Knižnica prof. Štefana Pasiara

 {kniznica-180.gif}
Je pomenovaná po vynikajúcom vysokoškolskom pedagógovi, knižničnom a osvetovom pracovníkovi, historikovi knižníc, osvety, výchovy a vzdelávania dospelých.

Od 25. 5. 2006 je nám cťou niesť jeho meno a napĺňať jeho presvedčenie, že sa knižnice stanú najvhodnejšími centrami výchovy a vzdelávania.

KONTAKTY

Adresa : KNIŽNICA PROF. ŠTEFANA PASIARA
Hlavná 377
981 01 HNÚŠŤA
telefón : 047 542 3472
e-mail : kniznica@hnusta.sk

Výpožičný čas:

PONDELOK : 8.00 - 12.00 hod. 12.30 - 16.00 hod.
UTOROK : 9.00 - 12.00 hod. 12.30 - 17.00 hod.
STREDA : 8.00 - 12.00 hod. 12.30 - 16.00 hod.
ŠTVRTOK : Z A T V O R E N É
PIATOK : 9.00 - 12.00 hod. 12.30 - 17.00 hod.

Počas letných prázdnin je knižnica otvorená každý deň /okrem štvrtka/ od 8.00 do 12.00 hod. a od 12.30 do 16.00 hod.
 {audioknihy.png}
 {logo_skn.jpg}

Online katalóg CLAVIUS

Knižničný a výpožičný poriadok, cenník

1. Výpožičný čas:

PONDELOK...: 8.00-12.00 hod.-obed-12.30-16.00 hod.
UTOROK.......: 9.00-12.00 hod.-obed-12.30-17.00 hod.
STREDA.......: 8.00-12.00 hod. obed-12.30-16.00 hod.
ŠTVRTOK.....: N E S T R Á N K O V Ý D E Ň
PIATOK........: 9.00-12.00 hod.-obed-12.30-17.00 hod.

Počas letných prázdnin je knižnica otvorená každý deň /okrem štvrtka/ od 8.00 do 12.00 hod. a od 12.30 do 16.00 hod.

2.Cenník služieb a poplatkov:

1. Poplatky za registráciu používateľa
- deti do 15 rokov.......................................1,00 €
- dospelí a deti nad 15 rokov.......................2,00 €
- dôchodcovia /nad 62 rokov/......................1,00 €
- držitelia preukazov ZŤP, ZŤPS.................bezplatne
- jednodňový čitateľský preukaz.................0,50 €
- poškodenie čiarového kódu......................0,50 €
Vystavenie prvého čitateľského preukazu je zdarma.
Za vystavenie náhradného čitateľského preukazu pri strate si knižnica účtuje manipulačný poplatok
- deti do 15 rokov.......................................0,70 €
- dospelí a deti nad 15 rokov.......................1,00 €

2. Poplatky za amortizáciu knižničného fondu:
1 kniha:
- deti do 15 rokov......................................0,05 €
- dospelí a deti nad 15 rokov......................0,10 €
- dôchodcovia /nad 62 rokov/.....................0,05 €
- držitelia preukazov ZŤP, ZŤPS.................0,05 €
1 časopis:
- deti do 15 rokov......................................0,05 €
- dospelí a deti nad 15 rokov......................0,10 €
- dôchodcovia /nad 62 rokov/.....................0,05 €
- držitelia preukazov ZŤP, ZŤPS.................0,05 €

3. Medziknižničná a medzinárodná medziknižničná výpožičná služba /MVS, MMVS/
- 1 kniha /MVS/...............2,30 € + poplatok, ktorý si určí poskytujúca knižnica
- 1 kniha /MMVS/............2,30 € + poplatok, ktorý si určí poskytujúca knižnica
- MVS z nášho knižničného fondu inej knižnici – poplatok v cene poštovného

4. Rešerš
- z vlastného fondu............................1,00 €
- z iných knižníc...............................2,50 €
- xerokópie v zmysle cenníka poskytujúcej knižnice

5. Upomienky
1. upomienka – 07. deň po uplynutí výpožičnej lehoty........1,00 €
2. upomienka – 31. deň po uplynutí výpožičnej lehoty........1,30 €
3. upomienka – 50. deň po uplynutí výpožičnej lehoty........1,70 €
4. upomienka – 90. deň po uplynutí výpožičnej lehoty........3,00 €
V prípade zaslania upomienky poštou + poplatok za poštovné náklady.

6. Reprografické služby
Kopírovanie len z dokumentov knižnice a v súlade s autorským zákonom č. 618/2003:
- 1 strana čiernobiely text....................................0,10 €
- 1 list čiernobiely text.........................................0,15 €
- 1 strana č. b. text + obrázok..............................0,20 €
- farebný obrázok A4...........................................0,50 €

7. Využívanie výpočtovej techniky a internetu
- prvých 30 min. /1x denne/..................................0,10 €
- každých ďalších 30 min.....................................0,50 €

8. Náhrada za stratenú alebo poškodenú knihu:
V súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka o škodách, môže knižnica  požadovať aby používateľ nahradil škodu tým, že :
- zaplatí knižnici cenu kópie dokumentu vyhotovenej knižnicou, vrátane nákladov na väzbu
- dodá výtlačok toho istého titulu v rovnakom, alebo inom vydaní
poskytne finančnú náhradu, ktorej výška bude:
a/ beletria pre dospelých a deti:............................dvojnásobok ceny knihy
b/ odborná literatúra pre dospelých a pre deti:........sedemnásobok ceny knihy

3.Knižničný a výpožičný poriadok:

V zmysle §13/2d zákona NR SR č. 183/2000 Z.z. o knižniciach a Štatútu Knižnice prof. Štefana Pasiara v Hnúšti vydaného Mestským zastupiteľstvom v Hnúšti č. 134/2007 dňa 23. októbra 2007 vydáva tento Knižničný a výpožičný poriadok schválený MsZ č. 16/208/2016 dňa 25.1.2016

