pohári v Považskej Bystrici- DANCE MÁNIA 2012

Posledný deň v mesiaci marec 2012 sa niesol v súťaživej nálade TK Bzučo Hnúšťa. Dve Hip hop duá a disco duo junioriek priniesli tanečníčkam z Hnúšte semifinálové a finálové postupy na Slovenskom pohári v Považskej Bystrici. V semifinálovom kole hip hop duetov junioriek sa Michaela Tóthová a Barbora Olejníková umiestnili na 12 mieste. Sabina Tomesová a Simona Rothová boli v tej istej kategórii vo finálovom kole na 7. mieste. V ďalšej kategórii juniorov v disco duách súťažili mladšie juniorky Vanessa Blahová a Kristína Mrnková, Eliška Tóthová a Barbora Olejníková a naše najúspešnejšie disco duo Simona Rothová a Michaela Tóthová, ktoré skončili na 7. mieste. Náš Jakub Čonka, ktorý tancoval za hlavnú vekovú kategóriu v disco sóle vybojoval 4. miesto. Na záver spomeniem aj najmladšie disco duo v podaní tanečníčok zo Bzuča - Zdenku Slatinskú a Karinku Bálintovú, ktoré z29 duetov obsadili 17.miesto.

Myslím, že naši tanečníci z tanečného klubu Bzučo Hnúšťa si zaslúžia obdiv a poďakovanie. Ďakujem aj rodičom detí, ktorí sa postarali o odvoz na Slovenský pohár do P. Bystrici, pracovníkom MsKS v Hnúšti, trénerom zo Bzuča Jakubovi Čonkovi, Zuzane Hrivnákovej a opäť rodičom, ktorí finančne pomohli uskutočniť tanečnú súťaž.

Vedúca TK Bzučo Hnúšťa Iveta Hrivnáková

DANCE MÁNIA 2012
DANCE MÁNIA 2012
DANCE MÁNIA 2012
DANCE MÁNIA 2012
DANCE MÁNIA 2012

Bzučo a Echo v školskom roku 2005/2006

Tanecny subor Bzuco a Echo

Školský rok 2005-2006 bol pre tanečníkov súborov moderného tanca BZUČO a ECHO v Hnúšti plný zaujímavých tanečných vystúpení.V novembri 2005 Michaela Daniová na pohárovej súťaži STO D IDO v Šali vo free-style a v hip-hopovej sólo choreografii získala 13 miesto.O malý chĺpok jej uniklo finále.Tanečným školením v Považskej Bystrici sa M.Daniová a Zuzana Hrivnáková zdokonalili v disco,hip-hop.štýle a jazzovej ,tanečnej technike.Za vynikajúce tanečné hip-hopové variácie patrí naša vďaka miliónovej tanečnici Melánii Kasenčákovej.Ďalšie súťaže poriadané Slovenskou tanečnou organizáciou disciplín IDO tancovali Bzučáčky v apríli 2006,kde na Majstrovstvách Slovenska v Šali v disciplínach disco sóla, disco duá ,disco skupinu nezískali popredné miesta.Skúsenosť ktorú náš súbor získal,v budúcich súťažiach určite využijeme.Krajskou súťažou moderného tanca v Žiari nad Hronom získala M.Daniová 1.miesto za hip-hopové sólo.Lenka Bútorová a Evka Rapčanová v disco duete zaujali tancom divákov.Vo finálovom vystúpení gradovali ich tanečné duá.Pre M.Daniovú pokračovala šňúra súťaží vo free-stýle dňa 6.5.2006 v Liptovskom Hrádku,čím získala kvalifikáciu a priamy postup do súťaže na MS STO D IDO v Košiciach Vo vlastnej choreografii v štýle disco duo nás reprezentovali M.Daniová a M.Rudová.

Bzučo, Echo - podujatia a vystúpenia súborov moderného tanca I/2007

ECHO, Bzuco
Podujatia a vystúpenia súborov moderného tanca Bzuča a Echa boli od začiatku roka 2007 rôznorodé. Uspokojuje nás pocit, že ich bolo pomerne veľa. V príprave na vystúpenia sme dbali hlavne na rozvoj tanečných techník a tanečných choreografií najmä u mladších a začínajúcich Bzučákov.
Staršie Echáčky si už na začiatku novej sezóny 20.1.2007 zatancovali na Gemerskom bále v Košiciach. Na pozvanie pani riaditeľky DK v Kokave, J.Krotákovej 10.2.2007 tancovali hlavne Echáčky na Fašiangovom plese. Iba Sabinka Tomesová zo Bzuča si 1x zatancovala na plese hip-hopové sólo.
Na trojité vystúpenie 16.2.2007 budú spomínať Bzučáci a Echáči. O 17.00 hod. v MsKS na vyhlásení najlepších športovcov Hnúšte rôzne tance tancovalo asi 20 tanečníkov, medzi ktorými boli aj žiaci ZUŠ a tanečného odboru. V jase pekných kostýmov a tanečníkov sa prvý krát prezentovali nové disco tance, hip-hopové duo, sólo a show duo. Boli to tance Zuzky Hrivnákovej, ale aj ich vlastné.
Druhé kolo vystúpení v ten istý deň pokračovalo o 19.00 hod. v Robotníckom dome na Poľovníckom plese a tretie pokračovalo po 20-hod. v spoločenskej sále DK Hnúšťa, kde mali volejbalisti z Hnúšte ples. Iba niektorí, ktorí ešte vládali a mali dobrú kondíciu vydržali a dotancovali. Bravó-tanečníci!!!

23.2.2007 si Bzučáci a Echáči opäť zatancovali na vyhlásení najlepších športovcov okresu v Klenovci.

Spomenuté podujatia odštartovali tanečníkov na súťažné vystúpenia. Najprv to bola pohárová súťaž Slovenskej tanečnej organizácii s medzinárodnou účasťou - /STO D IDO/ v Leviciach, v dňoch 13.-14.4.07 s disco sólami Anežka Brádňanová, Michaela Tóthová, Tereza Štefániková, Simona Rothová, Natália Bukviarová, vystúpili v choreografiách Z.Hrivnákovej, s disco duetom si zasúťažili Danka Migaľová a Kristínka Rubintová. Reprezentantka hip-hopu Sabinka Tomesová bojovala v sólach . Bola to pre všetkých nás škola tanca.Nové tanečné prvky si najmä deti ihneď vyskúšali a už v nočných košieľkach po skončení súťaťi ešte pred pol nocou tancovali na ubytovni, kde spali.
Nemali chyby...

LEVDANCE CUP 2007
Veľkosť cca 200MB, dlžka > 20min.

Bzučo, Echo - podujatia a vystúpenia súborov moderného tanca II/2007

Echo, Bzuco
18.4.07 sa konala nadregionálna nesúťažná prehliadka tancov ZUŠ, tanečné odbory sa prezentovali s najrôznejšími tančekmi a naši žiaci z 2.a 3. ročníka ZUŠ v Hnúšti tancovali scéniku, show tance a disco tance.
Stavanie mája a dobrá nálada prispela k vystúpeniu aj tanečnému odboru Zuš v Hnúšti, súborom Bzučo a Echo.
5.5.07 tri Bzučáčky bojovali na Majstrovstvách Slovenska STO D IDO v Liptovskom Hrádku. Anežke Brádňanovej a Miške Tóthovej sa podarilo z 90 účastníčok disco tancov pretancovať v kvalifikácii medzi 70 najlepších / 50 a 66 miesto /.
Krajská súťaž v Žiari n Hronom, poriadaná Pohronským osvet. strediskom mala viacej organizačných nedostatkov. Napriek tomu si naša Sabinka Tomesová odniesla 1.miesto v malých choreografiách a súbor Echo sa so scénikou umiestnil na 2.mieste vo veľkých choreografiách.
19.5.07 v Senici na MS STO D IDO si v hlavnej vekovej kategórii naše Echáčky Michaela Muránska a Romanka Sujová s vlastným hipovým duetom vytancovali pekné 19. miesto. Jakub Čonka v disco sóle a kategórii chlapcov juniorov s výhodou menšieho počtu tanečníkov, postúpil priamo do finále MS.
Tanečný maratón vyvrcholil Dňami mesta Hnúšte, hneď ráno 25.5.07 na Hrebendovej kapse tancovala Lucia Grešková zhudobnenú báseň Michaela Hrivnáka-Láska, ktorú si zaspieval Majo Radič. Hudbu skomponoval a nahral Peter Ličko. Poobede sa 45 tanečníkov pripravovalo v baletke DK, na chodbe, v šatni na vystúpenie - Deti deťom, ktoré začalo po 15.hod. na futbalovom ihrisku a pekne postavenej scéne. Napriek veľkému teplu sa podarilo odtancovať všetkým viac ako 20 tanečných vstupov.
Záver dňa patril najlepším modernistom z Echa, v scénickej choreografii Zuzany Hrivnákovej a Romany Sujovej, spolu s kolektívom Echa predviedli tanec Nedopovedané. Všetci si zaslúžia slovíčko – výborne!!!
29.5.07 koncertom abslventov Zuš v Hnúšti sa ukončil polročný tanečný maratón. ...s pocitom úľavy, radosti a príjemných zážitkov som sa v ten deň šťastná vracala domov.
Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili nejakým spôsobom o finančnú pomoc pri organizovaní všetkých spomenutých tanečných podujatí, pánovi riad.MsKS J.Piliarikovi, primátorovi Mgr.M.Bagačkovi, pánovi M.Pliešovskému, GMOSu v R.Sobote,sponzorom.

LEVDANCE CUP 2007
Veľkosť cca 170MB, dlžka > 18min.

Iveta Hrivnáková

Historický úspech dievčat na Slovenskom pohári !!!

Súťažnú sezónu 2011, súbor Bzučo odštartoval v Považskej Bystrici. Naše mesto Hnúšťa reprezentovalo 7 dievčat- Kika Mrnková, Vanesska Blahová, Sisa Rothová, Miška Tóthová, Terka Štefániková, Eliška Tóthová a Boba Olejníková.

Musím podotknúť, že aj napriek zdravotným problémom polovice účastníčok, bojovali ako dračice. Výsledkom je historický úspech dievčat zo súboru Bzučo – Mišky Tóthovej a Sisi Rothovej, ktoré sa prebojovali do špičky tanečníčok a tesne skončili pred bránami finále. Aby som to uviedla presne a správne , baby si vybojovali krásne 9. miesto. Nebolo to ľahké, pretože tanečných dvojíc bolo 44. Verím, že týmto umiestnením sa ich úspechy v tejto sezóne len začínajú. Začiatkom mesiaca máj sa celý súbor zúčastní MSR v Senici, kde očakávame ďalšie úspechy. Už teraz sú Miška a Sisa vo svojej kategórii a Jakub Čonka za sólové choreografie mužov, nominovaní na Majstrovstvá Európy a Majstrovstvá Sveta, kde by mohli reprezentovať naše malé mestečko. Ako vedúca súboru verím, že sa nájdu financie na podporu týchto talentovaných detí, ktoré na súťažiach reprezentujú nie len seba, ale hlavne svoj klub BZUČO HNÚŠŤA.

Touto cestou by sme chceli vyzvať a poprosiť všetkých podnikateľov a nezávislých sponzorov z mesta Hnúšťa a jeho okolia o možnú finančnú podporu týchto talentovaných detí.

Za našich reprezentantov vopred ďakuje ich vedúca Zuzana Hrivnáková

Jakub Čonka sa zaradil medzi elitu moderného tanca

 {jakub-conka.jpg} Po niekoľkoročnej poctivej, zodpovednej príprave a úspechu na celoslovenskej súťaži sa Jakub Čonka, člen detského súboru moderného tanca Bzučo, prebojoval na svoje prvé Majstrovstvá sveta, ktoré sa konali dňa 12.6.2009 v neďalekej Ostrave. V jeho kategórii súťažilo 27 tanečníkov zo 16-tich krajín - napr. z Českej republiky, Poľska, Ruska, Bieloruska, Estónska, Talianska, Francúzska, Nórska, Švédska, a v silnej konkurencii obsadil 17. miesto.

Svojim výkonom Jakub predčil štyroch zo šiestich slovenských reprezentantov moderného tanca. Vzhľadom na svoju premiérovú účasť na tak veľkom podujatí je to pekný úspech, ktorý môže byť odrazom k ešte lepším umiestneniam.

Kubo, bravo!

 

Ďakujem primátorovi mesta Hnúšťa, Mgr. Michalovi Bagačkovi za finančný príspevok.
Iveta Hrivnáková, vedúca DSMT Bzučo.

K vynikajúcemu výkonu blahoželáme!
Redaktori internetového portálu Hnusta.sk.

Keď na javisku vládol HIP-HOP a DISCO

 {bzuco-15-180.jpg}
1.júla podvečer sa otvorili dvere do sály Domu kultúry Janka Francisciho Rimavského v Hnúšti. Napriek tomu, že mesto sálalo letnou horúčavou, kinosálu zaplnili ľudia, ktorí prepadli tancu.

Trúsili sa rodičia, deti, účinkujúci i diváci. 15 rokov súboru, aj keď detského, vyrylo stopu do povedomia Hnúšťanov. BZUČO, súbor moderného tanca, zažiaril vo svetle reflektorov a odvzdal obecenstvu nevšedný zážitok. Kostýmy, pohyb, rytmus, úsmevy, to všetko mohli vidieť diváci v jednej krásnej hodine.

Vďaka Ivetke Hrivnákovej, tanečnej pedagogičke a vedúcej súboru Bzučo a Echo za pekný večer. Vďaka Zuzke Hrivnákovej za choreografie, ktoré sme mohli v programe vidieť. Poprajme Bzuču veľa krásnych tanečných rokov a tandemu rodinno-choreograficko-vedúcovskému veľa trpezlivosti, nápadov a mnoho, mnoho tancachtivých detí.

Jaroslav Piliarik, riaditeľ MsKS

Krása tanca v piatkovom labyrinte

 {tanec-120.jpg} Dňa 16. októbra 2009 sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Hnúšti konal druhý ročník galaprogramu tanečných súborov Bzučo a Echo s názvom Tanečný labyrint.

V tento pekný piatkový podvečer zaplnili sálu Domu kultúry fanúškovia tanca. Celým programom sa niesla výborná nálada.
Chceme sa poďakovať touto cestou všetkým, ktorí sa zúčastňovali na príprave a priebehu tohto tanečného večera.

Ďakujeme všetkým deckám zo súborov za mimoriadne skvelo odvedenú prácu. Pevne veríme, že sa v takejto dobrej atmosfére stretne aj o rok na III. ročníku.

Zatiaľ všetko dobré!
Zuzka Hrivnáková

NAJLEPŠOU ODMENOU UČITEĽA SÚ DOBRÍ A ŠIKOVNÍ ŽIACI

Tento môj citát - "...najlepšou odmenou učiteľa sú dobrí žiaci a keď sú aj šikovní - jeho práca nebola zbytočná..."vystihuje moje pocity radosti a spomienky na večer plný emócii a dobrej predvianočnej nálady, ktorá vládla v MsKS Hnúšťa.

Jakub Čonka, vedúci súboru moderného tanca Bzučo a Bzučáčik dokázal divákom vianočného programu, že je nielen dobrým mojim pokračovateľom a vedúcim, ale aj vynikajúcim tanečníkom a choreografom. Ďakujem za seba,ale aj za ostatných divákov Kubovi,ale aj trénerkám a choreografkám - Michaele Tóthovej,Simone Rothovej, a Sabine Tomesovej za dobre odvedenú prácu.

Poďakovanie patrí našim deťom-tanečníkom, ale aj juniorkám a mládeži - Zdenke Slatinskej, Miške Ľuptákovej, Ivánke Greškovej, Barborke Bábelovej, Karinke Katreniakovej, Kristínke Mrnkovej. Moje srdce hreje radosť, že tanečníci moderného tanca v Hnúšti ešte veľa krát rozdúchajú plamienok nádeji, lásky, dobroty.
Ďakujem pekne za príjemný večer všetkým účinkujúcim .

Pripájam sa k prianiu všetkých nás ľudí, aby blížiace sa sviatky vianočné aj novoročné boli pokojné, šťastné a požehnané.

Iveta Hrivnáková

POHÁROVÁ SÚŤAŽ SMT BZUČO

 {bzuco-sala-180.jpg} Pohárová súťaž Slovenskej tanečnej organizácii disciplín international dance organization sa konala v Šali 11.04.-12.04.2008. Pre tanečný súbor Bzučo, zúčastnených členov a našich „Bzučákov,“ je účasť na najvyššej tanečnej súťaži motivujúca a zároveň je pre všetkých cennou skúsenosťou.
V tomto školskom roku si už po tretí krát zasúťažili v disco a hip-hop tancoch členovia súboru Bzučo. V detskej kategórii Disco dance sólo dievčatá Hnúšťu reprezentovali Simonka Rothová, Terezka Štefániková, Eliška Tóthová. Miška Tóthová získala zo spomenutých našich dievčat najlepšie miesto a zo 130 tanečníc Slovenska sa umiestnila na 51.mieste. V detskej kategórii dievčat hip-hopového sólového vystúpenia sa naša Sabinka Tomesová dobre zhostila, postúpila do štvrť finálového kola, kde sa z 54 súťažiacich a vynikajúcich hip-hopových tanečníc umiestnila na 22.mieste.
Zabojovali a vytancovali si 23. miesto z 46 dvojíc v disco dance duetách aj Miška Tóthová a Terezka Štefániková, ktoré v štvrť finálovom kole tancovali s favoritkami Slovenska. Juniorskú kategóriu v disco dance sólo dievčatá zastupovala Anežka Brádňanová, ktorá prestupom z detskej kategórii prvý krát tancovala za juniorky.
V disco dance duetách si s radosťou a po prvý krát zatancovali aj naši juniori Anežka Brádňanová a Jakub Čonka. Vo finálovej súťaži juniorov chlapcov sa J.Čonka umiestnil na vynikajúcom 6. mieste. Pre náš súbor pohárová súťaž nie je len škola tanca, ale aj skúška toho, čo sa sami naučíme doma .Preto chcem poďakovať za tanečné výkony všetkým tanečníkom Bzuča a ich trénerke Zuzke Hrivnákovej. Tanečný súbor Bzučo ďakuje za finančnú podporu MsÚ Hnúšťa a primátorovi Mgr. M. Bagačkovi, riaditeľovi MsKS J. Piliarikovi, Mudr. M.Pilišovej, Mudr. L.Lebedovi, bez ktorých pomoci by sme sa nemohli tejto súťaže zúčastniť.
Iveta Hrivnáková.

SEDANCE 2012 - Bzučo Hnúšťa

Maratón súťaží TK BZUČO HNÚŠŤA, pokračoval v piatok 13.apríla 2012. Ďalšie kolo pohárovej súťaže SEDANCE 2012 tancovalo 5 tanečníkov .
Pred blížiacimi sa Majstrovstvami Slovenskej republiky STO D IDO opäť zabojovali v tanečnej disciplíne disco duo juniorov Simonka Rothová a Miška
Tóthová.

Vo finálovom kole sa umiestnili na krásnom 2.mieste, za čo im patrí vďaka! Detskú vekovú kategóriu v sólo tancoch reprezentovala Karinka
Bálintová,ktorá sa prvý krát zúčastnila súťaže a z 59 tanečníc bola na 37. mieste. Druhá súťažiaca, Zdenka Slatinská prekvapila a pretancovala sa
až do finále, kde skončila na 4.mieste. Jakub Čonka, ktorý dve mladšie tanečnice pripravoval, tak získal "punc"šikovného choreografa. Jakub súťažil
v najstaršej kategórii, kde sa mu vytúženú medailu nepodarilo získať a skončil na 5. mieste.Určite všetci 12 tanečníci z Hnúšte na MSR v Šali tento
piatok a sobotu - 20.-21.4.2012 budú tancovať s plným nasadením . Držíme im všetkým palce! Ďakujem všetkým zúčastneným tanečníkom, Zuzke
Hrivnákovej za prípravu detí vo svojom voľnom čase a ich sprievod na samotnej pohárovej súťaži SEDANCE 2012. Pracovníkom MsKS v Hnúšti
ďakujem za finančnú pomoc a tiež rodičom tanečníkov.

vitazi.jpg
odovzdavanie_jvk.jpg
msi4.jpg
msi3.jpg
msi1.jpg
ms2.jpg
finaledvk.jpg
finale1.jpg

TANEČNÍCI BZUČA SI VYTANCOVALI ZLATÉ, STIEBORNÉ A BRONZOVÉ PÁSMO

Dňa 15.mája 2013 sa konala v Žiari nad Hronom KRAJSKÁ SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA V MODERNOM A MÓDNOM TANCI. Aj tento raz mesto Hnúšťu reprezentovali tanečníci zo súboru BZUČO.
V najmladšej vekovej kategórii si vytancovali Bzučáci v choreografii Zuzky Hrivnákovej a s tancom „SMAILÍCI“ - Bronzové pásmo.
Juniorky so scénickou choreografiou Jakuba Čonku „EMOTION“ získali Stieborné pásmo.
Najcennejšie ocenenie má naša mládež, ktorá s Hip-Hopovou choreografiou Zuzky Hrivnákovej, Mišky Tóthovej a kolektívu Bzučo priniesla ocenenie v Zlatom pásme.
Gratulujeme všetkým zúčastneným tanečníkom zo súboru BZUČO.
Ďakujeme za finančnú podporu MsKS v Hnúšti a pani Danke Kiráľovej.
Osobitné poďakovanie patrí trénerom a choreografom za prípravu tancov na Krajskú súťaž a rodičom Dianky a Sandrinky Liškovej za organizačnú pomoc v Žiari nad Hronom.


Iveta Hrivnáková

TANEČNÍCI BZUČA
TANEČNÍCI BZUČA
TANEČNÍCI BZUČA
TANEČNÍCI BZUČA
TANEČNÍCI BZUČA
TANEČNÍCI BZUČA
TANEČNÍCI BZUČA
TANEČNÍCI BZUČA
TANEČNÍCI BZUČA
TANEČNÍCI BZUČA
TANEČNÍCI BZUČA
TANEČNÍCI BZUČA
TANEČNÍCI BZUČA
TANEČNÍCI BZUČA
TANEČNÍCI BZUČA

TK Bzučo na šnúre po súťažiach

Tanečný súbor Bzučo sa zúčastnil v dňoch 24.-25.4.2014 Slovenského a Tanečného pohára Slovenskej tanečnej organizácii disciplín IDO.
Do Šali vycestovali tanečníci v doprovode svojich rodičov a mladých trénerov Jakuba Čonku a Michaely Tóthovej. Ako prvé z našej tanečnej výpravy, súťažili dve juniorky Kristína Medveďová a Michaela Ostricová a v choreografii Simony Rothovej odtancovali svoj prvý Hip Hop duel.V Hip hop skupine Mišky Tóthovej tancovali Nela Parobeková,Katarína Sojková, Kristína Sojková, Tatiana Schmidtová, Diana a Sandra Lišková, Adriana Parobeková.

Disco sólové choreografie Jakuba Čonku prezentovali juniorky - Zdenka Slatinská a Barbora Bábelová.
Hlavnú vekovú kategóriu reprezentovali Kristína Mrnková a Jakub Čonka, ktorí si vytancovali finálový postup.
O týždeň na to vo Zvolene opäť tí istí Bzučáci zabojovali a súťažili v Slovenskom a Tanečnom pohári. Výnimkou bolo naše malé disco duo - Ivana Kyseľová a Timea Demeterová, ktoré sa po prvý krát zúčastnili súťaže.
Najlepšie umiestnenie si odniesli najskúsenejší tanečníci Bzuča - Kristína Mrnková a Jakub Čonka, ktorí získali v Disco duete /B / skupiny krásne 2.miesto.
Všetkým zúčastneným gratulujeme !
Ďakujeme trénerom M.Tóthovej, S. Rothovej, J. Čonkovi a MsKS v Hnúšti za prípravu a realizáciu SP TP v Šali a vo Zvolene.

Iveta Hrivnáková

2014-bzuco-sa-zv-728
2014-bzuco-sa-zv-726
2014-bzuco-sa-zv-725
2014-bzuco-sa-zv-723
2014-bzuco-sa-zv-720
2014-bzuco-sa-zv-719
2014-bzuco-sa-zv-718
2014-bzuco-sa-zv-716
2014-bzuco-sa-zv-715
2014-bzuco-sa-zv-714
2014-bzuco-sa-zv-712
2014-bzuco-sa-zv-711
2014-bzuco-sa-zv-708
2014-bzuco-sa-zv-706
2014-bzuco-sa-zv-705
2014-bzuco-sa-zv-702
2014-bzuco-sa-zv-699
2014-bzuco-sa-zv-698
2014-bzuco-sa-zv-694
2014-bzuco-sa-zv-693

Veľká pýcha Zuzany Hrivnákovej!

Celý rok sa súbor Bzučo usilovne pripravoval na prvý májový víkend, kde mohol ukázať, že dobrí tanečníci sa rodia aj v maličkom meste Hnúšťa. V dňoch 6.-8.5.2011 sa konali MSR v Senici, ktorých sa zúčastnilo 14 členov nášho klubu. Niektorí tanečníci bojovali v jednej disciplíne, niektorí aj v troch. Prvý deň MSR sme začali úspešnými postupmi našich duetov. Nakoniec sme sa tešili krásnemu miestu Mišky Tóthovej a Sisi Rothovej, ktoré sa zo 61 párov prebojovali do najlepšej 11- tky.

Radosť pokračovala v kategórii Street dance show, kde si Miška Tóthová doniesla 7. miesto s choreografiou "Americká blondína". V tej istej kategórii si Kika Mrnková vytancovala 9. miesto s choreografiou "Kamarátka Pippi ". V neskorých večerných hodinách to odpálil náš muž - Jakub Čonka, ktorý si vo svojej kategórii vybojoval titul 2. vicemajster SR pre rok 2011.
Po krátkom nočnom oddychu sme odštartovali 2.deň. Všetci sme sa dobre zabávali a verili sme, že aj dnešný deň bude úspešný. Tak aj bolo ! V Street dance show choreografiách našich najmladších tanečníc sa ukázala nie len kreativita a šikovnosť, ale aj krásne herecké výkony, ktoré dievčatá predviedli. Vo večernom finále nás čakalo krásne prekvapenie a to v podobe titulu 2. vicemajster SR pre rok 2011, ktorý si priniesla Vanča Blahová s choreografiou " Hannah Montana" a titul 1. vicemajster SR pre rok 2011 si vytancovala Peťka Farkašová s choreografiou " Malé ,ale šikovné ... " . Záver sobotného večera uzavreli Miška Tóthová a Sisa Rothová s choreografiou " Avatar- posledný boj",s ktorou si vytancovali 7. miesto.

Všetci tanečníci zároveň získali priame nominácie, v dvoch prípadoch náhradné nominácie na ME v Zahrebe / Chorvátsko/ a na MS v Ljubljane / Slovinsko/ . Jakub Čonka je nominovaný na ME v Kielce / Poľsko/ a na MS v Bochume / Nemecko/. Ako vedúca a zároveň autorka týchto choreografií verím, že sa títo mladí tanečníci dostanú aspoň na jednu z medzinárodných súťaží a tak ako na MSR, aj v zahraničí budú reprezentovať mesto Hnúšťa zo všetkých svojich síl a čo najlepšie!

MSR sa zúčastnili a reprezentovali mesto Hnúšťa tanečníci Zdenka Slatinská, Barborka Bábelová,Biba Balciarová, Eliška Tóthová, Terka Štefániková, Boba Olejníková a Kika Rubintová. Na všetkých som veľmi hrdá a verím, že týmto sa vaše úspechy len začínajú :)

Začnite prázdniny tancom

 {bzuco-180-6.jpg}

Kto chce začať prázdniny pekným zážitkom z tanečného pohybu a nebude to televízne Let´s Dance, nech príde do Domu kultúry Janka Francisciho Rimavského v Hnúšti. 1.júla bude patriť jeho javisko 15 ročnému jubilantovi - detskému súboru moderného tanca BZUČO.

Tento detský súbor už 15 rokov vychováva a produkuje tanečné talenty, ktoré sa počas svojho účinkovania zúčastnili mnohých súťaží a vystúpení po celom Slovensku. Galaprogram BZUČA začína o 17,00 hodine a vstupné je ľubovoľné. Názov programu je TANCUJEME S ELÁNOM. Pozývame vás všetkých - príďte s elánom ! Jaroslav Piliarik.

Bábkové divadlo

 {babkove-divadlo-1.jpg}

História hnúšťanského bábkového divadla je spätá s jeho zakladateľom, propagátorom, výrobcom bábok a režisérom pánom Kamilom Hubnerom. Učaroval mu svet rozžiarených detských očiek, ich široký rozmer fantázie, preto vdýchol život tým najnáročnejším bábkam - marionetám. Narodil sa 25. októbra 1913 v Bosne.

Prvú bábku vyrobil v roku 1931 a odvtedy ho tento kúzelný svet neopustil. Popri práci v chemickej továrni založil v Kolónii bábkový krúžok a začal hrávať pre deti divadlo, pozdejšie zriadil bábkovú scénu v kultúrnom dome, kde bola aj základná divadelná výbava: scéna, osvetlenie, bábky...

 {babkove-divadlo.jpg}
Prvými bábkohercmi boli Dr. Bartko, Ivan Piskor-Fábry, Michal Kališka, Marcela Stejskalová, Irena Brucháneková a Štefan Belica. Neskôr začal robiť so žiakmi SOUch, krúžok dostal meno Chemik. Nacvičilo sa mnoho hier, napríklad: O pyšnej base, Hlúpy Jano, Aladinova lampa, Zlatá goľôčka, Šípková Ruženka, Janko Hraško, O Valibukovi, V ríši draka Cvaka a iné.

Za 50 rokov bábkoherectva ich bolo neúrekom. Jeho vyznanie je živé aj dnes. Marionety sú pre deti najpríťažlivejšie, lebo im pripomínajú živého človeka. A bábkar sa snaží ozaj vdýchnuť život svojim figúrkam. To si vyžaduje skutočné remeslo, zručnosť, trpezlivosť a lásku.

Pokračovateľmi bábkarskej tradície v Hnúšti sa stali učiteľky Materskej školy z Nábrežia Rimavy, ktoré od roku 2000 pravidelne nacvičia dve premiéry ročne. Keďže dobre poznajú mentalitu svojho diváka, prispôsobujú hry ich chápaniu a predstavivosti. Ich tvorba je tímová. V krúžku pracujú: Tatiana Emingrová, Soňa Juhaniaková, Zlatka Huľuková.

 {babkove-divadlo.jpg}
Počas svojho pôsobenia odohrali na scéne bábkového divadla tieto hry: Pod stromčekom, Ruženka, Hraškovo dobrodružstvo, Máša a medveď, O psíčkovi a mačičke - o pyšnej košieľke, Ako psíček a mačička išli na prechádzku, Pampúšik, Koza odratá a jež, O vodníkovi a peknej Zuzane, Červená čiapočka, Žabí princ, Medovníkový domček, O lenivom ježkovi, Čertov most.

 

Chuť španielskej kuchyne

MsKS v Hnúšti v spolupráci so Súkromnou strednou odbornou školou v Rimavskej Sobote a Ing.Janou Paučovou pozývajú všetkých kulinárov na popoludnie s názvom Španielska kuchyňa, kde sa naučíte pripravovať a ochutnáte typické španielske jedlá a nápoje ako: tapas, paella, gazpacho, sangría a.i.
Čaká Vás príjemné popoludnie plné španielskych vôní, chutí a dobrej nálady.

Vo štvrtok 17.9.2015 v čase od 16.30-18.30 v prístavbe DK v Hnúšti.
Vstupné: 3€

Lístky je potrebné si zakúpiť v predpredaji v kanceláriách MsKS alebo v Knižnici prof.Š.Pasiara, keďže počet účastníkov je limitovaný.
Lístky si môžete rezervovať aj telefonicky na tel.č.: 0901 706 641 alebo na msks@hnusta.org

V cene lístka je kurz varenia a konzumácia jedál a nápojov.
Tešíme sa na Vás!

top_intro_pic_spain.jpg

DS Daxner v Hnúšti

Tí, ktorí si vážia kultúru a uznávajú umelecké hodnoty divadla sa dnes podvečer prišli zrelaxovať do nášho MsKS.
A nebolo ich málo! Takmer plná sála tlieskala skvelým výkonom hercov a režisérovi Michalovi Stejskalovi z DS Daxner v Tisovci, ktorí len potvrdili svoje ocenenie za najlepšiu scénografiu na festivale A.Jurkovičovej.
DS Daxner ďakujeme za príjemný nedeľný podvečer a prajeme veľa úspechov na celoštátnej postupovej súťaži amatérskeho divadla s postupom na Scénickú žatvu 2015 v Martine.

01_3_0.jpg
01_4.jpg
01_5.jpg
01_6.jpg
01_9.jpg

Detský folklórny súbor Zrkadielko

Chcete, aby aj Vaše dieťa spievalo, tancovalo či hralo?
Skúste to u nás!
Folklórny súbor ZRKADIELKO sa zameriava na scénické stvárnenie slovenského folklóru a prostredníctvom tanca, hudby a ľudovej piesne rozdáva ľuďom radosť a dobrú náladu.
V septembri 2015 bude MsKS v Hnúšti spolu s vedúcou folklórneho súboru, plnou nadšenia a lásky k folklóru a deťom, robiť nábor na nových členov, na ktorý Vás srdečne pozývame.

Divadelné predstavenie Aj muži majú svoje dni

Porozumieť ženám? Nemožné(?). Nahliadnite za oponu večných mužských únikov a priblížení sa svetu žien a riešenia dilemy : s nimi alebo bez nich? Rozohrané situácie prinesú množstvo zábavných momentov, nečakaných zvratov a zápletiek a možno aj odpoveď na otázku, či je vôbec možné žiť bez žien a ich večných mánií. Štyria sexi muži ponúkajú svoj návod.
Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti Vás srdečne pozýva na komédiu AJ MUŽI MAJÚ SVOJE DNI.

Hrajú : Branislav Deák, Ján Jackuliak / Marián Mitaš, Gregor Hološka, Milan Bahul.
Réžia : Martin Mňahončák.

Vstupenky v predpredaji za cenu 10,-€ si môžete zakúpiť v kanceláriách MsKS, alebo si ich rezervovať na telefónnom čísle 047/542 23 84 alebo na msks@hnusta.org.

1b91c8f9-6788-4bd2-a795-b9b29ef230ef.jpg
pozvanka_muzi.jpg

Divadelné predstavenie Šialené nožničky v Tisovci

MsKS Tisovec Vás srdečne pozýva na kriminálnu komédiu Šialené nožničky od Paula Pörtnera.
Šialené nožničky je komédia plná zábavy, napätia, bláznivých situácií, neočakávaných rozuzlení a pointy. Jedinečný humor vychádza zo situačnej prepracovanosti a konverzačnej, hereckej improvizácie, ktorú spoluvytvárajú samotní diváci.

Kadernícky salón „Šialené nožničky", ktorý vedie majster hrebeňov a nožničiek Tony Kulma, má exkluzívnu klientelu a teší sa veľkej obľube u zákazníkov. Vysoko profesionálne renomé je však náhle ohrozené. V byte nad salónom sa nečakane udeje vražda. Všetci sú podozriví, zamestnanci aj klienti. Kto je však ten pravý?! Vyšetrovania sa chopí polícia a... Publikum.
Šialené nožničky obleteli takmer celý svet. S nadšenými reakciami publika sa dodnes hrajú v Bostone (nepretržite od roku 1980), za čo si vyslúžili zápis do Guinessovej knihy rekordov, ako najdlhšia súvisle sa hrajúca činoherná hra v Amerike. Videli ju diváci v Chicagu, Washingtone, San Franciscu, Montreale, ale aj v Barcelone, Tel Avive, Budapešti, Prahe, Melbourne, Londýne, Lodži, Varšave, Honolulu, ako aj v mnohých ďalších menších aj väčších mestách po celom svete a všade s veľkým úspechom.
Hrajú: Peter Kočiš / Marcel Ochránek, Karin Olasová / Zuzana Moravcová, Dušan Szabó, Marek Majeský / Přemysl Boublík , Jana Valocká / Lucia Vráblicová, Juraj Hrčka / Erik Peťovský
Preklad: Alexandra Ruppeldtová a Danica Haláková, scéna a kostýmy: Alexandra Grusková, úprava a réžia: Svetozár Sprušanský

Predpredaj vstupeniek aj v kanceláriách MsKS Hnúšťa.

noznicky_hnusta_2015.jpg

Dni španielskej kultúry 2015 v Hnúšti

Hoci sa už všetci vrátili z dovoleniek a s ľútosťou pozerajú fotky plné slnka , my v Mestskom kultúrnom stredisku sme si leto predĺžili.
V polovici chladného septembra sme pre Vás pripravili týždeň plný temperamentných pohybov, vášňou doladenými tónmi a slnkom pohladenými jedlami či nápojmi.
Do Dní španielskej kultúry nás uviedla cestovateľka Ing.Jana Paučová, ktorá v Španielsku strávila 114 dní svojho života a vycestovala do tejto úžasnej krajiny celkom 9 krát.
Prednáška sa niesla v príjemnej priateľskej atmosfére a v príjemnom prostredí bábkovej sály. Krajinu býčích zápasov z pútavého rozprávania a krásnych záberov Ing.Paučovej spoznali i tí, ktorí tam nikdy neboli.