I. Služby knižnice

1. Poskytovanie knižnično-informačných služieb je záväzkovým právnym vzťahom.
Knižnica poskytuje služby v súlade s Ústavou SR a Manifestom UNESCO o verejných knižniciach. Dodržiava princíp rovnosti poskytovania knižničných služieb všetkým záujemcom bez ohľadu na pohlavie, vek, rasu, národnosť, náboženstvo, politickú orientáciu, jazyk alebo spoločenské postavenie.
2. Základné knižnično-informačné služby:
- prezenčné (výpožičky knižničných dokumentov len v priestoroch knižnice)
- absenčné (výpožičky knižničných dokumentov mimo priestorov knižnice)
- predlžovanie výpožičnej lehoty vypožičaných dokumentov
- ústne faktografické a bibliografické informácie
Knižničný dokument je jednotka knižničného fondu bez ohľadu na jej obsah alebo formu nosiča informácie. Nosičom informácie je hmotný substrát, ktorý slúži na zaznamenanie a prenos informácie.
3. Špeciálne knižnično-informačné služby:
- písomné bibliografické informácie
- rešerše / z vlastných a externých databáz, písomné spracovanie na objednávku/
- medziknižničná výpožičná služba
- medzinárodná medziknižničná výpožičná služba
- prístup k externým informačným zdrojom /internet vrátane wifi pripojenia vlastnou
technikou/
- rezervácia dokumentu
- reprografické služby /kopírovanie/
- využívanie výpočtovej techniky – internet, tlač, softvér
- vypožičiavanie špeciálnych zvukových dokumentov /audiokníh/
- kultúrno-výchovné podujatia a informačná výchova
4. Právo využívať knižničné služby má:
a/ registrovaný používateľ, ktorý je držiteľom platného čitateľského preukazu vydaného na základe vyplnenia prihlášky za čitateľa, po preukázaní sa preukazom totožnosti a zaplatení členského poplatku /čitateľský preukaz sa vydáva na 365 dní a po uplynutí tejto doby je potrebné preregistrovanie/
b/ jednodňový používateľ na základe jednorazového manipulačného poplatku
5. Používateľ knižnice, vrátane jednodňového používateľa, sa zaväzuje dodržiavať knižničný a výpožičný poriadok knižnice a zároveň dáva súhlas s použitím svojich osobných údajov pre potreby knižnice.
6. Občania bez ohľadu na to, či sú registrovanými používateľmi knižnice, sa môžu zúčastňovať podujatí organizovaných knižnicou pre verejnosť, resp. inými organizátormi v priestoroch knižnice, pričom sú povinní rešpektovať pravidlá knižnice.
7. Výpožičný čas Knižnice prof. Štefana Pasiara v Hnúšti je v súlade s Metodickým pokynom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK – 1669/2010-10/7472 z 1. júna 2010 k určeniu štandardov pre verejné knižnice /pozri aktuálny cenník/.
Knižnica si vyhradzuje právo úpravy výpožičného času spravidla počas školských prázdnin a sviatkov.