Ďalší deň sa niesol v mene ohnivých flamenco rytmov. Kurz flamenco tanca naučil ženy, že v každej z nás drieme divá šelma spolu s krásnou labuťou. Naučil nás, ako držať vztýčenú hlavu s bradou hore, stiahnuť brucho, vypnúť prsia a všetkým povýšenecky ( ako to len španielky vedia ) ukázať, že sme dokonalé! Po kurze nás čakalo vystúpenie flamencovej skupiny Ponte Pardo, ktorí začali svoj koncert inštrumentálnou baladou, kde sa prelínala arabská, židovská a cigánska kultúra. Spievali prevažne po španielsky, no jednu skladbu experimentálne zložili a zaspievali v slovenčine.
Vystúpenie tanečnice Anety, ktorá sa flamenco tancu profesionálne venuje už 11 rokov, bolo dychvyrážajúce a diváci nevedeli, či venovať pozornosť jej tvrdému výrazu tváre, krásnej sukni alebo klopkaniu topánok. Jej tanec a predstavenie Ponte Parda dokonale predstavili vášeň, zmyselnosť a nespútanosť tohto tanečného a hudobného smeru.
Nasledujúci deň nám v knižnici prof.Š.Pasiara knihovníčky Evka a Dadka predstavili španielsku literatúru a p.uč.Anička Černáková predstavila výtvarné umenie Španielska. Po krátkych prednáškach sme sa pustili do tvorenia . Tvorivé dielne s názvom Gaudího mozaika spojili starších s mladšími a všetci sme spoločne tvorili svoje diela – mozaikou vykladané črepníky.
Štvrtok patril všetkým gurmánom. Budovou Domu kultúry sa šírila vôňa olivového oleja, morských plodov a sangrie z čerstvého ovocia.
Naše obrovské ďakujem patrí SSOŠ v Rimavskej Sobote, ktorá s úsmevom prijala naše pozvanie a s nadšením odprezentovala španielsku kuchyňu. Milé majsterky a žiaci školy zapojili do varenia všetkých prítomných. Po varení nasledovala konzumácia, kde sme si zvláštne chute španielskej kuchyne vychutnávali spoločne za veľkým stolom so smiechom a dobrou náladou presne tak, ako to vedia španieli.
Film z dielne španielskeho režiséra Almodóvara neprilákal veľa ľudí, tých však, ktorí ho videli, nadchol.
Piatok patril hudbe a nástrojom typickým pre Španielsko – gitarám v podaní dvojice Duo Farsa. Ich melódie a spontánne správanie sa na pódiu nás opäť priučili španielskemu temperamentu a na chvíľu nás odpútali od každodenných problémov. Naučili nás, aké sú dotyky ľudí príjemné a španielom tak prirodzené a o koľko jednoduchšie a príjemnejšie sa dá žiť.
Niektorí z nás mali v piatok večer možnosť navečerať sa s priateľmi vďaka OZ SOŠ-ka a reštaurácii Kocka a ochutnať paellu pripravenú priamo španielom Miguelom z Madridu. Hoci večera sa pre kontrolu utečencov posunula o dve hodinky a my sme večerali až o 23.30 hod., chutilo nám to o to viac a o to „španielskejšie“.
Posledný deň španielskej kultúry patril kurzu salsy. Tri hodiny sme sa vlnili v horúcich rytmoch salsy a ignorovali sme chladný, upršaný septembrový deň. Inštruktor tanca Iko nás dokonale naučil kroky salsy a síce sme boli po troch hodinách tanca poriadne unavené, boli sme šťastné a hrdé, aké sme my tanečnice a ako ladne vlníme svojimi bokmi.
V mene MsKS v Hnúšti ďakujem sponzorom, ktorí prispeli občerstvením na sobotňajšiu akciu a to:
Pizzérii Kaštieľ, Pekárni MIVE, veľkoskladu Alwado a caffe baru Stará elektráreň. Veľká vďaka patrí Ing.Janke Paučovej, ktorá so mnou zdieľala nadšenie pri organizácii tohto podujatia a pomáhala mi s jeho realizáciou. Obrovské ďakujem patrí podnikateľovi, ktorý nechcel byť menovaný a ktorý hoci nie je z Hnúšte, finančne podporil túto akciu mesta Hnúšťa! Ďakujem tiež jednej osôbke s obrovským srdcom, ktorá nás tiež finančne i morálne podporila . Ďakujem mojim kolegom a celému tímu MsKS, môjmu manželovi a rodinným príslušníkom mojich pracovníkov, ktorí nám tolerovali neskoré príchody domov celý týždeň!
Táto akcia prilákala ľudí z Lučenca či Banskej Bystrice, Dni španielskej kultúry sa propagovali celý týždeň na Rádiu Regina a myslím si, že toto podujatie naše malé mesto pekne zviditeľnilo.

pizap.com14430797569981.jpg

Dni španielskej kultúry

Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti organizuje v dňoch 15.-19.septembra 2015 Dni španielskej kultúry.
Venujte vyplneniu našej ankety pár minút a pomôžete nám tak vytvoriť program, ktorý sa Vám bude určite páčiť.
Ďakujeme

Anketu nájdete tu:
https://docs.google.com/forms/d/13kl_R8RuYWs3NXkuOwOobG3nOqXbXanAbqcs5pt...

Dom kultúry rekonštruuje vnútorné priestory

Niektoré vnútorné priestory Domu kultúry Janka Francisciho Rimavského v Hnúšti sa rekonštruujú. S výstavbou tejto kultúrnej inštitúcie sa začalo v roku 1957. Do užívania bola odovzdaná v roku 1965 a v rokoch 1983 až 1984 bola pristavaná spoločenská sála s klubovňou a baletnou sálou. Ročne navštívi tieto priestory takmer 50 tisíc priaznivcov kultúry. Postupné úpravy sú teda nevyhnutnosťou. Financovanie úprav je zabezpečované z vlastného rozpočtu MsKS. Aj napriek tomu, že noví poslanci krátili tohtoročný rozpočet kultúrneho strediska o 7000 eur rozbehnuté práce sa musia dokončiť.
M. Pliešovský, MsKS
FOTO: M.Kušpál

Kinosála a šatne
Kinosála a šatne
Kinosála a šatne
Kinosála a šatne
Kinosála a šatne
Kinosála a šatne

Dychová hudba

Hudba, to je reč všetkých ľudí, všetkých národov.

Hudba, to je očarujúci moment v živote človeka. Je prostriedkom na vyjadrenie radosti
i utíšenie žiaľu. Má teda v živote človeka nenahraditeľné miesto.

Dychovkari

Aj v podmienkach nášho mesta si už ani nevieme predstaviť dôležité udalosti, na ktorých by nám nezahrali "naši dychovkári". Istotne bude správne, keď ozrejmíme cestu od vzniku tohoto súboru až po súčasnosť.

Robotnícka dychová hudba Hnúšťa-Likier bola založená v roku 1941 a svoju činnosť prerušila v roku 1943.

V auguste 1946 sa dohodli Ján Fábry-robotník a Jozef Benko-dirigent Tatra banky,na oživení činnosti dychovej hudby. Od predchádzajúceho súboru prevzali 18 hudobných nástrojov, zväčša poškodených, rozladených. Jozef Benko vybral z dobrovoľne sa hlásiacich mladých mužov hudobníkov a pridelil im nástroje. Vytvoril sa výbor Robotníckej dychovej hudby, ktorého predsedom sa stal Jozef Benko-dirigent Tatra banky Hnúšťa, kapelníkom Ondrej Štefko-odborný učiteľ Štátnej meštianskej školy v Hnúšti. Pokladníkom bol Tibor Malina-úradník Tatra banky Hnúšťa a hospodárom Jozef Majoroš-robotník. Nástroje bolo treba opraviť a doplniť novými. Finančné prostriedky sa získali darmi a zbierkami. ONV v Rimavskej Sobote venoval 5000,-Kčs, zbierka od obyvateľov činila 2000,-Kčs, Talcumový priemysel venoval 1000,-Kčs a Lučobný priemysel v Likieri 10 000,-Kčs.

Nacvičovať sa začalo 1.septembra 1946 v Štátnej meštianskej škole v Hnúšti, pod dirigentským vedením Ondreja Štefka a za výdatnej pomoci Jozefa Benku. Za pomerne krátky čas dosiahla dychová hudba veľmi pekné úspechy - už 30.apríla 1947 sa predstavila verejnosti prvým hudobným večierkom a 1.mája 1947 vyhrávala v sprievode i na slávnosti.

Neskôr sa zúčastnila aj na súťažných prehliadkach vo Svite a v Poprade. Robotnícka dychová hudba v tom období nadobudla 13 nových hudobných nástrojov, poopravovali sa staré, poškodené, zakúpili 11 pultov a nový notový materiál.V roku 1951 prevzal dirigentskú taktovku Jozef Majoroš, ktorý dychovú hudbu viedol až do roku 1956. Vtedy ho vystriedal Jozef Benko s úplne novými hudobníkmi a za podpory Rudných baní Hnúšťa.
Aj názov korešpondoval s týmto podnikom - Dychová hudba Baník Hnúšťa. Nacvičovalo sa v priestoroch, ktoré patrili Rudným baniam, tzv. Červený kútik. V ďalších rokoch pribudlo mnoho nových hudobníkov, ktorí pracovali v Slovenských lučobných závodoch Hnúšťa. A tak sa stalo, že aj tento podnik začal podporovať dychovú hudbu, čo sa odzrkadlilo aj v názve - Dychová hudba Baník-Chémia Hnúšťa.

Postupne sa k podpore pridali aj Magnezit Hačava a Píla Maša. Jednokorunovým príspevkom zo mzdy každého zamestnanca štyroch podnikov tak dychová hudba dokázala pokryť výdavky na svoju činnosť.
Od roku 1971 prevzal vedenie a stal sa dirigentom Ladislav Tököly.

V 80-tych rokoch 20.storočia už pôsobila dychová v Združenom závodnom klube ROH pri SLZ Hnúšťa a od roku 1992 v Mestskom kultúrnom stredisku, kde ako jeden zo súborov záujmovej umeleckej činnosti pôsobí dodnes.

Je možno na škodu veci, že názov dychovej hudby sa časom vytratil, možno by bolo dobré porozmýšľať nad novým.

V súčasnosti má dychová hudba 10 členov. Dirigent Ladislav Tököly, členovia: Ján Grekčo, Peter Hosťovecký, Mgr.Michal Bagačka, Peter Majoroš, Karol Teicher ml., Igor Školník, František Hradovský, Gustáv Thrún, Karol Teicher st.

Vypomáhať im chodia dychovkári z Utekáča a Rimavskej Soboty.

V snahe o omladenie súboru nám chcela pomôcť aj Základná umelecká škola v Hnúšti. Vytvorením odboru dychových nástrojov by sa zabezpečil prísun nových mladých hudobníkov do našej dychovky. Úsilie dirigenta Ladislava Tökölyho, ako aj učiteľa ZUŠ a člena dychovej hudby Petra Majoroša stroskotalo na nezáujme mládežníkov o tento druh hudby. Je to veľká škoda, lebo vekový priemer súčasných členov dychovej hudby je vysoký a možnosť pokračovať v tradícii dychovej hudby v Hnúšti sa obmedzila.

Ostáva teda popriať súčasnej dychovej hudbe veľa tvorivých síl, úrodu melódií a pesničiek a zdravie nech im dovolí rozdávať svoje umenie pre potechu iným.

Spracovala : Hilda Ginisová
Zdroj:
-Kronika mesta Hnúšťa
-archív MsKS Hnúšťa
-súkromný archív Ladislava Tökölyho

Filmový festival v Hnúšti

V sobotu 19. marca bude Hnúšťa opäť patriť medzi viac ako 200 slovenských a českých miest, kam zavíta filmový festival Expedičná kamera, ktorý aj v tomto roku ponúka sériu najúspešnejších cestovateľských a outdoorových filmov uplynulej sezóny.

Medzi ne patrí aj najnovší film Suri od Pavla Barabáša, ktorý zavedie divákov na dobrodružnú plavbu po neznámej africkej rieke i putovanie pralesom. Na jeho konci je územie obávaného kmeňa Suri, ktorý sa rozhodol bojovať za svoje tradície a pôvodný spôsob života. Budú mať národy, ktoré po tisíce rokov bránili svoje tradície dosť sily, odolať tlaku našej civilizácie?
Vstupné: 2,-€
V cene vstupenky je aj malé občerstvenie.
Začiatok premietania: 14:00 hod.

19-03-2016_expedicna_kamera.jpg

Folklórny súbor Sinec - história a súčasnosť

Folklór a ľudové umenie nebolo nikdy dominantné v hnúšťanskej kultúre. Keďže na našom území sa veľmi skoro objavil civilizačný vplyv ( priemysel, baníctvo ) tradície sa vytratili z povedomia ľudí. Prvé pokusy s folklórnym súborom sú zaznamenané v 50-tych rokoch minulého storočia. Volal sa SINEC a absolvoval niekoľko vystúpení, hlavne pri štátnopolitických sviatkoch. Jeho pokračovateľom bol tiež folklórny súbor SINEC, ktorý vznikol v roku 1978 pri MsOZ a SOUCH s podporou ZV ROH pri SLZ n.p.Hnúšťa. Umeleckou vedúcou bola Marta Lásková, organizačný vedúci a choreograf Jaroslav Piliarik, ľudovú hudbu viedol Ján Radič-Bikeš. Veľkým prínosom pri zabezpečovaní tanečníkov do súboru bol Milan Brezňan, vedúci vychovávateľ ŠD pri SOUCH.

Súbor mal v repertoári tance z Klenovca ( Mikuláš Senko ),Zbojnícky (Jaroslav Piliarik), Goralský, Brezovický divý (Ľudovít Kaník st.) dievčenské chorovody a tance z Gemera (Marta Lásková) a Zemplínske kolesá (Jana Lašáková).

V roku 1982 súbor pozastavil svoju činnosť.
So vznikom Združeného závodného klubu ROH pri SLZ n.p. v októbri 1985 bol založený už tretí folklórny súbor SINEC. Pri zrode stáli : Dušan Manica - riaditeľ ZZK , Gustáv Nikel - choreograf, Ján Jasenka - primáš ľudovej hudby, Janka Krotáková a Jaroslav Piliarik - taneční pedagógovia, Zdeněk Stejskal - ekonóm. Prvými tanečníkmi súboru boli : Miroslava Karasová, Eva Ondrejová, Janka Kolesárová, Vlasta Svinčiaková, Gabriela Deáková, Eva Turczányiová, Elena Blahútová, Antónia Slováková, Mária Turoňová, Ján Požehnaj, Ján Radič, Zsolt Turczányi, Ján Kret, Ján Kubaliak, Vojtech Húska, Róbert Juriga, Róbert Klepek a Pavel Stieranka.

Choreografie :
Gustáv Nikel - Z Gemera, Pod Muráňom, Horehronský dupák
Jozef Mala - Veselica pod Poľanou, Zbojník
Viliam Husár - Vo Vlachove pri muzike

Modernejšiu úpravu týchto tancov prepísal Pavel Bútor.
Mikuláš Senko - Z Klenovca
Jaroslav Piliarik - S milou pri muzike, Klebetnice, Piľanský, Leniví zbojníci,
Perečko,Husiarky, Roztancované dievčatá.

Ľudovú hudbu viedli : Ján Jasenka, Michal Šimko, Radoslav Dusa.

Zahraničné zájazdy : Francúzsko - Aramon 2x, Sardínia - Dolianova, Španielsko - Vigo, San Sebastian, Juhoslávia - Kovačica 2x, Poľsko - Opoczno 3x, Grécko - Kavala, Francúzsko - Dax, Maďarsko - Arló 2x, Poľsko - Olesnica 3x.

Folklórny súbor Sinec

„Ej rozmarín, rozmarín,
ej zelený rozmarín...“

Folklorny subor Sinec
... stačí len pár slov z nádhernej ľudovej piesne a všetkým milovníkom folklóru sa v srdciach rozozvučia jej nádherné tóny... Nadšenie a vrodená láska slovenského ľudu k tancu je len jeden z dôvodov, prečo náš slovenský folklór má toľko obdivovateľov a milovníkov nielen u nás, ale aj v zahraničí, hoci táto naša ľudová láska je žiaľ ohrozená súčasným trendom našich médií, ktoré čoraz viac ponúkajú len to, čo je komerčné, čo sa páči mase. Potom sa nemôžeme čudovať prečo sa naša kultúra začína tvoriť drsnými raperi nadávajúcimi na všetkých a všetko, speváčkami, ktoré však viac než spev predávajú svoje telo či spevákmi, ktorí v rozhalených košeliach útočia na srdcia trinásťročných dievčat. Preto je pre mňa krásne a potešujúce, že ešte existujú ľudia, ktorí sa odvážia robiť aj niečo iné, a to tráviť svoj voľný čas ľudovým tancom, spevom, hudbou, čím sa snažia zanechať ďalším generáciám posolstvo našich starých mám a otcov.

Cieľom tohto článku, ktorý píše osoba zanietená do slovenského folklóru v podstate od detstva, je pomôcť propagácii všetkého, čo súvisí nejakým spôsobom s folklórom, tancom, spevom, hudbou, nástrojmi, krojmi, či výrobkami, obyčajmi, osobnosťami.

V našom meste už s dlhoročnou tradíciou pôsobí folklórny súbor Sinec s bohatými i zahraničnými skúsenosťami so svojou tanečnou, speváckou a hudobnou zložkou. Pôsobia v ňom naše veselé a čiperné „spevuľky“, či nádherné zvučné mužské hlasy „chlapcov húžvistov“. „Točka, valaský, podskok, kríž, či štrikovaný“ sú zase známe frázy pre tanečníkov, ktorí pred pár mesiacmi s radosťou a nadšením privítali vo svojom maličkom kruhu aj staršiu generáciu – bývalých tanečníkov s nekonečnou energiou a túžbou po ľudovom tanci. Evka, Evka, Erika, Vlasta, Ado, Martin, Jaro ďakujeme Vám, že sa spolu môžme znovu pokúsiť rozprúdiť ľudové tanečné rytmy a ponúknuť prístup k tomu najcennejšiemu, čo doma máme a čo obdivuje celý svet.

Preto všetci, ktorí máte chuť, ktorých Vás oslovili tieto riadky i tí, ktorým sa pri ich čítaní vynorili spomienky z minulosti, pridajte sa k nám a dajte tak vedieť okolitému svetu, že slovenský folklór a hlavne ten náš – folklór folklórneho súboru Sinec – je stále tu a ešte aj veľmi dlho bude, pretože ešte stále sú tu nadšenci, ktorí naň nedajú dopustiť a pritiahnu aj ďalšie generácie bližšie k našej dedovizni.

Michaela Albertová

Jubileum folklórneho súboru SINEC

sinec20r.jpg

Dvadsiate narodeniny sú symbolom zrelej mladosti a vyzretosti. Takto mladí a plní energie sa cítili byt všetci, ktorí sa zúčastnili tejto milej oslavy jubilea Folklórneho súboru SINEC v Hnúšti, minulý piatok. Skoro v trojhodinovej gala prehliadke tanečného a speváckeho umenia všetkých generácií členov súboru ukázali aj tí skôr narodení, že svoju nezištnú lásku k folklóru preciťovali celým srdcom a v cifrovačkách, či rýchlych točkách, držia stále krok so svojimi mladšími pokračovateľmi tradície súboru. Bola to skutočná paráda, ktorú ocenila aj plná sála hnúšťanského kultúrneho domu. "Už si ani nepamätám, kedy sme mali pri kultúrnych programoch tak preplnenú sálu, ako tomu bolo práve teraz," pochválil sa mi Jarko Piliarik, riaditef MsKD v Hnúšti. To len vystihuje, akú vážnosť a autoritu si v meste, počas uplynulých dvadsať rokov, súbor vybudoval. To hreje každého, kto priložil svoju ruku k fungovaniu súboru. Kronika súboru hovorí o tom, že jeho založenie pripadlo na 1. október 1985. V tento deň prebehol aj oficiálny konkurz tanečníkov do súboru. Bolo vybratých 6 chlapcov a 8 dievčat. Pri jeho zrode boli Dušan Manica, riaditeľ združeného závodného klubu v Hnúšti, Jaroslav Piliarik a Janka Krotáková, taneční pedagógovia. K zakladateľom sa radí ešte primáš cimbalovej hudby chýrneho mena - Janko Jasenka zo Sirku (bývajúci už v Revúcej) a vtedajší choreograf súboru Gusto Nikel, ktorý dochádzal pravidelne z Brezna kde viedol aj FS Mostár. Založenie súboru podporili miestne závody - Slovenské lúčobné závody, Rudné bane. Magnezitka Hačava, Štátne lesy a ďalšie, ktoré prostredníctvom svojich odborových organizácií výdatne finančne podporili rozbehnutie súboru i jeho ďalšiu existenciu. Boli nakúpené kroje, ktoré korešpondovali s nacvičenými choreografiami tancov. Základný repertoár tvorili tance a piesne, ktoré boli dovtedy málo produkované na folklórnej scéne - z Horného Gemera, t. j. oblasť z okolia Sirku, Ratkovej, Revúcej, ale aj z Rimavskej doliny, Malohontu a Kokavy. Taneční učitelia chodili veľa do terénu v daných oblastiach, aby zozbierali množstvo pôvodných a originálnych piesní, či tanečných motívov. Po dvoch rokoch existencie súboru sa k nemu pričlenila ženská spevácka skupina a v roku 2000 aj mužská, v ktorej väčšia časť chlapcov je z Mokrej Lúky. Najviac choreografií pre súbor vytvoril Gusto Nikel. Svojim rukopisom určil v počiatku aj tanečný charakter súboru. Sympatické na tom bolo to, že sa vydal cestou hľadania nových tanečných motívov. prvkov i piesní. Súbor tak dostal svoju pečať.

sinec20r.jpg

V ďalšom období niektoré z týchto choreografií upravil Paľo Bútor, ume!ecký šéf FS Dimitrovec, ktorý externe so súborom Sinec spolupracoval. Tance takto dostali modernejší strih v súlade s novými požiadavkami prezentácie ľudovej kultúry v záujmovej umelckej činnosti. Na tvorbe choreografií sa podieľal ešte Jarko Piliarik a Jozef Malák. choreograf FS Partizán z B. Bystrice. Do roku 1989 sa súbor zúčastňoval povinných kvalifikačných prehrávok. ktoré súbory kategorizovali do štyroch skupín - D, C, B, A. Jedny z nich boli aj v Hnúšti a súbor získal základnú D" kategóriu. Vyššiu kategóriu "C", na ktorú sa pripravoval, v dôsledku ich zrušenia už neabsolvoval. Kategorizácia slúžila nielen ako motivácia k vyššej kvalite interpretácie ľudovej piesne a tanca, ale aj ako nominácia na domáce a hlavne na zahraničné folklórne festivaly. Je dobré, že jej zrušením práca folklórneho súboru dostala novú pozitívnu dimenziu a výsledky svojej práce mohli súboristi Sinca častejšie prezentovať nielen doma, ale aj v zahraničí. .,Do zahraničia sme sa dostali po prvý krát v roku 1987, hovorí umelecký šéf súboru Jarko Piliarik, a to hneď do vyspelého kapitalistického sveta, do Francúzska. Vystupovali sme na medzinárodnom folklórnom festivale v Ramone, neďaleko Avignonu. Bol to recipročný zájazd. Priateľov z Francúzska sme o rok privítali u nás doma. V Ramone sme vystupovali dvakrát a podarilo sa nám tu nadviazať ďalšie styky so zahraničnými súbormi. V deväťdesiatych rokoch sme sa dostali do španielskeho Viga a San Sebastianu. Boli sme na rôznych medzinárodných folklórnych konfrontáciách, navštívili sme festivaly v Grécku. Poľsku, boli. sme v Kovačici vo Vojvodine i v našej družobnej maďarskej obci Arló a pod. Doma nás poznajú v okolitých obciach, kde sme vystupovali pri rôznych spomienkových, oslavných. štátno-politických i sviatočných príležitostiach. Známe boli naše pravidelné vystúpenia v kúpeľoch Číž a samozrejme na Klenovskej rontouke i Kokavskom koliesku." Rukami tanečných pedagógov v súbore prešli desiatky tanečníkov, ktorí nielenže robili dobré meno súboru i samotnému mestu Hnúšťa, ale folklóru venovali svoj voľný čas i v čase vysokoškolských štúdií, či v inom pracovnom pôsobisku. Ako si na nich spomína Jarko Piliarik ? "Bolo ich skutočne dosť. V rýchlosti si spomínam na sólistku Ing. Elenku Pindiakovú-Jurkovičovú, ktorá pokračovala vo Zvolene. Janku Horváthovú, ktorá tancuje doteraz, Naďku Šujanovú. začala v Dimitrovci, Lacko Pasiar v Ekonóme a další. Určitú dobu u nás tancoval aj Ľudo Kaník, bývalý minister PSVaR."

sinec20r.jpg

Po skončení tohto pestrofarebného a rozjasaného galaprogramu vyjadril primátor mesta Mgr. Michal Bagačka obdiv a úctu k práci tohto tanečného telesa, ktoré sa významne zapísalo do novodobých dejín mesta. Pri tejto príležitosti odovzdal vedeniu FS SINEC ďakovný list s finančnou odmenou. Poprial mu veľa tvorivej energie a novej inšpirácie v umeleckom napredovaní i v prezentácii ľudových zvykov regiónu, ktorý im prirástol k srdcu. Ku gratulácii sa pridali i ďalší hostia. Za Národné osvetové centrum v Bratislave zablahoželal Paľo Bútor. Priateľov folkloristov SINCA prišli pozdraviť vedúci okolitých folklórnych súborov. Za RIMAVAN - JUDr. Štefan Baláž. za HÁJ - Ing. Peter Haas, za KOKAVAN Janko Blahuta. za VEPOR - Jarko Zvara. ktorý svoju gratuláciu okorenil spoločne aj s melódiami a hudbou skupiny klenovských heligonkárov, čím dali aj bodku za prekrásnvm folklórnym večerom. Hnúšťanský folklórny sviatok pokračoval spoločenským večerom.

Na gemerskej podkovičke

 {GPoRA11-180.jpg} 23. október - jesenný deň ako vystrihnutý z príručky o počasí. Za tých dvanásť hodín bolo všetko: hmla, dážď, slnko i pofukujúci vietor. Kto však navštívil v tento deň revúcky kultúrny dom, nestačil sa čudovať na akú rozkvitnutú jarnú lúku zablúdil. Na javisku sa striedali deti z folklórnych súborov v pestrých krojoch. Uskutočnil sa tu prvý ročník detského folklórneho festivalu na počesť bývalej vedúcej DFS Lykovček z Revúcej, pani Evky Skalskej. Škoda, že sa naň mohla pozerať len zhora. Celému festivalu, ktorý už bol len čerešničkou na šľahačke však predchádzal deň plný zážitkov a emócií. Ráno sa DFS Zrkadielko z Hnúšte spolu so súboristami z Klenovca previezli autobusom do Muráňa, kde pripravili pre deti tamojšej ZŠ výchovné koncerty.

Hnúšťania pre mladšie ročníky. Vedúci súboru pán Piliarik viedol celý koncert a pomocou detí zo Zrkadielka a korepetítora Mgr. M. Belica naučili deti z Muráňa základy rytmiky, pohybu, tanečné prvky ako i ľudovú pesničku. Dostalo sa im za to úprimného poďakovania od pedagógov, ako aj potlesku. Potom sa v Revúcej naobedovali a absolvovali malý výlet do minulosti. Muránska Zdychava - malebná dedinka skoro až na konci sveta, kde ešte nevymizlo čaro dôb minulých. Deti mali možnosť si prezrieť expozíciu artefaktov v štýlovej drevenici, ako i pokochať sa rázovitými stavbami v úzkej doline. Po výlete vzdali úctu pamiatke Evke Skalskej v cintoríne. Po priestorovkách v sále kultúrneho domu ich čakalo vystúpenie spolu s ostatnými detskými súbormi okresov Rimavská Sobota a Revúca na DFF Gemerská podkovička. Srdečná vďaka deťom za poslušnosť, ochotu a umenie, ktoré predviedli. Vďaka Gemersko-Malohontskému stredisku v Rimavskej Sobote a MsKS v Revúcej ako usporiadateľom tohto podujatia, ktorí z projektu Čarovná studnička, s podporou MK SR a BBSK, dokázali vyčarovať skutočne príťažlivú akciu.
Jaroslav Piliarik, riaditeľ MsKS Hnúšťa

Fíha Tralala - posledné lístky!

Milé mamičky, milé detičky,
nenechajte si ujsť príležitosť vidieť pesničkovo-divadelnú šou Fíha tralala.
Detské hity: BUM BÁC, BUNKA, LÚKA, IDEM KVA KVA K VÁM si môžete zaspievať spolu s rozprávkovou družinou už tento piatok 23.10.2015 o 17 tej hodine v Dome kultúry v Hnúšti.
Pozor! Máme posledných 18 lístkov (!!!), ktoré si môžete zakúpiť cez Ticketportal.

big_hnusta.jpg

HEVITOUR 60 - Daniel Hevier v Hnúšti

Daniel Hevier zavíta v rámci svojho turné aj do Hnúšte

Známy slovenský spisovateľ Daniel Hevier oslávi 6. decembra 2015 svoje okrúhle 60. narodeniny. Pri tejto príležitosti sa rozhodol symbolicky uskutočniť sériu 60 podujatí pre svojich detských čitateľov, žiakov základných škôl z rôznych kútov Slovenska, pod názvom Hevi Tour 60. Sme veľmi radi, že v rámci tohto turné navštívi aj Hnúšťu.

Daniel Hevier porozpráva deťom pútavé príbehy, ale aj zaspieva a zahrá svoje pesničky v neopakovateľnom podaní. Okrem toho predstaví aj svoju novú knihu Svet zachránia rozprávky a stretnutie ukončí autogramiádou.
Súčasťou turné je aj súťaž Fantázia na baterky, do ktorej môžu deti posielať poéziu v rozsahu 60 slov, prózu v rozsahu 60 riadkov alebo výtvarné práce vytvorené ľubovoľnou technikou. Cieľom je zapojiť deti do tvorivých aktivít a ich najlepšie práce vydať v 1. polroku 2016 knižne.
Turné má aj ekologický podtext. Za symbolické vstupné, ktorým je jedna vybitá batéria, dostanú deti kartónovú skladačku určenú na zber použitých batérií. Zámerom je naučiť deti triediť nielen papier, plasty či sklo, ale aj použité batérie, ktorým dávame recykláciou „druhý život“ a zároveň tým chránime životné prostredie. Zber použitých batérií pokračuje aj po besede so spisovateľom, pričom čím viac batérií školy vyzbierajú, tým viac športových potrieb pre svojich žiakov môžu získať.

Na stretnutí so spisovateľom Danielom Hevierom sú vítaní aj študenti prvého ročníka osemročného gymnázia a členovia HEVI klubu, ktorý bol založený v Hnúšti z podnetu knihovníčok p.Kvetkovej, p.Vargovej a p.učiteľky Nyirházovej ako prvý klub na Slovensku.Stretnutie nie je určené pre širokú verejnosť.

Z celého srdca ĎAKUJEME Mirke Vargovej, ktorá Knižnicu prof.Š.Pasiara do tohto projektu prihlásila a dobrovoľne pomáha s jeho realizáciou!

hevitour60_oznam_na_web.jpg

Hlasovanie o Miss Sympatia Hnúšťa 2016

Od 26.3. sa spustilo hlasovanie o najsympatickejšiu finalistku súťaže Miss Hnúšťa 2016.
Hlasovať môžete do piatku 1.apríla 2016 do času 19:00 hod.
Dievča s najväčším počtom LIKE a najväčším počtom hlasov počas galavečera získa titul Miss Sympatia a zaujímavé ceny.

Pridať LIKE pre vašu favoritku môžete na:
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1673488536252226&type=1

Dievčatá súťažia pod týmito číslami:
číslo 1: Magdaléna Kubaliaková
číslo 2: Janka Jakabšicová
číslo 3: Sabina Tomesová
číslo 4: Alžbeta Kalmárová
číslo 5: Silvia Szabóová
číslo 6: Martina Balciarová
číslo 7: Petra Farkašová
číslo 8: Daniela Guzmová
číslo 9: Ivana Masárová
číslo10: Gabriela Balciarová

c.1.jpg
c.3.jpg
c.2.jpg
c.10.jpg
c.4.jpg
c.5.jpg
c.9.jpg
c.8.jpg
c.7.jpg
c.6.jpg

Jazda cyklobusom na Muránsku planinu

Jazda cyklobusom túto sobotu, 29. júla, má posledné dve voľné miesta!

Turisticko informačné centrum pre vás aj tento rok pripravilo nezabudnuteľnú jazdu cyklobusom, ktorý tento rok jazdí na novej trase, a to do Národného parku Muránska Planina.
Víkendové jazdy cyklobusom budú prebiehať každú druhú letnú sobotu v mesiaci a štartujeme už túto sobotu 15.júla. Na jednotlivé jazdy je potrebné prihlásiť sa vopred, keďže maximálny počet ľudí na jednu jazdu je 8. V prípade potreby vám vieme zapožičať aj bicykle upravené na mieru spoločne s potrebným príslušenstvom.

Cena jednej jazdy je 7 eur na osobu. Prihlásiť sa môžete:

PROSTREDNÍCTVOM FACEBOOKU zaslaním správy administrátorom Turistického Informačného Centra.
OSOBNE v Turistickom Informačnom Centre alebo kancelárii MsKS Hnúšťa
TELEFONICKY na čísle:0901 706 641 alebo 0910 263 827

Tešíme sa na vás a prajeme vám pohodové leto v sedadle bicykla.

cykloturistika-06.jpg
muran.jpg

Kino Rimava

Vojnový/Životopisný/Thriller/Dráma
Réžia: Morten Tyldum
Hrajú: Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew Goode, Mark Strong,a.i.

V zime v roku 1952 dostala britská polícia hlásenie o vlámaní do domu profesora matematiky a kryptoanalytika Alana Turinga. Namiesto páchateľa tohto zločinu však odvedú v putách samotného Turinga, ktorý bol obvinený zo sexuálnych priestupkov a čakal ho zničujúci súdny proces. Takmer nikto zo zúčastnených nevedel, že ide o vojnového hrdinu, ktorý sa spolu s tímom podieľal na prelomení kódu legendárneho nemeckého šifrovacieho stroja Enigma. Film rozpráva príbeh o matematickom géniovi, ktorý vďaka svojmu úžasnému talentu pomohol skrátiť 2. svetovú vojnu a zachránil tak tisíce ľudských životov.

V Kine Rimava Hnúšťa v sobotu 29.8.2015 o 18.00 hod., vstupné: 2€

29-08-2015_kod_enigmy.jpg

Pozvánky do kina Rimava v roku 2008

Pozvánky do Kina Rimava na filmové predstavenia v roku 2008.

Do kina Rimava príde Princ Kaspian

 {chronicles-of-narnia-prince-caspian.jpg} Nedeľné koncertné popoludnie uzavrieme rodinným dobrodružným veľkofilmom NARNIA: Princ Kaspian v kine Rimava. Pred dvoma rokmi sa uzavrel šatník a brána do ríše Narnia bola ukrytá... V nedeľu 17. augusta o 18.00 hodine otvárame novú cestu druhou časťou mimoriadne úspešnej ságy o tajomnej ríši. Takmer 150 minút farebného a slovensky dabovaného príbehu je tu pre vás. Máte možnosť použiť aj kultúrne poukazy žltej farby.
Film nie je vhodný pre vekovú skupinu maloletých do 7 rokov.

Trailer k filmu:

KINO RIMAVA -"SOM LEGENDA" - VŠETKO ZA OSEMNÁSŤ

Hollywood nás už dávno naučil, že ak raz príde koniec sveta, dejiskom posledných chvíľ ľudstva bude Amerika. Nikoho preto neprekvapí, že aj nový katastrofický film SOM LEGENDA, sa odohráva v New Yorku. Snímka rozpráva príbeh z obľúbenej kategórie "posledný človek na Zemi". Je ním Robert Neville (Will Smith), ktorý sa zachránil pred ničivou skazou zhubného vírusu.

 {som_legenda1-m.jpg} {som_legenda2-m.jpg} {som_legenda3-m.jpg}

V kine Rimava vám ho ponúkame v utorok 18. marca o 18.00 hodine za 18,- korún, vstup len nad 18 rokov.

 {som-legenda.jpg}

Kino Rimava opäť pozýva

 {winxclub.jpg}

Neuveriteľné príbehy šiestich víl nájdete na plátne v kine Rimava!

Pripravili sme pre Vás výpravu do strateného kráľovstva, ktoré poznáte z televízneho seriálu WINX CLUB, ktorý sa dostáva v 3D animácii aj do Hnúšte! Príďte do kina Rimava 17. júna o 18.00 hodine na animovanú rozprávku s českým dabingom. Osemdesiatpäť minút skúste stráviť pred najväčšou obrazovkou v meste...

Trailer k filmu:

Aj dnes sa zdá, že prišla doba ľadová

 {HWScan0006500449.jpg} Hrdinovia z prostredia pod bodom mrazu sa vrátili, aby deťom našich škôl priblížili ďalšie neuveriteľné dobrodružstvo, tento raz v príbehu nazvanom Doba ľadová 3 : Úsvit dinosaurov. Nová? doba ľadová? zavedie hlavných hrdinov i divákov do ohromného podzemného sveta dinosaurov. Je to farebná krajina plná bujnej vegetácie, ktorá je ostrým protipólom mrazivého prostredia z prvých dvoch dôb ľadových i našej dnešnej reality plnej snehu. V tomto príbehu je viac humoru, akcie, neuveriteľné vizuálne predstavenie, a predovšetkým kúzlo zvané 3-D. Je to úplne posledné kinopredstavenie v tomto roku, s ktorým sa onedlho rozlúčime. Nám je len strašne smutno, že sme sa museli rozlúčiť i s posledným premietačom Jožkom Kukuľkom, ktorý nám zábavu na plátno kina Rimava prinášal viac ako dvadsať rokov!
 {HWScan0006500449.jpg}
Martin Pliešovský, MsKS

KINO RIMAVA VÁS POZÝVA (2007 a staršie)

Garfield 2
Na rodinnú komédiu v slovenskom znení v utorok 14.novembra 2006 o 18.00 hodine

GARFIELD 2
Jeho kráľovská výsosť sa po dvoch rokoch vracia v snímke, ktorá vám a vašim potomkom rozhodne nesmie ujsť.

A na animovaný príbeh so známymi postavičkami francúzskych rozprávkových hrdinov.

ASTERIX A VIKINGOVIA

vo štvrtok 30.novembra 2006 o 18.00 hodine.

Asterix a vikingovia

DO KINA RIMAVA UŽ, PRICHÁDZA PAVÚČÍ MUŽ

Spiderman 3

Tretie pokračovanie dobrodružstiev utkaných z pavučiny, tajomstiev, pomsty, lásky a odpúšťania môžete zažiť len v kine Rimava už v utorok 19. júna 2007 o 18.00 hodine, v americkom dobrodružnom filme

SPIDER MAN 3

Réžia: Sam Raimi

Hrajú: Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco, Topher Grace

 

http://spiderman.sonypictures.com/

Na svätého Mikuláša, kino Rimava "AUTÁ" prináša


Film Auta

Pre mladých priaznivcov dobrého filmu kino Rimava ponúka nový rodinný film AUTÁ od výrobcov filmov Rodinka Úžasných, či Hľadá sa Nemo, tentoraz
s vôňou benzínu!
Život je cesta, nie cieľ. Tak si ju užite...
Vysokooktánovú animovanú komédiu zo sveta automobilov si môžete
vychutnať v stredu 6.decembra 2006 o 18.00 hodine.
Mládeži prístupný od 3 do 99 rokov.
116 minút v slovenskom dabingu!

Voľná vstupenka - benefit pre členov mestského portálu

Ponuka pre členov mestského portálu - voľná vstupenka.

Podmienky získania:

 1. platná registrácia (ak ju ešte nemáte, pokračujte registráciou, najprv si pozrite ako postupovať).
 2. teraz môžete vyriešiť puzzle,
 3. riešenie je kód na obrázku,
 4. teraz kliknite v navigačnom menu na linku "môj účet",
 5. kliknite na záložku "upraviť" a na "benefity",
 6. do políčka "Voľná vstupenka" zadajte kód z puzzle, pozor, miesto znakov "ABC", zadajte Vaše používateľské číslo (vidíte ho hore v adresnom riadku, kde je napísané takto: http://hnusta.sk/user/ABC/edit/benefity)
 7. Vyplňte dátum podujatia na 6.12.2006
 8. kliknite na tlačítko "Poslať"
 9. Po odoslaní si pozrite, či je políčko "Kód vstupenky" správne vyplnené, ak áno, kliknite na neho, ak nie postup opakujte.
 10. Voľnú vstupenku si vytlačte, pri vstupe do kina ju odovzdajte.
 11. Pozor, vstupenka je neprenosná, a máte nárok len na jednu!
 12. Želáme vynikajúci zážitok z predstavenia!POZVÁNKA DO KINA RIMAVA

Parfem v kine Rimava

Jean - Babtiste Grenouille má vlastnosť génia - vie zachytiť a detailne opísať všetky vône, ktoré sa okolo neho mihnú. Načisto zbavený citu sa rozhodne vytvoriť démonickú vôňu, ktorej základnou esenciou je vôňa mladých dievčat, nevinných a čistých. A urobí pre to všetko... Žil, aby našiel krásu. Zabíjal, aby ju mohol vlastniť !

To všetko na plátne kina Rimava, v utorok 20. marca 2007 o 18.00 hod v americkom filme

PARFUM: PRÍBEH VRAHA

Mládeži prístupný od 12 rokov.