II. Základné práva a povinnosti používateľov. Členstvo v knižnici

1. Používateľom služieb knižnice sa môže stať:
a/ fyzická osoba - individuálny používateľ /jednorázový používateľ/
- dieťa vo veku do 15 rokov so súhlasom zákonného zástupcu /svoj súhlas s členstvom a prebratie záväzkoprávnej zodpovednosti potvrdí zákonný zástupca podpisom na prihláške za čitateľa/
- každý občan SR nad 15 rokov. Svoju totožnosť pri registrácii musí preukázať právoplatným dokladom - občianskym preukazom
- občan iného štátu – preukaz čitateľa sa vystavuje po predložení cestovného pasu alebo identifikačnej karty s oprávnením využívať dokumenty knižnice len prezenčne
Ak fyzická osoba, resp. jej zákonný zástupca odmietne uviesť v prihláške povinné osobné údaje potrebné na jeho identifikáciu (meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého bydliska, resp. aj prechodného bydliska, ak ho má a druh a číslo osobného dokladu), resp. nedá súhlas na ich používanie v informačnom systéme knižnice, nemôže byť zaregistrovaný ako používateľ knižnice.
b/ právnická osoba /inštitúcia, organizácia a pod./ - kolektívny používateľ: prihlášku podpisuje štatutárny zástupca a opatrí ju pečiatkou organizácie. Preukaz kolektívneho člena možno používať iba po predložení dokladu totožnosti konkrétneho pracovníka, ktorý je poverený uskutočňovať styk s knižnicou. Takto evidovaná právnická osoba je nositeľom používateľských práv a povinností.
Čitateľský preukaz je neprenosný, držiteľ preukazu je zodpovedný za jeho prípadné zneužitie. Pracovník knižnice má právo vyžiadať si od používateľa doklad na overenie totožnosti. Má právo zadržať čitateľský preukaz, ktorý bol zneužitý inou osobou. V prípade závažného dôvodu môže knihovník povoliť požičanie dokumentov na základe písomného splnomocnenia používateľa s uvedením mena, adresy, čísla občianskeho preukazu a podpisu držiteľa čitateľského preukazu a splnomocnenej osoby, a to aj v prípade, že sa jedná o rodinného príslušníka.
Knižnica sa zaväzuje spracovávať osobné údaje registrovaných používateľov, resp. ich zákonných zástupcov, v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Po uplynutí platnosti čitateľského preukazu a jeho nepredĺžení, ako aj po splnení zákonom uloženého štatistického zisťovania, sa knižnica zaväzuje zlikvidovať osobné údaje používateľa, ktorý má vysporiadané všetky záväzky voči knižnici, max. do doby 2 rokov.
Držiteľ čitateľského preukazu je povinný ihneď nahlásiť jeho stratu knižnici. Za vystavenie duplikátu preukazu zaplatí poplatok /pozri aktuálny cenník/. Taktiež je povinný ohlásiť knižnici, najneskôr do 15 dní, zmenu priezviska alebo bydliska. Každá zmena musí byť doložená osobným dokladom. Ak knižnica musí zmenené údaje zisťovať sama, náklady s tým spojené hradí používateľ.
2. Povinnosti používateľov služieb knižnice
Používateľ služieb knižnice je povinný:
a/ oboznámiť sa a dodržiavať ustanovenia Knižničného a výpožičného poriadku, ako aj pokyny zamestnancov knižnice
b/ podriadiť sa kontrolným opatreniam, potrebným na ochranu majetku knižnice
c/ vo všetkých priestoroch knižnice zachovávať ticho, poriadok a čistotu, správať sa disciplinovane, nepoškodzovať knižničný fond, inventár ani technické zariadenie
d/ dodržiavať zákaz fajčenia, telefonovania z mobilného telefónu, vnášania bicyklov, vstupovania na kolieskových korčuliach, vodiť zvieratá, konzumovať potraviny a alkohol v priestoroch knižnice
e/ pri vstupe do knižnice odkladať si tašky a kabáty na mieste, ktoré určí knižnica
f/ ak používateľ tieto ustanovenia poruší, môže byť dočasne alebo trvalo zbavený práva používať služby knižnice
g/ používateľovi postihnutému nákazlivou chorobou a používateľovi, v byte ktorého sa nákazlivá choroba vyskytuje, knižnica dokumenty nepožičiava
h/ knižnica neposkytne služby osobám, ktoré zreteľne javia známky požitia omamných látok
i/ právo navštevovať knižnicu a používať jej služby možno odoprieť používateľovi aj z hygienických dôvodov, napr. mimoriadne znečistený odev a zápach, ktoré takýmto spôsobom obmedzujú ostatných čitateľov
j/ používateľ a návštevník knižnice sa môže pohybovať v priestoroch prístupných verejnosti - nie je oprávnený vstupovať do skladov, služobných a prevádzkových priestorov knižnice
k/ rodič alebo iný zákonný zástupca je zodpovedný za dieťa do veku 15 rokov, ktoré sprevádza v priestoroch knižnice - v prípade organizovaných podujatí na pôde knižnice má zodpovednosť sprevádzajúca osoba /pedagogický pracovník a i./
l/ používateľ má právo podávať ústne alebo písomné pripomienky, podnety k práci knižnice - môže ich konzultovať s obslužným personálom a štatutárnym zástupcom knižnice - „Schránka Vašich pripomienok a podnetov k našej práci“ sa nachádza pri vstupe do knižnice /sťažnosti môže používateľ podávať v zmysle Zákona NR SR č. 152/1998 Z.z./
m/ v knižnici nie je dovolené vykonávať verejné zbierky, ankety, predaj tovaru a služieb, umiestňovať reklamy, natáčať videonahrávky bez povolenia riaditeľky, prípadne zamestnancov knižnice
3. Členstvo v knižnici
Členstvo v knižnici zaniká:
a/ odhlásením používateľa
b/ neobnovením členstva
c/ zrušením členstva pre porušenie Knižničného a výpožičného poriadku
d/ preukaz je možné odobrať používateľovi aj z hygienických dôvodov