V KINE RIMAVA UVIDÍTE FILM, KTORÝ ODKRÝVA ŠOKUJÚCE POZADIE ZRODU ZLA, ZRODU MONŠTRA ZVANÉHO HANNIBAL LECTER

HANNIBAL: ZRODENIE ZLA
Hannibal zrodenie zla
Už v utorok 12. júna 2007 o 18.00 hodine vám ponúkame dlhoočakávané pokračovanie kultovej série o neslávne slávnom Hannibalovi Lecterovi (Mlčanie jahniat, Hannibal, Červený drak), ktorý sa tentokrát vracia na úplný začiatok len v kine Rimava!!!

Kino Rimava - ako ďalej?

ÚVOD

Nie je potrebné opísať zrod kina z pohľadu histórie vzniku kinematografu a filmu z 28. 12. 1895, kedy bratia Lumiérovci predviedli v Indickom salóne Parížskeho Grand Café prvé predstavenie bežiacich obrázkov platiacim návštevníkom.

Nie je potrebné porozprávať historické súvislosti prvých filmových predstavení v hnúšťanskom Hoteli Centrál (dnes Mestský úrad), kedy za klavírneho doprovodu kľukou kinematografu točil pán Slovák.

Predsa všetci vieme, že čas všetko mení a aj v tomto prípade zanecháva postupne v úzadí stav kedysi modernej premietacej techniky i sprievodné zariadenia kina. Hovoríme tomu technický rozvoj.

DÔVODY ÚBYTKU DIVÁKOV I PREDSTAVENÍ

Ten je zapríčinený niekoľkými faktormi, ktoré neovplyvní ani zriaďovateľ kina ani osvetový pracovník. Spomeňme niekoľko rovín postupného úbytku kinodiváka:

1. zavedenie televízie, jej postupné rozširovanie programovej skladby, množstva programových ponúk i žánrových a špecifických. Modernizácia obrazu, obrazoviek vrátane ich veľkostných variácií (plazma, digitálne vysielanie, mozaika, obraz v obraze, 3D rozlíšenie, HD kvalita).
Kino vyžaduje od diváka istú aktivitu (od výberu predstavenia, cez kúpu lístkov, až po cestu do kina) a jeho návšteva je istou spoločenskou udalosťou. Televízor stačí každý deň len zapnúť a pasívne prijímať, čo ponúka (s neobmedzenou možnosťou výberu stlačením tlačítka bez pohybu tela) a spoločnosť iných ľudí k tomu netreba. Hnúšťana ovplyvňuje aj negatívne počasie.

2. dostupnosť domácich projekčných zariadení (videorekordér, DVD prehrávač a rozvoj distribučnej siete filmových nosičov v tisíckach kópií). Každý piaty občan SR má domáce kino.

3. dostupnosť výpočtovej techniky a internetu. Tá opäť necháva potencionálneho diváka kina za dverami bytového domu. Navyše na webe nájde nový film hneď po uvedení jeho premiéry. Skutočnosť, že nie každý vlastní PC s internetom, dáva priestor plagiátorom, ktorí bez poplatku Slovenskému ochrannému zväzu autorskému spôsobujú miliónové škody slovenským distribúrorom filmových kópií, ale aj samotným kinám.

4. zmena snímania zo striebornej zvukovej stopy na snímanie tzv. azúrovým svetlom (problém súvisiaci s ekológiou) a zároveň mohutný nástup premietania filmu v digitálnom formáte (a v 3D rozlíšení) má za následok zníženie počtu klasických 35 mm celuloidových filmov na trhu, ktoré nahrádzajú digitálne nosiče.

TECHNICKÉ PODMIENKY KINA RIMAVA DNES

Kino Rimava č. 534329 určené k verejnému premietaniu 35 mm kinematografických filmov je vybavené dvomi premietacími prístrojmi typu MEO 5XB z roku 1985, reprodukciou mono zvuku s výkonom 2 x 60 W, premietacej plochy JUTA a ručným prevíjacím zariadením.
Stav je primeraný veku zariadenia. Napájacie transformátorové boxy disponujú kondenzátorovými jednotkami, ktorých kapacita nie je na požadovanej úrovni. Asférické zrkadlá s priem. 250 mm kvôli poškodeniu povrchov nevytvárajú dostatočnú interferenciu pre odraz svetla xenonových lámp.
Reprodukčnú sústavu tvorí t.č. len jeden box, ale pri slabšej kvalite zvuku filmovej kópie je podporovaný vlastným zosiľovacím zariadením. Premietacia plocha má niekoľko trhlín. Tieto závady však nebránia činnosti kina a stav je pravidelne kontrolovaný firmou KVEL Košice. Protokol o technickom stave zariadenia je platný do 30. júna 2012.

TROCHU ŠTATISTIKY

V roku 1990 bolo na Slovensku 1300 kín, v roku 1993 ich bolo 485 a v roku 2002 už len 264 a v tomto roku sa ich počet pohybuje okolo čísla 200. Zanikli kiná aj Bratislave, napr. Obzor, YMCA, Devín, či Odboj. Pribudli však multiplexy. Priemerná návštevnosť „kamenných“ kín bola v roku 2003 39,7 diváka na jedno predstavenie a dnes je to 28,6. Kino Rimava v roku 2004 (od kedy sa štatistika sleduje) malo 159 divákov na jedno premietanie a v roku 2010 to bolo rovných 120. V tomto roku sme do dnes mali na predstaveniach viac ako pol tisícky divákov. Aj samotný počet premietaní klesá. Vlani sme mali viac ako o 50% menej filmových noviniek oproti roku 2005.

DIGITALIZÁCIA KÍN

digital-kino.jpgAk premietacia sála sa má zachovať a v budúcnosti ponúkať divákom nové filmy musíme prejsť z klasického premietania na digitálne. O tom niet najmenších pochýb. Už dnes avizuje predsedníčka Združenia prevádzkovateľov a pracovníkov kín v Slovenskej republike, že rok 2011 prinesie menej filmových kópií na 35 mm celuloide a výhliadky na budúci rok sú ešte horšie. Malé kiná sa teda obávajú o svoju existenciu. Distribúcia snímok na digitálnych nosičoch je lacnejšia a efektívnejšia.Výrazne odbúrava problémy s obmedzeným počtom 35 mm kópií, ich zložitou dopravou či opotrebovávaním. A preto veľké spoločnosti tlačia na čo najrýchlejšie zdigitalizovanie kín. Avšak digitalizácia si vyžaduje obrovské vstupné investície. Na našu sálu projektor stojí cca 100 000 € plus kvalitný zvuk, nehovoriac o potrebe kvalitnejších sedačiek, sálového osvetlenia alebo efektívnejšom vykurovaní sály v zimnom období.

ZÁCHRANOU BY BOLI KINOKLUBY

Pred niekoľko málo rokmi vznikli úvahy na záchranu malých, jednosálových, tzv. kamenných kín, kde sa počítalo s málonákladovým technologickým zariadením umožňujúce verejné premietanie filmov zaznamenaných na digitálnych nošičoch. Systém by tvorilo DVD, teda multimediálny data video projektor, projekčné plátno, AV receiver, repruduktory pre priestorový zvuk v kvalite DolbyDigital. Vytváraním vlastnej siete digitálnych kino-klubov by sa zastavil úbytok slovenských kín, ktorá by pod zastrešením Asociácie mohla viesť k pravidelnej a koordinovanej činnosti kín na vidieku. Každý týždeň jedna premiéra a to vo všetkých kinách na Slovensku v rovnaký deň. Tým by sa odstránila časová diskriminácia mimobratislavských filmových divákov a maximálne by sa zúžitkovala propagačná kampaň spojená s uvedením filmu na celoštátnej úrovni. Divák by šiel tam, kde to má do kina najbližšie. Titul, ktorý by ho oslovil by si mohol zapožičať alebo zakúpiť. Lenže
Asociácia Digitálnych kino-klubov padla, vydržala 4 roky. Nové myšlienky ako ďalej malé kiná zatiaľ nepoznáme...

ZÁVEROM

Dnes situáciu vidíme tak, že ešte vydržíme premietať pokiaľ budeme mať 35 mm pás s novým a divácky zaujímavým - atraktívnym filmom. V časovom horizonte to odhadujeme na 2 roky. Potom stroje zakonzervujeme a niečo málo pre školy ponúkneme z fondu Štátneho filmového archívu.

Čo bude ďalej ukážu najbližšie dni...

Kino Rimava I/2008

KINO RIMAVA
I.polrok 2008
Začiatky predstavení o 18.00 hodine

UTOROK
19.FEBRUÁRA
Vhodný pre všetky
skupiny maloletých.
PÁN VČIELKA

Animovaný rodinný film, kde včela je vždy na čele.

UTOROK
26.FEBRUÁRA

POLČAS ROZPADU

Slovenská čierna komédia, v hlavnej úlohe Ján Króner.

UTOROK
18.MARCA
Nevhodné pre maloletých do 12 r.
SOM LEGENGA

Dá sa zabrániť šíreniu desivého vírusu?
Akčný sci-fi thriller.

ŠTVRTOK
27.MARCA
VOTRELEC vs. PREDÁTOR 2

Americký kultový sci-fi horor.

UTOROK
15.APRÍLA
Nevhodné pre maloletých do 12 r.
GYMPL

Koho štúdium naozaj baví a zaujíma?
Česká komédia.

UTOROK
22.APRÍLA
Film je nevhodný a neprístupný maloletým do 18 r.
SAW IV.

Štvrté pokračovanie amerického thrilleru.

ŠTVRTOK
22.MÁJA

KNIHA TAJOMSTIEV

Akčný film
V hlavnej úlohe Nikolas Cage.

UTOROK
17.JÚNA
Nevhodné pre maloletých do 12 r.

WINX CLUB – Výprava do strateného kráľovstva
3D animovaná rozprávka.

UTOROK
24.JÚNA
Nevhodné pre maloletých do 12 r.
ASTERIX a olympijské hry

Európsky film aj so slovenskými hercami,
v hlavnej úlohe Gérard Depardieu
Zmena programu vyhradená !

PREHĽAD HRANÝCH FILMOV KINA RIMAVA V ROKU 2007:

február Životné prostredie - envirofilmy
február Happy feet – detský animovaný film
február Casino Royal – akčný film
marec Noc v múzeu – dobrodružný film
marec Príbeh vraha – thiller
apríl Obsluhoval som angl. kráľa – trpká komédia
apríl Proposition – western
apríl Lovecká sezóna – animovaný detský film
máj Krvavý diamant – dráma
máj Rocky Balboa – akčný film
jún Hanniball – thiller
jún Spider man 3 – detský hraný film
jún Robinsonovci – animovaný rodinný film
júl Alpha Dog – akčný film
september Vratné láhve – komédia
september Harry Potter – detský hraný film
október Kráľovná – životopisný film
október Ratatui – Dobrú chuť – detský animovaný film
november Shrek tretí – detský animovaný film
november Edith Piaf – životopisný film
november Listy z Iwo Jima – vojnový film
december Smrtonostná pasca 4 – akčný film

Kino Rimava vykročilo do nového roku správnou nohou

 {Movie Player.png} Po minulom úspešnom roku kino Rimava premietlo prvý film nového roka v utorok 20. januára. Pripravilo svojim divákom druhé pokračovanie animovaného rodinného filmu MADAGASKAR 2, v ktorom účinkujú slávne zvieracie postavičky newyorskej zoologickej záhrady: lev Alex, zebra Marta, či hrošica Gloria. Tentokrát sa dostali do africkej divočiny a zažili neuveriteľne zábavné chvíle. Spokojnosť detí a rodičov, ktorí nás napriek nepriaznivému počasiu prišli navštíviť, bola prejavovaná výbuchmi smiechu. Stominútový príbeh týchto hrdinov si prišlo vychutnať 174 malých i veľkých divákov.
Kino Rimava ďakuje a pozýva na ďalšie snímky ako bude napríklad trojrozmerný animovaný film CESTA NA MESIAC - 3D, ktorý sa dá vidieť len so špeciálnymi okuliarmi (8. marca).

Pozvánka Kina RIMAVA

Kino Rimava Vás pozýva na akčný krimi thriller Rýchlo a zbesilo 7 (Fast & Furious 7)
USA, 2015, 140 min
Hrajú: Vin Diesel, Paul Walker, Jason Statham, Michelle Rodriguez a.i.

Aj autá môžu lietať. Minimálne to platí pre nesmrteľnú sériu Rýchlo a Zbesilo. Jej hrdinovia stihli prežiť neuveriteľné veci, ale teraz narazia na nepriateľa, vedľa ktorého budú všetci ich doterajší súperi vyzerať ako neviniatka. Počet fanúšikov ságy s každým dielom rapídne narastá, ale tvorcovia nič nenechávajú na náhode. Nadupanú hereckú zostavu v siedmom diely vyšperkovali Kurtom Russellom a hlavne Jasonom Stathamom, ikonou rýchlych a zbesilých filmových vodičov.

V Kine Rimava v utorok 8.sept.2015 o 18.00hod.
Vstupné: 2€

08-09-2015_rychlo_a_zbesilo_7.jpg

Pozvánka Kina Rimava

DOKONALÝ ŠÉF je výnimočne vtipný a emotívny príbeh o láske k vareniu a jedlu, o láske medzi dvoma ľuďmi a o sile ponúkanej druhej šance - túto komédiu a drámu v jednom premietame v Kine Rimava vo štvrtok 24. marca 2016 o 18:00 hod. Srdečne ste vítaní. Vstupné: 2,-€
Réžia: John Wells
Hrajú: Bradley Cooper, Sienna Miller, Alicia Vikander, Lily James, Emma Thompson, Daniel Brühl, Uma Thurman, Omar Sy a ďalší
Krajina pôvodu: USA
Rok výroby: 2015
Šéfkuchár Adam Jones (Bradley Cooper) mal všetko, čo si len mohol želať, ale svojou vinou o to všetko prišiel. S dvoma hviezdičkami od Michelina mal bývalý postrach parížskych reštaurácií pocit, že mu patrí svet. Vždy robil veci po svojom a jediné, čo ho zaujímalo, bola dokonalá explózia chutí na tanieri. Teraz sa o to musí pokúsiť znovu - otvoriť svoju vlastnú reštauráciu a získať nepolapiteľnú tretiu michelinskú hviezdu. Na to ale bude potrebovať získať na svoju stranu tých najlepších ľudí.

12819197_1138372816193221_689616391668134536_o.jpg

Pozvánka Kina RIMAVA

Kino Rimava Vás v rámci Dní španielskej kultúry pozýva na film Rozorvané objatia Los abrazos rotos (Španielsko, 2009, 128 min.) z dielne geniálneho režiséra Pedra Almodóvara.
Žáner: Dráma/Romantický
Scenár: Pedro Almodóvar. Kamera: Rodrigo Prieto. Strih: José Salcedo. Hudba: Alberto Iglesias.
Hrajú: Penélope Cruz, Luís Homar, Blanca Portillo, José Luis Gómez, Tamar Novas, Rubén Ochandiano

Už samotným literárne sentimentálnym názvom filmu Pedra Almodóvara pripravuje diváka na príbeh vášnivého no nenaplneného vzťahu. Mateo Blanco a Harry Caine je jeden a ten istý muž. Pri tragickej nehode prišiel tento bývalý filmový režisér nielen o zrak (svoj pracovný nástroj), ale i veľkú lásku. Naveky s ňou pochoval i jedno zo svojich ja, a potlačil tak v sebe krásnu, no nenaplnenú minulosť. Po štrnástich rokoch prichádza zlom. Prostredníctvom novinového článku sa Harry dozvie o smrti bohatého a vplyvného muža, dávneho soka. Táto správa, spolu s vhodnou situáciou na vyrozprávanie potlačených spomienok, v Harrym opäť prebudí zabudnutého Matea i vášeň pre pohyblivé obrázky.
V porovnaní s predošlými filmami, Almodóvar opúšťa svet transvestitov a ďalších bizarných postavičiek. Téma homosexuality či zmiešaného, heterosexuálne-homosexuálneho vzťahu (v ktorom je muž tým „iným“) sa spomína len veľmi okrajovo a dej by sa bez nich úplne zaobišiel (to by však nemohlo ísť o film Pedra Almodóvara). Rovnako existenčné či morálne otázky ustupujú pred príbehom žiadostivosti a sklamania.

Film Pedra Almodóvara ROZORVANÉ OBJATIA by nemal prekĺznuť pomedzi prsty žiadnemu skalnému fanúšikovi či obdivovateľovi temperamentných španielskych charakterov, štylizovaných do výrazných sýtočervených kompozícii.

V Kine Rimava vo štvrtok 17.9.2015 o 19.00 hod.
Vstup: 2€

17-09-2015_rozorvane_objatia_1.jpg

Pozvánka Kina RIMAVA

Kino Rimava Vás pozýva na veľkú kostýmovú prehliadku z doby kráľa Ľudovíta XIV vo filme
V kráľových záhradách.
Dráma/Komédia/Romantický
Veľká Británia
116 min.
Réžia: Alan Rickman
Hrajú: Kate Winslet, Matthias Schoenaerts, Alan Rickman, Stanley Tucci, Jennifer Ehle,...

Kráľovský dvor za doby Ľudovíta XIV. bol nabitý vášňami, obscénnosťami a nebezpečenstvom. To sa často ukrývalo pod zošnurovanými korzetmi, napudrovanými parochňami a bohatými krinolínami dvorných dám, ktoré vedeli za svojimi vejármi zamaskovať nejednu špinavosť. A tak je tomu i v prípade emancipovanej záhradníčky Sabine De Barra, ktorá je povolaná do Versailles, aby pre kráľa Francúzska vytvorila záhrady doteraz nevídanej nádhery. Pre pobyt vo dvore kráľa Slnka sú ale potrebné veľmi ostré lakte. Kate Winslet v úlohe Sabine musí obstáť nielen ako profesionálka, ktorá navrhne záhrady obdivované celým svetom. Musí obstáť aj ako žena, ktorá skrýva tajomstvo z minulosti. A ako vášnivá a emocionálna bytosť, ktorá svojou úprimnosťou vnesie do Versailles mimoriadny rozruch a rozpúta vlnu so zvláštnou vlasťou. Vlnu, ktorá vie zmiesť toho, kto ju rozpútal.

V Kine Rimava vo štvrtok 8.10.2015 o 18.00 hod.
Vstupné: 2€

08-10-2015_v_kralovych_zahradach.jpg

Pozvánka Kina RIMAVA

Kino Rimava Vás srdečne pozýva na film MAD MAX: Zbesilá cesta ( MAD MAX: FURY ROAD)
Krajina pôvodu: Austrália
Rok výroby: 2015
Žáner: thriller
Dĺžka: 104 min.
Réžia: George Miller
Scenár: George Miller
Kamera: John Seale
Hudba: Junkie XL
Hrajú: Tom Hardy, Nicholas Hoult, Charlize Theron, Rosie Huntington-Whiteley, Zoë Kravitz...
Krátky obsah:
Režisér George Miller, zakladateľ postapokalyptického žánru a duchovný otec legendárnej série Mad Max, sa v ďalšom prokračovaní nazvanom Mad Max: Zbesilá cesta vracia do života cestného bojovníka Maxa Rockatanskyho. Mad Max, prenasledovaný svojou pohnutou minulosťou, je presvedčený, že jediný spôsob ako prežiť je vydať sa na osamelú púť. Narazí však na ozbrojenú skupinu v obrnenom voze, na ktorej čele stojí elitný Imperator Furiosa. Citadelu, odkiaľ utekajú, terorizuje Important Joe, ktorému niekto ukradol niečo nenahraditeľné. Rozzúrený vojenský vodca zvolá všetky svoje gangy a vo vysokooktánovej cestnej vojne nemilosrdne prenasleduje utekajúcich rebelov.

V Hnúšti vo štvrtok 24.septembra 2015 o 18.00 hod., vstupné: 2€

24-09-2015_mad_max.jpg

Slovenská legenda sa vracia

 {janosik09.jpg} Trvalo to sedem rokov, stálo šesť miliónov eur, a výsledok je konečne tu. Jánošík. Pravdivá história. Príbeh junáka Juraja, ktorý zbíjal bohatých mešťanov a lup rozdeľoval medzi chudobných, pozná každý Slovák. Aká bola realita 18. storočia sa pokúša odhaliť nový celovečerný film, ktorý prináša kino Rimava vo štvrtok 5. novembra 2009 o 18.00 hodine. Vstupenky si je možné zakúpiť hodinu pred predstavením.

Animovaná rozprávka v Kine Rimava

Pozývame malých aj veľkých na najbližšie premietanie Kina Rimava, ktoré bude venované animovanej rozprávke ROBINSON CRUSOE: NA OSTROVE ZVIERATIEK - v nedeľu 7. augusta 2016 o 16:30 hod. v kinosále Domu kultúry v Hnúšti. Vstupné: 2 €
----------------------------
Na malom exotickom ostrove žije veľmi priateľský papagáj Utorok v spoločnosti svojich zvieracích priateľov. Utorok celý život sníva, že bude objavovať svet. Po strašnej búrke nájde Utorok na pláži stvorenie, ktoré nikdy nevidel: človeka menom Robinson Crusoe. Utorok veľmi rýchlo pochopí, že tento dvojnohý tvor by mohol byť jeho šancou dostať sa z ostrova preč. Rovnako tak Robinson Crusoe zistí, že aby prežil na neobývanom ostrove, musí využiť pomoc šikovného papagája a jeho zvieracích kamarátov. Pre Robinsona nie je zbližovanie práve ľahké, pretože zvieratá nevedia hovoriť ľudskou rečou. Pomaly sa však stávajú priateľmi a začínajú spoločný život plný vyvádzania, zábavy a dobrodružstva. Ich pokoj však jedného dňa narušia dve divoké mačky, ktoré chcú všetkých na ostrove zotročiť. Schyľuje sa k veľkej bitke. Robinson a jeho priatelia musia spojiť svoje sily. Aby zachránili svoj domov, musia zlomyseľné mačky poraziť.
----------------------------
Réžia: Vincent Kesteloot, Ben Stassen
Hrajú: Ilka Bessin, Dieter Hallervorden, Matthias Schweighöfer, Aylin Tezel, Kaya Yanar a ďalší
Krajina pôvodu: Belgicko/Francúzsko
Rok výroby: 2016

07-08-2016_robinson_crusoe.jpg

Kino Rimava

Kino Rimava Vás srdečne pozýva na akčný dobrodružný fantasy film Posledný lovec čarodejníc, ktorý premietame vo štvrtok 10. marca o 18:00 hod.
Vstupné: 2,-€
Réžia: Breck Eisner
Hrajú: Vin Diesel, Michael Caine, Eliah Wood, Rose Leslie a ďalší
Krajina pôvodu: USA
Rok výroby: 2015
Vin Diesel ako posledný lovec čarodejníc ukáže, že čarodejnice nie sú iba obyčajná povera. Vždy tu medzi nami boli a sú. A on je dnes posledný svojho druhu: je schopný poslať ich na onen svet. Vo vojne, ktorú s nimi vedie už 800 rokov, sa predstaví výdatne zarastený v stredovekých kulisách rovnako ako v súčasnom New Yorku. Roly jeho mentora z tajnej organizácie „Sekery a kríža“ sa zhostil Michael Caine, po boku Vina Diesela bude stáť Elijah Wood a Rose Leslie známa ako Ygritte zo seriálu Hry o tróny.
Armády lovcov čarodejníc, bojovníci „Sekery a kríža“, vedú celé stáročia svoju vojnu proti hrozivému nepriateľovi a bojujú s čarodejnicami na všetkých miestach Zeme. Jeden z nich, Kaulder, zničí samotnú Kráľovnú čarodejníc, ona ho s posledným výdychom prekľaje a odsúdi na večný život. Navždy odtrhnutý od svojej rodiny Kaulder stovky rokov trávi tým, čo vie najlepšie - loví a zabíja čarodejnice.
Dnes je posledným svojho druhu a rady nadprirodzených nepriateľov zredli. Jeho boj a príbeh však nekončí, zlé čarodejnícke sily sú tu stále, ukryté pred našimi zrakmi. Navyše sa im konečne podarilo priviesť späť k životu ich Kráľovnú a tá žije pre jedinú myšlienku: rozpútať na Zemi peklo, ukončiť Kaulderovu nesmrteľnosť a postaviť ľudstvo tvárou v tvár skaze. Posledného lovca čarodejníc čaká v knihe jeho života epická a bojom naplnená kapitola. Bude posledná?

10-03-2016_posledny_lovec_carodejnic.jpg

Pozvánka Kina Rimava

Kino Rimava pozýva na drámu SULLY natočenú podľa skutočnej udalosti, vo štvrtok 9. marca 2017 o 18:00 hod. Vstupné: 2 €
----------------------------
V januári 2009 sa svet stal svedkom "zázraku na rieke Hudson", keď kapitán "Sully" Sullenberger núdzovo pristál s poškodeným lietadlom na ľadových vodách rieky Hudson a zachránil tak život 155 pasažierom na palube lietadla. Napriek tomu, že verejnosť a médiá hovorili o ojedinelom čine dokazujúcom jeho letecké zručnosti, prebiehajúcim vyšetrovaním bola ohrozená jeho povesť i kariéra.
----------------------------
Réžia: Clint Eastwood
Hrajú: Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney, Anna Gunn a ďalší
Krajina pôvodu: USA
Rok výroby: 2016

09-03-2017_sully.jpg

Pozvánka Kina Rimava

Viete, čo robia vaši štvornohí miláčikovia, keď nie ste doma? Odpoveď na túto otázku nájdete v animovanej rodinnej komédii TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV, ktorú premietame v Kine Rimava v nedeľu 23. apríla 2017 o 15:00 hod. Vstupné: 2 €

Max a Katie sú spriaznené duše, tí najlepší kamaráti na svete. Čo na tom, že Max je pes a Katie človek? Keby sa Katie každý deň na dlhé hodiny nestrácala a nenechávala Maxa samotného v ich byte, bol by najspokojnejším psom pod slnkom. Takto to platilo do chvíle, kedy si Katie priviedla z útulku chlpaté psie monštrum menom Baron a rozhodla sa, že od tej chvíle budú žiť v trojici. Medzi Maxom a Baronom to bola nenávisť na prvý pohľad. Od prvej sekundy vymýšľajú, ako tomu druhému strpčiť život, čo ich privádza do čoraz komplikovanejších situácií. Vo finále skončia stratení, opustení a obkľúčení skupinou opustených zvierat, ktorá pod vedením bláznivého králika vládne mestskému podzemiu. Našťastie má Max doma poriadnu svorku priateľov, ktorí sa rozhodnú, že ho nenechajú v kaši a vydajú sa zo svojich brlôžkov na mimoriadne dobrodružnú výpravu, ktorej cieľom je nájdenie a záchrana Maxa. Musia to navyše stihnúť v šibeničnom termíne, kým sa ich majitelia vrátia domov.
--------------------
Réžia: Chris Renaud, Yarrow Cheney
Hrajú: Louis C. K., Eric Stonestreet, Kevin Hart, Steve Coogan, Ellie Kemper, Bobby Moynihan, Lake Bell a ďalší
Krajina pôvodu: USA
Rok výroby: 2016

23-04-2017_tajny_zivot_maznacikov.jpg

Pozvánka Kina Rimava

Ľadová sezóna
Animovaný/Komédia
- Réžia: Trevor Wall
- Hrajú v slovenskom znení: Milo Král, Miroslav Noga, Renata Rundova, Martin Horňák
- Krajina pôvodu: USA, India
- Rok výroby: 2016
Hlavným hrdinom dobrodružného predstavenia pre celú rodinu je ľadový medveď Norm. Ľadové medvede sú obávané šelmy, majú obrovskú silu, zaplávajú až 100 km bez oddychu a dokážu, pri svojej veľkosti, bežať až rýchlosťou 40 km za hodinu. Lenže Norm na bežné medvedie normy zvysoka kašle, tulene má rád ako kamošov a k šťastiu mu stačí hlavne dostatok zábavy a nula otravných turistov na Arktíde. Teraz sa však bláznivý projektant rozhodne postaviť luxusný obchodný dom a výletné apartmány priamo na jeho ľadovom dvore.
Norm musí začať jednať na vlastnú labu. S troma zábavnými parťákmi, nezničiteľnými lumíkmi, vyrazí do New Yorku, kde sa musí pokúsiť šialenému nápadu za každú cenu zabrániť. Odrazu sú aj z nich turisti. Betónová džungľa je totiž niečo celkom iné než stará dobrá Arktída. Norm sa stáva maskotom veľkej spoločnosti, ibaže čoskoro zisťuje, že to nie je len tak. Práve táto korporácia má v rukách budúci osud jeho zasneženého domova. Pre úspech tejto ľadovej výpravy bude treba získať nejakých ľudských spojencov a vo svetlách veľkomesta rozbehnúť konečne poriadnu show. Našťastie aj na nešťastie sú s ním jeho traja kamaráti - lumíky. Čo sa nepokazí samo, to si môžu pokojne pokaziť sami
Vo štvrtok 2.6.2016 o 16:30 hod.
Vstupné: dospelí: 2,-€/deti: 1,-€

02-06-2016_ladova_sezona.jpg

Pozvánka Kina Rimava na rozprávkový maratón

Kino Rimava v Hnúšti vás pozýva na premietanie najlepších rozprávok z medzinárodného festivalu animácie, medzi ktorými môžete uvidieť animované rozprávkové príbehy, ktoré sa za ostatný rok urodili po celom svete. V rámci tohto rozprávkového maratónu sa môžete tešiť na čarokrásne príbehy z Ruska, Dánska, Holandska, Fínska, Rakúska aj Českej Republiky.
Na tento rozprávkový maratón o dĺžke jednej hodiny sa môžete tešiť už v utorok 1. augusta o 17:00 hod.v priestoroch Kina Rimava.
Vstupné na toto podujatie je 2 eurá. Tešíme sa na vás a prajeme vám pohodové leto.

anca_fest.jpg

Premietanie v letnom kine v Hnúšti

Kino Rimava vás srdečne pozýva na premietanie vynikajúcich filmov pod holým nebom, v amfiteátri v Hnúšti.
Premietame 11.augusta sci/fi film Logan: Wolverine. Ocitáme sa v blízkej budúcnosti, v útočisku na mexickej hranici, kde sa životom opotrebovaný Logan stará o chorého Profesora X. Jeho plány na život v ústraní však rýchlo padnú, keď mu cestu skríži mladá mutantka s veľmi nebezpečnými prenasledovateľmi v pätách.
18.augusta vám ponúkame českú komédiu Bezva ženská na krku o ženskej odvahe nájsť samu seba. Je to príbeh o hrdosti, odhodlaní a problémoch, s ktorými sa aj tá najperfektnejšia ženská môže stretnúť na ceste za samostatnosťou a láskou. Film od Jiřího Vejdělka a Tomáša Hoffmana, tvorcov komédií Ženy v pokušení a Muži v nádeji.
V hlavných úlohách sa predstavia Petra Hřebíčková, Ondřej Vetchý, Miroslav Táborský a Jiří Langmajer.

25.august bude venovaný krimi trileru Rýchlo a zbesilo 8. V ôsmej časti série Rýchlo a zbesilo sa budú diať veľmi nečakané veci… Proti „rodine“ bude stáť nielen veľmi schopná a nebezpečná hackerka, ale celkom prekvapivo aj jeden z jej členov.
V sobotu 2.septembra sa deti rozlúčia s letnými prázdninami vynikajúcou českou, letnou rodinnou komédiou Špunti na vode. Rodičia bratov Igora (Jiří Langmajer) a Davida (Hynek Čermák) chystajú zlatú svadbu. Z Kanady prilieta ich bratranec Ondra (Pavel Liška), povahou tak trochu dobrodruh. Bratov napadne, že najlepšie by bolo vyraziť za rodičmi na kanoe po rieke iba v trojici, tak, ako za starých čias. Ibaže od vtedy sa čo-to zmenilo. Napríklad, že Igor a Dávid sú ženatí a majú deti...
Uvítacia večera pre Ondra, ktorý prichádza so svojou mladou priateľkou Zlaticou, sa nezadržateľne mení na katastrofu. Zlatica, ktorá túži po dieťati, sa dozvedá, že Ondro má dcéru, o ktorej sa jej nezmienil. Igor svojej žene Nele (Tatiana Vilhelmová) a ich dvojčatám sľúbi výmenou za pánsku jazdu rodinnú dovolenku, na ktorú nemôže odísť kvôli práci. Davidova manželka Alica (Anna Polívková) si síce nemôže vynachváliť manželovu starostlivosť o ich štyri deti, ale inak je jej svojrázny muž v domácnosti úplne nepoužiteľný. A tak, keď slávnostné prestieranie mizne pod nánosom sadzí z komína, ktorý Dávid opäť zabudol opraviť, všetkým ženám dôjde trpezlivosť. Zanechávajú svojich mužov napospas malým ratolestiam a vyrážajú na bicykloch na dámsku jazdu.
Oteckovia sa ale nevzdávajú, a rozhodnú sa pre plavbu v kanoe so všetkými deťmi. A tak sa desaťčlenná expedícia vydáva na dvojdennú plavbu v ústrety dobrodružstvám a humorným zážitkom...
Tešíme sa na vás v letnom kine 11.,18. a 25.augusta a 2.septembra vždy o 21:00 hod.
Vstupné: 2,-€

amfik_20171.jpg

Letné kino pozýva na romantickú drámu BROOKLYN

Po akčnom filme vás LETNÉ KINO v Hnúšti pozýva na romantickú drámu BROOKLYN, ktorú premietame v piatok 15. júla o 21:15 hod. v amfiteátri.
V prípade nepriaznivého počasia sa premietanie presúva do kinosály Domu kultúry. Vstupné: 2 €.
-------------------------
Keď sa mladé dievča z úplného zapadákova presťahuje do jedného z najväčších miest na svete, čaká na ňu celkom silný šok. A presne to sa v päťdesiatych rokoch minulého storočia prihodilo Eilis (Saoirse Ronan), ktorú k takému dobrodružstvu prinúti staršia sestra, ktorá si pre ňu želá o niečo lepšiu budúcnosť, než akou by bolo ďalšie živorenie v Írsku. Eilis vyráža cez oceán na cestu z malého írskeho mestečka Enniscorthy do newyorskej štvrti Brooklyn. Vydáva sa tak na cestu do neznáma, do prostredia, ktoré s ňou spočiatku nemá nič spoločné a do života, ktorý si sama nezvolila. Ocitá sa v cudzom svete, pripadá si ako vo vyhnanstve a podlieha javu túžby po doterajšom živote v rodnom Enniscorthy, ale potom, čo sa zoznámi so sympatickým talianskym robotníkom, túžba po domove pomaly mizne. Eilis prichádza životu v rušnom New Yorku na chuť. Potom ale príde udalosť, kvôli ktorej sa musí vrátiť späť do rodného Írska, kde je vtiahnutá späť do svojho predchádzajúceho života a aj tu stretáva novú lásku. Dostáva sa tým medzi dva hlasy vlastného srdca a musí sa rozhodnúť medzi svetom, z ktorého pochádza a svetom, kde si môže splniť svoj sen.
-------------------------
Réžia: John Crowley
Hrajú: Saoirse Ronan, Brid Brennan, Fiona Glascott, Eileen O'Higgins, Peter Campion, Eva Birthistle, Julie Walters, Emily Bett Rickards, Domhnall Gleeson, Nora-Jane Noone a ďalší
Krajina pôvodu: Írsko/Veľká Británia/Kanada
Rok výroby: 2015

13533284_1210922592271576_1459079632339825621_n.jpg

Otvárame sezónu letného kina

LETNÉ KINO v Hnúšti po rokoch opäť ožíva.Prvé premietanie sa koná v piatok 17. júna 2016 o 21:00 hod. Máme pre vás pripravenú psychologickú drámu IZBA, ktorá získala viacero ocenení - Oscar, Zlatý Glóbus a BAFTA za najlepšiu herečku v hlavnej úlohe + cenu divákov Toronto IFF za najlepší film.
Ukážku k filmu si môžete pozrieť na: https://www.youtube.com/watch?v=Opi-WXJyVSw
Malý Jack spolu s mamou vyrastá uväznený v izbe. Odvážna matka ho vychováva tak, aby si neuvedomoval, že nie je slobodný. Lenže ako sa bude cítiť človiečik, ktorý sa narodil v neslobode a slobodu nikdy nepoznal, keď sa im podarí ujsť? Autorka bestselleru Emmy Donoghue sama napísala pre režiséra Lennyho Abrahamsona podľa svojej knižky scenár.

Čítajte viac: http://kultura.sme.sk/c/20066356/film-izba-je-psychologicka-drama-z-ktor...

Vstupné: 2 €.
V prípade nepriaznivého počasia sa premietanie presúva do kinosály Domu kultúry.

17-06-2016_izba.jpg

Pozvánka Kina RIMAVA

Kino Rimava Vás pozýva na film Rezistencia 27.10.2015 o 18:00 hod., ktorý je pokračovaním série Divergencia od režiséra Roberta Schwentka.

Akčný / Romantický / Sci-Fi, USA, 2015
Predloha: Veronica Roth (kniha)
Scenár: Brian Duffield, Akiva Goldsman, Mark Bomback
Kamera: Florian Ballhaus
Hudba: Joseph Trapanese
Hrajú: Shailene Woodley, Theo James, Kate Winslet, Ansel Elgort, Miles Teller, Jai Courtney, Zoë Kravitz, Naomi Watts, Maggie Q

Z Tris a Štvorky sa behom chvíle stali štvanci podobní lovnej zveri. Nikde nie je kľud a bezpečne. Vodkyňa sekcie Sčítaných, ktorá ich s pomocou ozbrojenej sekcie Neohrozených neúnavne prenasleduje, je odhodlaná dostať ich za každú cenu. Súčasne necháva pochytať ďalších divergentných ľudí, ktorí do stanoveného spoločenského systému nezapadajú. Vystavuje ich krutým trestom, aby odhalila vhodnú osobu, ktorá jej pomôže rozlúštiť dávne tajomstvo. Tris a Štvorka - zisťujúc, že majú viac spojencov, ako sa zdalo - sa rozhodnú, že prestanú utekať a pokúsia sa o prekvapivý protiútok. Je to práve Tris, ktorá sa stane kľúčom k tajomstvu, na ktorom stoja základy sveta, v ktorom žijú. Tajomstvo minulosti i budúcnosti.
Vstupné: 2 EUR

27-10-2015_rezistencia.jpg

Pozvánka Kina RIMAVA

Kino Rimava Vás srdečne pozýva na akčný, dobrodružný, sci-fi film JURSKÝ SVET - 05.11.2015 o 18:00 hod.
Réžia: Colin Trevorrow
Hrajú: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Vincent D´Onforio, Omar Sy
Krajina pôvodu: USA
Rok výroby: 2015
Vstup: 2€
Pred dvadsiatimi dvoma rokmi tragicky skončil sen excentrického milionára Johna Hammonda, ktorý chcel na odľahlom ostrove z dinosaurej DNA vytvoriť Jurský park so živými exponátmi. Od tej doby sa toho veľa zmenilo, park ide na plné obrátky, ročne ním prejdú milióny nadšených návštevníkov, ktorí sledujú v akcii desiatky ,,vyhynutých“ živočíchov. Lenže vedenie parku neustále hľadá nové spôsoby, ako túto jedinečnú atrakciu ešte viac zatraktívniť. A v tú chvíľu prichádzajú komplikácie.
Vedecké experimenty s novými druhmi veľmi podporuje manažérka parku Claire Dearing (Bryce Dallas Howard), ktorá v zvieratách vidí predovšetkým čísla. Na rozdiel od nich biológ Owen Grady (Chris Pratt zo Strážcov Galaxie) vidí hlavne nebezpečie, zvlášť vo tvoroch, ktoré nestvorila príroda, ale laboratórium. Udalosti mu dajú za pravdu, keď sa jeden z takýchto maznáčikov doslova utrhne z reťaze a začne si pochutnávať na zamestnancoch a aj na návštevníkov parku, medzi ktorými sú aj synovci Claire, ktorí za tetou prišli na prázdniny. Teraz už nejde o vyššie tržby ani o udržanie prestíže. Cieľom je prežiť.

05-11-2015_jursky_svet.jpg

Pozvánka Kina RIMAVA

Kino Rimava Vás srdečne pozýva v piatok 4.12.2015 o 18:00 hod.na životopisnú drámu DÁMA V ZLATOM.
Réžia: Simon Curtis
Hrajú: Helen Mirren, Ryan Reynolds
Krajina pôvodu: USA
Rok výroby: 2015
Film rozpráva pozoruhodný skutočný príbeh ženy, ktorá sa rozhodla dosiahnuť spravodlivosť a za každú cenu bojovať o dedičstvo, ktoré jej rodine právom patrilo. Šesťdesiat rokov potom, čo bola nútená utiecť počas druhej svetovej vojny z milovanej Viedne, sa Maria Altmannová (Helen Mirren) rozhodne získať späť rodinný majetok zhabaný nacistami. Patria k nemu aj umelecké diela nevyčísliteľnej hodnoty, medzi inými aj slávny Portrét Adele Bloch-Bauerovej I od Gustava Klimta, ktorý sa stal národným pokladom. Za svojho právneho zástupcu si vyberie nie veľmi skúseného, ale o to odvážnejšieho mladého muža Randyho Schönberga (Ryan Reynolds). Spolu sa pustia do zdĺhavého a náročného súdneho sporu s rakúskou vládou a Najvyšším súdom USA, ktorý sa napokon stane jedným z najznámejších reštitučných sporov v histórii.

Vstupné: 2,- €

04-12-2015_dama_v_zlatom.jpg

Pozvánka Kina RIMAVA

Predpredaj vstupeniek na rozprávku Mimoni sa práve začal!
Od dnes (1.12.) si môžete v kanceláriách MsKS zakúpiť lístok do kina na animovanú komédiu Mimoni, ktorú budeme premietať v nedeľu 13.12.2015 o 15.00 hod.
Cena: 2€
Okrem skvelej zábavy Vás čaká losovanie tomboly o krásne ceny s motívom Mimoňov.

Animovaný/Komédia
Réžia: Kyle Balada, Pierre Coffin
Hrajú (v pôvodnom znení): Sandra Bullock, JonHamm, Michael Keaton, AllisonJanney, KatyMixon, SteveCoogan a ďalší
Hrajú (v slovenskom znení): Lucia Hurajová, PřemyslBoublík, Peter Rúfus, Zdena Studenková, Stano Král, Vanda Ružičková a ďalší
Krajina pôvodu: USA
Rok výroby: 2015

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo vlastne tí žltí a neskutočne roztomilí Mimoni dobrovoľne slúžili Gruovi, zloduchovi s veľkým Z? Odpoveď prináša animovaná komédia Mimoni, ktorá z nich konečne a predovšetkým úplne zaslúžene robí hlavné postavy ich filmu.
Odpoveď na vyššie uvedenú otázku nájdete hneď v úvode, ktorý mapuje historický vývoj Mimoňov. Predstavte si, že títo dobráci od kosti vidia najväčší zmysel v tom, že slúžia najväčšiemu darebákovi široko ďaleko. Kedykoľvek o svojho pána prišli, častokrát aj vlastnou zásluhou, hneď si hľadali nového. A takto to išlo storočia, od TyranosauraRexa, cez Drakula a cisára Napoleona až do okamihu, kedy žiadneho nového nadriadenéhonemohli nájsť a upadli do hlbokej depresie. Tú zvýraznila aj skutočnosť, že v tom období žili v zemi večného snehu a ľadu.
Našťastie sa našli traja hrdinovia - hrdý Kevin, hladný Stuart a mierne vystresovaný Bob. Tí vyrazili do sveta, aby všetkým svojim mimoňským kamarátom vrátili zmysel života. Šťastena ich zaviedla až do Ameriky na floridský festival zločincov všetkých druhov, ktorého sa mala zúčastniť aj absolútna kráľovná svetového zločinu ScarlettZbesilá. „Tá a žiadna iná!“ povedali si Kevin, Stuart a Bob a okamžite zahoreli túžbou začať pre Scarlett pracovať. Sympatie rozhodne neboli obojstranné, ale aj napriek tomu sa Scarlett rozhodla vyskúšať ich schopnosti. Čo tak ukradnúť britské korunovačné klenoty? A tak sa Kevin, Stuart a Bob vydávajú do Anglicka, pričom netušia, že v najbližších dňoch nie je v stávke len to, čo bude Alžbeta nosiť na hlave, ale takisto samotná existencia ich živočíšneho druhu.

13-12-2015_mimoni.jpg

Pozvánka Kina RIMAVA

V nedeľu 13.12.2015 o 15:00 hod. obsadia najväčšiu obrazovku v meste MIMONI z animovanej komédie, na ktorú vás srdečne pozývame. A na záver vás čaká žrebovanie o skvelé darčeky - ako inak - s Mimoňmi :)
Vstupné: 2,- €.
Ak si chcete zabezpečiť najlepšie miesto, kúpte si vstupenky v predpredaji v kanceláriách MsKS už dnes.

Réžia: Kyle Balada, Pierre Coffin
Hrajú (v slovenskom znení): Lucia Hurajová, Přemysl Boublík, Peter Rúfus, Zdena Studenková, Stano Král, Vanda Ružičková a ďalší
Krajina pôvodu: USA
Rok výroby: 2015
Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo vlastne tí žltí a neskutočne roztomilí Mimoni dobrovoľne slúžili Gruovi, zloduchovi s veľkým Z? Odpoveď prináša animovaná komédia Mimoni, ktorá z nich konečne a predovšetkým úplne zaslúžene robí hlavné postavy ich filmu.
Odpoveď na vyššie uvedenú otázku nájdete hneď v úvode, ktorý mapuje historický vývoj Mimoňov. Predstavte si, že títo dobráci od kosti vidia najväčší zmysel v tom, že slúžia najväčšiemu darebákovi široko ďaleko. Kedykoľvek o svojho pána prišli, častokrát aj vlastnou zásluhou, hneď si hľadali nového. A takto to išlo storočia, od Tyranosaura Rexa, cez Drakula a cisára Napoleona až do okamihu, kedy žiadneho nového nadriadenéhonemohli nájsť a upadli do hlbokej depresie. Tú zvýraznila aj skutočnosť, že v tom období žili v zemi večného snehu a ľadu.
Našťastie sa našli traja hrdinovia - hrdý Kevin, hladný Stuart a mierne vystresovaný Bob. Tí vyrazili do sveta, aby všetkým svojim mimoňským kamarátom vrátili zmysel života. Šťastena ich zaviedla až do Ameriky na floridský festival zločincov všetkých druhov, ktorého sa mala zúčastniť aj absolútna kráľovná svetového zločinu Scarlett Zbesilá. „Tá a žiadna iná!“ povedali si Kevin, Stuart a Bob a okamžite zahoreli túžbou začať pre Scarlett pracovať. Sympatie rozhodne neboli obojstranné, ale aj napriek tomu sa Scarlett rozhodla vyskúšať ich schopnosti. Čo tak ukradnúť britské korunovačné klenoty? A tak sa Kevin, Stuart a Bob vydávajú do Anglicka, pričom netušia, že v najbližších dňoch nie je v stávke len to, čo bude Alžbeta nosiť na hlave, ale takisto samotná existencia ich živočíšneho druhu.

13-12-2015_mimoni.jpg

Pozvánka Kina RIMAVA

Premietanie v novom roku začíname rozprávkovým dobrodružstvom Malého Pána s nádherným výtvarným spracovaním na motívy úspešnej detskej knihy „Veľká cesta Malého Pána“ .
Vidíme sa v nedeľu 24.01.2016 o 15:00 hod. v Kine Rimava v Hnúšti.
Vstupné: 2,- €
Réžia: Radek Beran
Hrajú (v slovenskom znení): Robo Roth, Táňa Pauhofová, Dano Dangl, Roman Luknár, Juraj Kemka, Marián Geišberg, Marián Čekovský, Zuzana Kronerová
Krajina pôvodu: Česká republika, Slovenská republika
Rok výroby: 2015
Malý Pán je sympatický chlapík, ktorý si spokojne nažíva v dutine malého vŕšku. Jednej noci sa mu však sníva prečudesný sen. Keď sa zobudí, nedokáže sa zbaviť pocitu, že mu niečo chýba. Čo to je, netuší. Vydá sa preto na dlhú cestu plnú dobrodružstva, na ktorej stretne všelijaké rozprávkové bytosti a vďaka ich pomoci sa mu možno podarí nájsť to, čo mu tak chýba... Aj vy ste zvedaví, čo to je?

maly_pan_24-01-2016.jpg

Pozvánka Kina RIMAVA

Jednu z najtragickejších expedícií na Mount Everest popisuje americko-britská snímka Everest, ktorú podľa skutočných udalostí nakrútil islandský režisér Baltasar Kormákur.
Film EVEREST bol otvárací film tohtoročného festivalu v Benátkach a my vám ho ponúkame aj v našom Kine Rimava.
Dobrodružný / Dráma / Thriller
Veľká Británia / USA / Island, 2015, 121 min
Réžia: Baltasar Kormákur
Scenár: William Nicholson, Simon Beaufoy
Kamera: Salvatore Totino
Hudba: Dario Marianelli
Hrajú: Jason Clarke, Jake Gyllenhaal, Josh Brolin, John Hawkes, Sam Worthington, Robin Wright, Michael Kelly, Keira Knightley, Emily Watson, Thomas M. Wright, Martin Henderson,a.i.

V Kine Rimava v piatok 5.februára o 18:00 hod.
Vstupné: 2,-€

Žáner vysokohorského dobrodružného filmu celkom nepripúšťa formálnu či obsahovú renesanciu.
Obľúbené heroické dobrodružstvá podľa skutočnej udalosti v posledných rokoch takmer nahradili najmä samotárske horské "road-movie" o jednotlivcovi unikajúcom z civilizácie, ktoré opisujú akúsi existenciálnu púť za materiálnym vytriezvením, sebapoznaním a ľudským precitnutím (Útek do divočiny, Divočina, 127 hodín, Proti prírode).
Návrat k prapôvodu, podstate v extrémnych vonkajších podmienkach v nich definuje filozofickú cestu k sebe samému, samej.

Samozrejme v atraktívnom vizuálnom formáte a s ústrednou hereckou hviezdou.

05-02-2016_everest.jpg

Pozvánka Kina RIMAVA

Kino Rimava Vás srdečne pozýva na český thriller Gangster Ka dňa 25.02.2016 o 18:00 hod.
Vstupné: 2,-€

Réžia: Jan Pachl
Hrajú: Hynek Čermák, Alexej Pyško, Jaromír Hanzlík, Miroslav Etzler, Vlastina Svátková a ďalší
Krajina pôvodu: Česká republika
Rok výroby: 2015
Radim Kraviec alias Káčko sa vyznačuje inteligenciou a talentom pre dokonalý podvod. Kde iní siahajú po zbrani, on využíva klamstvo a armády právnikov i obrovský kapitál. Žmurknutím oka okráda štát o miliardy korún. Je si ale dobre vedomý hranice, ktorú nemôže prekročiť. Tou hranicou je fyzická eliminácia kohokoľvek zo svojho okolia.
Vďaka kontaktom na politickej scéne chystá Kraviec majstrovské dielo - ovládnutie ČERPA, spoločnosti kontrolujúcej všetky zásoby pohonných hmôt v republike. Keď to vyjde, bude to „obchod“ storočia. Káčka nečakane zradí jeho pravá ruka, Albánec Dardan Cirkel, ktorý spolupracuje s hospodárskou kriminálkou. Nemožné sa stáva skutočnosťou. Nepolapiteľný tunelár Káčko končí vo väzbe, štátu sú zachránené miliardy korún. Zatiaľ...
Ostrieľaný Kraviec sa vďaka šikovným právnickým kľučkám dostáva veľmi rýchlo na slobodu. Jeho opatrnosť a chladne kalkulujúca myseľ nenávratne mizne. Rozbieha neľútostnú mašinériu pomsty. Káčko prekračuje pomyselnú hranicu od finančného zločinca k neľútostnému mäsiarovi. Film Gangster Ka skúma mechanizmus organizovaného zločinu, vnáša svetlo do šesť miliardového tunelu a snaží sa objektívne ukázať zrod skutočného gangstra.

25-02-2016_gangster_ka.jpg

Pozvánka Kina Rimava

Kino Rimava pozýva všetky deti aj dospelých na príjemné ukončenie letných prázdnin so skvostným megapríbehom Malého princa v nedeľu 4.septembra 2016 o 15:00 hod. do Kina Rimava v Hnúšti.
Špeciálna cena pre školákov 1,-€, dospelí: 2,-€
Malé dievča prichádza so svojou mamou na prestížnu školu, kde prebiehajú prijímacie pohovory. Má všetky predpoklady stať sa budúcou študentkou a hoci ju delí iba jedna otázka... predsa sa život zmení a sťahujú sa do novej štvrte, kde počas prázdnin mama naordinuje starostlivo pripravený plán, kde je všetko určené do poslednej minúty: od ranného budíka cez špičkovú prípravu po večerné zaspávanie. Single mama to nemyslí s dcérou zle, a prázdniny by mohla tráviť inak. Keď dievča nájde vo vedľajšej barabizni starého pilota, začne spoznávať jeho dobrodružstvá. Figuruje v nich malý princ, zvláštne planéty, asteroidy, klobúky, hady, ruže i túžba nikdy nedospieť. Fascinované dievča postupne hltá starcove zážitky a vzďaluje sa štúdiu, no zároveň prežíva najdôležitejšie prázdniny svojho života...
Animovaný / Fantasy
Francia, 2015, 106 min

Réžia: Mark Osborne
Predloha: Antoine de Saint-Exupéry (kniha)
Scenár: Irena Brignull, Bob Persichetti
Kamera: Kris Kapp
Hudba: Richard Harvey, Hans Zimmer
Hrajú: James Franco, Rachel McAdams, Marion Cotillard, Jeff Bridges, Mackenzie Foy, Paul Giamatti, Benicio Del Toro, Albert Brooks, Bud Cort, Florence Foresti

plagat-maly-princ.jpg

Pozvánka Kina Rimava

Nenechajte si ujsť akčný film HARDCORE HENRY, ktorý je ako prvý film na svete natočený od úplného začiatku až do konca z pohľadu prvej osoby - presne ako počítačové hry, ktoré sú hlavnou inšpiráciou. Príďte v stredu 14.09.2016 o 18:00 hod. do Kina Rimava v Hnúšti a pozrite si všetko z pohľadu hlavného hrdinu...vlastne nie...hlavným hrdinom budete vy :-)
Vstupné: 2 €
----------------------------

Zobudil si sa a nič si nepamätáš. Najskôr preto, že ťa práve oživili. Tá krásna žena hovorí, že ťa miluje a že sa voláš Henry. Máš akoby umelé ruky a nohy. Odrazu niekto vtrhol do miestnosti, strieľa na teba a ženu, ktorá ťa miluje, unášajú preč. Mal by si jej pomôcť a dostať ju späť. Ale kto ju uniesol? Mocný vodca s armádou žoldnierov a plánom na ovládnutie sveta. Si v neznámom meste, kde sa ťa ustavične niekto pokúša zabiť. Okrem tohto chlapíka, ktorý je z Británie, volá sa Jimmy a vraj je s tebou. Nie si si tým úplne istý, ale zatiaľ na teba aspoň nestrieľa. Ak celé toto šialenstvo prežiješ a zistíš, čo sa vlastne deje, mohol by si sa dozvedieť, aký je tvoj účel a kto vlastne si. Hor sa do akcie! A ešte niečo… Veľa šťastia, Henry. S najväčšou pravdepodobnosťou ho budeš naozaj potrebovať.
----------------------------
Réžia: Ilja Najšuller
Hrajú: Sharlto Copley, Danila Kozlovskij, Haley Bennet, Andrej Dementěv, Svetlana Ustinova, Tim Roth a ďalší
Krajina pôvodu: USA/Rusko
Rok výroby: 2015

14-09-2016_hardcore_henry.jpg

Pozvánka Kina Rimava

...A JE TO! Na scénu - a to priamo vo filme pre celú rodinu - sa vracia známa dvojica kutilov Pat a Mat :-D
Príďte si do Kina Rimava v Hnúšti vychutnať zábavné situácie, do ktorých sa títo nešikovní majstri dostávajú v snahe vyriešiť rôzne problémy, ktoré sa nezaobídu bez ďalších komplikácií.
Vidíme sa v nedeľu 25. septembra 2016 o 15:00 hod. Vstupné: 2 €

-------------------------
Známa dvojica v roku 2016 oslavuje 40. narodeniny a doteraz sa na striebornom plátne ešte nepredviedla. Pre domácich majstrov ich kalibru to ale samozrejme nemôže byť problém. Obzvlášť, keď majú na povale krabice plné filmov a pod schodmi premietačku, na ktorej svojim fanúšikom radi odpremietajú svoje príhody. Neboli by to ale oni, ak by sa nestretli s celou radou nástrah. A tak sa tentoraz stretnú so zákerným kaktusom, suchým stromom alebo sa rozhodnú zveľadiť svoj príbytok originálnymi úpravami. Ako sa im to podarí?
-------------------------
Réžia: Marek Beneš
Hudba: Peter Skoumal
Krajina pôvodu: Česko
Rok výroby: 2016

25-09-2016_pat_a_mat_vo_filme.jpg

Pozvánka Kina Rimava

Kino Rimava vás pozýva na najbližšie premietanie vo štvrtok 13.10.2016 na thriller SOMNIA: ZLO NIKDY NESPÍ o adoptovanom chlapcovi, ktorého sny sa stávajú skutočnosťou, keď spí. Premietanie začína o 18:00 hod. Vstupné: 2 €

-------------------------------
Potom, čo Jessie a Mark stratia svojho syna, adoptujú si 8-ročného chlapčeka Codyho. Cody je nesmierne citlivý a dobrý, má však jedno veľké tajomstvo - bojí sa zaspávania. Jessie s Markom spočiatku predpokladajú, že jeho averzia k spánku je trauma z jeho predchádzajúcich nestabilných domovov a nešťastných rodín, ktorými prešiel. Čoskoro ale zistia niečo úplne iné: Codyho sny sa stávajú skutočnými, keď spí. Jeho snívanie môže byť plné prenádherných farieb či pre rodičov neuveriteľných zázrakov, ako je chvíľkové zjavenie ich mŕtveho synčeka. Codyho nočné mory sú naopak až príliš reálne a všetci traja sa pomaly dostávajú na pokraj šialenstva. Ak sa chcú zachrániť, musia sa Jessie s Markom vydať na nebezpečné pátranie a nájsť pravdu o Codyho nočných morách...
-------------------------------
Réžia: Mike Flanagan
Hrajú: Kate Bosworth, Annabeth Gish, Thomas Jane, Jacob Tremblay a ďalší
Krajina pôvodu: USA
Rok výroby: 2015

13-10-2016_somnia-zlo_nikdy_nespi.jpg

Pozvánka Kina Rimava

Pozývame Vás na ďalšiu filmovú lahôdku - historickú romantickú drámu KOLÓNIA inšpirovanú skutočnými udalosťami v kolónii Dignidad, kde dochádzalo k mučeniu odporcov generála Pinocheta. Premietame vo štvrtok 27.10.2016 o 18:00 hod. Vstupné: 2 €

-----------------------------------
Lena (Emma Watson) je letuškou, a aj keď je nemeckou občiankou, jej druhým domovom je Chile. V tejto krajine totiž žije aj jej partner Daniel (Daniel Brühl).
Je rok 1973, v čele krajiny stojí ľavicový prezident Salvador Allende a jeho vláda rozdeľuje spoločnosť na jeho podporovateľov a odporcov. Daniel stojí na jeho strane a aktívne sa zúčastňuje politických stretnutí a demonštrácií. Zrazu však dôjde k násilnému prevratu, ktorý vedie generál Pinochet, zavádzajúci v krajine vojenskú diktatúru. Behom zatýkania ľavicových aktivistov dôjde i na Daniela a Lenu, ktorí sa ocitnú na futbalovom štadióne, slúžiacom ako internačný tábor nežiaducich osôb.
Lena je po čase prepustená a Daniel sa stratí nevedno kde. Lenu pátranie po jeho osude zavedie až k bránam záhadnej náboženskej kolónie Dignidad. Tú založil a vedie bývalý nacistický lekár a súčasný evanjelický kazateľ Paul Schäfer (Michael Nyqvist). Lena do kolónie vstúpi ako dobrovoľníčka a je zaradená do ženského oddelenia. Podstupuje tu prevýchovu otrockou prácou. Po čase sa jej podarí Daniela v kolónii nájsť a kontaktovať. To je však len čiastočný úspech. Ak chcú mať nejakú budúcnosť, musia sa dostať najskôr z prísne stráženého komplexu a následne aj z krajiny.
-----------------------------------
Réžia: Florian Gallenberger
Hrajú: Emma Watson, Daniel Brühl, Michael Nyqvist, Richenda Carey, Vicky Krieps, Jeanne Werner a ďalší
Krajina pôvodu: Nemecko, Luxembursko, Francúzsko
Rok výroby: 2015

27-10-2016_kolonia.jpg

Pozvánka Kina Rimava

Toto bude šupa! ...tvrdia známi hrdinovia animovanej komédie DOBA ĽADOVÁ: MAMUTÍ TRESK, ktorú premietame v Kine Rimava v Hnúšti v nedeľu 11.12.2016 o 15:00 hod., kedy sa môžete o tom sami presvedčiť.
Vstupné: 2 €

----------------------------------------------------
Ak je možné niektoré obdobie v dejinách našej planéty označiť za zaujímavé časy nabité katastrofickými udalosťami, za časy, ktoré poriadne preverili silu charakteru a schopnosť prežiť, tak je to doba ľadová. Je jedno aká. Či prvá, druhá alebo piata. A práve v piatom pokračovaní jednej z najpopulárnejších animovaných filmových sérií opäť stretávame všetkých starých známych hrdinov a pár úplne nových. Prichádza ľadová udalosť roka a s ňou mamuty Manny, Ellie, niečo ako leňochod menom Sid, tiger Diego alebo vačice Crash a Eddie.
Nezabudli sme na niekoho? Samozrejme - na toho najdôležitejšieho, veveričiaka Scrata. Ten, ako je jeho nedobrým zvykom, v snahe uloviť konečne večne unikajúci žaluď spôsobí nehodu, z ktorej vznikne úplná katastrofa. Začne to tým, že vytrvalého Scrata naháňačka za žaluďom katapultuje do vesmíru. A tam, vďaka svojej povestnej nešikovnosti a nekončiacej smoly náhodne spustí sériu kozmických katastrof. To vedie k zásadnému ohrozeniu našej planéty, na ktorú zrazu mieri asteroid ako hrom a ohrozuje ľadový svet aj s jeho obyvateľmi.
A pretože sa naša partia skladá zo samých nefalšovaných a neohrozených hrdinov, nečaká na svoje vyhubenie, ale vydáva sa na záchrannú výpravu do tajomnej Geotopie. Síce im tam občas bude tuhnúť krv v žilách, ale to predovšetkým zimou, inak to bude hlavne sranda. A či sa Scrat konečne stretne so žaluďom? Kto vie…
----------------------------------------------------
Réžia: Michael Thurmeier, Galen Tan Chu
Hrajú (v slovenskom znení): Richard Stanke, Jozef Švoňavský, Miloslav Kráľ, Elena Podzámska, Bianka Bucková, Viktor Horján, Tibor Frlajs, Gabriela Dzuríková, Marek Suchitra, Kristína Turjanová a ďalší
Krajina pôvodu: USA
Rok výroby: 2016

11-12-2016_doba_ladova.jpg

Pozvánka Kina Rimava

Pozývame malých aj veľkých na animovanú rodinnú komédiu BOCIANY, ktorú premietame v Kine Rimava v Hnúšti v nedeľu 26. marca 2017 o 15:00 hod. Vstupné: 2 €
----------------------------
Bociany nosia deti...alebo aspoň nosievali. Teraz nosia balíčky pre celosvetového internetového giganta. Najlepší doručovateľ spoločnosti, bocian Junior, má byť onedlho povýšený, keď náhodne aktivuje stroj na výrobu detí a bez akejkoľvek autorizácie vyrobí rozkošné dievčatko. Junior a jeho kamarát Tulip, jediný človek na Bocianej hore, v zúfalej snahe doručiť zásielku skôr, ako sa to dozvie šéf, sa pretekajú s časom, aby doručili svoje prvé dieťa - na divokej a objavnej ceste, ktorá by mohla pomôcť k úplnosti nejednej rodiny a vrátiť bocianom na celom svete ich pôvodné poslanie.
----------------------------
Réžia: Nicholas Stoller, Doug Sweetland
Hrajú: Andy Samberg, Jennifer Aniston, Kelsey Grammer, Ty Burrell, Jordan Peele, Danny Trejo a ďalší
Krajina pôvodu: USA
Rok výroby: 2016

Pozvánka Kina Rimava

Dlhoočakávaný film Mela Gibsona s vynikajúcim hodnotením môžete vidieťaj v Kine Rimava.
Hacksaw Ridge: Zrodenie hrdinu
Životopisný/Vojnový/Historický/Dráma
Réžia: Mel Gibson
Hrajú: Andrew Garfield, Vince Vaughn, Sam Worthington, Luke Bracey, Teresa Palmer, Hugo Weaving, Rachel Griffiths, Milo Gibson a ďalší
Krajina pôvodu: USA/Austrália
Rok výroby: 2016
Krátko po tom, čo Japonci 7. decembra 1941 zaútočili na Pearl Harbor, prihlásil sa vtedy 23-ročný Američan Desmod Doss, tak ako mnoho iných mladíkov, do služby vlasti. Z hĺbky svojho presvedčenia však odmietal nosiť akúkoľvek zbraň a zabíjať. Stal sa zdravotníkom 307. pešieho pluku 77. pešej divízie. Skutočnosť, že Doss odmietal zbraň, sa nestretávala s pochopením u jeho spolubojovníkov. Len blázon by chcel, aby mu v boji kryl chrbát chlapík, vyzbrojený iba odhodlaním a lekárničkou. Často musel čeliť nevraživosti a útokom ostatných vojakov. Napriek tomu, ako jediný americký vojak v 2. svetovej vojne, bojoval v prvej línii neozbrojený. V marci 1945 vypukla krvavá bitka o Okinawu. Dossova rota mala za úlohu dobyť 120 metrov vysoký útes. Keď vojaci vyšplhali s pomocou lán na vrchol, dostali sa do ťažkej delostreleckej, mínometné a guľometné paľby. Vojak Doss sa odmietol ukryť a zostal uprostred krvavého pekla. Znášal jedného zraneného po druhom z útesu do bezpečia. Počas vyčerpávajúcich 12 hodín za stáleho ostreľovania zachránil životy 75 mužov...

06-04-2017_zrodenie_hrdinu.jpg

Pozvánka Kina Rimava

Kino Rimava pozýva vo štvrtok 11.05.2017 o 18:00 hod. / 12+ €| na romantickú drámu:
Collateral Beauty.

Réžia: David Frankel
Hrajú: Will Smith, Keira Knightley, Kate Winslet, Edward Norton, Naomi Harris, Hellen Mirren, Michael Peña a ďalší
Krajina pôvodu: USA
Rok výroby: 2016
Všetkých nás niečo spája...láska, čas, smrť. Tieto tri veci spájajú všetky ľudské bytosti na Zemi. Túžime po láske, chceme viac času a bojíme sa smrti. Howard (Will Smith) je skvelý, kreatívny a charizmatický muž. Kedysi miloval život, teraz ho nenávidí. Zažije rodinnú tragédiu a stiahne sa do ústrania. Jeho kamaráti zostavia drastický plán, ako ho z ťažkej situácie dostať skôr, než stratí úplne všetko. Dotlačia ho do krajnosti, donútia ho čeliť pravde prekvapivými a hlboko ľudským spôsobom. Film nakrútil oscarový režisér David Frankel, známy aj z našich kín (Diabol nosí Pradu, Marley a ja, Životná šanca). Odhaľuje, ako i tá najväčšia strata môže priniesť krásne momenty a ako sa láska a smrť v živote prepletajú...

11-05-2017_collateral_beauty.jpg

Pozvánka Kina Rimava

Kino Rimava ponúka (nielen) deťom ďalšiu rozprávku, a to nie obyčajnú, ale muzikálovú. V nedeľu 28. mája 2017 o 15:00 hod. premietame animovaný muzikál SPIEVAJ.
Vstupné: 2 €
-------------------
Podnikavý chlapík Buster Moon má poslednú šancu zachrániť divadlo, ktoré zdedil po svojom otcovi. Všetko staví na jednu kartu - na veľkolepú talentovú spevácku súťaž, akú svet ešte nevidel. A rovnako ako je pestré zloženie zvieracích súťažiacich, je pestrý aj ich repertoár, ktorý sa rozpína od Franka Sinatru až po Lady Gaga. Busterova talentová show by nebola možno tak veľkolepá, keby sa jeho verná sekretárka slečna Crawlyová (chameleónka s veľmi neposednými očami) nepomýlila vo výške finančnej odmeny pre víťaza na letákoch, ktorými zaplavila mesto. A tak sa v deň súťaže pred Busterovým divadlom vytvorí dlhočizný rad nadšencov, ktorí veria vo svoje víťazstvo. Medzi nimi čakajú aj očividné talenty. Napríklad opičiak Johnny, syn gangstera, ktorý Johnnyho spev neuznáva, pretože banka sa s ním vykradnúť nedá. Rosita je zas tak zamestnaná výchovou svojich malých prasiatok, že si môže spievať maximálne v kuchyni. A hlasovo dokonalá slonica Mína zo seba pred ľuďmi nedokáže vydať ani hlások. Lenže keď máte sen, mali by ste za ním ísť, aj keby ste mali pri svojom snažení na chvíľu padnúť. Ako hovorí Buster Moon: „Na tom, že dopadnete na dno, je najlepšie to, že ďalej už vedie cesta len hore.“
-------------------
Réžia: Garth Jenings
Hrajú (v slovenskom znení): Maroš Kramár, Diana Mórová, Emma Drobná, Kamila Magálová, Štefan Skrúcaný, Roman Pomajbo, Peter Marcin, Richard Stanke, Michal Hudák, Vladimír Kobielsky, Eva Sakálová, Lukáš Frlajs, Patrik Vyskočil a ďalší
Krajina pôvodu: USA
Rok výroby: 2016

28-05-2017_spievaj.jpg

Pozvánka Kina Rimava

Kino Rimava pozýva na slovenský film Všetko alebo nič 22.06.2017 o 18:00 hod. / 12+|na motív poviedky Evity Urbaníkovej.
Komédia/Romantický
Réžia: Marta Ferencová
Predloha: Eva Urbaníková
Hrajú: Táňa Pauhofová, Klára Issová, Michał Żebrowski, Paweł Deląg, Ondřej Sokol, Petr Vaněk, Ľuboš Kostelný, Zuzana Kronerová, Luděk Sobota a ďalší
Krajina pôvodu: Česko/Slovensko/Poľsko
Rok výroby: 2017

Linda a Vanda sú pohodové tridsiatničky, nerozlučné kamarátky a tiež spolumajiteľky malého kníhkupectva v centre mesta. Linda je rozvedená, vzdelaná, praktická, má malú dcéru a pocit zodpovednosti. Ten naopak chýba Vande, slobodnej, veselej a nezávislej kráske, ktorá síce mužov priťahuje ako magnet, ale jej živelnosti žiadny nestačí. A tak hľadá toho pravého. Aktívne. V obchode s nimi pracuje Edo, ktorý tiež túži po láske na veky vekov, ale ako plachý, citlivý a introvertný gay to má ťažké. Životy tejto trojice nakoniec rovnako zamotá niekoľko mužov. Linde charizmatický developer Jakub, ktorý nie je tým, kým sa zdá byť. Vande bývalý profesor z vysokej školy Aladar, ktorého je ochotná vziať si, „lebo ju má rád“. A Edo sa už zase prispôsobuje ďalšiemu priateľovi, Leovi... Nakoniec ale všetko dopadne úplne inak, ako všetci čakali...
Vstupné: 2,-€

22-06-2017_vsetko_alebo_nic.jpg

Pozvánka Kina Rimava

Kino Rimava pozýva všetky deti na fantastickú rozprávku Trollovia v piatok 30.júna o 16:00 hod. Trollovia sú vždy veselí a šťastní škriatkovia, ktorí najviac zo všetkého milujú hudbu, tanec a spev.

Jedinú vážnejšiu starosť na svete im robia Bergeni. Tí si totiž myslia, že môžu byť šťastní jedine vtedy, ak budú mať Trolla v žalúdku. Bohužiaľ už dlhú dobu žiadneho na jedálničku nemali. Trolliemu kráľovi Peppymu sa totiž podarí aj so všetkými jeho poddanými utiecť a založiť vlastnú veselé mestečko Trollíkov, ktoré sa Bergenom, na čele s princom Chroupou, nedarí a nedarí nájsť. A tak je ich kráľovstvo oproti šťastnému a farebnému Trollíkovu naplnené zlobou a zlosťou. Nádej na zmenu Bergenom vysvitne v okamihu, keď sa im podarí skrytý Trollíkov vyčuchať a dokonca aj uniesť takmer všetkých jeho obyvateľov. Z bergenských pazúrov sa totiž podarí uniknúť aj dvom Trollom, princeznej Poppy a Větvíkovi. Ťažko by sme hľadali dvoch odlišnejších Trollov - nekonečne optimistická Poppy všetky problémy rieši piesňou, tancom a objatím, zatiaľ čo Větvík žije v neustálom strachu z Bergenov, netancuje, nespieva a predovšetkým sa s nikým nikdy neobjíma. A práve na týchto dvoch hrdinoch je, aby zachránili unesených Trollov z bergenských pazúrov, čo znamená vyraziť do ich kráľovstva, preniknúť do väzenských kobiek, vyslobodiť ich a uniknúť. A predovšetkým to znamená, že Poppy a Větvík budú musieť spolupracovať. A tak sa táto dvojka vydáva na záchrannú misiu, plnú nečakaných dobrodružstiev a ťažkostí. Našťastie na to nakoniec nebudú úplne sami, stretnú totiž ďalšiu podivuhodnú osôbku, Bridget, ktorá je nielen pomocníčkou v kuchyni, ale aj jedinou Bergenkou, ktorá miluje spev, tanec a princa Chroupa.

Animovaný/Rodinný/Fantasy/Muzikál
- Réžia: Mike Mitchell
- Hrajú: Anna Kendrick, Jason Schwartzman, Gwen Stefani, Justin Timberlake, Zooey Deschnel, Christine Baranski a ďalší
- Krajina pôvodu: USA
- Rok výroby: 2016

Vstupné: 2,-€
Deti, ktoré sa pri vstupe preukážu vysvedčením s čistými jednotkami, majú vstup voľný.
Tešíme sa na Vás!

30-06-2017_trollovia.jpg

Pozvánka Kina Rimava

Ďalším filmom z aprílovej ponuky Kina Rimava v Hnúšti je dráma OTCOVIA A DCÉRY, ktorú premietame vo štvrtok 28.04.2016 o 18:00 hod. Ste srdečne vítaní. Vstupné: 2,-€
Réžia: Gabriele Muccino
Hrajú: Russell Crowe, Amanda Seyfried, Diane Kruger, Aaron Paul, Bruce Greenwood, Jane Fonda, Kylie Rogers a ďalší
Krajina pôvodu: USA/Taliansko
Rok výroby: 2015
Jack Davis (Russell Crowe) sa musí po tragickej smrti svojej manželky sám postarať o ich päťročnú dcérku Katie (Kylie Rogers). Jack je slávny spisovateľ, držiteľ Pulitzerovej ceny, ktorý trpí depresiami a duševnou poruchou. Po smrti ženy zvádza boj nielen sám so sebou, ale s výchovou Katie. O 25 rokov neskôr žije Katie (Amanda Seyfried) so svojim priateľom Cameronom (Aaron Paul) na Manhattane. Ich vzťah sa stretáva s problémami. Amanda bojuje s vnútornými démonmi, ktorí ju prenasledujú od jej problematického detstva. Film Otcovia a dcéry zachytáva vzťah dieťaťa a rodiča, ktorí sa v priebehu rokov odcudzili. Napriek starým krivdám a ranám, ktoré počas života utŕžili, sa snažia znova k sebe nájsť cestu...

28-04-2016_otcovia_a_dcery.jpg

Pozvánka Kina Rimava

Kino Rimava vás srdečne pozýva na westernovú komédiu geniálneho režiséra Quentina Tarantina OSEM HROZNÝCH, ktorý premietame 19. mája 2016 o 18:00 hod. Film získal niekoľko ocenení, medzi nimi Oscara a Zlatý glóbus za úžasnú hudbu z dielne Ennio Morricone.
Vstupné: 2 €
Réžia: Quentin Tarantino
Hudba: Ennio Morricone
Hrajú: Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Walton Goggins, Demian Bichir, Tim Roth, Michael Madsen, Bruce Dern, James Parks a i.
Krajina pôvodu: USA
Rok výroby: 2015
Niekoľko rokov po občianskej vojne sa zasneženými kopcami Wyomingu rúti dostavník. Vezie sa v ňom John Ruth (Kurt Russell), lovec ľudí, známy ako „Kat“ a Daisy Domergueová (Jennifer Jason Leigh). Jeho čaká odmena, vypísaná na jej hlavu, ju súd a povraz. Po ceste stretnú dvoch mužov - majora Marquise Warrena (Samuel L. Jackson), bývalého vojaka, z ktorého sa tiež stal obávaný lovec ľudí a Chrise Mannixe (Walton Goggins), južanského odpadlíka, ktorý o sebe tvrdí, že je novým šerifom v meste, kam majú všetci namierené.
Keď im silná víchrica zabráni pokračovať v ceste, rozhodnú sa hľadať útočisko v drevenici u Minnie, ktorá je obľúbenou zastávkou dostavníkov. Vo dverách ich však nevíta majiteľka, ale niekoľko cudzincov, ktorí sa rozhodne netvária prívetivo. Nad horským priesmykom zúri snehová búrka a osem pocestných začína tušiť, že sa do mesta asi nedostanú...

13095971_1169175919779577_5705948272686229886_n.jpg

Pozvánka letného Kina Rimava

Letné Kino Rimava Vás pozýva na film 13 hodín: Tajní vojaci z Benghází 01.07.2016 o 21:15 hod. Vstupné: 2,-€
Akčný/Dráma/Thriller/Vojnový
Réžia: Michael Bay
Hrajú: John Krasinski, James Badge Dale, Pablo Schreiber, David Denman, Dominic Fumusa, Max Martini, Alexia Barlier, David Costabile, Peyman Moaadi, Matt Letscher a ďalší
Krajina pôvodu: USA
Rok výroby: 2016
Jedenáste výročie útoku na newyorské „dvojičky“ sa teroristická bojová skupina operujúca na severe Afriky rozhodla „osláviť“ útokom na americkú ambasádu v líbyjskom Benghází. Jej zamestnanci síce už vopred tušili, že sa niečo chystá, tajné služby však ich pocit ohrozenia relativizovali. Aj preto sa pracovníci ambasády ocitli tvárou v tvár obrovskej presile, prakticky bez väčšej ochrany, ktorú by si pobyt v tomto regióne inak určite zasluhoval. Nemali by najmenšiu šancu, keby v oblasti nepôsobila skupinka "bezpečnostných analytikov", bývalých elitných mariňákov. Tí hodia za hlavu všetky písané i nepísané postupy, predovšetkým nariadenie, aby do ničoho nezasahovali a rozhodnú sa brániť ambasádu do poslednej kvapky krvi. Časový údaj vo filme (13 hodín) odkazuje na dobu, počas ktorej sa nerovný boj o ambasádu zvádzal.