III. Výpožičný poriadok

A/ Zásady vypožičiavania knižničných jednotiek
a/ Výpožičný poriadok v súlade s Občianskym zákonníkom upravuje vzťahy medzi knižnicou a používateľom služieb knižnice. Stanovuje podmienky a spôsob vypožičiavania jednotlivých druhov dokumentov, výpožičnú dobu, poplatky za služby a sankcie za nedodržanie výpožičného poriadku.
b/ Vypožičiavaním knižničných dokumentov, ktoré sú označené vlastníctvom knižnice, resp. dokumentov iných organizácií, ktoré sú dočasne deponované a sprístupňované Knižnicou prof. Štefana Pasiara v Hnúšti, vzniká medzi knižnicou a používateľom zmluvný vzťah podľa ustanovení Občianskeho zákonníka:
§ 659 a nasl. - zmluva o výpožičke, § 663 a nasl. - nájomná zmluva, § 421 a nasl. - zodpovednosť za škodu, § 544 a nasl. - zmluvná pokuta, § 546, § 547 o ručení.
c/ O sprístupňovaní dokumentov rozhoduje knižnica v súlade so svojím poslaním, úlohami a požiadavkami ochrany knižničného fondu.
Deťom do 15 rokov je možné zapožičať literatúru prevažne z úseku pre deti a mládež. V prípade, že knihovník posúdi, že pre dieťa do 15 rokov žiadaná literatúra nie je vhodná, je možné požičať žiadanú literatúru s písomným súhlasom rodiča.
d/ Na preukaz detského používateľa nie je možné požičiavať dokumenty z iných úsekov ako z úseku literatúry pre deti a mládež.
e/ Knižničné dokumenty sa požičiavajú:
- prezenčne - počas výpožičného času v priestoroch knižnice
- absenčne - mimo priestorov knižnice
- periodiká je možné si vypožičať prezenčne, alebo absenčne na dobu 2 týždňov
f/ Vypožičiavanie špeciálnych zvukových dokumentov je možné všetkým registrovaným čitateľom. Výpožičná doba zvukových kníh je jeden mesiac.
Používateľ je povinný vrátiť dokument v takom stave, v akom ho prevzal a všetky prípadné nedostatky ihneď ohlásiť. Ak to neurobí, nesie zodpovednosť za všetky neskôr zistené nedostatky a je povinný uhradiť náklady spojené s opravou dokumentu.
g/ Knižnica má právo regulovať počet naraz absenčne vypožičaných knižničných dokumentov. Používateľ si môže po preukázaní sa platným čitateľským preukazom vypožičať naraz najviac 10 knižničných dokumentov.
V prípade periodík je počet absenčných výpožičiek obmedzený na 10 ks. Ak úhrnná hodnota vypožičaných knižničných dokumentov je značne vysoká, môže pracovník knižnice požadovať podpísanie dokladu o hodnote vypožičaných dokumentov.
h/ Používateľ osobne zodpovedá za vypožičané knižničné dokumenty. Je povinný vrátiť ich v takom stave, v akom ich prevzal. Pri vypožičiavaní si všetky dokumenty prezrie, poškodenie ihneď nahlási. Ak to neurobí, nesie zodpovednosť za všetky neskôr zistené závady.
B/ Výpožičná lehota knižničných dokumentov
a/ Výpožičná lehota pre jednotlivé knižné dokumenty je v zásade 30 dní. Výpožičná lehota sa vzťahuje na každú knihu zvlášť. V prípade, že má knižnica publikáciu len v 1 exemplári, resp. obmedzený počet výtlačkov alebo sa jedná o mimočítankovú literatúru, môžu zamestnanci knižnice skrátiť výpožičnú lehotu podľa uváženia, o čom upovedomí používateľa. Výpožičnú lehotu dokumentov s takýmto obmedzením nie je možné predĺžiť.
Výpožičná lehota periodickej tlače je 2 týždne.
b/ Výpožičnú lehotu možno predĺžiť, ak o to čitateľ požiada, pred uplynutím tejto lehoty, a to osobne alebo telefonicky nahlásením mena, adresy a titulu predlžovanej publikácie. Používateľ si môže výpožičnú lehotu predĺžiť aj sám po prihlásení do svojho elektronického konta zadaním čísla čiarového kódu z čitateľského preukazu a PIN kódu.
c/ Maximálna výpožičná lehota knižného dokumentu je spravidla 90 dní.
Dokument nie je možné predĺžiť v prípade, že:
- na dokument je rezervácia iným používateľom
- používateľovi do obdobia 1 mesiaca končí platnosť registrácie alebo už skončila
- sa jedná o dokument s upravenou výpožičnou lehotou
d/ Predupomienky, upomienky
- pokiaľ používateľ poskytne knižnici svoju e-mailovú adresu, bude mu bezplatne zaslaná informácia o blížiacom sa termíne prekročenia výpožičnej lehoty, tzv. predupomienka
- po prekročení výpožičnej lehoty sa v zmysle cenníka /pozri aktuálny cenník/ začne používateľovi generovať upomienka, ktorú je povinný uhradiť
1. upomienka – 7. deň po uplynutí výpožičnej lehoty
2. upomienka – 31. deň po uplynutí výpožičnej lehoty
3. upomienka – 50. deň po uplynutí výpožičnej lehoty
4. upomienka – 90. deň po uplynutí výpožičnej lehoty
- po 90 dňoch od dátumu vypožičania dokumentu knižnica môže zaslať používateľovi upomienku písomne, resp. elektronicky na jeho e-mailovú adresu a po 150 dňoch riaditeľskú upomienku, ktorej hodnota sa pripočítava k celkovej sume upomienky
Knižnica nie je povinná zasielať upomienky, ale používateľ je povinný vypožičané knižničné jednotky včas vrátiť. Knižnica nezodpovedá za prípadné nedoručenie písomnej upomienky alebo e-mailu z dôvodu nefunkčnosti e-mailovej schránky používateľa, prípadne za technické problémy na strane jej administrátora a iné dôvody.
V prípade neuhradenia dlžnej sumy za upomienky /pozri aktuálny cenník/ budú používateľovi zablokované ďalšie výpožičky až do vysporiadania záväzkov voči knižnici - dlžnú sumu je používateľ povinný uhradiť najneskôr pri nasledujúcej návšteve knižnice.
e/ Ak používateľ nevráti vypožičané knižničné dokumenty ani po riaditeľskej upomienke alebo neuhradí vzniknutú škodu, môže ich knižnica vymáhať súdnou cestou. U detí a mládeže do 15 rokov tento záväzkovoprávny vzťah prechádza na ich zákonných zástupcov.
f/ Knižničné dokumenty, ktoré sú vypožičané, môže knižnica na požiadanie rezervovať jednotlivým žiadateľom podľa poradia, v akom o rezerváciu požiadali. Knižnica upovedomí používateľa o vrátení rezervovaného knižničného dokumentu telefonicky alebo elektronicky. Žiadateľ je povinný si ho vyzdvihnúť do 10 dní od odoslania oznamu. Ak tak neurobí, knižničný dokument knižnica vypožičia ďalšiemu používateľovi. O rezerváciu môže používateľ požiadať priamo v knižnici alebo si dokument môže rezervovať cez online katalóg.
g/ Ak sa požadovaný dokument nenachádza vo fonde, knižnica môže sprostredkovať pre svojho registrovaného používateľa jeho vypožičanie prostredníctvom medziknižničnej a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby /MVS a MMVS/ z inej knižnice. Žiadateľ pri jej objednávaní uvedie v žiadanke MVS potrebné údaje o dokumente a zaplatí stanovený poplatok na úhradu nevyhnutných nákladov knižnice spojených s touto službou /pozri aktuálny cenník/. V prípade oneskoreného návratu takto vypožičaného dokumentu používateľ hradí sankčné poplatky podľa cenníka knižnice, ktorá je vlastníkom dokumentu. Ak si používateľ knihu objedná a nevyzdvihne, vzniká mu voči knižnici dlh v takej výške, aká by bola účtovaná v prípade zrealizovania služby.
h/ Používateľ je povinný hlásiť knižnici poškodenie alebo stratu knižničného dokumentu. Podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka môže knižnica žiadať od používateľa, aby škodu nahradil týmto spôsobom:
- identickým titulom, prípadne novším vydaním toho istého titulu
- finančnou náhradou podľa aktuálneho cenníka
i/ Do vyriešenia spôsobu náhrady a uhradenia všetkých poplatkov má knižnica právo pozastaviť používateľovi poskytovanie všetkých služieb.