01-07-2016_tajni_vojaci.jpg

Pozvánka letného Kina Rimava

Už tento piatok 12. augusta 2016 opäť premietame v letnom kine na amfiteátri v Hnúšti. Tentokrát to bude komédia STÁŽISTA. Premietanie začína o 21:00 hod. a v prípade nepriaznivého počasia sa presúva do kinosály Domu kultúry. Vstupné: 2 €
----------------------------
Robert de Niro hrá vo filme Stážista Bena Whittakera, 70-ročného vdovca, ktorý zistí, že na dôchodku to nie je také, ako si vysníval. Chopí sa príležitosti a vráti sa späť do pracovného kolobehu ako stážista online fashion stránky, ktorú vlastní Jules Ostin (Anne Hathaway).
----------------------------
Réžia: Nancy Mayers
Hrajú: Anne Hathaway, Robert De Niro, Nat Wolff, Rene Russo, Anders Holm, Drena De Niro a ďalší
Krajina pôvodu: USA
Rok výroby: 2015

12-08-2016_stazista.jpg

Pozvánka na letné kino

Kino Rimava Vás srdečne pozýva na premietanie filmu Logan: Wolverine pod holým nebom v amfiteátri v Hnúšti v piatok 11.augusta o 21:00 hod.
Akčný/Dráma/Sci-fi
Réžia: James Mangold
Hrajú: Hugh Jackman, Patrick Stewart, Boyd Holbrook, Dafne Keen, Stephen Merchant a ďalší
Krajina pôvodu: USA/Kanada/Austrália
Rok výroby: 2017
Wolverine (Hugh Jackman) sa vracia. Lenže teraz je na tom o niečo horšie. Jeho schopnosť uzdravovania pomaly vyprcháva a elánom tiež zrovna nehýri. Naviac je na všetko skoro sám. Z X-Menov prežíva ešte Charles Xavier známy tiež ako Profesor X (Patrick Stewart), ktorý je ale vážne chorý, stráca pamäť a trpí nebezpečnými záchvatmi ohrozujúcimi jeho okolie. Spoločne sa ukrývajú v opustenej továrni na americko-mexickej hranici. Ich utajenie ale skončí, keď sa objaví Laura (Dafne Keen), dievča, ktorá má prekvapivo rovnaké schopnosti ako Wolverine a v pätách má navyše neľútostného prenasledovateľa, ktorý sa jej snaží zmocniť. Vo chvíli, keď Wolverine a Profesor X prijmú Lauru "do rodiny", stávajú sa štvancami, ktorým ide po krku veľmi brutálny a vytrvalý nepriateľ. Hrdinovia na úteku majú k dispozícii len zvyšky síl starých X-Menov a Laurine schopnosti, ktoré však ona sama ťažko zvláda. A tak prichádza čas, aby Wolverine v sebe našiel zostávajúcu vôľu a silu nielen k boju, ale aj k tomu, aby Laure odovzdal svoje skúsenosti.

11-08-2017_logan.jpg

Snow Film Fest 2016

4 hodiny dobrodružných filmov plných snehu a adrenalínu už 5.novembra 2016 v Kine Rimava Hnúšťa.
Pozývame vás na festival s extrémnymi zimnými športami na SR a ČR s nasledovným programom:
14:00 Privítanie
Sibiřský Traverz (The Great Siberian Traverse)
Dokument mapuje 9 288 km dlouhou lyžařskou výpravu po nejdelší železnici světa – Transsibiřské magistrále. Zvládnout celou trasu z Vladivostoku až do Moskvy může být zdlouhavý a nudný zážitek, pokud si neuděláte pár zastávek. A pokud máte s sebou lyže, nudit se rozhodně nebudete. Tým špičkových lyžařů a filmařů z proslulých Sherpas Cinema se po této slavné trase vypravilo, aby se seznámili s místní komunitou a prozkoumali sibiřský prašan. Čeká nás zastávka v odlehlé divočině na hoře Mamay poblíž Bajkalu, sněhové bouře v horském středisku Sheregesh i návštěva lovecké vesnice, kde si obyvatelé vyrábějí vlastní lyže.
Režie: Sherpas Cinema, délka: 28 min, země: USA
Jazyk: anglický, české titulky

Ledy a přílivy (Shifting Ice – Changing Tides)
V roce 2014 se šestice žen vydala na malé plachetnici z Islandu přes Dánsko až k západnímu pobřeží Grónska. Bez větších zkušeností se postupně seznámily s ovládáním lodě i pobytem na širém moři, kde po několik dní plavby nespatřily žádnou pevninu. V Grónsku pak prozkoumaly nové lyžařské cesty a sesbíraly data pro vědecké analýzy tohoto úžasně divokého kousku světa. Počasí i kvalita sněhu na mnoha místech předčila jejich očekávání. Naproti tomu se v jedné z vytipovaných oblastí nedostávalo sněhu. Tady si všechny uvědomily, jak velký dopad má pro tuto oblast globální oteplování. Kde jindy bývalo moře pokryté ledem a domy skryté pod přívaly sněhu je nyní poprašek a teploty jen mírně pod nulou. Prožijte dobrodružnou cestu po mořské hladině, strmých kopcích a za poznáním klimatických změn naši krásné planety.
Režie: Kt Miller, délka: 30 min, země: USA
Jazyk: anglický, české titulky

Tamara
V roce 2012 Tamara Lunger poprvé spatřila 8 611 metrů vysoký vrchol K2. Pohled na něj byl ohromující v neposlední řadě pro to, že K2 je považována za nejnebezpečnější osmitisícovku. Již více než 80 horolezců zde přišlo o život. Přesto Tamara jako 28-letá zamířila opět do Pákistánu spolu s alpinistou Nikolausem Gruberem, aby čelila největší výzvě své horolezecké kariéry. Film je portrétem ženy, která miluje extrémy a žije pro ně. Film plný bolesti a strachu, ale i odhodlání a štěstí.
Režie: Joachim Hellinger, Christian Schmidt, délka: 17 min, země: Německo
Jazyk: německý, anglický, české titulky

Whiskey Berber
Bratři Švihálkové alias Kejda Ski Team se v zimní sezóně 2014-2015 zaměřili na odhalování skialpového potenciálu marockého Atlasu. S cílem najít co nejzajímavější sjezdové linie v nejvyšších částech Atlasu vyrazili do severní Afriky hned dvakrát. A důraz byl kladen také na dokumentaristickou stránku věci. Výsledkem jejich snažení je film Whiskey Berber, který představí tři hlavní oblasti tohoto horského pásma, Mgoun, Toubkal aTazarhart a tamní skiextrémové linie, zavede nás do rušného Marrakéše a ukáže skromný život Berberů, obyvatelů horských vesnic.
Režie: Ondřej a Jiří Švihálkovi, délka: 34 min, země: České republika
Jazyk: český

prestávka

Bulharské bílé zlato
Skupina českých freeriderů se vydává prozkoumat bulharské pohoří Rila. Shodou okolností se na horské chatě, kde přebývají, konají freeridové závody s milou atmosférou.
Země: Česká republika, délka:32 minut, režie: Kamil Meluzín, jazyk: český

Expedice Švédsko
Jimmy je zkušený dobrodruh, který se narodil a vyrůstal v severním Švédsku. Jako mnoho Švédů během cest za dobrodružstvím procestoval kus světa. Nyní se konečně rozhodl podniknout něco pořádného ve své rodné zemi, aby ukázal přátelům, co Švédsko nabízí. Společně s Linusem a Jasonem se na lyžích vydávají po Švédské královské cestě (Kungsleden), která vede 450 km přes švédské hory. Jason je z Nového Zélandu, má za sebou také mnoho dobrodružných výprav, ale toto bude jeho první zkušenost na lyžích za polárním kruhem. Linus nikdy dříve nic podobného nepodnikal.
Možná dnes není zas tak neobvyklé, že lidé v touze po dobrodružství dávají v sázku svůj život. Důležité je soustředit se na nebezpečí a přijmout rizika. Ale je to skutečně to, o čem dobrodružství je?
Režie: Jimmy Sundin, délka: 61 min, země: Švédsko
Jazyk: švédský, anglický, české titulky

Vstupné: 2,-€
V cene vstupného je zahrnuté občerstvenie.

snowfest3.jpg

Kollárovci v Hnúšti

MsKS v Hnúšti Vás srdečne pozýva na koncert kapely Kollárovci v amfiteátri v Hnúšti.
Vstupenky si môžete zakúpiť v kanceláriách MsKS alebo si ich objednať na www.mskshnusta.sk alebo telefonicky na: 0901 706 641.
Kapela Kollárovci je originálnym zoskupením mladých, talentovaných hudobníkov. Svojím hudobným umením zabávajú a rozveseľujú už mnoho rokov poslucháčov doma i za hranicami Slovenska. Ich živá hudba, temperamentný spev a humorné slovo vytvárajú nezabudnuteľnú atmosféru, ktorá vyčarí na vašej tvári úsmev, nadšenie a dobrú náladu. Na trhu úspešne pôsobia už od roku 1997 a svojím goralským temperamentom si získavajú priazeň u mnohých fanúšikov.
Nosným pilierom ich repertoáru je slovenská ľudová pieseň, ktorá vďaka Kollárovcom dostáva nový šat, príjemný aj pre tých, ktorí tento žáner nikdy nevyhľadávali. V ich podaní si môžete taktiež vypočuť vlastné skladby z ich autorskej dielne.
Kollárovci majú vydaných 8 hudobných CD a 4 DVD, ktoré by nemali chýbať ani u Vás doma. Ročne absolvujú množstvo koncertov a vystúpení. Zoskúpenie kapely tvoria šiešti členovia, z toho traja sú bratia Kollárovci. Pestré je aj nástrojové obsadenie: husle, kontrabas, soprán a alt saxofón, cimbal, akordeón, bicie nástroje.
Obsadenie:
PhD. Tomáš Kollár: husle, spev
PaedDr. Štefan Kollár: akordeón, saxofón, spev
Mgr. Marek Kollár: husle, spev
Štefan Repka: kontrabas, spev
Július- Michal Hudi: cimbal
Dis. Art. Patrik Červenák: bicie nástroje

Koncert sa uskutoční 8.júla 2016 o 18:00 hod. v amfiteátri v Hnúšti.
Vstupné: 10,-€

kollarovci1.jpg

Kufor s veľkým bruchom

Ďakujeme za nádherný zážitok členom Detského divadelného súboru Kukátko: Marcelovi Petrokovi, Lívii Migaľovej, Lei Javorovej, Nine Piaterovej, Sofii Kiráľovej, Natálke Kurákovej, Karolíne Balciarovej, Zoji Parobekovej, Viktórii Tóthovej, Danielovi Tóthovi, Nine Ivargovej, Laure Skrutekovej, Zuzane Kaločajovej a režisérovi Róbertovi Miklovi.

DDS funguje pod MsKS od roku 2015. Po dlhom hľadaní režiséra MsKS angažovalo Roba Miklu. A tak vznikol DDS, ktorému dal režisér spolu s deťmi názov Kukátko.
Deti z divadelného súboru od prvej chvíle uznávali svojho režiséra ako človeka, učiteľa divadla, ktorý si vybudoval rešpekt. Nielen svojim hlasom, či jeho intenzitou, ale svojou charizmou.
Svojou spravodlivosťou, úprimnosťou, hravosťou. V divadle viedol deti ku samostatnosti, zodpovednosti a profesionalite, o čom nás presvedčili na predstavení Kufor s veľkým bruchom.
Premiéra DDS Kukátka v réžii Róberta Miklu žiaľ bola v Hnúšti posledná. Chodiť každý týždeň zo Žiaru nad Hronom do Hnúšte a späť bolo popri jeho iných aktivitách náročné. Divadelný súbor ale bude pokračovať od septembra ďalej.
Ďakujeme pánovi režisérovi Róbertovi Miklovi za všetko, čo pre detské divadlo v Hnúšti urobil. Ďakujeme za všetky krásne spomienky, ktoré deti vďaka nemu majú.
Po premiére 21.6.2017 sa členom DDS Kukátko poďakovala riaditeľka MsKS, v mene primátora mesta poslankyňa MsZ Michaela Hroncová a v mene rodičov pani Budovcová.

kufor_01_1.jpg
kufor_01_16.jpg
kufor_01_17.jpg
kufor_01_18.jpg
kufor_01_19.jpg
kufor_01_15.jpg
kufor_01_14.jpg
kufor_01_10.jpg
kufor_01_11.jpg
kufor_01_12.jpg
kufor_01_13.jpg
kufor_01_2.jpg
kufor_01_23.jpg
kufor_01_6.jpg
kufor_01_7.jpg
kufor_01_8.jpg
kufor_01_9.jpg
kufor_01_5.jpg
kufor_01_4.jpg
kufor_01_24.jpg
kufor_01_25.jpg
kufor_01_26.jpg
kufor_01_3.jpg
kufor_01_27.jpg

Kvíz o Španielsku

Využite poslednú možnosť zapojiť sa do kvízu o Španielsku a súťažiť o atraktívne ceny.
Uzávierka je dnes - 11.9.2015 o 24.00 hod.
Výhercovia budú vyhlásení v pondelok na akcii: Predstavenie krajiny býčích zápasov, ktorá bude o 19.00 hod. v bábkovej sále Domu kultúry v Hnúšti.

Kvíz nájdete na:

https://docs.google.com/forms/d/1qq8oBR69Jeok2idcrxlGooXtomO0LR954PxdPiq...

harmonogram_dsk1_0.jpg
harmonogram_dsk2.jpg

LATINO DISCO

V rámci Dní španielskej kultúry Vás MsKS v Hnúšti, DJ Mimo a Piváreň Bertík srdečne pozývajú na DISCO v štýle horúcich španielskych rytmov.
V sobotu od 21.00-24.00 v prístavbe Domu kultúry v Hnúšti. Vstupné: 2€

Tí, ktorí budú od 17.30 tancovať na kurze salsy si môžu zakúpiť zľavnený lístok
SALSA workshop+DISCO za 4,50€ ( v hodnote 6€ ) a okrem dobrej nálady získajú aj občerstvenie grátis.
Príďte si s nami predĺžiť leto a zažiť príjemnú dovolenkovú atmosféru plnú horúcich rytmov a smiechu.

latin_disco1.jpg

LOLO A PIŠKÓT

Nové detské hviezdy Lolo & Piškót letia do Hnúšte na svojom okrídlenom kamarátovi bocianovi Jánovi, aby vám predstavili svojich kamarátov z ríše zvierat, ktorých sa vraj všetky detičky boja.
Smiešne strašná až strašne smiešna šou, ktorá za 1 rok obletela takmer celé Slovensko mieri konečne aj do vášho mesta, aby naučila deti nebáť sa.
V rámci hodinovej interaktívnej pesničkovej šou predstavia škriatkovia Lolo a Piškót užovku Žofku, maca Laca, pandu Vandu, červíka Erika, komára Cucka, chrústika, kamošky myšky, drzé žabky, rozmaznané prasiatko, slimáčika Máčika a spolu s nimi dokonale vybláznia všetky detičky aj rodičov.
Na každú boľačku majú pesničku!

Lístky si môžete zakúpiť v predpredaji v kanceláriách MsKS v Hnúšti za cenu: 2,50€ deti a 4€ dospelí.

hnusta-strasizoo.jpg

Lístky na parný ozubnicový vlak sú už v predpredaji!

V nedeľu 31. mája 2015, v rámci XX. ročníka Dní mesta Hnúšťa, bude medzi Tisovcom a Hnúšťou premávať parný vlak. Prvá jazda začína o 10:26 hod. a návrat je predpokladaný o 11:38 hod. Lístok stojí 5€ pre dospelého, ktorého môžu sprevádzať dve deti zdarma. Druhá jazda štartuje o 16:30 hod. a nazad je zabezpečený autobus. Cena tejto jazdy je 2,50€ pre dospelého s maximálne dvomi deťmi zdarma. Jazdy sprevádzajú detskí animátori a v Tisovci je možnosť prezrieť si železničné múzeum. Lístky si môžete zakúpiť v predpredaji v Mestskom kultúrnom stredisku v Hnúšti, v kanceláriách na poschodí, od stredy 13. mája od 7:00 do 15:30 hod.
Vlak bude stáť v stanici Hnúšťa v čase od 8:55 do 10:25 hod. a následne od 11:40 do 16:30 hod.

Mladí folkloristi otvorili bránu jari

 {folklor-v-msks-120.jpg} Banskobystrický samosprávny kraj, Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote a Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti boli organizátormi Detského folklórneho festivalu, ktorý sa pod záštitou primátora mesta Mgr. Michala Bagačku uskutočnil včera, 8. apríla. Otvárala ho výstava Veľkonočná krása a tvorivé dielne s bábikami zo šúpolia, kraslicami a medovníkmi vo vestibule Domu kultúry Janka Francisciho Rimavského. So svojimi výrobkami sa predstavili Mgr. Eva Manicová - perníky, Eva Dolinajová - šúpolienky, Mgr. Margita Schmidtová - kraslice zdobené slamou a Ing. Oľga Maciaková - kraslice zdobené voskom. Porota v zložení: Juraj Matiaš z HOS Veľký Krtíš, Dr. Petra Klobušická a Mgr. Katarína Babčáková z NOC Bratislava hodnotila tvorivé choreografie šiestich tanečných kolektívov s ôsmymi choreografiami a v druhej časti porota v zložení: Jaroslava Lajgútová, Jaroslav Zvara a Jaroslav Piliarik, hodnotila sólistov - spevákov ľudových piesní s výberom na krajskú súťaž Hronsecká lipová ratolesť.
 {folklor-1a.jpg}
Bronzové pásmo získal DFS Podkovička z Rimavskej Soboty s hrou "Slnco, slniaško" a DFS Čížiček z Tisovca s hrou "Prekáračky". Strieborné pásmo získali DFS Lieskovček z Rimavskej Soboty s hrou "Ako zmo sa hrali, koj zmo boli malí", DFS Mladosť z Klenovca v programovom čísle s názvom "Od nitky po plátno" a DFS Zrkadielko z Hnúšte v súťažnom bloku "Na húsky". Zlaté pásmo získal DFS Lykovček z Revúcej so svojou choreografiou "Na Luciu". Zlato s postupom získal DFS Čížiček ml. z Tisovca s hrou "Aj tí naši koňa majú" s choreografiou Marianny Byssovej a DFS Lykovček ml. s hrou "Na mlynára", ktorej autorkami sú Ing. Alenka Ďurkovičová a Ing. Marianna Poprocká. Postupujúce súbory sa stretnú na krajskej súťaži v Kokave nad Rimavicou 7. mája 2009. V súťaži sólistov mladších žiakov zlaté pásmo a tým aj postup na krajskú súťaž získala Lucia Zvarová z DFS Zornička Klenovec. V kategórii starších žiakov najvyššie sa umiestnila Petra Benediktyová z Revúckej Lehoty z DFS Lykovček Revúca. Obe dievčatá budú náš región reprezentovať v Hronseku 23. mája 2009 na krajskej súťaži HRONSECKÁ LIPOVÁ RATOLESŤ.

NÁBOR NOVÝCH ČLENOV DO FS ZRKADIELKO

Chcete, aby aj Vaše dieťa spievalo, tancovalo či hralo?
Skúste to u nás!
Folklórny súbor ZRKADIELKO sa zameriava na scénické stvárnenie slovenského folklóru a prostredníctvom tanca, hudby a ľudovej piesne rozdáva ľuďom radosť a dobrú náladu.
V septembri 2015 bude MsKS v Hnúšti spolu s vedúcou folklórneho súboru, plnou nadšenia a lásky k folklóru a deťom, robiť nábor na nových členov, na ktorý Vás srdečne pozývame.

kroj.jpg
navrh_ok.jpg

Ohnivý FLAMENCO večer

MsKS Vás srdečne pozýva na Ohnivý flamenco večer v utorok 15.septembra 2015.
Od 16,30 hod. Vám rozprúdi krv v žilách kurz vášnivého flamenco tanca, po ktorom vystúpi kapela Ponte Pardo s hosťujúcou flamenco tanečnicou.
Charakteristickou črtou hudby Ponte Pardo je kontrast v striedaní jemných flamencových námetov s hrubou energiou flamenco-puro, tohto nádherného Andalúzskeho fenoménu. Program koncertu obohatí hosť - tanec, tlesky.
Čaká Vás príjemný večer s výnimočným programom, počas ktorého spoznáte nielen španielsky temperament, ale aj ich krásnu reč!

Kurz flamenco tanca: 16,30 v kinosále DK v Hnúšti, vstupné 4€.
Počet účastníkov na túto akciu je limitovaný a preto sa lístky dajú zakúpiť len v predpredaji v kanceláriách MsKS a v Knižnici prof.Š.Pasiara.

Vstúpenie kapely Ponte Pardo: 19.00 v kinosále DK v Hnúšti,
vstupné: predpredaj 4€, plné vstupné: 5€

ponte_pardo1.jpg

POZVÁNKA NA DIVADELNÉ PREDSTAVENIE PRE DETI

MsKS pozýva všetky detičky a ich mamičky na divadelné predstavenie NEBOJ SA.
Je to príbeh , ktorý už naše staré mamy rozprávali a u nás ožije v podaní divadla Portál.Rozprávkové putovanie hlavného hrdinu za láskou aj strašidlami, je tentokrát ozvláštnené bábkami. Príďte sa pozrieť, aké nástrahy čakajú nášho Mateja na ceste za strachom.
V nedeľu 28.júna o 15.00 hod. v altánku knižnice prof.Š.Pasiara.
Vstupné: 2€

neboj_sa1.jpg

POZVÁNKA NA TANEČNÚ AKCIU DANCE FEVER

Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti a vedúci súborov Bzučiačik, Bzučo a Echo všetkých srdečne pozývajú na tanečný "galavečer" pod názvom DANCE FEVER ( Tanečná horúčka), ktorý sa uskutoční už tento piatok 26.júna 2015 o 17.00 hod. v kinosále Domu kultúry.
Vstupné: 1€

11354951_894394637290474_1370796000_n.jpg

Pod oblokmi radnice postavili mája

Stavanie maja {4577-180.jpg} Máje ako kultúrny jav boli známe už v antike, ako symboly ochrany pred zlými duchmi a chorobami. Neskôr mládenci stavali dievčatám máje ako symbol zelene, života, aby boli dievčence pekné, štíhle a zdravé.
Zo správy z roku 1255 sa dozvedáme, že v Achene (Nemecko) stavali stromy na 1. mája, na Turíce a na Jána pred kostol, radnicu, pred domy popredných mešťanov a všeobecne vážených osôb ako prejav úcty a žičlivosti. Odtiaľ už nebolo ďaleko k myšlienke postaviť máj aj pred dom obdivovaného dievčaťa. V 15. storočí bolo postavenie mája znakom vážneho záujmu o dievča, ba za určitých okolností mohlo nadobudnúť právny význam. Svedčí o tom rozhodnutie cirkevného súdu v Čechách, ktorý roku 1422 uznal právoplatnosť manželstva na základe sľubu lásky a vernosti a postavenia mája. Neskôr nadobudli máje u nás diferencovaný význam:
- v prvom prípade postavil mládenec máj len tomu dievčaťu, o ktoré sa uchádzal;
- v druhom boli máje spoločným darom mládencov všetkým dospelým dievčatám obce;
- tretí variant bol ten, že máj dostalo síce každé dievča, no ak malo svojho mládenca, jej máj bol iný ako tie, ktoré boli kolektívnou pozornosťou mužskej mládeže. Na Gemeri a v Malohonte dostávali ešte v prvej tretine 20. storočia dievčatá máje len od svojich nápadníkov. Neskôr mládenci postavili máj každému dievčaťu v dedine. Zatiaľ čo smrek bol individuálnou poctou dievčaťu súcemu na vydaj, breza bola poctou kolektívnou. V tomto regióne sa stavali máje na turičné sviatky či "rosadlie". Súčasťou stavania mája bola obchôdzka mládencov s muzikou po domoch, kde postavili máj, tancovanie s dievčatami, spev príležitostných piesní, pohostenie a obdarovanie mládencov (naturáliami, neskôr peniazmi), hry, (chorovody), súťaže a spoločná zábava.
Túto starú tradíciu sa vďaka folklórnemu súboru Zrkadielko s pomocou tanečníkov moderných zostáv Echo a Bzučo a sprievodných tónov dychovky sa podarilo uchovať i v Hnúšti. 

Zdroj: Štefan Lipták, slovak.travel

Pozvánka Kina RIMAVA

Kino Rimava Vás pozýva na rozprávku SpongeBob vo filme - Hubka na suchu dňa 28.júla 2015 o 18.00 hod.stále za uvádzaciu cenu 1 € !!!
Animovaný/Dobrodružný/Komédia - SpongeBob je morská huba, ktorá nosí nohavice, býva v ananáse a robí úžasné krabie hamburgery. Rovnako tomu bolo aj počas ďalšieho rána, kedy sa mu majiteľ konkurenčného podniku snažil ukradnúť recept na výborné hamburgery pripravované podľa tajného receptu. Toho sa nakoniec zmocnil pirát Hambivous, ktorý zaparkoval svoju loď na pláži a premenil ju na stánok s rýchlym občerstvením. SpongeBobovi a jeho kamošom neostáva nič iné len sa vynoriť, trochu uschnúť a vybojovať si recept späť. Ich boj bude komplikovať fakt, že súš je pre nich vážne nepriateľské prostredie. Na druhej strane však získajú super schopnosti, takže pirát - teš sa!

28-07-2015_spongebob_vo_filme.jpg

Pozvánka Kina RIMAVA

Kino Rimava Vás pozýva na životopisnú romantickú drámu nominovanú na Oscara v kategórii najlepší film.
Neuveriteľný životný príbeh Stephena Hawkinga, ktorý na svojom nemocnom tele nosí jednu z najmúdrejších hláv, akú ľudstvo kedy poznalo, začína v roku 1963. Vtedy má 21-ročný Stephen, študent kozmológie na Cambridge, našliapnuté ku skvelej budúcnosti. Spolužiaci i profesori ho zbožňujú, rovnako ako krásna Jane, ktorá na tej istej škole študuje umenie. On zas zbožňuje ju. Keď však v osobnom i profesionálnom živote zastane na pomyselnom vrchole, zažije nemilosrdný pád. Lekárske vyšetrenie po jednom z mnohých jeho "nešikovných" zakopnutí vyriekne drsnú diagnózu - neliečiteľné postupné ochrnutie nervového systému, ktoré do dvoch rokov ukončí smrť. Lenže Jane a Stephen sa osudu vzoprú. Vezmú sa a snažia sa žiť normálny život. On si chorobu nepripúšťa a dorába si doktorát. Ona ho všemožne podporuje, často až za hranicu sebaobetovania. Čím viac sa blíži predpokladaný koniec, tým hektickejšie sa obaja snažia spoločne žiť.
Film získal Oscara za hlavnú postavu a Zlatý glóbus za hlavnú postavu a hudbu.
V Kine Rimava 13.8.2015 o 18.00 hod. Vstupné: 2€
POZOR! Vaše vstupenky budú zlosovateľné a 1 výherca získa permanentku do kina na rok 2015!

13-08-2015_teoria_vsetkeho.jpg

Pozvánka na bábkovú hru Don Šajn

Bábkové divadlo dospelých HnuBaDLo pri MsKS v Hnúšti uvádza paródiu pre deti i dospelých z dielne Antona Anderleho DON ŠAJN.
Premiéra hry je 16.mája 2017 o 16:00 hod. v bábkovej sále Domu kultúry v Hnúšti.
Vstupné: 2,-€
Réžia a scéna: Ľubomír Šárik
Hudobne sprevádza: Eva Vojenčiaková
Hrajú: Anna Grácová, Dana Selčanová, Filip Grác.
Inscenácia je venovaná zakladateľovi bábkového divadla v Hnúšti pánovi Kamilovi Hübnerovi.

bulletin_don_sajn1.jpg
don_sajn_novy1.jpg

Pozvánka na divadelné predstavenie

MsKS v Hnúšti a divadlo ODTIAĽ-POTIAĽ Vás srdečne pozývajú na monodrámu PRÍBEH Z ULICE.
Divadelné predstavenie je realistická komédia s abstraktnými prvkami opisujúcimi dnešnú dobu. V rôznych životných príbehoch, ktoré môžu postretnúť každého, sa dozviete, aký význam má konzumný spôsob života, technika a jej dopad na spoločnosť, mikrovlnná rúra, sociálne siete, či obyčajná ľudskosť, ktorá sa pomaličky vytráca z dnešného života....

Predstavenie má aj výchovno-vzdelávací charakter(preto sme pre študentov pripravili zľavnené lístky za cenu 1€), ktoré vtipnou formou ponúka študentom možnosť zamyslieť sa nad zmyslom života...

Dej sa skladá zo životných osudov piatich ľudí:
1. umelec (Hodnotí ako peniaze vplývajú na spoločnosť) 2. businessman („Nič mu nie je sväté!“) 3. bezdomovec (Vždy vidí radšej poloplný a nie poloprázdny pohár vody) 4. mysliteľ („Čo je to normálnosť?“ V tejto časti sa pojednáva o vplyve spoločnosti a sociálnych sietí na ľudstvo)
5. beznádejný prípad

Vo štvrtok 19.11.2015 o 18.00 hod. v kinosále DK v Hnúšti.
Vstup: 2€ / študenti: 1€

plagat_hnusta_0.jpg

Pozvánka na divadelné predstavenie DS Daxner Tisovec

MsKS v Hnúšti a divadelný súbor Daxner Tisovec Vás srdečne pozývajú na divadelnú hru Sny, túžby a výčitky v nedeľu 17.1.2016 o 17:00hod.do veľkej sály Domu kultúry v Hnúšti.
Hlavnými hrdinami Snovej novely Arthura Schnitzlera sú manželia Fridolin a Albertina. Zdá sa, akoby žili v bezproblémovom manželstve. Postupne sa však odhaľuje, že oboch prenasledujú erotické myšlienky a že sú ochotní týmto pokušeniam podľahnúť.
Vhodné od 15 rokov
Vstupné: 2,-€

tuzby_sny_a_vycitky_hnusta_2016.jpg

Pozvánka na divadelné predstavenie Láááska

MsKS v Hnúšti Vás srdečne pozýva na divadelné predstavenie LÁÁÁSKA...je skutočne to, kvôli čomu sa oplatí zostať nažive...
Bláznivá komédia Muraya Schisgala

Most. Miesto, z ktorého ľudia mávajú nutkanie skočiť a ukončiť tak svoje trápenie. Na jednom z nich dochádza k stretnutiu 2 mužov – úspešného, spokojného – Milta a večne nešťastného smoliara - Harryho, chystajúceho sa práve skoncovať so životom. Z ich náhodného stretnutia sa rozvinie komický dialóg o úspechu, kariére, šťastí a naopak nešťastí a smole. A samozrejme o láske. Veď keď nič iné, tak je to láska, ktorá nás dokáže udržať pri živote. To je tá motivácia, ktorou sa podarí Miltovi odhovoriť Harryho od skoku. LÁSKA!!! On sám je stále tak zamilovaný, ako v prvý deň po svadbe. Smola je, že mu manželka nechce povoliť rozvod. Aby sa mu uvolnila cesta novým životom, dohodí Milt Harrymu vlastnú manželku Ellen...
Most. Po čase sa na ňom stretajú bývalí manželia Milt a Ellen. Je ich život teraz naozaj lepší? Čo keby sa predsalen k sebe vrátili? V ich „šťastí“ im stojí jediná prekážka - nešťastník Harry, ktorému Milt kedysi na moste zabránil skočiť. Čo keby mu tak teraz k tomu skoku pomohol?

Obsadenie :
Ellen: Lenka Barilíková / Lucia Jašková
Milt: Marek Majeský
Harry: Martin Mňahončák
Réžia: Michal Spišák

Dĺžka predstavenia: 1 hod. a 50 min. (s prestávkou)
V kinosále DK v Hnúšti 1.10.2015 o 19.00 hod.

Predpredaj vstupeniek: 8€ v MsKS v Hnúšti, na mieste: 12€

V prípade nízkeho počtu predaných vstupeniek v predpredaji sa vystúpenie ruší!

laaaska-800x530.jpg

Pozvánka na letné divadelné predstavenie

Mestské kultúrne stredisko a herci profesionálneho divadla Vás srdečne pozývajú na úchvatnú komédiu jedného z najhrávanejších súčasných autorov, Chorváta Mira Gavrana (preklad J.Jankovič).
V piatich príbehoch nazrieme do duše ženy, do jej pocitov, do sveta intríg, ľúbostných sklamaní, ale aj šteklivých tajomstiev. Skvelý herecký trojkoncert pomôže mužom odhaliť všetko, čo chceli vedieť o ženách, no báli sa opýtať.
Réžia: Minim F. Otzow
Hrajú: A. Karnasová, B. Ondrejková, A. Zimányi-Profantová
Predstavenie je prístupné od 16 rokov.
Predpredaj vstupeniek: MsKS v Hnúšti a TIC Hnúšťa
Cena: 10,-€ predpredaj, 8,-€ seniori/ZŤP, 13,-€ na mieste
Termín: 21.júl 2017

orig_vsetko_o_zenach_lod.jpg
zeny.jpg
zeny2.jpg

Pozvánka na populárno-vedeckú prednášku

MsKS a Ústredie kresťanskej inteligencie Vás pozýva na populárno-vedeckú prednášku s názvom
Má najsvätejšia Trojica svoj odraz vo fyzike?
s prednášajúcim filozofom Mgr.Mariánom Ambrozym, PhD., ktorý pôsobí ako prorektor pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy VŠMP ISM Slovakia Prešov.
Prednáška sa uskutoční v Knižnici prof.Š.Pasiara v stredu 31.augusta 2016 o 16:00 hod.
Vstup: zdarma

Pozvánka: Otvorenie výstavy fotografií

Srdečne vás pozývame na otvorenie výstavy zo súťaže o najkrajšiu fotografiu regiónu Malohont za rok 2015 MALOHONT MOJIMI OČAMI, ktoré sa uskutoční v utorok 26.01.2016 o 16:00 hod. v Knižnici prof. Š. Pasiara v Hnúšti. Výstava potrvá až do 31.03.2016.

Do súťaže Malohont mojimi očami, ktorú už po tretíkrát realizuje Miestna akčná skupina MALOHONT, bolo do októbra 2015 doručených 124 fotografií od 24 autorov, pričom najviac fotografií bolo prijatých v kategóriách Prírodné zaujímavosti a Život v regióne. Z nich bolo do verejného hlasovania a hodnotenia zaradených 118 fotografií. Ostatné boli zo súťaže vyradené, nakoľko nesplnili jednu, resp. viac podmienok súťaže (napríklad: viac ako 3 fotografie v jednej kategórii, záber zhotovený mimo územia MAS* a pod.).
Do osobitnej kategórie Časozberné video bolo zaslaných niekoľko videí. Ani jedno z nich nebolo spracované ako časozberné, preto neboli do danej kategórie zaradené.

Vzhľadom na iné aktivity MAS MALOHONT prebehne ocenenie autorov víťazných fotografií vrátane víťazov verejného hlasovania 26. januára 2016 o 16:00 hod. (namiesto plánovaného decembra 2015) počas otvorenia výstavy fotografií v priestoroch Knižnice prof. Štefana Pasiara v Hnúšti (Hlavná 377).
Výstava následne potvrá až do 31.03.2016 a navštíviť ju môžete počas otváracích hodín knižnice: http://mesto.hnusta.sk/kniznica-prof-stefana-pasiara

vystava_foto_pozv_26-01-2016.jpg

Predstavenie Láááska

Bláznivú komédiu LÁÁÁSKA Murraya Schisgala v obsadení Lenka Barilíková, Marek Majeský a Martin Mňahončák, v réžii Michala Spišáka si mohli diváci vychutnať v príjemný, prvý októbrový večer v Dome kultúry JFR v Hnúšti. V istom slova zmysle to bola nezvyčajná divadelná konverzačná inscenácia odohrávajúca sa na moste Chucka Norrisa. Most. Miesto, z ktorého ľudia mávajú nutkanie skočiť a ukončiť tak svoje trápenie. Tu došlo k stretnutiu dvoch mužov - úspešného, spokojného Milta a večne nešťastného smoliara Harryho, chystajúceho sa práve skoncovať so životom. Z ich náhodného stretnutia sa rozvinul komický dialóg o úspechu, kariére, šťastí a naopak nešťastí a smole. A samozrejme o láske. Plná sála odmenila známych hercov z televíznej obrazovky potleskom v stoji. Skvelý zážitok!

01.jpg
02.jpg
020.jpg
021.jpg
019.jpg
015.jpg
012.jpg
013.jpg
014.jpg
023.jpg
025.jpg
06.jpg
08.jpg
09.jpg
04.jpg
034.jpg
026.jpg
028.jpg
029.jpg
031.jpg

Predstavenie Láááska - predpredaj do 28.9.2015 len za 8,-€ !!!

Do 28.9.2015 máte jedinečnú možnosť zakúpiť si lístok na predstavenie Láááska profesionálneho divadla v predpredaji len za 8,-€ !!!
Cena lístka po 28.9. a priamo na mieste bude 12,-€

Preto neváhajte a zakúpte si svoj lístok čo najskôr v kanceláriách MsKS v Hnúšti alebo ním potešte svojich blízkych, keďže 1.október je medzinárodným dňom starších ľudí.

Nezmeškajte príležitosť vidieť hrdinov z Vašich seriálov aj u nás v Hnúšti.

LÁÁÁSKA...je skutočne to, kvôli čomu sa oplatí zostať nažive...
Bláznivá komédia Muraya Schisgala

Most. Miesto, z ktorého ľudia mávajú nutkanie skočiť a ukončiť tak svoje trápenie. Na jednom z nich dochádza k stretnutiu 2 mužov – úspešného, spokojného – Milta a večne nešťastného smoliara - Harryho, chystajúceho sa práve skoncovať so životom. Z ich náhodného stretnutia sa rozvinie komický dialóg o úspechu, kariére, šťastí a naopak nešťastí a smole. A samozrejme o láske. Veď keď nič iné, tak je to láska, ktorá nás dokáže udržať pri živote. To je tá motivácia, ktorou sa podarí Miltovi odhovoriť Harryho od skoku. LÁSKA!!! On sám je stále tak zamilovaný, ako v prvý deň po svadbe. Smola je, že mu manželka nechce povoliť rozvod. Aby sa mu uvolnila cesta novým životom, dohodí Milt Harrymu vlastnú manželku Ellen...
Most. Po čase sa na ňom stretajú bývalí manželia Milt a Ellen. Je ich život teraz naozaj lepší? Čo keby sa predsalen k sebe vrátili? V ich „šťastí“ im stojí jediná prekážka - nešťastník Harry, ktorému Milt kedysi na moste zabránil skočiť. Čo keby mu tak teraz k tomu skoku pomohol?

Obsadenie :
Ellen: Lenka Barilíková / Lucia Jašková
Milt: Marek Majeský
Harry: Martin Mňahončák
Réžia: Michal Spišák

Dĺžka predstavenia: 1 hod. a 50 min. (s prestávkou)

unnamed.jpg

Pódium patrilo tanečníkom

 {podium-180.jpg} Tanec patrí medzi najstaršie prejavy človeka. Už pravekí ľudia spájali magické kultové obrady s tancom, rytmickým dupaním, tlieskaním a rôznymi zvukmi. V období renesancie získal tanec dôležité postavenie na slávnostiach, v ktorých spájali poéziu, hudbu, spev a tanec. Postupným vývojom sa tanec vyformoval do rôznych podôb, štýlov a smerov. Ich spoločnou črtou je reč tela, rytmus, dynamika, spájanie tanečných prvkov a estetika pohybu. Pestrosť a rôznorodosť tanečných choreografií sa striedala aj v Dome kultúry Janka Francisciho Rimavského v stredu 22. apríla. Zišli sa tu tanečníci zo základných umeleckých škôl z Hnúšte, Rimavskej Soboty, Poltára, Haliče, Modrého Kameňa, Oždian, Veľkého Krtíša a Revúcej aby predstavili svoje tanečné umenie v nadregionálnej nesúťažnej prehliadke PÓDIUM MLADÝCH TANEČNÍKOV. Hosťami tohto farebného pohybovo vitálneho sveta boli Mgr. Michal Bagačka, primátor mesta Hnúšte, Jaroslav Piliarik, choreograf a vedúci FS a lámač dievčenských sŕdc - miliónový tanečník z roku 2005 Štefan Chlebo.

Mgr. Gabriela Fussyová, Bc. Martin Pliešovský, foto Imrich Garláty

Regionálna súťaž v speve detí zo špeciálnych základných škôl

 {IMG_6768-a.jpg}

Po celoslovenskej vedomostnej súťaži v teoretickom hudobnom odbore sa na scéne Domu kultúry Janka Francisciho Rimavského predstavili mladí nádejní speváci zo špeciálnych základných škôl v regionálnej súťaži v speve ľudových piesní. Vďaka hnúšťanským pedagógom zo ŠZŠ sa pódium zmenilo na rozkvitnutú jarnú záhradu, ktorú svojimi hlasmi obohatili naši speváčikovia o nový rozmer v duchu prichádzajúcich Veľkonočných sviatkov. V silnej konkurencii obstáli súťažiaci, v piatich kategóriách, nasledovne:

I. kategória: 1.miesto Barbora Sendreiová, ŠZŠ Hnúšťa, 2.miesto Iveta Berkyová, ŠZŠ Rimavská Sobata, 3.miesto Patrik Kenický, ŠZŠ Hnúšťa.

II. kategória: 1.miesto Šarlota Kenická, ŠZŠ Hnúšťa, 2.miesto Juraj Ľupták, ŠZŠ Rimavská Sobota, 3.miesto Patrícia Oláhová, ŠZŠ Lučenec a Maroš Krupa, ŠZŠ Revúca.

III. kategória: 1.miesto Renáta Balogová, ŠZŠ Rimavská Sobota, 2.miesto Roman Pacek, ŠZŠ Revúca, 3.miesto Oľga Balogová, ŠZŠ Rimavská Sobota.

IV. kategória: 1.miesto Zdena Kótaiová, ŠZŠ Hnúšťa, 2.miesto Lucia Jurkemíková, ŠZŠ Rimavská Sobota, 3.miesto Marek Buchta, ŠZŠ Hnúšťa.

V. kategória: 1.miesto Michaela Bartová, 2.miesto Lenka Kubandová, 3.miesto Martin Bambura, všetci z Hnúšte.

 

Skadiaľ som, stadiaľ som, slovenského rodu som...

 {folklor-65.jpg} V rámci osláv 65. výročia Slovenského národného povstania sa hnúšťanským divákom, ktorých by sa do sály MsKS zmestilo určite viac, predstavila Slovenská folklórna skupina ŠAFÁRIK zo srbského Nového Sadu spolu so ženskou speváckou skupinou Sláviky a MSS Rovina z Kovačice.

Vyše hodinové vystúpenie našich krajanov, ktorí sa aj po 270 rokoch hrdo hlásia k svojmu národu, nám v nedeľnajšom popoludňajšom programe duše naplnili farebnou krásou tanca a nádherou spevu mäkkou, nepoškvrnenou slovenčinou.
Ich posledné tohtoročné vystúpenie na slovenskej pôde Hnúšťania ocenili dlhotrvajúcim potleskom a ako ináč to povedať po slovensky "standing ovation".

Stretnutie všetkých ľudí dobrej vôle " VYŠLA HVIEZDA"

 {vysla-hviezda-120.jpg}

Dom kultúry JFR sa dňa 20. decembra  naozaj naplnil svetlom Betlehemskej hviezdy. Napĺňali ho účinkujúci i diváci, ktorí sa podieľali na podvečernom ekumenickom programe. Katolíci a evanjelici, veriaci či ateisti spoločne sa tešili s príchodu najkrajších sviatkov roka. V príhovoroch Mgr. Korenkovej, farárky ECAV, Mgr. Trubíniho, farára rímsko-katolíckej cirkvi a riditeľa MsKS Piliarika,

si pripomenuli tento čas radosti, veselosti. V programe účinkovali: spevácky zbor Rimava, deti aj dospelí z oboch cirkví, detský folklórny súbor Zrkadielko, ženská spevácka skupina Skaliny a ľudová hudba FS Sinec. Na záver si všetci spoločne zaspievali najkrajšiu vianočnú pieseň TICHÁ NOC. 

Foto: Milan Kušpál

Stále nemáte kúpený darček?

Ani vás už nebaví kupovať materiálne veci, ktoré potešia a vydržia len chvíľu? Darujte umenie. Kultúrny zážitok, na ktorý vaši drahí tak skoro nezabudnú.
Lístky na predstavenie LES Slovenského komorného divadla si môžete zakúpiť v darčekovej obáločke v kancelárii MsKS v Hnúšti.

Martinské divadlo má bohaté skúsenosti s inscenovaním ruskej klasiky. Dramatik Alexander Nikolajevič Ostrovskij, ktorý bol súčasníkom románopiscov Tolstého a Turgeneva, sa vydal v roku 1856 na cestu po krajoch v okolí rieky Volgy. Svoj výnimočný pozorovací talent a dramatickú zručnosť pretavil do dvoch skvelých divadelných hier. Búrka a Les patria k vrcholom Ostrovského tvorby i k vrcholom svetovej dramatickej literatúry. Hlavným hýbateľom pomerov na panstve zdanlivo bohatej statkárky Gurmyžskej nie sú ušľachtilé myšlienky, dobročinnosť a láska, ako sa nám to snažia nahovoriť postavy vo svojich rečníckych cvičeniach, ale peniaze, spoločenské postavenie a pohlavný pud. Svetový ohlas získal tento Ostrovského dramatický text vďaka moskovskej inscenácii Vsevoloda Emilieviča Mejerchoľda, ktorá dosiahla viac ako tisíc repríz.
Vy máte jedinečnú možnosť vidieť toto neuveriteľné predstavenie na našom javisku Domu kultúry v Hnúšti dňa 1.februára 2017 o 19:00 hod.
Účinkujú: Jana Oľhová, Ján Kožuch, Marek Geišberg, Zuzana Rohoňová, František Výrostko, Michal Gazdík, Tomáš Tomkuljak, Daniel Žulčák, Viliam Hriadel, Ľubomíra Krkošková a Dano Heriban.
Predstavenie trvá 180 minút s prestávkou a možnosťou občerstvenia v divadelnom bufete.
Upozornenie: V predstavení sa fajčí!
Vstupné v predpredaji 13,-€, na mieste 15,-€.

les_novy1.jpg

Tanečný galavečer s názvom DANCE FEVER

Tanečný galavečer pod názvom DANCE FEVER, ktorí spestril javisko Domu kultúry v Hnúšti v piatok 26.júna 2015, dopadol skvele!
Vedúci tanečných súborov Bzučáčik, Bzučo a Echo si pripravili krásny tanečný program s choreografiami na profesionálnej úrovni.
Predviedli nám, čo všetko sa počas šk.roka 2014/2015 naučili, ako a v čom sa zdokonalili.
My im touto cestou ďakujeme za skvelú reprezentáciu mesta na rôznych tanečných prehliadkach a súťažiach, kde získali už nejednu cenu!

Foto: Petra Foto

01_10.jpg
01_21.jpg
01_2.jpg
01_18.jpg
01_11.jpg
01_13.jpg
01_24.jpg
01_27.jpg
01_9.jpg
01_8.jpg
01_7.jpg
01_28.jpg
01_6.jpg

Tisovskí Daxnerovci s Faustom k Franciscimu do Hnúšte

DivadloV dňoch 25. a 28.3.2009 Divadelný súbor Daxner Tisovec premiéroval svoju najnovšiu inscenáciu J.W.Goethe, J.Lacko: FAUST. Po veľmi priaznivom až nadšenom prijatí tisovským publikom inscenácia zabodovala aj na krajskej prehliadke v Revúcej (16. – 18.4.2009), kde v silnej konkurencii 15 súborov získala hlavnú cenu s odporúčaním na postup na celoštátnu prehliadku ochotníckych súborov v Tlmačoch. Bonusom navyše je cena za herecký výkon pre „Mefista“ Michala Stejskala. Vynikajúci divácky ohlas a priaznivé hodnotenie odbornej poroty dávajú tušiť, že súbor úspešne zvládol spracovanie tak náročnej témy, akou je nepochybne „Faust“ a pripravil inscenáciu, ktorá môže mesto reprezentovať na akomkoľvek fóre. Osobitne potešiteľným je fakt, že inscenácia si získala sympatie všetkých diváckych generácií – od študentov cez strednú generáciu až po dôchodcov, čo je veľmi zriedkavý úkaz. Reprízu Fausta v Tisovci chystá DS Daxner na prvú polovicu júna 2009, avšak predtým 18. mája vystúpia na divadelných doskách Domu kultúry Janka Francisciho Rimavského v Hnúšti. Vstupné je 2 €, pre dôchodcov, zdravotne postihnutých a študentov je 1 €. Mestské kultúrne stredisko a režisér Jaroslav Lacko vás všetkých srdečne pozývajú.
 {Faust v Hnúšti.jpeg}

U nás pôsobia

Mestské kultúrne stredisko: obsah tohoto príspevku nie je konečný, momentálne sa upravuje a čoskoro bude publikovaný.

Sympatická štvorica talentovaných muzikantov - nová nádej hnúšťanského rocku

 {gemerroll.jpg}

Andrej Kochan - bubny, Ľubomír Vinclav - sólo gitara, Peter Kubíni - spev, gitara a Milan Richtárik - basová gitara. To je zostava mladých ľudí, ktorí svoje zoskupenie nazvali GEMERROL. Premiéru verejeného vystúpenia absolvovali 30.mája 2008 na Dňoch mesta Hnúšťa v amfiteátri. Na nieľkoľko otázok odpovedali :

Kedy ste začali spolu hrať a aký štýl hudby ste si zvolili ?

 {gemerrol-1.jpg}

Prvá skúška bola 1.marca 2007 a hráme pop rock. V súčasnosti však uvažujeme o tvrdšom rocku, ale čo ešte prinesie budúcnosť ?

Kto je autorom skladieb ?

Autor textov je Peter Kubíni a na hudbe sa podieľame všetci členovia kapely.

Neuvažujete nad prijatím nežnejšieho pohlavia do kapely,napríklad vokalistky ?

Jóój, to by dopadlo veľmi zle ...

Ako sa vám hralo na hnúšťanskom amfiteátri ?

Veľmi dobre. Obecenstvo bolo super, vytlieskalo si aj prídavok.

Čo pripravujete do budúcnosti ?

Naďalej skúšať a hrať, veď nás to všetkých baví. Momentálne sme potvrdili účasť na koncertoch Dní mesta Tisovec a na Country festivale v Kokave nad Rimavicou.

 {gemerrol-2.jpg} {gemerrol-2.jpg}
 {gemerrol-4.jpg}

Za rozhovor ďakujem a želám veľa úspechov, autorského rastu a množstvo fanúšikov na koncertoch.

Hilda Ginisová, MsKS

 

Ukončenie fašiangovej sezóny v Hnúšti

Pestrý sprievod, ktorého sa zúčastnilo okolo 80 členov v rôznych maskách vyzeral nádherne! A to aj vďaka tvorivým dielňam, ktoré sme organizovali v spolupráci z CVČ, Radou Paššákovou a ZUŠ v Hnúšti. Žiaci aj učitelia výtvarného odboru ZUŠ pripravili do sprievodu krásne masky.
Teší nás, že organizácie mesta reagovali na našu výzvu a do sprievodu sa zapojili školy mesta, CVČ, členovia súborov pôsobiacich pod MsKS, deti z detských domovov, členovia senior klubu a mnohí ďalší.

Veselý sprievod sprevádzaný dychovou hudbou, ľudovou hudbou a spevom donských kozákov vyrazil spred budovy Domu kultúry, pokračoval popri pošte, k CBA, Mestskému úradu, nákupnému centru cez sídlisko 1.mája a ulicu Hrebendovu späť k Domu kultúry. Tu všetkých účastníkov čakala sladká odmena v podobe čajíka a šišky, ktoré nám darovala Pekáreň MIVE.
Po sprievodu nasledovalo vystúpenie sólistov zboru Donských kozákov a zábava v spoločenskej sále.
Do tanca hrala dychová a ľudová hudba mesta Hnúšťa, spieval Ženský spevácky zbor Skaliny a Mužský spevácky zbor Húžva. Kultúrny program spestrilo vystúpenie Senior klubu a našich hostí – Donských kozákov. Občerstvenie pripravila reštaurácia Koliba, ktorá darovala šišky na každý stôl v spoločenskej sále. O 22.hodine sme sa dotancovali k losovaniu tomboly. Za pestré ceny srdečne ďakujeme sponzorom: Mgr.Michal Bagačka-primátor mesta, ktorý daroval do tomboly televízor, Elektro Kováč, TS mesta Hnúšťa, Ing.Jana Paučová, Mgr.Martin Pliešovský, Teta drogéria, Bižutéria Tina, Potraviny Janka, CBA, Tulipán, Witness, Papiernictvo Mon, Lekárne Verapharm a Dr.Max, Oriflame, Libra, Hevea, Valeo, Chovateľské potreby Matiašová, Kaderníctvo Lucia, tabakové výrobky, Zoja a Prolog K.
Pred polnocou sme spevom a veršom odprevadili našu milovanú basu na jej 40-dňový odpočinok.
Basa bude odpočívať až do Veľkej noci a s ňou aj naše brušká, ktoré poteší obdobie pôstu.
Nedá mi nenapísať pár veršov, ktoré spracoval pracovník MsKS Mgr.M.Pliešovský, ako farár pochovávajúci basu a ktoré vás určite pobavia:
„ Pozrime sa ešte, čo je nové v meste:
technické sa tešia porobenej ceste.
Aj naši katolíci radostne spievajú,
že parádnu strechu nad oltárom majú.
Len na Polom asfalt nejak nevydal,
polovicu cesty dáky parom vzal.“
A takto sme sa nasmiali na veciach veselých i neveselých, ktoré sa v našom meste udiali. Teší nás, že v našom meste sú fašiangy čoraz pestrejšie a veselšie.
Fotografie: Petra Foto

01_11.jpg
01_17.jpg
01_19.jpg
01_23.jpg
01_16.jpg
01_15.jpg
01_12.jpg
01_13.jpg
01_14.jpg
01_24.jpg
01_26.jpg
01_7.jpg
01_8.jpg
01_9.jpg
01_6.jpg
01_5.jpg
01_28.jpg
01_29.jpg
01_30.jpg

Už je tam...

Pochovavanie basyNastala nám, ľudia, smutná hodina, už nám naša milá BASA umrela.
Pred nami už leží ako kus dreva, bubeník hovorí: tak ti je treba.
Už ide do hrobu, nechce sa jej žiť, než ju pochováme dajme jej napiť!
Zbohom odpočívaj, BASA premilá, aby si sa k Veľkej noci prebudila.
Koniec fašiangov symbolicky dotvára posledná zábava pred 40-dňovým pôstom. Tradične sa basa pochováva aj v našom meste. Nebolo tomu inak ani včera v spoločenskej sále Domu kultúry Janka Francisciho Rimavského, ktorá sa naplnila vyše stovkou zábavychtivých občanov. Nešlo však výlučne len o Hnúšťanov, ale na pozvanie predsedu Klubu dôchodcov k nám zavítali aj seniori z Revúcej. Skvelá zábava v ľudovom tóne a vždy plný parket až do polnoci osviežila bohatá tombola, v ktorej dominovali domáce produkty. Napríklad "klbása hodná", "svinskie paprčky na studeno", "bôb tarkavý", "jablčnie štiepky", či údené koleno od hlavy mesta zožali úspech nielen u výhercu.
Krátko po polnoci sme sa rozchádzali so slovami: O rok do videnia!

 

VERNOSTNÁ KARTIČKA PRE NÁVŠTEVNÍKOV MsKS

V MsKS v Hnúšti si vážime našich verných návštevníkov.
Preto si od dnešného dňa môžete v kanceláriách MsKS a v Knižnici prof.Š.Pasiara vypýtať svoju vernostnú kartičku.
Na tejto kartičke budete zbierať pečiatky z predstavení organizovaných v MsKS v Hnúšti
(divadlo, koncert,...)
Keď nazbierate 4 pečiatky, na piate predstavenie, ktorého cena nepresiahne cenu 5€ máte vstup zdarma.
...len preto, že ste nám verní a my sa Vám takto chceme poďakovať :)

unnamed.jpg
unnamed_1.jpg

Vianočný kolobeh v Dome kultúry

 
Mestské kultúrne stredisko vám prináša prehľad decembrových aktivít:
štvrtok 2.decembra Generálna skúška GMH – stužková, kinosála, od 13.00
piatok 3.decembra Príprava a výzdoba sál pre stužkovú slávnosť, od 13.00
sobota 4.decembra Stužková slávnosť 4.B GMH, kinosála a spol. sála od 16.00
nedeľa 5.decembra Príprava a výzdoba na Mestského Mikuláša, od 14.00
pondelok 6.decembra Premietanie filmu pre II.st. ZŠ NR o 8.15
pondelok 6.decembra Premietanie filmu pre I.st ZŠ NR o 10.15
pondelok 6.decembra VITAJ MIKULÁŠ, CVČ, kinosála, o 16.00
utorok 7.decembra MIKULÁŠ, Klub Rómskych aktivistov, o 15.00
piatok 10.decembra Príprava a výzdoba sál pre stužkovú slávnosť, od 13.00
sobota 11.decembra Stužková slávnosť Gymnázium Mateja Hrebendu, kinosála a spol. sála
nedeľa 12.decembra Adventný benefičný koncert, ECAV, Ev. a.v. kostol, spol. sála MsKS, o 15.00
pondelok 13.decembra VLOČKY RADOSTI, koncertná sála ZUŠ, o 16.30
pondelok 13.decembra VIANOCE GMH, kinosála MsKS, o 16.00
utorok 14.decembra SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ, ZŠ NR, skúška 9.00, kinosála, program o 15.30
streda 15.decembra VIANOČNÝ SEN, MŠ NR, skúška 9.00, kinosála, program o 15.15
štvrtok 16.decembra VIANOČNÝ ROZPRÁVKOVÝ DOM, MŠ KL kinosála, program o 15.30
piatok 17.decembra ČERTOVSKY DOBRÉ VIANOCE, ZŠ KL, kinosála, program o 16.00
pondelok 20.decembra VIANOČNÝ ADVENTNÝ PROGRAM, MsKS a cirkvi, kinosála o 17.00
utorok 21.decembra DEDOMRÁZ, Špeciálna ZŠ, kinosála MsKS, program o 9.30
streda 22.decembra Premietanie predprázdninového filmu pre GMH
 

Vyhodnotenie Kvízu o Španielsku

Poznáme mená víťazov kvízu o Španielsku!
Do kvízu sa zapojilo 17 ľudí, z toho len dvaja mali všetky odpovede správne, a preto sme sa rozhodli vyžrebovať aj cenu útechy.

Každý výherca bude odmeneny okrem typických a originálnych španielskych vecí aj 2 lístkami na vystúpenie Ponte Pardo (v utorok 15.9. o 19.00 hod.) a 2 lístkami na vystúpenie Duo Farsa ( v piatok 18.9. o 19.00 hod.)
Vecné ceny do súťaže venovala Ing.Jana Paučová, za čo jej úprimne ďakujeme!

1.cena: španielske víno RIOJA získava IVANA JACKULIAKOVÁ

2.cena: španielsku sladkosť TURON získava KOSKA

cena útechy: španielsky vejár získava ZUZANA VANCOVÁ

Výhercom srdečne gratulujeme!!!

Ceny si môžete prevziať v kancelárii MsKS v Hnúšti.

100_8692.jpg
100_8697.jpg
rioja.jpg
turon.jpg

Vynášanie MORENY v Striežovciach

Pre tých, ktorí chcú odprevadiť zimu spolu s detičkami z Detského folklórneho súboru Zrkadielko a ženskou speváckou skupinou Skaliny pôsobiacimi pod Mestským kultúrnym strediskom v Hnúšti:
Gemersko - malohontské osvetové stredisko, o. z. Striežovské zvony v spolupráci s Obcou Hrušovo
Vás pozývajú na podujatie Vynášanie Zimy - Marienky, 02. apríla 2017 od 13:00 v Striežovciach.
Vzdelávacia aktivita, prezentujúca zvyky na Smrtnú nedeľu sa realizuje v rámci projektu Čarovná studnička,
ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

morena.jpg

Vystúpenie Ponte Pardo a flamenco tanečnice

Tí, ktorí včera absolvovali kurz flamenco tanca, mi určite dajú za pravdu, že to bolo skvelé!
Daniel zo skupiny Ponte Pardo a hosťujúca flamenco tanečnica Aneta z Ostravy nás naučili základy flamenco tanga aj klasického flamenca. Naučili nás, ako sa hrdo a španielsky tváriť.
Ako všetkým ukázať, že v nás drieme divá šelma spolu s krásnou labuťou, ako držať vztýčenú hlavu s bradou hore, stiahnuť brucho, vypnúť prsia a všetkým povýšenecky ( ako to len španielky vedia) ukázať, že sme dokonalé.
Po kurze nás čakalo vystúpenie flamencovej skupiny Ponte Paro, ktorí začali svoj koncert inštrumentálnou baladou, kde sa prelínala arabská, židovská a cigánska kultúra. Spievali prevažne po španielsky, no jednu skladbu experimentálne zložili a zaspievali v slovenčine.
Vystúpenie tanečnice Anety, ktorá sa flamenco tancu profesionálne venuje už 11 rokov, bolo dychvyrážajúce a diváci nevedeli, či venovať pozornosť jej tvrdému výrazu tváre, krásnej sukni alebo klopkaniu topánok. Jej tanec a predstavenie Ponte Parda dokonale predstavili vášeň, zmyselnosť a nespútanosť tohto tanečného a hudobného smeru.
Tí, ktorí ste nestihli prísť, nezúfajte –Dni španielskej kultúry ešte nekončia!
V piatok Vás čaká vystúpenie dvojice Duo Farsa, ktoré Vás určite vytrhne zo sedadiel našej kinosály a bude Vás lákať vlniť sa, alebo si aspoň klopkať či tlieskať do chytľavého španielskeho rytmu.
V sobotu budete mať možnosť roztočiť to naostro na trojhodinovom kurze tanca salsa s profesionálnymi inštruktormi. Po kurze sme pre Vás pripravili rozlúčku s Dňami španielskej kultúry v Hnúšti v podobe Disco v štýle horúcich rytmov.

018_0.jpg
021.jpg
02.jpg
019.jpg
03.jpg
05.jpg
09.jpg
08.jpg
07.jpg
06.jpg

Workshop Gaudího mozaika

MsKS v spolupráci so ZUŠ v Hnúšti a knižnicou prof.Š.Pasiara srdečne pozývajú všetkých nadšencov kultúry a umenia na podvečer venovaný španielskej literatúre a španielskemu výtvarnému umeniu.
Okrem prezentácií plných zaujímavostí Vás čaká tvorivá dielňa s názvom Gaudího mozaika, na ktorej si môžete vyrobiť vlastný farebný kvetináč.
Čakáme Vás v stredu 16.9.2015 o 17.00 v Knižnici prof.Š.Pasiara v Hnúšti.
Vstupné: dobrovoľné

ZMENA PROGRAMU Neboj sa!

POZOR ZMENA!!!
Divadelné predstavenie NEBOJ SA!
sa prekladá kvôli nepriaznivému počasiu na nedeľu 5.júla o 15.00 hod.
Putovanie Mateja za láskou a dobrodružstvami si lepšie vychutnáme, keď bude krásne, slnečné počasie.
Preto neváhajte a príďte sa aj Vy pozrieť v nedeľu 5.júla do altánku Mestskej knižnice a vychutnať si príjemnú nedeľu so svojimi detičkami.

neboj_sa1.jpg

Zažiarili hviezdičky

 {IMG_0337a.JPG} Regionálna súťaž detských spevákov populárnej piesne sa už po štrnástykrát uskutočnila v našom meste. Speváci súťažili v troch vekových kategóriách. Usporiadateľmi boli BBSK, GMOS Rimavská Sobota a MsKS Hnúšťa. Predsedom poroty bol Rudolf Veselovský zo SOS v Banskej Bystrici, ďalej porotu tvorili Agnesa Kuraliová zo ZUŠ Tornaľa a Vladimír Petrinec z MsKS v Rimavskej Sobote. Najsilnejšie bola zastúpená II. kategória, v ktorej sa predviedli aj najkvalitnejšie talenty. Hudbu spracoval a spevákov sprevádzal Milan Matucha zo ZUŠ v Tisovci. Vydarenú akciu podporili aj malí diváci z oboch našich škôl, ktorí potleskom ocenili každého speváčika.

V I. kategórii boli udelené dve tretie miesta Nine Dolinajovej z Tisovca a Diane Balogovej z Teplého Vrchu, druhá skončila Lenka Svinčiaková zo ZŠ Klokočova z Hnúšte a prvé miesto si vyspieval Andrej Poprocký žiak z Nábrežia Rimavy v Hnúšti piesňou Ferrari. V silnej II. kategórii porota ocenila Slávku Oláhovú z Klenovca. Znova však udelila dve tretie miesta a to Janke Kožiakovej z Tisovca a Lucii Švihlovej z Tornale. Druhá priečka patrí Terézii Kurekovej z Jesenského a Petra Benektyová z Revúcej si odnáša prvenstvo i spostupom na POP BB 2009. V tretej kategórii - stredné školy, ktorá sa na tomto podujatí predstavila po prvýkrát si stupienky víťazov rozdelili nasledovne: Bettina Azstalošová z Tornale tretie miesto, Veronika Olšiaková z Tornale druhé a prvú priečku obsadila Tisovčanka Dominika Kubišová.

Zájazd na operetu Čardášová princezná

Poznáte to!? Keď nejde Mohamed k hore, musí hora k Mohamedovi.
Keďže sa nám pre nevyhovujúce technické podmienky nepodarilo priniesť operu do Hnúšte, pôjdeme my do opery :)
A to na najväčšiu operetnú lovestory E.Kálmána Čardášová princezná!
Rezervácie je potrebné nahlásiť v kanceláriách MsKS, na facebook stránke alebo telefonicky na 0901 706 641 do 7.9.2016!!!!!

Vstupné s cestou klimatizovaným autobusom je 16,-€, zľavnené vstupné pre študentov a seniorov je 13,-€.
Odchod z Hnúšte je 20.09.2016 o 15:00 hod., 1 hodina voľný program v BB.
18:30 hod. začiatok operety, trvanie 165 min.
Opereta v troch dejstvách na libreto Lea Steina bola najlepším a najznámejším dielom rakúsko-uhorského skladateľa. Za svoj úspech vďačí nesmrteľná opereta nielen úchvatnej hudbe, ale aj vtipnému libretu. Mladé viedenské knieža Edwin sa zamiluje do hviezdy budapeštianskeho kabaretu. Sylva, ale odchádza na turné do spojených štátov a Edwin dostane povolávací rozkaz. Aby Edwin o lásku neprišiel, rozhodne sa ju požiadať o ruku. V tomto momente začínajú peripetie a náhle zvraty v ľudských osudoch, typické pre kálmánovské dielka.

cardasova_princezna1.jpg

Zájazd na operetu Čardášová princezná

Do piatku 9.9.2016 máte možnosť prihlásiť sa na najväčšiu operetnú lovestory E.Kálmána Čardášová princezná!
Rezervácie je potrebné nahlásiť v kanceláriách MsKS, na facebook stránke alebo telefonicky na 0901 706 641.
Vstupné s cestou klimatizovaným autobusom je 16,-€, zľavnené vstupné pre študentov a seniorov je 13,-€.
Odchod z Hnúšte je 20.09.2016 o 15:00 hod., 1 hodina voľný program v BB.

18:30 hod. začiatok operety, trvanie 165 min.
Opereta v troch dejstvách na libreto Lea Steina bola najlepším a najznámejším dielom rakúsko-uhorského skladateľa. Za svoj úspech vďačí nesmrteľná opereta nielen úchvatnej hudbe, ale aj vtipnému libretu. Mladé viedenské knieža Edwin sa zamiluje do hviezdy budapeštianskeho kabaretu. Sylva, ale odchádza na turné do spojených štátov a Edwin dostane povolávací rozkaz. Aby Edwin o lásku neprišiel, rozhodne sa ju požiadať o ruku. V tomto momente začínajú peripetie a náhle zvraty v ľudských osudoch, typické pre kálmánovské dielka.

cardasova_princezna1.jpg

Zápis do tanečného súboru BZUČO

MsKS aj tento rok otvára súbor moderného tanca BZUČO.
Dievčatá aj chlapci , ktorí máte radi skupinové aktivity, tancujete, alebo by ste chceli tancovať, trénovať a vystupovať na rôznych podujatiach, pódiách, cestovať na rôzne prehliadky či súťaže - neváhajte a prihláste sa k nám!
Kto nestihol prvé - nech sa páči na druhé kolo zápisu, ktoré sa bude konať vo štvrtok 17.9.2015 v čase od 15.00-16.15 v zrkadlovej sále DK v Hnúšti.
Tešíme sa na Vás!

bzuco1.jpg

Zápis do ľudového súboru ZRKADIELKO

MsKS otvára súbor ľudového tanca ZRKADIELKO.
Dievčatá aj chlapci , ktorí máte radi skupinové aktivity, tancujete, alebo by ste chceli tancovať, trénovať a vystupovať na rôznych podujatiach, pódiách, cestovať na rôzne prehliadky či súťaže, nielen na Slovensku neváhajte a prihláste sa na ľudové tance k nám!
Zápis sa bude konať vo štvrtok 17.9.2015 o 15.30 hod. v prístavbe DK v Hnúšti.
Prineste si so sebou prihlášku, ktoré ste dostali vo svojej MŠ alebo ZŠ. Prihlášky je možné vypísať aj priamo na mieste.
Tešíme sa na Vás!

zrkadielko1.jpg

Čaro folklóru je v bezhraničnosti a jazykových bariér

Carp folkloruDnes o 16.00 hodine sa pozýčkami, jarmokom remesiel a otvorením dvorov v Klenovci začne XXXI. ročník Gemersko-malohontských folkórnych slávností KLENOVSKÁ RONTOUKA 2009.
Zahraniční folkloristi - FS Ege-Folkart Youth Club z mesta Izmir v Turecku a FS Hamernik z Poľska však predstavili svoje tanečno-spevácke umenie už v dopoludňajších hodinách stredoškolákom v Hnúšti. Na javisku MsKS Turci ukázali charakteristické Anatolijské ľudové tance. Kolektív súboru tvorí viac ako stovka tanečníkov všetkých vekových kategórií, vznikol v roku 2003 a už získal ocenenia Folklórnej tanečnej federácie Competitions a zúčastnil sa medzinárodných festivalov vo Francúzsku, Grécku, Bulharsku, Španielsku, Poľsku a Maďarsku. Amatérsky súbor z poľského Krakowa pracuje už 30 rokov a jeho členskú základňu tvoria predovšetkým mladí ľudia. Prezentujú autentický folklór Podhalia. Vydali niekoľko nahrávok: "Wesele góralskie", "Na holi", "Godne świeta na Podhalu" a "Na hamernica nute". Vedúcimi súboru sú Anna i Kazimierz Lassakowie. Vidieť ich môžete dnes o 16.30 hod. v programe nazvanom FOLKLÓR BEZ HRANÍC v neďalekom Klenovci. Nuž hor sa na rontouku!

Čarovné Vianoce

Čarovné Vianoce v MsKS v Hnúšti boli naozaj čarovné!
Ekumenický nádych programu dodali krásne slová a piesne predstaviteľov evanjelickej, katolíckej a baptistickej cirkvi.
Ľudový charakter im vdýchlo vystúpenie detí z Detského folklórneho súboru Zrkadielko a hudobnej zložky folklórneho súboru Sinec - ženská spevácka skupina Skaliny,mužská spevácka skupina Húžva, ľudová hudba a Betlehemci s Kubom, ktorí vystískal celé obecenstvo.
Predviedli sa aj deti z moderného súboru Bzučo.
Dobrovoľné príspevky, ktoré sa vyzbierali od občanov vo výške 140€ boli venované Dennému detskému stacionáru DEDESO. Ďakujeme každému jednému z Vás, kto prišiel podporiť túto krásnu charitatívnu akciu a potešil tak nielen seba pekným programom, ale ja tých, ktorí to potrebujú viac.
Čarovné Vianoce sú časom, kedy sú si ľudia oveľa bližší, ako inokedy. V úprimnom úsmeve, vľúdnom slove či ľudskom dotyku je veľké bohatstvo, ktoré v nás vyvolá pocit šťastia, pohody a spolupatričnosti.
Prajeme Vám, aby ste nielen počas vianočných sviatkov, ale aj v Novom roku nešetrili na dotykoch, úprimných stiskoch rúk, teplých pohľadoch a milých gestách či pohladeniach, čím dáme svojim blízkym a priateľom ten najkrajší darček.

Foto: Petra Rapčanová

img_9197.jpg
img_9281.jpg
img_9276.jpg
img_9290.jpg
img_9296.jpg
img_9329.jpg
img_9312.jpg
img_9300.jpg
img_9274.jpg
img_9260.jpg
img_9205.jpg
img_9201.jpg
img_9200.jpg
img_9211.jpg
img_9216.jpg
img_9254.jpg
img_9250.jpg
img_9230.jpg
img_9334.jpg
img_9343.jpg
img_9486.jpg
img_9451.jpg
img_9490.jpg
img_9491.jpg
img_9518_0.jpg
img_9504.jpg
img_9502.jpg
img_9436.jpg
img_9413.jpg
img_9367.jpg
img_9356.jpg
img_9348.jpg
img_9381.jpg
img_9394.jpg
img_9406.jpg
img_9400.jpg
img_9399.jpg

Časový harmonogram Nočného behu v Hnúšti

Všetky informácie pre pretekárov, detských pretekárov a návštevníkov o podujatí i sprievodných akciách počas najbližšieho víkendu.

V Hnúšti sa rozlúčia s prázdninami prvý septembrový víkend športom pre všetky vekové kategórie i niekoľkými kultúrnymi podujatiami. V tomto článku nájdete presný časový harmonogram, i informácie o viacerých sprievodných podujatiach. Predpoveď počasia je priaznivá, počas víkendu má byť slnečno s dennými teplotami do 26 stupňov, nočné teploty okolo 12 stupňov Celzia.

PIATOK, 2. september

PMX NET Detský beh (Nám. J. F. Rimavského – pri pomníku)

Deti pobežia v kategóriách do 6 rokov (50 m), 7-10 rokov (400 m), 11-14 rokov (800 m). Štartovné zadarmo. Každé štartujúce dieťa dostane občerstvenie a cukrovú vatu.

15:30 – 16:15 Registrácia bežcov na detský beh
16:30 – 17:00 Detské preteky
17:00: Vyhlasovanie víťazov

Na kolesách proti rakovine (Nám. J. F. Rimavského – pri pomníku)

V rámci podujatia môže každý prísť na kolieskovom dopravnom prostriedku a previezť sa symbolickým okruhom v centre mesta.

17:15 Príhovory hostí
17:45 Predpokladaný čas symbolickej jazdy
18:00 Vystúpenie majstra sveta v cyklo-triale Jána Kočiša
18:15 Vystúpenie kapely Blue Star

19:00 Uzavretie centra mesta medzi ZŠ Centrum I. a Poliklinikou (vstup len so vstupenkou)

Nočný beh mesta Hnúšťa 2016 (Nám. J. F. Rimavského – pri pomníku)

Nočný beh odštartuje z Námestia J. F. Rimavského. Pobeží sa 5 kôl na 900-metrovom mestskom okruhu, spolu 4 500 metrov.

Parkovanie pre registrovaných bežcov – plocha pred poliklinikou v strede námestia

18:00 – 19:00 Registrácia a prezencia pretekárov
19:30 Štart pretekov
20:15 Koniec pretekov
20:30 Oceňovanie bežcov na pódiu

Hudobný koncert

Vstup v predpredaji: 6 eur. Odporúčané parkovanie pre návštevníkov – pred obchodným domom (ul. M.R.Štefánika 1), parkovisko nad kultúrnym domom (ul. Partizánska 219), parkovisko pred Domom služieb (ul. Francisciho 1), ďalej ulice Klokočova, Banícka a Mierová.

21:00 ZOČI VOČI

22:45 ELÁN revival

Vstupenky si môžete zakúpiť v predpredaji za cenu 6 eur v TIC Hnúšťa (vestibul kultúrneho domu), alebo v bare Retro.

Sprievodné podujatia:

V piatok i v sobotu: Diskotéka Club Exotica a Maxx 38

Piatok po Nočnom behu:
23:00 Reštaurácia Kocka – Spyrit fest – DJ Sandy a DJ Ples – vstup zdarma

Sobota, 3. september:

19:45 Premietanie na amfiteátri: Vykúpenie z väznice Shawshank – vstup: 2 eur
Divákmi najlepšie hodnotený film v histórii, trvanie filmu 2:20. Organizátori odporúčajú zobrať si teplé oblečenie, príp. deky.

Film Vykúpenie z väznice Shawshank je podľa mnohých filmových kritikov považovaný za najlepší film histórie. Jeho výnimočnosť potvrdzujú aj prvenstvá vo filmových databázach či už v medzinárodnom merítku (IMDb 9,2/10), alebo aj v našich končinách (csfd.cz – 95 %).

22:00 Reštaurácia Kocka – Spyrit fest – Marián Geišberg a ďalší

Nedeľa, 4. september:

Kino Rimava pozýva všetky deti aj dospelých na príjemné ukončenie letných prázdnin so skvostným megapríbehom Malého princa v nedeľu 4.septembra 2016 o 15:00 hod..

ĎAKUJEME SPONZOROM PODUJATIA:

Mesto Hnúšťa, Banskobystrický samosprávny kraj, PMX net – Vladimír Maslen, Bio CON 1 – Zoran Nikolič, Bautrade – Grigorij Šamin, Koler – Rastislav Kolesár, Peter Molnár, Michal Fekeč

Ceny pre víťazov venovali, alebo inak pomohli: Total Sport Dušan Ďubek, Libra Hnúšťa – Mária Lebedová, Pneuservis Peter Hutka, Viera Repáková – LR Cosmetics, Kaderníctvo Alena – Alena Colotková, Autoškola Brádňanský, Jazdecký klub Excel Madon, Petra Foto, MsKS, Technické služby Hnúšťa, Reštaurácia Kocka, Zmrzlina Ramadan Saliji, Active Planet outdoor centrum, p. Šuttová – TOP Economic, Elektro Kováč, Spisovateľ Prema Leo, p. Radič – VR Fitness, Ing. Michaela Hroncová, Matúš Golian, MUDr. Farkašovská, Lekáreň Verapharm Hnúšťa, Lekáreň na námestí, IMGAR – Imrich Garláty, Špeciálna základná škola Hnúšťa

Mediálni partneri: Rimava.sk, Echoviny.sk, hnusta.sk, Kamdomesta, Regionmalohont.sk, Hnúšťanský hlas.