C/ Zásady poskytovania služieb v internetovej študovni
a/ Využívať služby internetovej študovne, internetové pripojenie a ďalšie služby spojené s využívaním výpočtovej techniky môže len registrovaný používateľ s platným čitateľským preukazom a jednodňový používateľ.
Neplnoletí používatelia musia mať podpísaný súhlas rodiča, ktorý je súčasťou prihlášky za čitateľa.
b/ Pred každým vstupom používateľa do PC pracovník knižnice preverí čas začiatku a určí čas ukončenia práce s PC.
c/ Trvanie každého využívania výpočtovej techniky si pracovník knižnice poznačí a tento údaj je určujúci na stanovenie výšky poplatku. V prípade používania vlastnej výpočtovej techniky registrovaný používateľ hradí len poplatky za tlač dokumentov.
d/ Pri zvýšenom záujme o internetové pripojenie je maximálna doba pripojenia pre 1 používateľa obmedzená na 30 minút.
d/ Používateľ tejto služby musí mať základné znalosti s operačným systémom Windows.
f/ Používateľom výpočtovej techniky nie je dovolené zasahovať do operačného systému počítača - využívať môžu len adresáre na disku počítača, ktoré sú pre tento účel určené.
g/ Na internete je zakázané prezerať stránky s pornografickým, rasistickým alebo násilie propagujúcim obsahom a sťahovať dokumenty v rozpore s autorským zákonom .
h/ Využívanie služieb internetovej študovne deťmi do 15 rokov umožní knižnica na základe písomného súhlasu rodiča na prihláške čitateľa, ktorý tým preberá na seba zodpovednosť za prípadné poškodenie jej technického vybavenia. Deťom slúži internet na vzdelávacie účely, je zakázané hranie hier, chatovanie a sťahovanie dokumentov v rozpore s autorským zákonom .
i/ Používateľ je zodpovedný za škody, ktoré spôsobí na technickom vybavení knižnice. Rovnako je povinný nahradiť sumu za poškodené alebo nepotrebné dokumenty, ktoré vytlačil neodborným manipulovaním s tlačiarňou.
j/ Knižnica poskytuje používateľom wifi pripojenie, ktoré môže čitateľ využívať vo všetkých používateľských priestoroch.

IV. Záverečné ustanovenia

1. Výnimky z Knižničného a výpožičného poriadku Knižnice prof. Štefana Pasiara v Hnúšti povoľuje riaditeľka MsKS v Hnúšti.
2. Tento Knižničný a výpožičný poriadok nadobúda účinnosť dňom 01. 02. 2016
3. Knižnica si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať Knižničný a výpožičný poriadok a Cenník služieb a poplatkov. Aktuálna verzia je záväzná pre všetkých používateľov knižnice.

Mgr. Diana Vojenčiaková
riaditeľka MsKS v Hnúšti

KONTAKTY

Adresa : KNIŽNICA PROF. ŠTEFANA PASIARA
Hlavná 377
981 01 HNÚŠŤA
telefón : 047 542 3472
mail : kniznica@hnusta.sk

PrílohaVeľkosť
kznicny_a_vypozicny_poriadok_kniznice_prof._stefana_pasiara.pdf749.74 KB
splnomocnenie.pdf394.9 KB

Profesor Štefan Pasiar

prof. Stefan Pasiar

-vynikajúci vysokoškolský pedagóg, knižničný a osvetový pracovník, historik knižníc, osvety, výchovy a vzdelávania dospelých.

Narodil sa a vyrástol v rodine továrenského robotníka 20.júla 1913 v Hnúšti, kde strávil svoje prvé školské roky.
Do osvetovej práce sa zapojil už ako študent na Štátnom reálnom gymnáziu v Rimavskej Sopbote /1924 - 1932/, a potom neskôr, po štúdiu na pedagogickej akadémii / 1932 - 1933/ ako stredoškolský učiteľ v Tisovci /1933 - 1938/ a Hnúšti /1938 - 1943/. Učiteľská dráha predznačila zameranie jeho činnosti.
Stal sa horlivým organizátorom kultúry, či už ako ochotník, režisér, prednášateľ a publicista. Aktívne spolupracoval s Maticou slovenskou, v ktorej začal pracovať ako organizačný referent pre miestne odbory /1943 - 1953/. Už tu začali vznikať základy jeho neskorších rozsiahlych knižných prác. Publikoval články,štúdie a spracoval prvé monografie.
Popri záujmoch o výchovu a vzdelávanie na prvé miesto kládol problematiku kníh a knižníc. Bol presvedčený, že sa knižnice raz stanú najvhodnejšími centrami výchovy a vzdelávania. Tvorivé obdobie v jeho živote nastalo v rokoch 1953 - 1959 kedy pôsobil ako vedúci pracovník v novozaloženom Osvetovom ústredí v Bratislave, kde sa zúčastnil na rozvíjaní kultúrno - osvetovej práce, vydával Osvetový zborník. Počas pôsobenia v Osvetovom ústave externe pôsobil ako prednášateľ na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, kde sa začal venovať otázkam štúdia knihovníctva, ktorému chýbali základné učebnice a tak v roku 1957 vydal knižne DEJINY SLOVENSKÝCH ĽUDOVÝCH KNIŽNÍC, ktoré vznikli ako výsledok dlhodobého štúdia. Stal sa jedným z prvých vedecky fundovaných odborníkov na problematiku knihy a knižníc.
Od roku 1959 až do roku 1982 pracoval na FF UK, najskôr ako aasistent, v roku 1960 - 1961 sa habilitoval na docenta a v roku 1965 bol menovaný univerzitným profesorom. Najskôr viedol subkatedru a od roku 1960 samostatnú Katedru knihovedy a vedeckých informácií, z ktorej odišiel v roku 1982 na dôchodok,ale až do svojej smrti / 11.apríla 1986/ ju neopustil.
Jeho dlhoročná vedecká tvorba predstavuje niekoľko stoviek článkov, štúdií, materiálov uverejnených v ústrednej a odbornej tlači, aj knižné publikácie .
Sú odrazom záujmu o dve tematické oblasti - dejiny a vzdelávanie dospelých a dejiny knižníc.Nielen história ale aj budúcnosť knižníc mu bola prvoradou starosťou. Od roku 1961 až do
roku 1986 bol predsedom Slovenskej knižničnej rady. V publikačnej činnosti venoval svoju pozornosť aj osobnostiam kultúry a osvety, čo úspešne zavŕšil spoluúčasťou na tvorbe našich encyklopedických diel - ENCYKLOPÉDIA SLOVENSKA, PEDAGOGICKÁ ENCYKLOPÉDIA SLOVENSKA.
Smrť prerušila jeho prácu v čase, keď snáď najviac pozornosti a tvorivých síl sústreďoval na prípravu časti o knižniciach do pripravovanej VLASTIVEDY GEMERA. Jeho pozornosť rodnému kraju Gemer - Malohontu bola obdivuhodná. Nebol iba veľkým obdivovateľom krás rodného kraja, ale pri každej možnej príležitosti sa aj rád doň vracal, pritom nikdy neobišiel knižnicu či v rodnom meste alebo v Rimavskej Sobote. Zastavil sa u známych, u priateľov, porozprával sa, pospomínal.Bol výborný rozprávač, znalec a milovník krásnych ľudových piesní, veľký a zanietený futbalový fanúšik.
Za dlhoročnú odbornú prácu boli univerzitnému profesorovi PhDr.Štefanovi Pasiarovi udelené viaceré vyznamenania a verejné ocenenia.

Spracované podľa :
ČOMAJOVÁ, Marta : Za univerzitným profesorom PhDr. Štefanom Pasiarom
In : Obzor Gemera, Roč. 17, č.2/1986/, s.111 - 112.

História

Prvá zmienka z dostupných informačných materiálov o knižnici je z roku 1936, kedy Hnúšťa mala 1735 obyvateľov a knižnica 468 zväzkov kníh.

Prvý záznam o knižnici v obecnej kronike je z roku 1951, keď mala názov Ľudová knižnica a bola premiestnená z národnej školy do budovy bývalého družstva. Knihovníčkou bola Šarlota Ambrózová, učiteľka Národnej školy v Hnúšti.

V roku 1958 mení svoj názov na Okresná ľudová knižnica, keďže Hnúšťa bola okresným mestom. V roku 1959 sídli v Záhrade l.mája, registruje 275 čitateľov, z toho 212 z radov mládeže. Okrem požičiavania kníh, knižnica organizuje literárne večery s kultúrnym programom.

V roku 1960 prestáva byť Hnúšťa okresným mestom a tak aj knižnica znovu mení svoj názov na Mestská knižnica.Od 1.októbra 1963 je knihovníčkou pani Alica Koišová a od l.mája 1964 pracuje s ňou v knižnici aj pani Adela Pasiarová.

Od roku 1971 sa knižnica stáva strediskovou knižnicou s obvodom : ĽK Hačava, ĽK Likier,ĽK Kyjatice, ĽK Poproč,ĽK Potok, ĽK Rovné a ĽK Polom. Knihovníčky okrem práce s čitateľmi a knihou robia aj evidenciu hospodárenia. Knižnica v tom čase sídli na l.poschodí Mestského kultúrneho domu. Patria jej dve miestnosti, ktorých celková plocha je 10 x 5 m2, knižnica nemá skladovacie priestory. Má vzostupnú tendenciu svojej činnosti. V roku 1975 je počet čitateľov 1256 a knižný fond je 14.707 zv. V tomto roku sa začínajú aj neustále problémy s vykurovaním, čoho dôsledkom je, že pracovníčky MsK v čase zimného obdobia nemohli svoju činnosť vyvíjať tak, ako v predchádzajúcom období.

V roku 1977 zanikla pobočka ĽK Polom, ostatné knižnice dosahujú dobré výsledky. Pracujú v nich dobrovoľní knihovníci, metodickú pomoc im poskytujú pracovníčky mestskej knižnice. Novou pracovníčkou knižnice je od roku 1978 pani Anna Radičová.

V roku 1980 odchádza pani Adela Pasiarová do Okresnej knižnice v Rimavskej Sobote, nahrádza ju pani Mária Kvetková. Za pomoci Okresnej knižnice a ONV odboru kultúry v Rimavskej Sobote sa podarilo vyriešiť neustále problémy s vykurovaním. V tomto roku pracovníčky MsK uskutočnili prestavbu knižného fondu a zároveň začali s jeho balením do ochrannej fólie, čo prispelo k jeho dôslednejšej ochrane.

Novou pracovníčkou knižnice od roku 1985 sa stáva Mgr. Marta Vargová. V roku 1987 sa knižnica sťahuje do nových priestorov na Poľnej ulici č.396. Zväčšili sa priestory, knižnica získala sklady,ale i naďalej jej veľkým nedostatkom je chýbajúca čitáreň. V tomto roku sa MsK a MsDO stávajú Združeným závodným klubom ROH pri SLZ n.p.Hnúšťa . Dochádza ku zrušeniu pobočiek MsK a v jej pôsobnosti ostáva len ĽK Hačava.

Z dôvodu znižovania pracovných miest sa v roku 1991 znižuje stav pracovníkov na l,5 úväzka. Odchádza pani Anna Radičová. Následne sa v roku 1992 ruší združený závodný klub a prechádza pod pôsobnosť mesta ako MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO, ktorého súčasťou je aj knižnica s úväzkom 2.

Od 25.5.2006 knižnica nesie meno profesora Štefana Pasiara .

V októbri 2011 sa Knižnica prof.Štefana Pasiara sťahuje do nových priestorov /zrekonštruovanej budovy bývalých detských jasieľ a banky / na Hlavnej ulici č. 377,kde od 6012.2011 poskytuje svoje služby.
S novými priestormi získala aj bezbariérový prístup nielen do budovy, ale aj po jej oddeleniach. V spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, rozšírila svoje služby o požičiavanie zvukových dokumentov.
Novo zrekonštruovaná budova sa nachádza uprostred záhrady, ktorá po úprave bude vyhovovať nielen na podujatia organizovaných knižnicou, ale aj iných organizácií a škôl.

31. marca 2013 odchádza na dôchodok Mgr. Marta Vargová, a novou pracovníčkou knižnice je Eva Garlátyová.