Podujatie sa uskutoční pod záštitou primátora mesta Hnúšťa Michala Bagačku.

night_run_hn_2016_1500.jpg

"Vzlietli orli vysoko..."

Primátor mesta a MsKS Vás srdečne pozývajú na
literárno-hudobnú kompozíciu k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra „Vzlietli orli vysoko...“

Juraj Sarvaš – umelecký prednes
Danubius Octet Singers – spev
Daniel Simandl - dirigent

Tešíme sa na Vás v sobotu 27.februára 2016 o 17:00 hod. v kinosále Domu kultúry.
Vstupné: bezplatné
Predstavenie sa koná vďaka finančnej podpore poslanca NR SR Michala Bagačku.

Program:
Kto za pravdu horí – hudba: anonym, text: Karol Kuzmány
Andrej Sládkovič: Vrstovníkom - recitácia
Nitra, milá Nitra – hudba: Ján Valašťan-Dolinský, text: Ľudovít Štúr
Prosba – hudba: Michal Laciak, text: Viliam Paulíny-Tóth
Ľudovít Štúr – Reč na Uhorskom sneme z 15.1.1848 – úryvok
Slovenčina moja – hudba: anonym, text: Viliam Paulíny – Tóth
Kto si rodom Slovák – hudba: anonym, text: Viliam Paulíny – Tóth
Janko Kráľ: Orol - recitácia
Devín, milý Devín – hudba: Alexander Moyzes, text: Ľudovít Štúr
Ľudovít Štúr: Rozlúčenie – recitácia
Hojže, Bože – hudba: Viliam Figuš- Bystrý, text: Andrej Sládkovič
Andrej Sládkovič: Marína – recitácia (úryvok)
Hoj, vlasť moja! – hudba: Mikuláš Schneider-Trnavský, text: Fr.Urbánek
Jozef Miloslav Hurban: Reč na súde v Pešti 5.3.1869
Kolo Tatier čierňava – hudba: Ľudovít Vansa, text: Samo Tomášik
Milan Rúfus: Modlitba za Slovensko – recitácia
Aká si mi krásna – hudba: Eugen Suchoň, text: Peter Bella-Horal

0002_zmenseny.jpg
13105_990795037643425_1017765313856427770_n.jpg
dos_logo2014_final_1.jpeg

Akcia na divadelné predstavenie Nevyliečiteľní

POZOR AKCIA!!!
Stále nemáte kúpený darček na Deň matiek? My v MsKS Vám ponúkame ideálny darček nielen pre Vašu mamičku.
Do piatku 29.apríla 2016 máte šancu zakúpiť si lístky na divadelné predstavenie Nevyliečiteľní za akciovú cenu 8,-€, kde sa Vám predstavia herci, ktorých poznáte z televíznych obrazoviek: Csongor Kassai, Helena Krajčiová, Kamil Mikulčík, Otto Culka a Lenka Barilíková.
Ide o miestami lyrickú, miestami bláznivú komédiu v tomto príťažlivom hereckom obsadení. Spleť lások, prelínanie sa vzťahov a následné trápenia hlavných hrdinov zverených do rúk psychológom, ktorí by sami potrebovali odbornú pomoc, prináša množstvo komických situácií.
Využite akciovú cenu lístkov a doprajte svojej maminke na Deň matiek nezabudnuteľný zážitok!

2016.05.08_hnusta_nevyliecitelni_18h_1.jpg

Bábková hra o Gašparkovi a jeho šikovnosti

Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti pozýva všetky deti na veselé ukončenie jarných prázdnin predstavením o Huncútovi Gašparovi.
V nedeľu 5.marca o 16:00 hod. uvidíte tradičný príbeh inšpirovaný hrami starých ľudových bábkarov v netradičnom prevedení. Gašpar a jeho huncútstva nemusia byť vždy na škodu. Spravodlivosť predsa nakoniec vždy zvíťazí, aspoň v tejto rozprávke s 80 cm bábkami typu "manekýn".
Vstupné: 3,-€
Vstupenky si môžete zakúpiť hodinu pred predstavením vo vestibule Domu kultúry.

gaspar.jpg

Coca-Cola Vianočný kamión príde aj do Hnúšte

Červený Coca-Cola kamión vyráža 2. decembra na svoje tradičné vianočné turné po Slovensku. Každý, kto si chce vychutnať sviatočnú atmosféru a súčasne prispieť na dobrú vec, je srdečne vítaný. V Hnúšti sa svetlá kamiónu rozžiaria vo štvrtok 8. decembra na Námestí Janka Francisciho.

Na malých i veľkých čaká bohatý program plný hier a zábavy. Deti sa naučia špeciálny vianočný tanec a budú môcť navštíviť Santa Clausa v jeho sviatočne vyzdobenom kamióne. Celé popoludnie potom bude prebiehať predaj vianočných suvenírov a výťažok z neho bude venovaný na podporu dobročinných aktivít Centra voľného času Hnúšťa. Symbolický šek si zástupca CVČ Hnúšťa prevezme v závere celej akcie.

„Aj tento rok sme v spolupráci s mestami dôkladne vyberali organizácie, ktoré v rámci Vianočného kamiónu podporíme. Rád by som preto vopred poďakoval všetkým, ktorí si nájdu čas a prídu sa pozrieť na naše zastávky. Verím, že sa nám spoločne podarí vytvoriť skvelú atmosféru a prispieť k naplneniu hlavného poslania Vianočného kamiónu,“ uviedol Jan Kopřiva, manažér projektu.

Priebeh Coca-Cola Vianočnej tour je v každom meste rovnaký. Program začína o 16.00, kedy moderátor učí deti špeciálny tanec, aby spoločne o 16.30 privítali Santa Clausa a jeho kamión. Záver celej akcie je naplánovaný na 18.00, kedy sa návštevníci so Santom rozlúčia a vyprevadia ho na cestu do ďalšieho mesta, aby mohol rozdávať vianočnú atmosféru a radosť aj ostatným.

Odvážni sa môžu so Santom aj odfotiť, alebo mu pošepkať svoje vianočné prianie. Pre uchovanie krásnych vianočných spomienok slúži Facebookový profil (Coca-Cola Vianočný kamión), kde môže nájsť každý fotografie práve zo svojho mesta alebo sledovať putovanie kamiónu po celom Slovensku.

cola.jpg
cola_hnusta.jpg

Denný tábor pre deti v MsKS

Aj vy rozmýšľate ako pripraviť nezabudnuteľné leto pre svoje detičky? Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti Vám ponúka denný hudobno-dramaticko-tanečný tábor s Róbertom Miklom a Sabinou Tomesovou. Deti sa počas celého týždňa od 4.do 9.júla budú venovať týmto trom zložkám umenia a výstupným programom bude muzikál, ktorý si diváci budú môcť pozrieť amfiteátri v sobotu 9.júla 2016 o 18:00 hod.
Tábor bude prebiehať v čase od 9:00-12:00 hod. a poobede od 14:00-17:00 hod.v priestoroch MsKS, amfiteátra alebo v prírode.
Prihlásiť deti vo veku 7-14 rokov, ktoré majú vzťah k hudbe a tancu, môžete na www.mskshnusta.sk
Cena tábora za celý týždeň je 30,-€.

tabor1.jpg

Detský divadelný súbor v televízii Markíza

Dňa 11.februára 2016 mali deti Detského divadelného súboru Kukátko nezabudnuteľný zážitok. Vedúci súboru Róbert Mikla prijal pozvanie do relácie Teleráno a zobral so sebou aj deti navštevujúce divadelný súbor v Hnúšti.
Natáčanie relácie, svetlá, mikrofóny, moderátorov, prehliadku budovy televízie Markíza a celú príjemnú atmosféru štvrtkového rána si (nielen) deti užívali plnými dúškami.
Po Záhorskej Bystrici nás čakala prehliadka hlavného mesta. Viceprimátor Roman Lebeda nám predstavil hrad, navštívili sme pána primátora Michala Bagačku v Národnej rade SR, prešli sme starým mestom a v Katedrále sv.Martina sa nám okrem prehliadky chrámu podarilo dostať aj ku hrobkám v podzemí chrámu. Deti mali zážitok aj z jedenia suši paličkami v čínskej reštaurácii a nákupov v nákupnom centre.
MsKS ďakuje mestu Hnúšťa za zabezpečenie cesty, spevákovi a vedúcemu súboru Róbertovi Miklovi za to, že myslel na deti z nášho mesta a zástupcovi primátora za pekný program v Bratislave.

12662489_10208684984426774_5310416229870253612_n.jpg
img_0513.jpg
img_0516.jpg
img_0499.jpg
img_0495.jpg
img_0490.jpg
img_0493.jpg
img_0518.jpg
img_0522.jpg
img_0537.jpg
img_20160211_110827_hdr.jpg
img_0533.jpg
img_0530.jpg
img_0526.jpg
img_0529.jpg

Divadelné predstavenie Aj muži majú svoje dni

Aj muži majú svoje dni.
O tom, aké sú tie ich dni a ako náročne ich prežívajú sa dozviete už 14.februára o 19:00 hodine v divadelnej sále Domu kultúry v Hnúšti.
Nenechajte si ujsť komédiu v ktorej sa vám predstavia vynikajúci slovenskí herci, známi z televíznych obrazoviek: Branislav Deák, Ján Jackuliak, Gregor Hološka a Milan Bahúl.

Rozohrané situácie prinesú množstvo nečakaných zvratov a zápletiek, a možno aj odpoveď na otázku, či je vôbec možné žiť vo svete bez žien. Štyria sexi muži ponúkajú svoj návod. Tak nahliadnite s nami za oponu komédie nemeckého autora islandského pôvodu Kristofa Magnussona, ktorú režijne pripravil Martin Mňahončák.
Vstupné je 10,-€ v predpredaji v kanceláriách MsKS v Hnúšti a 12,-€ na mieste.

1b91c8f9-6788-4bd2-a795-b9b29ef230ef.jpg

Divadelné predstavenie Nevyliečiteľní

Miestami lyrická, miestami bláznivá komédia v príťažlivom hereckom obsadení. Spleť lások, prelínanie sa vzťahov a následné trápenia hlavných hrdinov zverených do rúk psychológom, ktorí by sami potrebovali odbornú pomoc, prináša množstvo komických situácií.

Obsadenie :
Csongor Kassai, Helena Krajčiová, Kamil Mikulčík, Otto Culka a Lenka Barilíková v réžii Michala Spišáka.

8.mája 2016 o 18:00 hod. v Dome kultúry v Hnúšti.
Predpredaj vstupeniek za cenu 10,-€ v kanceláriách MsKS, na msks@hnusta.org alebo
na tel.č.:047/542 23 84

2016.05.08_hnusta_nevyliecitelni_18h_1.jpg

Dni španielskej kultúry

Aj vy sa zapojte sa do kvízu o Španielsku a budete automaticky zaradení do žrebovania o atraktívne ceny .

https://docs.google.com/forms/d/1qq8oBR69Jeok2idcrxlGooXtomO0LR954PxdPiq...

dni_sp.ku_.makcen.jpg

Fašiangová zábava už tento piatok

Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti Vás srdečne pozýva na zábavu so živou hudbou.
Zábava sa začne už o 16:00 hod. pred Domom kultúry veselým sprievodom v maskách, ktorý spestrí vystúpenie Detského folklórneho súboru Zrkadielko. Zábava pokračuje o 17:00 hod. vystúpením Donských kozákov vo veľkej sále Domu kultúry a pokračuje bujarou zábavou v spoločenskej sále.
Tu si budete môcť zakúpiť zabíjačkové dobroty, ktoré pre nás pripraví reštaurácia Koliba.
Zábava bude ukončená o 24:00 hod., kedy spoločne odprevadíme basu na jej 40-dňový odpočinok.
Na zábave nám zahrá dychová a ľudová hudba mesta Hnúšťa, vystúpi ženská spevácka skupina Skaliny a mužská spevácka skupina Húžva.
Tešíme sa na Vás :)

donski_kozaci.jpg
fasiangy1.jpg

Joga pre seniorov

Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti a Rada joga srdečne pozývajú všetkých seniorov mesta na bezplatné cvičenie jogy každý októbrový štvrtok o 9:00 hod.v Knižnici prof.Š.Pasiara.
Stačí si so sebou priniesť deku, vankúšik a chuť zažiť niečo nové.
...aj toto sme Vám pripravili na mesiac úcty k starším :)

14458944_10154317595600935_1165321715_n.png

Kollárovci v Hnúšti

V piatok 8.júla 2016 vystúpila skupina Kollárovci v Hnúšti. Amfiteáter sa tak naplnil 300 fanúšikmi tejto skupiny, ktorí boli všetkých vekových kategórií. Skupina zabavila malé deti, dospelých i seniorov.
Mariášiho záhradu v piatok zaplavili príjemné tóny ľudových nástrojov, spevu a radostný smiech divákov.
Kollárovci so svojim goralským temperamentom prilákali záujemcov nielen z Hnúšte, ale aj z jej širokého okolia.
Foto: Petra Foto

13528397_1184859791565787_2242513523097852716_o.jpg
13607057_1184847824900317_1177048017004622558_n.jpg
13626586_1184847481567018_1631883697701028226_n.jpg
13627042_1184842694900830_81590441009514798_n.jpg
13592612_1184857124899387_2494333277002834417_n.jpg
13585164_1184859198232513_3270012025036716934_o.jpg
13569039_1184855924899507_2781236917744141668_o.jpg
13575910_1184858651565901_3280420770380474238_o.jpg
13582074_1184842171567549_892931880491366132_o.jpg
13631679_1184844728233960_916259446297155643_n.jpg
13641023_1184860711565695_8310504947055411900_o.jpg
13662130_1184858214899278_5158365248689916762_o.jpg
13662350_1184841268234306_7373064968141192168_o.jpg
13668008_1184856661566100_4640939188505232158_o.jpg
13653437_1184838741567892_5542703702573189728_o.jpg
13653380_1184859478232485_5706564511485673605_o_2.jpg
13645170_1184846518233781_6866717508698157274_n.jpg
13652887_1184840511567715_4664045721063063242_o.jpg
13652920_1184860268232406_764715528114362079_o.jpg
13653291_1184850308233402_7617388700679183287_o.jpg

Koncert skupiny Kollárovci

MsKS v Hnúšti Vás srdečne pozýva na koncert kapely Kollárovci na amfiteátri v Hnúšti.
Vstupenky si môžete zakúpiť v kanceláriách MsKS alebo si ich objednať na www.mskshnusta.sk alebo telefonicky na: 0901 706 641.
Kapela Kollárovci je originálnym zoskupením mladých, talentovaných hudobníkov. Svojím hudobným umením zabávajú a rozveseľujú už mnoho rokov poslucháčov doma i za hranicami Slovenska. Ich živá hudba, temperamentný spev a humorné slovo vytvárajú nezabudnuteľnú atmosféru, ktorá vyčarí na vašej tvári úsmev, nadšenie a dobrú náladu. Na trhu úspešne pôsobia už od roku 1997 a svojím goralským temperamentom si získavajú priazeň u mnohých fanúšikov.
Nosným pilierom ich repertoáru je slovenská ľudová pieseň, ktorá vďaka Kollárovcom dostáva nový šat, príjemný aj pre tých, ktorí tento žáner nikdy nevyhľadávali. V ich podaní si môžete taktiež vypočuť vlastné skladby z ich autorskej dielne.
Kollárovci majú vydaných 8 hudobných CD a 4 DVD, ktoré by nemali chýbať ani u Vás doma. Ročne absolvujú množstvo koncertov a vystúpení. Zoskúpenie kapely tvoria šiešti členovia, z toho traja sú bratia Kollárovci. Pestré je aj nástrojové obsadenie: husle, kontrabas, soprán a alt saxofón, cimbal, akordeón, bicie nástroje.
Obsadenie:
PhD. Tomáš Kollár: husle, spev
PaedDr. Štefan Kollár: akordeón, saxofón, spev
Mgr. Marek Kollár: husle, spev
Štefan Repka: kontrabas, spev
Július- Michal Hudi: cimbal
Dis. Art. Patrik Červenák: bicie nástroje

Koncert sa uskutoční 8.júla 2016 o 18:00 hod. na amfiteátri v Hnúšti.
Vstupné: 10,-€

kollarovci1.jpg

Kurz španielčiny a latinsko-amerických tancov v Hnúšti

Chcete sa naučiť španielčinu, no nebaví vás čítať knižky, či študovať gramatiku? Dobrovoľníčka Amapro z Chile má na učenie skvelý recept namiešaný z neformálnych hier a aktivít, ktorý naučí každého základy už po prvých hodinách...
Kurzy budú prebiehať každú stredu v bábkovej sále DK v Hnúšti.
Začíname už 27.1. 2016.

Prihláste sa čo najskôr na msks@hnusta.org alebo na telefónnom čísle 0901 706 641. Maximálny počet účastníkov je 15.

Po kurze španielčiny nasleduje workshop latinsko-amerických tancov s rodenou latinsko-americkou lektorkou o 18:00 hod.v zrkadlovej sále v prístavbe DK v Hnúšti.

flyer_spanish_workshop.jpg
poster_latin_american_dances.jpg

Mafiánske historky v Hnúšti

Úspešné divadelné predstavenie známych hercov z populárneho sitcomu Mafstory, ktorí na vás namieria svoj šarm a plný zásobník vtipov.
Odvážnym spôsobom si uťahujú z ostrých chlapov podsvetia, a keďže jazyk tohto prostredia je nevyberaný, predstavenie sa odporúča pre dospelých divákov. Tých však čaká neutíchajúce rehotanie sa na výkonoch štvorice hercov Peter Batthyány, Peter Sklár, Igor Adamec a Martin Vanek.

Réžia: Karol Vosátko
Účinkujú: Peter Batthyány, Peter Sklár, Martin Vanek a Igor Adamec
Dĺžka predstavenia: 100 minút
Predstavenie nie je vhodné pre divákov do 15 rokov!

Predpredaj vstupeniek za cenu 12,-€ v sieti Ticketportal alebo v kancelárii MsKS. Cena na mieste bude 15,-€.
Vychutnajte si komédiu z drsného prostredia slovenskej mafie nabitú nekorektným humorom priamo v Hnúšti :)

unnamed_1.jpg

Mafiánske historky v Hnúšti zrušené!

Mafiánske historky v Hnúšti zrušené!!! Zakúpené vstupenky môžete vrátiť v zakúpených pokladniach (kancelária MsKS a Ticketportal), kde vám bude v plnej hodnote vrátené vstupné!
Ďakujeme za pochopenie.

unnamed_1.jpg

Miss Hnúšťa 2016

Milé dievčatá,
práve teraz má šancu zabojovať o korunku pre najkrajšie dievča Hnúšte a jej okolia každá z vás, ktorá spĺňa nasledovné podmienky:
- vek 15-25 rokov (do 18 rokov je nutné priniesť súhlas zákonného zástupcu )
- výška 162 cm
- stav: slobodné a bezdetné
- slovenskej štátnej príslušnosti
Ak chceš byť na kastingu úspešná, je dobré držať sa našich rád: prísť s dobrou náladou a prirodzená, s jemným make-upom, umytými vlasmi, priniesť si plavky, v ktorých vyzeráš čo najlepšie a lodičky.
Priprav si pár viet o sebe, ktoré odprezentuješ nahlas a sebavedomo.
Semifinalistky súťaže Miss budú vyberať: mentorka súťaže Miss Hnúšte a okolia Lucia Slováková, riaditeľka MsKS Hnúšťa Diana Vojenčiaková , zástupca primátora mesta Hnúšťa Roman Lebeda , poslanec MsZ Marián Petrok, fotografka Petra Rapčanová a podnikateľ Dušan Ďubek. Už aj na kastingu stretnete moderátora Miss Hnúšťa Jána Bakalu z TV JOJ.
Počas nasledujúceho mesiaca prejdú vybrané finalistky dôkladnou prípravou na galavečer Miss Hnúšte 1.apríla 2016 .
Kasting bude prebiehať v piatok 26.februára 2016 v čase od 16:00-18:00 hodiny v Dome kultúry v Hnúšti. Tešíme sa na každú z vás!

img7_zmensene_2.jpg

Miss Hnúšťa 2016

Milé dievčatá,
práve teraz má šancu zabojovať o korunku pre najkrajšie dievča Hnúšte a jej okolia každá z vás, ktorá spĺňa nasledovné podmienky:
- vek 15-25 rokov (do 18 rokov je nutné priniesť súhlas zákonného zástupcu )
- výška 162 cm
- stav: slobodné a bezdetné
- slovenskej štátnej príslušnosti
Ak chceš byť na kastingu úspešná, je dobré držať sa našich rád: prísť s dobrou náladou a prirodzená, s jemným make-upom, umytými vlasmi, priniesť si plavky, v ktorých vyzeráš čo najlepšie a lodičky.
Priprav si pár viet o sebe, ktoré odprezentuješ nahlas a sebavedomo.
Semifinalistky súťaže Miss budú vyberať: mentorka súťaže Miss Hnúšte a okolia Lucia Slováková, riaditeľka MsKS Hnúšťa Diana Vojenčiaková , zástupca primátora mesta Hnúšťa Roman Lebeda , poslanec MsZ Marián Petrok, fotografka Petra Rapčanová, podnikateľ Dušan Ďubek, moderátor Miss Hnúšťa Ján Bakala z Top Star v TV JOJ.
Počas nasledujúceho mesiaca prejdú vybrané finalistky dôkladnou prípravou na galavečer Miss Hnúšťa, ktorý sa uskutoční 1.apríla 2016 .
Víťazka Miss Hnúšťa získa zaujímavé ceny v celkovej hodnote 900,-€! Občania budú mať možnosť hlasovať o miss sympatia prostredníctvom sociálnej siete Facebook a priamo počas galavečera.
Kasting bude prebiehať v piatok 26.februára 2016 v čase od 16:00-18:00 hodiny v Dome kultúry v Hnúšti. Tešíme sa na každú z vás!

img7_zmensene.jpg

Miss Hnúšťa 2016

Hnúšťa má svoju kráľovnú krásy pre rok 2016. Stala sa ňou cieľavedomá, úprimná a sebestačná 19- ročná Silvia Szabóová, ktorá počas galavečera Miss Hnúšťa 2016 vo voľnej disciplíne predviedla Acro yogu so svojim priateľom a divákom poskytli predstavenie plné lásky, aké ešte určite nevideli.
Samotnému finálovému večeru predchádzala mesačná príprava, kedy dievčatá okrem cvičenia choreografie absolvovali skúšku šiat vo svadobnom salóne Eden, kurz líčenia a starostlivosti o vlasy, kurz jogy a hodinu, na ktorej sa naučili základy herectva a vystupovania na verejnosti.
Desať finalistiek vo veku 15-21 rokov bojujúcich o korunku krásy počas mesiaca tvorilo skvelý tím bez náznakov rivality.
Ich tvrdá práca sa odzrkadlila v piatok 1.apríla 2016 v Dome kultúry, ktorý bol naplnený do posledného miesta. Akciu moderoval charizmatický Ján Bakala, ktorého diváci poznajú z televízie a práve vďaka jeho profesionálnemu vystupovaniu sa dievčatá zbavili trémy a celá akcia nadobudla vysokú úroveň.
Finalistky zažiarili v svadobných šatách sprevádzajúce úžasným hlasom Róberta Miklu, ktorý bavil obecenstvo počas celého večera. Akciu tiež spestrilo vystúpenie tanečníkov z tanečnej školy Sambed v Rožňave a voľné disciplíny, kde súťažiace ukázali svoj talent.
Okrem spomínanej acro jogy to bol moderný, ľudový a scénický tanec, miešanie nápojov či prednes poézie. Po promenáde v spoločenských šatách čakala dievčatá najťažšia disciplína – rozhovor s moderátorom. Aj s touto disciplínou si však finalistky bez problémov poradili.
Porota v 9 člennom zložení, ktorú tvorili: primátor mesta Michal Bagačka, zástupca primátora Roman Lebeda, poslankyňa MsZ Margita Féderová, prednostka Mú Oľga Maciaková, riaditeľka MsKS Diana Vojenčiaková, mentorka súťaže a modelka Lucia Slováková, Miss Deaf World 2014 Lýdia Svobodová, lekár Vladimír Knapp a podnikateľ Peter Molnár, rozhodla o umiestnení finalistiek.
II.Vicemiss sa stala Daniela Guzmová, I.Vicemiss Sabina Tomesová a titul Miss Hnúšťa 2016 získala Silia Szabóová. Diváci mohli od 26.marca hlasovať na sociálnej sieti o Miss Sympatia, ktorú získala Sabina Tomesová. Diváci v publiku si zvolili Miss publikum, ktorú opäť získala obľúbená Sabina Tomesová.
O dokonalú vizáž dievčat sa postarali make-up artistky Eva Václaviková a Gabriela Netíková a kaderníčky Lenka Ivargová a Alena Colotková. Ďakujeme za finančnú podporu sponzorom, bez ktorých by sa súťaž nezrealizovala: Michal Bagačka, Roman Lebeda, Peter Molnár, Rastislav Kolesár, Dušan Ďubek, reštaurácia Kocka, MUDr.Knappová a MUDr.Farkašovská.
Za vecné dary ďakujeme sponzorom: Petra Foto, Total Sport, PMX net, FK Iskra Hnúšťa, Kvetinárstvo Tulipán, Teta drogéria, bižutéria Tina, lekáreň Verapharm, cukráreň Espresso, Prema Leo, Róbert Mikla, AB Autoškola Brádňanský, Pizzéria Kaštieľ, Retro Café, Two Rivers Café, SOŠ Hnúšťa, kozmetika Maya, kozmetický salón ES, reštaurácia Hubert, reštaurácia Koliba, Trio občerstvenie, Peter Hutka, TS mesta Hnúšťa, papiernictvo Wittness, Elektro Kováč, Alwado, VR Fitness club.
Za fotografie finalistiek i samotnej súťaže ďakujeme Petra Foto. Videozáznam spracoval Imrich Garláty a zakúpiť si ho môžete v kancelárii MsKS. Recepciu pre účinkujúcich, porotu a hostí pripravila v spoločenskej sále reštaurácia Kocka a hudobne ju sprevádzal DJ RaMi.
Dievčatá si okrem hodnotných cien odniesli zážitok na celý život. Veríme, že Silvia Szabóová bude príjemne úradovať v pozícii kráľovnej krásy a o rok nasadí korunku krásy svojej nasledovníčke.

12916068_10209143580376440_1133484601367799255_o.jpg
1933481_10209143592336739_4971991410928070972_o.jpg
12891599_10209143614097283_6295037559674316542_o.jpg
12898140_10209143493854277_8780024698260351349_o.jpg
12898346_10209143596896853_2279755802888148455_o.jpg
12891559_10209143498974405_3117834426259351932_o.jpg
12901067_10209143616097333_4634292090383229385_o.jpg
12719157_10209143575456317_5546325846136315908_o.jpg
12901140_10209143502254487_8803766662646373186_o.jpg
11144981_10209143492654247_7525537020570249716_o.jpg
12022439_10209143489214161_2895627931398589808_o.jpg
12671702_10209143578016381_4671638962989007265_o.jpg
12672170_10209143590016681_3028563947032861375_o.jpg
12672164_10209143610137184_2514805322586674743_o.jpg
12901153_10209143605057057_6137279036099071839_o.jpg
11144956_10209143500654447_2641879598668591859_o.jpg
12909465_10209143584896553_5841008045055993997_o.jpg
12909529_10209143606857102_727953665683811267_o.jpg
12909580_10209143594296788_1073799512480066317_o.jpg
12916209_10209143486934104_8268286545717181296_o.jpg
12909657_10209143583536519_6587115782531950419_o.jpg
12909454_10209143492414241_4516694617578310363_o.jpg
12901483_10209143609977180_575020654277820576_o.jpg
12901262_10209143487974130_5307923827440822960_o.jpg
12901389_10209143606737099_7785690620366617888_o.jpg
12901392_10209143583976530_4716367648047752747_o.jpg
12901438_10209143588016631_6563292598344920876_o.jpg
12916068_10209143585576570_452035822098329717_o.jpg
12916278_10209143491854227_2952977464898002153_o.jpg
12916278_10209143596856852_8124915965535279321_o.jpg
12916706_10209143487454117_1281130776815698024_o.jpg
12916254_10209143498094383_4808175511674921287_o.jpg
12916209_10209143486934104_8268286545717181296_o.jpg
12916108_10209143494134284_7107536816993018001_o.jpg
12916137_10209143487854127_1846201186298776572_o.jpg
12901399_10209143498574395_3265610113435373155_o.jpg
12916764_10209143587696623_8682303097739755904_o.jpg
12916810_10209143490614196_8817339653915633359_o.jpg
12967335_10209143590056682_258117344580345210_o.jpg
12967336_10209143594536794_4117628107316505772_o.jpg
12961449_10209143502734499_7721432845612238512_o.jpg
12961345_10209143615977330_6975469473930010861_o.jpg
12961306_10209143570896203_3778071917063430552_o.jpg
12961345_10209143497214361_7309213803042250838_o.jpg
12967461_10209143594016781_2375290305678200057_o.jpg
12968000_10209143587656622_7995588939654832281_o.jpg
12971074_10209143495614321_8443766082806566656_o.jpg
12971083_10209143603097008_5139339002802924352_o.jpg
12971006_10209143604817051_8999983394105699358_o.jpg
12970964_10209143490774200_782865128450684941_o.jpg
12970830_10209143606817101_8175009250729137130_o.jpg
12970832_10209143490334189_739777939440694599_o.jpg
12970861_10209143611657222_4502006478712214588_o.jpg
12961306_10209143507134609_7923289326250032999_o.jpg
12961294_10209143603057007_3633955331119740738_o.jpg
12916862_10209143616017331_3287536859322430746_o.jpg
12916862_10209143616017331_3287536859322430746_o.jpg
12916838_10209143488974155_2715792018691813935_o.jpg
12916838_10209143488974155_2715792018691813935_o.jpg
12916810_10209143490614196_8817339653915633359_o.jpg
12916820_10209143504254537_2394705773107442745_o.jpg
12916820_10209143504254537_2394705773107442745_o.jpg
12916939_10209143592056732_6138978609669056371_o.jpg
12916939_10209143592056732_6138978609669056371_o.jpg
12957607_10209143501934479_4570833708027552282_o.jpg
12961229_10209143594656797_8729395184429861864_o.jpg
12957540_10209143595856827_2192181823934927435_o.jpg
12957474_10209143590136684_8691134828631604944_o.jpg
12916963_10209143618977405_1231870119211062120_o.jpg
12916963_10209143618977405_1231870119211062120_o.jpg
12957420_10209143592096733_7865490565446139754_o.jpg
12376688_10154337833493029_8661743353485088172_n.jpg
12963469_10154337833718029_2585150356721013304_n.jpg
12936644_10154337833658029_8071034621684651920_n.jpg

Miss Hnúšťa 2017

Mesto Hnúšťa a Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti organizuje aj tento rok súťaž MISS Hnúšťa 2017.
Prihlásiť sa môžu všetky dievčatá vo veku od 15 do 24 rokov.
Prihlášku je možné odoslať do konca apríla 2017.
Záujemkyniam, ktoré nedovŕšili 18 rokov ju musí dodatočne podpísať rodič / zákonný zástupca.
Bližšie informácie o programe a presný termín konania súťaže čoskoro zverejníme.
Online prihlášku nájdete na stránke: mskshnusta.sk alebo priamo na: https://goo.gl/forms/vmi4Wg4bnEGEvkDY2

miss_20171.jpg

Miss Hnúšťa 2017

Súťaž o najkrajšiu ženu Hnúšte a jej okolia je opäť tu!!! Prihláste do súťaže krásy Miss Hnúšťa 2017 a získajte okrem úžasných cien kopu nezabudnuteľných zážitkov a skúseností. Súťaž je určená pre dievčatá vo veku 15-21 rokov, je bez výškových limitov a podmienok na miery postavy.
Prihlášky si môžete vyplniť v TIC alebo v kanceláriách MsKS do konca septembra.

miss.jpg

Najveselšia fašiangová zábava v Hnúšti

Pozývame všetkých milovníkov hudby a tanca na poslednú fašiangovú bujarú zábavu v piatok 24.februára 2017.
Zábava začne o 16:00 hod. sprievodom v maskách, ktorý pôjde cez mesto a bude zvolávať ľudí na veselicu. Sprievod začne spred budovy Domu kultúry, pokračovať bude k Mestskému úradu, cez ulicu Hlavnú, ulicu 1.mája, ulicu Mierovú, Klokočovu a späť do prístavby DK, kde bude pre účastníkov sprievodu pripravená šiška s čajom.
O 17:00 hod.vystúpia sólisti Donského kozáckeho chóru, ktorí nás naladia na tú správnu strunu a o 18:00 hod. bude pokračovať zábava v spoločenskej sále.
Najveselšie obdobie roka ukončíme o polnoci odprevadením basy na jej 40-dňový odpočinok-pôst.
Ak sa chcete aj vy pripojiť k nášmu sprievodu, no neviete, aká maska by bola vhodná, pripravujeme v spolupráci z CVČ a ZUŠ workshop zameraný na výrobu masiek. Workshop bude prebiehať v piatok 10.2.2017 v čase od 13:45-15:45 na výtvarnom oddelení ZUŠ v Hnúšti na ulici Poľnej.
Vstup na tvorivé dielne je zadarmo. Stačí si priniesť chuť a dobrú náladu.

fasiangy1.jpg
tvorive_dielne1.jpg

Noc hudby 2016

Noc hudby je celoslovenský projekt, ktorý už po štvrtýkrát organizuje Hudobné centrum vždy v tretí júnový piatok a ktorého myšlienkou je, aby sa hudba rozozvučala po všetkých kútoch Slovenska na nezvyčajných miestach.
Hnúšťa sa už po druhýkrát zapojila do tejto akcie v spolupráci so Základnou umeleckou školou v Hnúšti a s Akadémiou umení v Banskej Bystrici.
17.júna podvečer sa rozozvučala hudba v altánku mestskej knižnice a jej nádherné tóny sa šírili do ulíc nášho mestečka. Pozvanie na toto milé podujatie prijala rodáčka z Hnúšte Eva Cáhová, ktorá je úspešnou koncertnou klaviristkou nielen doma, ale aj v zahraničí. Priviedla si so sebou svojho kolegu Stanislava Bartka, ktorý zaspieval zmes operných a operetných melódií a študentov z Akadémie umení: Mateja Gollnera s hrou na picola trubku a zahraničnú študentku Zuzanu Mega s hrou na priečnu flautu.
Vystúpili aj talentovaní žiaci ZUŠ David Oláh a Lucia Kaločaiová, ktorí úspešne reprezentujú školu na mnohých súťažiach a to nielen celoslovenských, ale aj medzinárodných.
Noc hudby aj tento rok splnila svoje posolstvo. Avšak ako hovorí Heinrich Heine: hovoriť o hudbe je ako tancovať o architektúre, preto sa zapojte aj Vy v roku 2017 do dňa oslavujúceho hudbu a vytvorte si svoj názor 

dsc_0220.jpg
dsc_0231.jpg
dsc_0225.jpg
dsc_0223.jpg
dsc_0221.jpg
dsc_0222.jpg
dsc_0234.jpg
dsc_0239.jpg
dsc_0255.jpg
evka.jpg
dsc_0253.jpg
dsc_0252.jpg
dsc_0242.jpg
dsc_0248.jpg

Noc hudby 2016 opäť v Hnúšti

Milí priatelia a priaznivci hudby, blíži sa ďalšia Noc hudby, ktorá sa uskutoční už po štvrtýkrát v tretí júnový piatok 17. 6. 2016. Tento rok sa opäť zapojí aj mesto Hnúšťa koncertom pod altánkom v Mestskej knižnici. Vystúpi vynikajúca klaviristka, naša rodáčka Eva Cáhová so svojimi hosťami a žiaci ZUŠ v Hnúšti.
Veríme, že počasie nám to tento rok nepokazí a všetci sa stretneme pri príjemnej atmosfére horúceho júnového večera :)
Organizátorom hudobného večera je Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti v spolupráci so Základnou umeleckou školou a Akadémiou umení v Banskej Bystrici.

noc_hudby_plagat_copy.jpg

Nové turistické infocentrum v Hnúšti už funguje

Od soboty 18. júna je v Hnúšti v prevádzke Turistické informačné centrum. Iniciátorom myšlienky je viceprimátor Roman Lebeda. „Je to začiatok našej spoločnej iniciatívy na rozvoj cestovného ruchu,“ povedal s tým, že Hnúšťa, ale aj jej široké okolie návštevníkom má čo ponúknuť.
Informačný stánok našiel svoje miesto vo vestibule kultúrneho domu. „Z tohto dôvodu došlo k rekonštrukcii, ktorá vestibul zmenila v pekný, moderný priestor,“ priblížil Lebeda. Na rekonštrukcii sa podieľali aktivační pracovníci.
Stánok je oblepený tapetou z historických fotografií. „Získali sme ich od obyvateľov pri súťaži o najkrajšiu historickú fotografiu,“ podotkol autor myšlienky.

Stánok poskytuje množstvo informačných brožúrok o možnostiach turistiky v širokom okolí Hnúšte. Návštevníci si môžu zakúpiť suveníry s motívmi mesta, Slovenska, okolitých atrakcií, ale aj mapy, turistických sprievodcov a knihy o regióne a Slovensku.
„Priestor sme poskytli aj domácim umelcom, spisovateľom, rezbárom a výrobcom produktov. Vďaka spolupráci s MAS Malohont sme sortiment doplnili aj o výrobky označené značkou regionálny produkt Gemer – Malohont. Ponuku suvenírov budeme rozširovať a meniť podľa dopytu návštevníkov,“ predstavil sortiment Lebeda. „V priestoroch infocentra je možné bezplatné využívanie WiFi,“ doplnil.
Zaujímavosťou infocentra je požičovňa bicyklov pre dospelých, aj deti všetkých vekových kategórií. „S nápadom takto v letnej sezóne využívať bicykle z dopravného ihriska prišiel náčelník Mestskej polície Milan Migaľa. Okrem bicyklov zabezpečil aj prilby, reflexné prvky a zámky,“ konštatoval viceprimátor.
Myšlienku cykloturistiky podporili aj zavedením cyklobusu. Historicky prvý vyrazil po slávnostnom otvorení centra. Premávať bude každú druhú sobotu do lokality Klenovec – Skorušina - Varta.

Otvorením Turistického informačného centra podľa iniciátora myšlienky projekt nekončí. „Našou ambíciou je okrem poskytovania informácií začať vytvárať aj vlastné produkty cestovného ruchu, náučné chodníky, cyklotrasy a ešte viac spropagovať zaujímavé miesta v Hnúšti a jej okolí,“ dodal na záver Lebeda.
Projekt sa snažili vytvoriť s čo najnižším rozpočtom. Umiestnenie v kultúrnom dome ušetrí náklady na údržbu a energie. Potrebné nebudú ani mzdové náklady. Personálne prevádzku pokryjú prostredníctvom absolventskej praxe. Priestor dostanú absolventi odboru cestovný ruch.

Čítajte viac: http://nasnovohrad.sme.sk/c/20197253/v-hnusti-otvorili-turisticke-inform...

cyklovylet.jpg
infocentrum.jpg
otvorenie_tic_-_m._bagacka_d._vojenciakova_r._lebeda.jpg
start_cyklobusu.jpg

Nábor na bábkohercov

Mestské kultúrne stredisko v septembri obnovuje činnosť bábkového divadla :)
Všetkých tých, ktorí majú chuť vdýchnuť dušu našim marionetám čakáme s pánom režisérom Ľubomírom Šárikom v pondelok 5.septembra o 16:00 hod. v bábkovej sále DK.