30. apríla 2015 odchádza na dôchodok Mária Kvetková, a novou pracovníčkou je Mgr. Drahomíra Kysucká.

Knižnica v roku 2004

Marec - mesiac knihy vo Vašej knižnici

Pismenko

Milí priatelia!

Marec je skutočne mesiac, v ktorom sa tešíme na stretnutia s vami ako aj na besedy a posedenia s významými osobnosťami, ktoré pri tejto príležitosti príjmu pozvanie a navštívia naše mesto. Tak vás prevedieme knižnicou a ponúkneme prehľad niektorých našich aktivít v tomto a nasledujúcom období. Pozývame vás príjemne stráviť volný čas, Kvetková a Vargová.

Materská škola v Rimavskej Bani nás privítala 2. marca 2004

Na pozvanie detí a ich pani učiteliek sa tam na netrpezlivo očakávanú návštevu vybral Písmenko. Deti mu ukázali svoju skôlku, poležal si v postieľkach, poobdivoval hračky. Za milé prijatie sa im odvďačil rozprávaním o knižkách. Čo všetko sa dokáže do malej knižky zmestiť. Prezradil im, kto je to spisovateľ, ilustrátor, ako sa treba o knižky starať. Spolu sa zatúlali medzi zvieratá v Afrike, naučil ich básničku a na rozlúčku im podaroval sloníkov.

Sloník, kamarát, ktorého keď si nasadíte na ukazováčik, zrazu mu narastie chobot. Môžete mu dať meno a rozprávať všetko, čo sa vám cez deň prihodilo, alebo večer, aby sa nebál, v postieľke mu porozprávať rozprávku.


Na Klokočovej ulici v Materskej škole v strednej triede bol Písmenko 10. marca 2004. Tu deti cez básničku DO MALEJ KNIŽKY VEĽA SA ZMESTÍ ..., spoznávali príbehy ukryté v knižkách.

Ku \"veľkým deťom\" sa Písmenko vrátil 18. marca 2004, a spolu s nimi sme sa preniesli na krídlach fantázie do sveta rozprávok (A. Rákay - Rozprávky tatranské). Prechádzali sme sa po Tatrách, zisťovali aké tam rastú rastliny, lesné plody, aké žijú zvieratá a ako sa v lese treba správať. Cestu nám skrížil až ježko Fučko, ktorému sa nechcelo chodiť do škôlky. Kým sme si dočítali rozprávku, ježko Fučko sa už na škôlku tešil a vedel používať svoje pichliačiky.


Na rozlúčku si Písmenko s deťmi zaspieval a rozdal darčeky.

11. marca celé dopoludnie patrilo deťom zo Špeciálnej základnej školy v Hnúšti

Do kresla pre hosťa sme si v našej knižnici \"posadili\" prvú rómsku spisovateľku, ktorá písala v rómčine, pani ELENU LACKOVÚ. Cez príbeh malého dievčatka Elenky sa deti dozvedeli o jej živote a túžbe po vzdelaní. Dozvedeli sa aj to, že aj Rómovia majú svoj Medzinárodný deň - 8. aríla, že majú svoju hymnu ( Gelem, gelem ...), svoju vlajku.

Z knihy Eleny Lackovej RÓMSKE ROZPRÁVKY deti zaujala rozprávka H a d í p r i n c, ktorá rozpráva o osude rómov.

Do Základnej školy v Rimavských Zalužanoch cestoval Písmenko 15. marca na dve stretnutia

Prváčikom porozprával o knižnici, knižkách, spisovateľoch a ilustrátoroch kníh. Zahrali sa na živú knihu. (Jedno z detí predstavovalo krásku, ilustráciami ozdobenú knihu. Jednotlivé stránky zapĺňali básničkami, príbehmi, pesničkami, hádankami, ale aj pestrými farbami.) Už vedia čo môžu a nikdy nesmú knihe robiť, lebo je to vzácny dar na ceste životom.

S druhákmi písmenko pátral po rozdieloch medzi rozprávkou a povesťou. Zahrali sa aj na archeológov. Život a zvyky starých Slovanov ožili v dramatizácii povesti BUKANOVA DCÉRA z knihy Márie Ďuríčkovej DUNAJSKÉ POVESTI. Tu museli zapojiť nielen dobrú pamäť z prečítaného textu, ale aj predstavivosť a herecké schopnosti.


Zoznámte sa s knižnicou

To bola téma pre študentov z Dievčenskej odbornej školy v Hnúšti 22. marca 2004. Študenti prvého ročníka sa prostredníctvom informatickej výchovy oboznámili s rôznymi typmi knižníc na Slovensku a s možnosťou využívania ich služieb. Prešli jednotlivými oddeleniami knižnice, oboznámili sa so zložením knižného fondu, naučili sa ako pracovať s knihou ( obálka, záložka, úvod, text knihy, vysvetlivky, poznámky, doslov, obsah, prílohy ...), využívať pri štúdiu primárne a sekundárne pramene, služby knižnice.

Našim hosťom je spisovateľ MUDr. Anton RÁKAY

Dopoludňajšie stretnutie žiakov 3. ročníkov Základnej školy na Nábreží Rimavy a Centrum 1 so spisovateľom Antonom Rákayom 17. marca 2004 bolo naozaj zaujímavé. Deti potvrdili, že majú radi rozprávky a tie jeho, z prostredia tatranskej prírody ich veľmi potešili. Práve toto stretnutie so spisovateľom bolo pre mnohé deti ich prvým stretnutím s takou osobnosťou. Rozprávanie, zvedavé otázky, návrhy na ďalšie príbehy a veselý smiech sa niesli celým stretnutím.

Záver stretnutia patril autogramiáde.

Takmer do posledného miesta sa zaplnila miestnoť keď popoludnie bolo určené pre dospelých.

MUDr. Anton RÁKAY je nielen autor zatiaľ vydaných 12-stich kníh z beletrie, ale aj šíriteľom zdravotnej osvety v oblasti rakoviny pre všetky vrstvy obyvateľstva v našich masovokomunikačných prostriedkoch.