PhDr. Ľubomír Šárik je kultúrno-osvetový pracovník, divadelný teoretik a kritik, režisér, dramaturg, dlhoročný riaditeľ MsKS v Rimavskej Sobote a my sme nesmierne šťastní, že prijal ponuku robiť režiséra hnúšťanskému bábkovému divadlu.

nabor_babkoherci1.jpg

Nábor na detský divadelný súbor

Aj tento školský rok Mestské kultúrne stredisko otvára pre vaše deti Detský divadelný súbor Kukátko s režisérom Róbertom Miklom.
Prvé stretnutie bude v stredu 14.septembra 2016 o 15:00 hod. vo veľkej sále Domu kultúry v Hnúšti.
Detský divadelný súbor je určený pre všetky deti vo veku od 8-15 rokov.
Tešíme sa na Vás :)

stretnutie_kukatko1zmensene.jpg

Pochovávanie basy

Na známosť sa všetkým dáva, že sa hnúšťanská basa pochováva.
S hlbokým zármutkom v srdci a prevelikým žiaľom si vás dovoľujeme pozvať na fašiangovú pozostalosť našej milovanej basy v utorok dňa 9.2.2016 o 19:00 hod.
Fašiangový pochod detí v maskách z folklórneho súboru Zrkadielko začne o 15:30 hod. pred budovou MsKS v Hnúšti.
Do tanca nám zahrá Dychová hudba mesta Hnúšťa, Ľudová hudba folklórneho súboru Sinec, ženská spevácka skupina Skaliny a mužská spevácka skupina Húžva.
Cena vstupenky je 2,€. V cene je zahrnutý fašiangový pampúšik a hriatô. Každá vstupenka je zlosovateľná.
Vítaní sú všetci v maskách, ale aj tí bez nich.

Za pampúšiky venované na túto akciu ďakujeme Hotelu Robotnícky dom.

basa_11.jpg

Pozvánka Kina RIMAVA

Kino Rimava Vás pozýva na film HACKER dňa 14.júla o 19.00 hod.

Akčný/Krimi/Thriller - Ako náhle ste online, majú vás. Hackeri, ktorým stačí pár minút k tomu, aby vám zničili život. Ešte horší sú tí s ambíciami, tí, ktorí majú v pláne ochromiť celý svet. Zatiaľ neznámy počítačový macher sa rozhodol s nami hrať a zdá sa, že neexistuje nikto, kto by ho zastavil. Preto tajné služby vytiahnu z väzenia hackera Hathawaye, ktorý si odpykáva trest za podobné aktivity a aj napriek tomu, že sa dal chytiť, je špičkou v obore - teraz navyše aj so špeciálnou motiváciou. Ak vystopuje neznámeho hackera, ktorý zlikvidoval jadrový reaktor elektrárne, bude voľný. Okamžite sa pustí do prenasledovania, avšak skoro zistí, že proti nemu stojí človek s mimoriadnymi schopnosťami a že by bolo pre neho lepšie, ak by ostal sedieť za mrežami. Jeho súper medzitým chystá ďalší úder. Kde? Kdekoľvek...

V mesiaci júl premietame stále za uvádzaciu cenu 1€ !!!

14-07-2015_hacker.jpg

Pozvánka Kina RIMAVA

Píše sa rok 50 pred Kristom. Celá Galia trpí v obkľúčení Rimanov... Celá?!? Ale kdeže! Július Caesar je bezpochyby vynikajúci stratég a vojvodca, ktorý doteraz nenašiel premožiteľa. Len hŕstka nepoddajných Galov sa naďalej vysmieva priamo do zobáka slávneho rímskeho orla a odoláva jeho vojnovým výpadom. Teraz má Caesar geniálny plán, ako sa drzých Galov zbaviť raz a navždy: zviesť jednoduchých dedinčanov kúzlom civilizácie v podobe monumentálnych rímskych stavieb. Teda, jedná sa vlastne o kompletné vyrúbanie lesov a výstavbu mramorákov (predchodca dnešných panelákov)... Ale rozhodne s honosným názvom - Sídlisko Bohov. Lenže Asterix a Obelix svoju malú dedinu, ukrytú v hlbokom lese, nadovšetko milujú. Nedopustia predsa, aby sa z ich milovaného domova stal obyčajný turistický skanzen. Musia nabrúsiť všetok svoj dôvtip a pokúsiť sa prefíkaného Caesara v tejto podlej bitke poraziť...
Axterix sídlo Bohov si môžte pozrieť 19.augusta o 18.00hod. v Kine Rimava v Hnúšti.
Vstupné: deti: 1€
dospelí: 2€

19-08-2015_asterix.jpg

Pozvánka Kina RIMAVA

Kino Rimava Hnúšťa Vás pozýva na najlepší vojnový film všetkých dôb Kód Enigmy.

Vojnový/Životopisný/Thriller/Dráma
Réžia: Morten Tyldum
Hrajú: Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew Goode, Mark Strong,a.i.

V zime v roku 1952 dostala britská polícia hlásenie o vlámaní do domu profesora matematiky a kryptoanalytika Alana Turinga. Namiesto páchateľa tohto zločinu však odvedú v putách samotného Turinga, ktorý bol obvinený zo sexuálnych priestupkov a čakal ho zničujúci súdny proces. Takmer nikto zo zúčastnených nevedel, že ide o vojnového hrdinu, ktorý sa spolu s tímom podieľal na prelomení kódu legendárneho nemeckého šifrovacieho stroja Enigma. Film rozpráva príbeh o matematickom géniovi, ktorý vďaka svojmu úžasnému talentu pomohol skrátiť 2. svetovú vojnu a zachránil tak tisíce ľudských životov.

V Kine Rimava Hnúšťa v sobotu 29.8.2015 o 18.00 hod., vstupné: 2€

29-08-2015_kod_enigmy.jpg

Pozvánka na 1.stretnutie ochotníckeho divadla

MsKS v Hnúšti pozýva všetkých budúcich hercov ochotníckeho divadla na prvé stretnutie s pánom režisérom Michalom Stejskalom, ktoré bude vo štvrtok 3.septembra o 17.00 hod. v kinosále Domu kultúry.
Tešíme sa na každého jedného z Vás!!!

divadlo1.jpg

Pozvánka na besedu s historikom

Mestské kultúrne stredisko, Knižnica prof.Š.Pasiara a Agentúra pre rozvoj Gemera vás pozývajú na besedu s historikom Pavlom Mičianikom o pozoruhodnej knihe spomienok Samuela Činčuráka na jeho život v období vojnových rokov 1914-1918 vo štvrtok 27.októbra 2016 o 15:30 hod. v priestoroch knižnice v Hnúšti.
Okrem pútavého rozprávania budete mať možnosť zakúpenia knižky priamo na besede.

cincurak1.jpg

Pozvánka na divadelné predstavenie

Bábkarský súbor dospelých BADIDO pri MsKS v Rimavskej Sobote v spolupráci s MsKS v Hnúšti Vás pozývajú v piatok 21.októbra o 16,00 hod. do divadelnej sály DK na bábkovú hru O bračekoch a sestričkách svätého Františka. Inscenáciu Marty Gušniowskej naštudovali rimavskosobotskí ochotníci v úprave Ľubomíra Šárika.

Osoby a obsadenie:
Sv. František ………………………………………..Pavel Belán
Klára …………………………………………………..Eva Weiterschützová
František …………………………………………….Roman Čarnoký
Zmija, mucha, kačka, krtko …………………….Helena Chrenková
Kačka, mucha, sedliak ……………………………Iveta Mičíková
Kačka, mucha, somárik, sedliačka ………….. Naďa Garajová
Sultán, vlk, krt, sedliak …………………………..Miroslav Kopec

Svätý František putuje svetom, stretáva ľudí i zvieratá a ku všetkým pristupuje s láskou: nepriateľov zblíži a smutných poteší. Kačky, somára či vlka presvedčí, že nie je dobré byť domýšľavým, tvrdohlavým, škriepnym, zlým. S ľuďmi to ide ale ťažšie...
Vstup pre seniorov je voľný, ostatní: 2,-€

Pozvánka na divadelné predstavenie LES

Martinské divadlo má bohaté skúsenosti s inscenovaním ruskej klasiky. Dramatik Alexander Nikolajevič Ostrovskij, ktorý bol súčasníkom románopiscov Tolstého a Turgeneva, sa vydal v roku 1856 na cestu po krajoch v okolí rieky Volgy. Svoj výnimočný pozorovací talent a dramatickú zručnosť pretavil do dvoch skvelých divadelných hier. Búrka a Les patria k vrcholom Ostrovského tvorby i k vrcholom svetovej dramatickej literatúry. Hlavným hýbateľom pomerov na panstve zdanlivo bohatej statkárky Gurmyžskej nie sú ušľachtilé myšlienky, dobročinnosť a láska, ako sa nám to snažia nahovoriť postavy vo svojich rečníckych cvičeniach, ale peniaze, spoločenské postavenie a pohlavný pud. Svetový ohlas získal tento Ostrovského dramatický text vďaka moskovskej inscenácii Vsevoloda Emilieviča Mejerchoľda, ktorá dosiahla viac ako tisíc repríz.
Vy máte jedinečnú možnosť vidieť toto neuveriteľné predstavenie na našom javisku Domu kultúry v Hnúšti dňa 1.februára 2017 o 17:00 hod.
Pre lístky na najlepšie miesta si príďte už dnes do kancelárií MsKS.
Predstavenie trvá 180 minút s prestávkou a možnosťou občerstvenia v divadelnom bufete.
Upozornenie: V predstavení sa fajčí!
Vstupné v predpredaji 13,-€, na mieste 15,-€.

Réžia: Lukáš Brutovský
Osoby a obsadenie:
GURMYŽSKÁ: Jana Oľhová
AKSIUŠA: Zuzana Rohoňová
MILONOV: František Výrostko
BODAJEV: Michal Gazdík
VOSMIBRATOV: Ján Kožuch
PETER: Tomáš Tomkuljak
BULANOV: Daniel Žulčák
KARP: Viliam Hriadel
ULITA: Ľubomíra Krkošková
ŠŤASTLIVCEV: Marek Geišberg
NEŠŤASTLIVCEV: Dano Heriban

foto: Braňo Konečný

dsc_0082.jpg
dsc_5534.jpg
dsc_0308.jpg
dsc_0121.jpg
dsc_9262.jpg
dsc_9439.jpg
les2-nestandard2.jpg
dsc_9913.jpg
les_novy1.jpg
dsc_9876.jpg

Pozvánka na divadelné predstavenie LES

Divadelné predstavenie A.N.Ostrovského v prevedení profesionálnych hercov z martinského komorného divadla (ktorých navyše poznáte zo svojich obľúbených seriálov ako Búrlivé víno či Horná-Dolná) uvidíte 22.apríla o 18:00 hod.v divadelnej sále DK v Hnúšti.

Osoby a obsadenie:
GURMYŽSKÁ: Jana Oľhová
AKSIUŠA: Zuzana Rohoňová
MILONOV: František Výrostko
BODAJEV: Michal Gazdík
VOSMIBRATOV: Ján Kožuch
PETER: Tomáš Tomkuljak
BULANOV: Daniel Žulčák
KARP: Viliam Hriadel
ULITA: Ľubomíra Krkošková
ŠŤASTLIVCEV: Marek Geišberg
NEŠŤASTLIVCEV: Dano Heriban

Realizačný tím:
Autor: Alexander Nikolajevič Ostrovskij
Preklad: Ján Ferenčík
Dramaturgia: Miro Dacho
Scéna: Jozef Ciller
Kostýmy: Zuzana Hudáková
Réžia: Lukáš Brutovský

Divadelná hra bude v dvoj dejstvách s prestávkou, počas ktorej si môžete kúpiť vínko či kávičku v divadelnom bufete.

Martinské divadlo má bohaté skúsenosti s inscenovaním ruskej klasiky. Dramatik Alexander Nikolajevič Ostrovskij, ktorý bol súčasníkom románopiscov Tolstého a Turgeneva, sa vydal v roku 1856 na cestu po krajoch v okolí rieky Volgy. Svoj výnimočný pozorovací talent a dramatickú zručnosť pretavil do dvoch skvelých divadelných hier. Búrka a Les patria k vrcholom Ostrovského tvorby i k vrcholom svetovej dramatickej literatúry. Hlavným hýbateľom pomerov na panstve zdanlivo bohatej statkárky Gurmyžskej nie sú ušľachtilé myšlienky, dobročinnosť a láska, ako sa nám to snažia nahovoriť postavy vo svojich rečníckych cvičeniach, ale peniaze, spoločenské postavenie a pohlavný pud. Svetový ohlas získal tento Ostrovského dramatický text vďaka moskovskej inscenácii Vsevoloda Emilieviča Mejerchoľda, ktorá dosiahla viac ako tisíc repríz.

les_a21.jpg
dsc_9913.jpg
herci_les1.jpg
stiahnut.jpg

Pozvánka na divadelné predstavenie SLovenského komorného divadla z Martina

Tento týždeň máte poslednú možnosť zakúpiť si vstupenky na divadelné predstavenie LES Slovenského komorného divadla z Martina za cenu 13,-€.
Od 1.apríla je cena vstupeniek 15,-€.
Divadelné predstavenie A.N.Ostrovského s profesionálnymi hercami uvidíte 22.apríla o 18:00 hod.v divadelnej sále DK v Hnúšti.

Osoby a obsadenie:
GURMYŽSKÁ: Jana Oľhová
AKSIUŠA: Zuzana Rohoňová
MILONOV: František Výrostko
BODAJEV: Michal Gazdík
VOSMIBRATOV: Ján Kožuch
PETER: Tomáš Tomkuljak
BULANOV: Daniel Žulčák
KARP: Viliam Hriadel
ULITA: Ľubomíra Krkošková
ŠŤASTLIVCEV: Marek Geišberg
NEŠŤASTLIVCEV: Dano Heriban

Realizačný tím:
Autor: Alexander Nikolajevič Ostrovskij
Preklad: Ján Ferenčík
Dramaturgia: Miro Dacho
Scéna: Jozef Ciller
Kostýmy: Zuzana Hudáková
Réžia: Lukáš Brutovský

Predstavenie trvá 180 minút s prestávkou v divadelnom bufete.
Upozornenie: V predstavení sa fajčí!

les_a21.jpg

Pozvánka na divadelné predstavenie pre deti Príbeh víly a škriatka

MsKS v Hnúšti a Nadácia VÚB pozývajú všetky deti na predprázdninové divadelné predstavenie Príbeh víly a škriatka, s ktorým sa nám predstaví Divadlo TAMARIKI vo štvrtok 27.októbra 2016 o 15:15 hod. vo veľkej sále Domu kultúry.

new_nadacia_vub.jpg
page1.jpg

Pozvánka na monodrámu DEKA

Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti a člen divadelného súboru Katalpa Filip Grác vás srdečne pozývajú na monodrámu DEKA spracovanú na motív poviedky beatnika Charlesa Bukovského vo štvrtok 15.6.2017 o 18:00 hod. do bábkovej sály DK v Hnúšti.
Po predstavení budete mať možnosť vypočuť si prednášku o tvorbe spisovateľov 50. a 60.rokov 20.storočia zvaných Beat generation.
Tešíme sa na Vás!
Vstupné: dobrovoľné

deka.jpg

Pozvánka na premiéru ochotníckeho divadla Katalpa z Hnúšte

Divadelný súbor KATALPA z Hnúšte vás srdečne pozýva na slávny príbeh francúzskeho mestečka Zvonodrozdova v réžii Michala Stejskala.
V hre sa dozviete o zásadnej úlohe hygienického zariadenia v živote obce, o riešení problému optimálnej vzdialenosti budovy pokrývajúcej potreby duchovné (kostola) od budovy pokrývajúcej potreby telesné (záchoda), o láskach i neverách, politickom boji, vzťahu cirkvi a šľachty.

Premiéra sa uskutoční v piatok 13.mája 2016 o 18:00 hod. v kinosále Domu kultúry v Hnúšti.
Vstupné: 3,-€.
Lístky je možné zakúpiť si vopred v kanceláriách MsKS.
Hrajú: Elena Petroková - trafikantka Rafičková
Katarína Murinčeková - Kunikunda Fiťfiriťová
Martin Pliešovský - starosta Stonoha a Alojz Tumidaj
Michal Stejskal - minister Demikát
Štefan Bóna - zástupca Čalaprtka a Artur Tvrdolín
Filip Grác - básnik Adalbert Samoliter
Katarína Mareková - Judita Tumidajová
Lucia Mareková - krčmárka Evelína Tvrdolínová
Štefan Zajak - farár Obrobťa a Lojkopúň
Diana Kiráľová - slečna Pižúrová a Tatanka
Oľga Balciarová - Dora Trepáková
Eva Václaviková - pani Cesnaková
Gabriela Stančíková - Jakub Sokolík a žandár Žabykláč
Henrieta Struhárová - notárová a gazdiná
Bernadeta Konczová - matka Sokolíková
Hudobný doprovod: Eva Vojenčiaková

zvonodrozdovo_ds_katalpa_plagat.jpg

Pozvánka na tanečné divadlo "Na konci svitá"

Mestské kultúrne stredisko Vás srdečne pozýva na tanečné divadlo s názvom
"Na konci svitá", v ktorom sa predstavia tanečníci súboru moderného tanca ECHO:
Jakub Čonka, Zuzana Dobošová, Karin Bálintová, Kristína Mrnková, Barbora Bábelová a Bianka Sýkorová.
Scenár a choreografiu pripravila Zuzana Dobošová, vedúca súboru ECHO, ktoré slávi 30 rokov od svojho vzniku.
Tanečné divadlo môžete vidieť v piatok 10.marca 2017 o 18:00 hod. v divadelnej sále Domu kultúry.
Vstupné: dobrovoľné

zuzka_plagaat.jpg

Pozvánka na tanečný program Ja tancujem...A Ty?

Mestské kultúrne stredisko v spolupráci so ZUŠ Rimavská Soborta, súborom moderného tanca Bzučo a ZUŠ Hnúšťa pozýva všetkých nadšencov tanca na program s názvom Ja tancujem...A TY?, ktorý sa uskutoční v piatok 10.júna 2016 o 10:00 hod. v kinosále Domu kultúry.
Vstupné: zadarmo
Pre celkový program si pozrite priložený obrázok.

13316915_1551817281790046_6027357746263450066_o.jpg
13323589_10206701433240176_6672330072155756343_o.jpg

Predpredaj vstupeniek na Miss Hnúšťa 2016

Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti Vás srdečne pozýva na finálový galavečer súťaže Miss Hnúšťa 2016, ktorý sa uskutoční 1.apríla o 18:00 hod. vo veľkej sále Domu kultúry.
Okrem 10 krásnych finalistiek, ktoré sa Vám predstavia v najnovšej kolekcii svadobných a spoločenských šiat, sa na Vás teší moderátor večera Ján Bakala z TV JOJ a hostia spevák Róbert Mikla a tanečný klub spoločenských tancov SAMBED.
Dievčatá okrem rozhovoru s moderátorom absolvujú aj voľnú disciplínu, kde nám predvedú svoj talent.
Lístky si do 16.marca môžete zakúpiť v predpredaji v kancelárii MSKS za cenu 3,-€.
Po tomto termíne a na mieste bude cena vstupenky 5,-€.

miss_a2-copy.jpg

Premiéra Detského divadelného súboru

Mestské kultúrne stredisko a Detský divadelný súbor Kukátko Vás srdečne pozývajú na premiéru hry Kufor s veľkým bruchom v stredu 21.6.2017 o 17:00 hod.do veľkej sály Domu kultúry v Hnúšti.
Hra je spracovaná na motív rozprávka Daniela Heviera.
Účinkujú: Róbert Mikla a kolektív DDS: Daniel Tóth, Lea Javorová, Nina Piaterová, Laura Skruteková, Marcel Petrok, Zoja Parobeková, Sofia Királová, Viktória Tóthová, Lívia Migalová,Zuzana Kaločajová, Karolína Balciarová, Natália Kuráková, Petra Porubiaková,
Nina Ivargová
Texty , dialógy a spracovanie: Róbert Mikla a kolektív DDS KUKÁTKO
Texty piesní a hudba :Róbert Mikla
Scéna: Róbert Mikla a kolektív DDS KUKÁTKO
Technická spolupráca : Diana Vojenčiaková, Ivana Šomodíková, Martin Pliešovský,
Fotky: PetraFoto
Zvuk : Ľubomír Varga
Vstupné: 3,-€

kufor_s_velkym_bruchom1_0.jpg

Premiéra Detského divadelného súboru Kukátko

Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti Vás srdečne pozýva na premiéru Detského divadelného súboru Kukátko, ktorí si pre vás pripravili hru V službách Mateja Hrebendu na motív knihy Ľuda Zúbeka.
Pozrieť si našich mladých hercov môžete počas dní mesta v piatok (27.5.2016) o 14:00 hod. vo veľkej sále Domu kultúry.
Hrajú: Lívia Migaľová, Nina Piaterová, Sabina Lauríková, Marcel Petrok, Ivana Kyseľová, Lea Javorová,
Viktória Bobáková, Tamara Morová, Tímea Morová,Nina Ivargová, Kristián Zvara, Patrícia Muránska,
Janka Radičová, Alexandra Stieranková, Petra Porubiaková
Hudobný doprovod: Tomáš Spodniak
Scenár: Roman Lebeda
Réžia: Róbert Mikla

hrebenda1.jpg

Premiéra Detského divadelného súboru Kukátko

Detský divadelný súbor z Hnúšte, ktorý vznikol koncom roku 2015 mal v piatok 27.mája 2016 svoju premiéru. Pri pamiatke 220.výročia narodenia rodáka z Hačavy Mateja Hrebendu, ktorému sa venuje v učebniciach slovenského jazyka len nebadaná čiastka učiva, si súbor Kukátko nacvičil hru „ V službách Mateja Hrebendu“.
Scenár hry pripravil na motív románu Ľuda Zúbeka spolu s režisérom Roman Lebeda, ktorý sa spolu s o.z. Horná Rimava pričinil o znovuvydanie tejto prekrásnej knihy a tá by nemala chýbať v žiadnej detskej knihovni.
Po dokonalom spracovaní hry a úžasných hereckých a hudobných výkonoch talentovaných členov súboru ostalo v divadelnej sále nejedno oko suché.
Režisérovi Róbertovi Miklovi, ktorého mnohí odsúdili pre jeho bujarú minulosť, sa s deťmi v Hnúšti podaril obrovský kus práce a získal si obdiv aj tých, ktorí mu neverili.
Po premiére mu poďakoval aj primátor mesta Michal Bagačka a prednostka MÚ Oľga Maciaková. Deti dostali na pamiatku od Mestského kultúrneho strediska obrovský darčekový kôš a knihu „V službách Mateja Hrebendu“. ( ako inak, keď sa im podarilo tak nádherné stvárnenie práve tejto knihy )
Tých, ktorý nestihli prísť na premiéru, srdečne pozývame na derniéru hry, ktorá sa bude konať 23.júna 2016.
Úvodná fotka je torta od našej kostymérky Ivany Šomodíkovej, ktorej patrí vďaka za pomoc pri skúškach aj samotnej hre.
Hra sa realizovala vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia.
Foto: Petra Rapčanová

img_1345_0.jpg
img_1394.jpg
img_1379.jpg
img_1396.jpg
img_1396.jpg
img_1415.jpg
img_1407.jpg
img_1397.jpg
img_1378.jpg
img_1372.jpg
img_1349.jpg
img_1347.jpg
img_1350.jpg
img_1356.jpg
img_1366.jpg
img_1364.jpg
img_1361.jpg
img_1420.jpg
img_1423.jpg
img_1499.jpg
img_1494.jpg
img_1501.jpg
img_1512.jpg
img_1533.jpg
img_1531.jpg
img_1528.jpg
img_1474.jpg
img_1471.jpg
img_1431.jpg
img_1427.jpg
img_1433.jpg
img_1436.jpg
img_1453.jpg
img_1446.jpg
img_1443.jpg

Premiéra hnúšťanského divadelného súboru Katalpa

Divadelný súbor KATALPA z Hnúšte vás srdečne pozýva na slávny príbeh francúzskeho mestečka Zvonodrozdova v réžii Michala Stejskala.
V hre sa dozviete o zásadnej úlohe hygienického zariadenia v živote obce, o riešení problému optimálnej vzdialenosti budovy pokrývajúcej potreby duchovné (kostola) od budovy pokrývajúcej potreby telesné (záchoda), o láskach i neverách, politickom boji, vzťahu cirkvi a šľachty.

Premiéra sa uskutoční 26.mája 2016 o 18:00 hod. v kinosále Domu kultúry v Hnúšti.
Vstupné: 0,-€.

Hrajú: Elena Petroková - trafikantka Rafičková
Katarína Murinčeková - Kunikunda Fiťfiriťová
Martin Pliešovský - starosta Stonoha a Alojz Tumidaj
Michal Stejskal - minister Demikát
Štefan Bóna - zástupca Čalaprtka a Artur Tvrdolín
Filip Grác - básnik Adalbert Samoliter
Katarína Mareková - Judita Tumidajová
Lucia Mareková - krčmárka Evelína Tvrdolínová
Štefan Zajak - farár Obrobťa a Lojkopúň
Diana Kiráľová - slečna Pižúrová a Tatanka
Oľga Balciarová - Dora Trepáková
Eva Václaviková - pani Cesnaková
Gabriela Stančíková - Jakub Sokolík a žandár Žabykláč
Henrieta Struhárová - notárová a gazdiná
Bernadeta Konczová - matka Sokolíková
Hudobný doprovod: Eva Vojenčiaková

zvonodrozdovo_ds_katalpa_plagat_opraveny_plagat_na_fond.jpg

Ranné cvičenia jogy

Mestské kultúrne stredisko a inštruktorka jogy Rada Paššáková vás pozývajú na ranné cvičenia jogy každú júlovú sobotu o 9:00 hod.na amfiteáter v Hnúšti.
Prineste si so sebou vlastnú podložku na cvičenie, radosť z pohybu a obrovskú náruč lásky.
Tešíme sa na vás 9.7., 16.7., 23.7. a 30.7.
Vstup: bezplatný
Okrem soboty si môžete s Radkou zacvičiť každý večer o 18.00 hod. v reštaurácii Kocka.

joga1.jpg

Repríza hry V službách Mateja Hrebendu

Detský divadelný súboru Kukátko z Hnúšte Vás srdečne pozýva na reprízu hry V službách Mateja Hrebendu, ktorú si deti s pánom režisérom nacvičili na počesť 220.výročia narodenia Mateja Hrebendu na motív knihy Ľuda Zúbeka.
Hrajú: Lívia Migaľová
Nina Piaterová
Sabina Lauríková
Marcel Petrok
Ivana Kyseľová
Lea Javorová
Viktória Bobáková
Tamara Morová
Tímea Morová
Nina Ivargová
Kristián Zvara
Patrícia Muránska
Janka Radičová
Alexandra Stieranková
Petra Porubiaková
Róbert Mikla
Hudobný doprovod: Tomáš Spodniak
Scenár: Roman Lebeda
Réžia: Róbert Mikla
Vo štvrtok 30.júna o 18:00 hod. v vo veľkej sále Domu kultúry v Hnúšti.
Vstupné: 2,-€
Lístky si môžete zakúpiť vopred v kanceláriách MsKS a rezervovať si tak tie najlepšie miesta.

repriza_hrebenda1.jpg

Repríza hry Zvonodrozdovo

Divadelný súbor KATALPA z Hnúšte vás srdečne pozýva na reprízu hry Zvonodrozdovo v réžii Michala Stejskala.
V hre sa dozviete o zásadnej úlohe hygienického zariadenia v živote obce, o riešení problému optimálnej vzdialenosti budovy pokrývajúcej potreby duchovné (kostola) od budovy pokrývajúcej potreby telesné (záchoda), o láskach i neverách, politickom boji, vzťahu cirkvi a šľachty.
Repríza sa uskutoční v nedeľu 3.júla 2016 o 18:00 hod. v kinosále Domu kultúry v Hnúšti.
Vstupné: 3,-€.
Lístky na miesta je možné zakúpiť si vopred v kanceláriách MsKS.
Hrajú: Elena Petroková - trafikantka Rafičková
Katarína Murinčeková - Kunikunda Fiťfiriťová
Martin Pliešovský - starosta Stonoha a Alojz Tumidaj
Michal Stejskal - minister Demikát
Štefan Bóna - zástupca Čalaprtka a Artur Tvrdolín
Filip Grác - básnik Adalbert Samoliter
Katarína Mareková - Judita Tumidajová
Lucia Mareková - krčmárka Evelína Tvrdolínová
Štefan Zajak - farár Obrobťa a Lojkopúň
Diana Kiráľová - slečna Pižúrová a Tatanka
Oľga Balciarová - Dora Trepáková
Eva Václaviková - pani Cesnaková
Gabriela Stančíková - Jakub Sokolík a žandár Žabykláč
Henrieta Struhárová - notárová a gazdiná
Bernadeta Konczová - matka Sokolíková
Hudobný doprovod: Eva Vojenčiaková

ds_katalpa_zvonodrozdovo_repriza.jpg

Stavanie mája

Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti Vás srdečne pozýva na tradičné stavanie mája v piatok 28.apríla 2017 o 10:00 hod. na Námestie Janka Francisciho.
Môžete sa tešiť na vystúpenie Detského folklórneho súboru Zrkadielko a Dychovej hudby mesta Hnúšťa.

stavanie_maja_20171.jpg

Stretnutie s Mikulášom

Mesto Hnúšťa, Mestské kultúrne stredisko a Centrum voľného času srdečne pozývajú všetky deti na stretnutie s Mikulášom.
Príďte ho spolu s nami čakať v nedeľu 6.12. o 17.00 hod. pod vianočným stromčekom na námestí.
Po rozsvietení stromčeka prejde svetielkový pochod Mikuláša a detí do kinosály Domu kultúry, kde Mikuláš rozdá balíčky za básničky a pesničky a potom čaká deti milé predstavenie.
PIPI A MIKULÁŠ je vtipná komická rozprávka na Mikulášsku tému, kde sa stretnú čert, anjel, Mikuláš, ba i Pippi dlhá pančucha. Rozprávka nesie predovšetkým Vianočné a zimné motívy, okorenené básničkami, porekadlami, hádankami a samozrejme pesničkami.
Veď kto by si bol pomyslel, že Pippi dlhá pančucha sa rozhodne navštíviť práve Vaše mestečko a to len kvôli tomu, že sa chce stretnúť s Mikulášom? Vôbec ale nečaká, že stretne čertíka Bertíka, s ktorým sa skamaráti a naučí ho základným pravidlám: ako sa slušne správať, že sa má umývať, dokonca chodiť do školy.
Jednoducho zlo sa zmení na absolútne dobro. A prečo? Pretože nastal čas Vianoc, a práve Vianočný čas je o dobrej nálade, pohode, dobrej sánkovačke, lyžovačke a o tom, aby mal každý každého rád.

Vstupné: 1€

mikulas2.jpg

TIME OUT

RADIKAL CHEF zavíta s novým albumom aj k nám do Hnúšte. Na akcii s názvom TIME OUT SHOW vystúpia okrem neho aj: ENS, ktorý bude krstiť svoj album, HASEKI, PREMA LEO a HYPNOTIK.
Spevák ENS Tošo momentálne pôsobí v Čechách, kde aj vznikol jeho album s názvom TIME OUT. V albume opisuje kus svojho života a svoju generáciu. Album pre neho znamená veľa, je to kus spevákovho života vpísaný do pár riadkov. Na albume spolupracoval s výbornými producentmi z Čiech, Slovenska, Nemecka a USA.
Tak neváhajte a príďte podporiť nášho rodáka a poriadne sa zabaviť do prístavby Domu kultúry v Hnúšti 16.júla 2016 o 21:00 hod.
Vstupné: 4,-€
21:30 Hypnotik
22:00 Prema Leo
22:25 Haseki
23:00 ENS
23:45 RADIKAL CHEF

13323902_1470758149617185_1044126368_o.jpg

Valentín na námestí

Mesto Hnúšťa v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Hnúšti a firmou Tovozek Ivan Demian pozývajú všetky zamilované páry na námestie, kde spoločne oslávime sviatok zamilovaných. Zaľúbenci si budú mať možnosť vypustiť svoj balón šťastia počas znenia romantických pesničiek.
Akciu ukončí ohňostroj venovaný láske :)
Čakáme Vás v nedeľu 14.februára 2016 o 17:00 hod. na Námestí Janka Francisciho pred poliklinikou.

valentin1.jpg

Vernisáž medzinárodného výstavného projektu Martin Kukučín v Hnúšti!

MsKS v Hnúšti vás srdečne pozýva na prvú výstavu, ktorú prostredníctvom bohatého, unikátneho obrazového a dokumentačného materiálu komplexne približuje Kukučínovo dielo a pôsobenie nielen na Slovensku či v Prahe, ale aj v Chorvátsku na ostrove Brač, v Čile a v Argentíne. Martin Kukučín (1860-1928) bol spisovateľ, humanista a svetobežník.
Výstavu pripravila Slovenská národná knižnica v Martine v roku 2010 pri príležitosti výročia - 150 rokov od narodenia tohto unikátneho klasika slovenskej literatúry.
V mesiaci október ju máte možnosť vidieť aj vy v priestoroch foajé Domu kultúry v Hnúšti.

kukucin.jpg

Zmena hlavného programu počas Dní mesta Hnúšťa

Vážení občania,
S ľútosťou vám musíme oznámiť, že sme boli nútení zmeniť program hlavného koncertu počas Dní mesta.
Dôvodom tejto zmeny je ochorenie speváka skupiny Hex. Sú veci, ktoré nedokážeme ovplyvniť a zdravie členov kapely je jednou z nich.
Dobrou správou je, že sa nám namiesto Hexu podarilo angažovať kapelu Peter Bič Projekt, ktorá v Hnúšti zahrá aj svoje najväčšie hity Hey now a Where did you go.
Veríme, že túto zmenu, ktorá nevznikla našim pričinením, pochopíte a všetci sa stretneme počas akcií na našich Dňoch mesta.

peter-bic-project-4-676x450.jpg

Zájazd na operu Maria Stuarda

Aj tento rok pre vás organizujeme zájazd do štátnej opery v Banskej Bystrici na operu Gaetana Donizettiho Maria Stuarda dňa 21.11.2017. Odchod autobusom je o 13:00 hod. spred budovy Domu kultúry v Hnúšti. Deň si môžete spríjemniť nákupmi alebo obhliadkou mesta počas 3 hodinového voľného programu. Vstupné: 13,-€, zľavnené vstupné: 9,-€. V cene je zahrnutá doprava vlastným autobusom a vstupenka na operu.
Záujemcov prosíme prihlásiť sa na tel.čísle: 0901 706 641 do 31.októbra 2017.

Maria Stuarda vznikla na libreto Giuseppe Bardariho, ktorý ho vytvoril na základe Schillerovej hry Maria Stuart (1800). Opera je jedným z radu diel, v ktorých sa Donizetti zaoberá obdobím vlády Tudorovcov v Anglicku. Práve hlavné postavy opier Anna Bolena, Maria Stuarda a Roberto Devereux sú často označované ako „tri donizettiovské kráľovné”. Príbeh diela je voľne založený na živote Márie Stuartovej a jej sesternice kráľovej Alžbety I. V polovici 16. storočia sa viedli v Európe veľké náboženské konflikty a vojny. V Anglicku, ktoré je dnes ponímané ako tradične protestantské, prebiehalo len postupné hľadanie a ustaľovanie smerovania krajiny – či už vo veciach novej vierouky, alebo vzťahu cirkvi k štátnej moci. Toto obdobie bolo zaujímavé pôsobením dvoch významných a vplyvných žien – Alžbety z protestantského rodu Tudorovcov, anglickej kráľovnej, a jej príbuznej Márie Stuartovej, kráľovnej Škótska, vyznávajúcej katolícku vieru. Dve operné rivalky sa však, paradoxne, v skutočnosti nikdy nestretli. Dlhé obdobie bolo toto dielo uvádzané len sporadicky a svojej renesancie sa dožilo až v 2. polovici 20. storočia. Štátna opera ho inscenovala v slovenskej premiére, v réžii svetoznámej režisérskej legendy Gianfranca De Bosia.

donizetti-maria-stuarda.jpg
m.-stuarda-sobb-4.jpg
opera.png

Čaj o piatej pre seniorov z mesta

Mestské kultúrne stredisko a mesto Hnúšťa si aj v mesiaci október úctia seniorov nášho mesta. Pri tejto príležitosti pre nich pripravilo každý štvrtok o 9:00 hod. v priestoroch knižnice cvičenie jogy s Rada Joga a v piatok 21.10. spoločenskú akciu pod názvom Čaj o piatej s nasledovným programom:
16:00 hod.divadlo BADIDO: hra O bračekoch, sestričkách sv. Františka vo veľkej sále DK
17:00 v spoločenskej sále vystúpi DFS Zrkadielko, ľudová hudba mesta Hnúšťa, ženská spevácka skupina Skaliny, mužská spevácka skupina Húžva a dychová hudba mesta.
Čaká vás skvelá hudba, tanec, súťaž, občerstvenie a kopec zábavy.
Vstup na všetky akcie je voľný.

caj_o_piatej1.jpg

Čarovné Vianoce

Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti pozýva všetkých občanov mesta v čase najkrajších sviatkov pokoja, lásky a porozumenia na kultúrny program s názvom Čarovné Vianoce dňa 16.decembra 2016 do veľkej sály DK.
Vianočné sviatky sú obdobím na ktoré netrpezlivo čakáme, lebo ich čaro a výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi šťastia, pohody a harmónie.
Atmosféra týchto dní je plná spomienok i očakávaní, ich okúzľujúce čaro sa nedá ničím nahradiť ani napodobniť. Práve preto sme náš program nazvali Čarovné Vianoce. Tento rok sa vám predstavia deti z Detského folklórneho súboru Zrkadielko, ženská spevácka skupina Skaliny, mužská spevácka skupina Húžva, ľudová hudba FS Sinec, betlehemci.
Vystúpia herci ochotníckeho divadla a predvedú nám Vianočné čary: Diana Kiráľová, Eva Václaviková, Bernadeta Konczová, Katarína Murinčeková a Štefan Zajak pod režisérskou taktovkou Radky Paššákovej.
Detský divadelný súbor Kukátko sa predstaví s divadelnou miniatúrou Daniela Heviera 15 múdrych doktorov. Účinkujú: Tomáš Spodniak, Natália Kuráková, Daniel Tóth, Viktória Tóthová, Karolína Balciarová, Sofia Kiráľová, Petra Porubiaková, Nina Piaterová, Sabina Lauríková, Lea Javorová, Lívia Migaľová, Jana Radičová, Marcel Petrok, Zuzana Kaločayová, Timea a Tamara Morové, Nina Ivargová, Laura Skruteková. Réžia: Róbert Mikla.
S krátkou jednoaktovkou sa predstaví aj hnúšťanské bábkové divadlo s hrou Hansa Sachsa Potulní scholári. Účinkujú: Anna Grácová, Filip Grác, Danka Selčanová a Ľubomír Šárik.

Prajeme Vám všetkým požehnané a príjemné prežitie vianočných sviatkov, nech ticho Vianoc Vás všetkých naplní pravým pokojom ,radosťou , láskou, zdravím a božím požehnaním po celý Nový rok.

vianoce_20161.jpg