MUDr. Anton RÁKAY je výborný rozprávač.S tak aktuálnymi témami dneška ako je otázka \"Povedať - či nepovedať pacientovi o jeho ťažkom zdravotnom stave, eutanázii, interupcii, korupcii, ....?\", naozaj zaujal všetkých. Toto popoludnie zanechalo v mnohých návštevníkoch veľmi silné dojatie.

Pavel DVOŘÁK - historik, publicista, spisovateľ, najvýznamnejší propagátor našich dejín

Skutočne krásne popoludnie zažili tí, čo prišli do Domu kultúry Janka Francisciho - Rimavského vo štvrtok 1. apríla 2004. Napísal vyše dvadsať kníh a tisícky článkov, nakrútil asi sto televíznych filmov a nahral okolo sto rozhlasových relácií. Mohli ste sa pýtať, kúpiť si niektorú z jeho kníh, nechať si ju podpísať ..., ale hlavne mohli ste počúvať človeka tak znalého histórie a to sa v našom meste tak často nestáva. Veľmi zaujímvé bolo pre mnohých počúvanie o Kyjaticiach a vykopávkach , o nálezoch ktoré siahajú do doby pred tritisíc rokmi.

Týmto sa chceme poďakovať všetkým návštevníkom takýchto stretnutí za ich prítomnosť a aktivitu a samozrejme sa tešíme na všetky podujatia, na ktorých vás budeme môcť privítať

Mestská knižnica - 2005

Mestská knižnica bilancovala...

./InfoImg/Kniznica.jpg Mestská knižnica bilancovala...

V závere roka sa zvykne bilancovať. Urobili sme to aj my. Zrátali všetky klady aj mínusy. A výsledok ? Zistenie, že stále platia slová Konštantína z prvej slovenskej básne:


„ Nevzdelaný ľud je aj bezbranný, ba malý,
nemôže sa dať do boja s úskočnými
protivníkmi ľudského umu a duše -
otrocky končí vo večnom zatratení.
Národy ak ste odhodlané zápasiť
s nepriateľmi o svoju vlastnú budúcnosť -
- dokorán otvárajte dvere rozumu!“

Sme radi, že naša mestská knižnica, napriek tomu, že sídli v meste, do ktorého nie je veľký príliv financií, na podporu mestského úradu, ale aj sponzorov.

Pri každodennej práci sa stretávame s ľuďmi, ktorí sú ochotní pomôcť. V uplynulom roku sme takto získali darom pre našu knižnicu a všetkých jej používateľov 750 zväzkov kníh. Niekomu sa to môže zdať málo, ale my sme vďačný za každú jednu. Každý z nich si zaslúži našu vďaku a úctu.
Rok 2005 bol z nášho pohľadu v celku úspešný i napriek tomu, že sme z dôvodu revízie knižného fondu mali dva a pol mesiaca zatvorené.

Vo svojich priestoroch sme privítali 4223 návštevníkov. Popri hlavnej činnosti knižnice (vypožičiavanie kníh, periodík, videokaziet, MVS, MMVS, BIS, vypracovávanie rešerší) sme pre nich pripravili 53 kolektívnych podujatí.

Mestská knižnica a štoplík

Vďaka patrí aj pedagógom všetkých škôl v meste. Máme s nimi veľmi dobrú spoluprácu, čo uľahčuje našu prácu a snahu prispievať k príjemnému tráveniu voľného času a vzdelávaniu.
Všetky podujatia sú zamerané na vytváranie vzťahu ku knihe, čítaniu, rozvíjaniu fantázie, chuti hľadať nové informácie. A tak sme sa do sveta rozprávok vybrali s deťmi materských škôl. Spolu so psíkom Ringom sa pýtali: „DOMČEK, DOMČEK, KTO V TEBE BÝVA?“ Skamarátili sa so ŠTOPLÍKOM, čo vyskočil zo starej fľaše. Schválili mu nové šaty a sprevádzali ho príbehmi, ktoré zažil, KÝM DO ŠKOLY NECHODIL. Janko z knižky O DIVOTVORNOM HRNČÍČKU ich naučil čarovné slovíčko ďakujem. A všetky sa samozrejme stretli aj s Písmenkom.

Mestská knižnica a pismenko

Písmenko je kamarát, ktorý nikdy žiadne dieťa nesklame. Hral sa s nimi, spieval, recitoval a dokonca tie z materskej školy v Rimavskej Bani čo nemohli prísť do našej knižnice, navštívili ich v škôlke. To ale bolo radosti!

A kto povedal, že rozprávky majú čítať len malé deti? Rady ich majú aj väčšie. Napríklad zo špeciálnej základnej školy. Zaujíma aj vás, čo sa stalo s Popoluškou, keď ju princ priviedol do zámku, ako asi vyzeralo kráľovstvo Šípovej Ruženky, keď sa prebudila zo 100 ročného spánku a či si princezná Lada ešte niekedy obliekla svoju myšaciu bundičku? Tieto deti sa to dozvedeli z knihy Ivony Březinovej – A ČO BOLO ĎALEJ?

Drevená chalúpka, pokrytá slamou, neľahký život siroty a napriek tomu šľachetný človek s krásnou dušou ! Chodil v temnote -a roznášal svetlo! Učil ľudí čítať, učil ich milovať tlačené slovo a tým udržiaval a upevňoval v nich národné povedomie – MATEJ HREBENDA. Prerozprávaný príbeh jeho života bol určený žiakom piateho ročníka ZŠ.

V minulosti boli polyhistori, napríklad Matej Bel z Očovej – všestranný učenec, po zásluhe nazývaný Ozdoba Uhorska, ktorí obsiahli všetky vedné odbory. Dnes už polyhistorov niet. A ani nemôže byť. Už sa nemôže narodiť génius, ktorý by obsiahol všetky vedomosti ľudstva. Nahradili ich encyklopédie, slovníky...., ktoré nám pomáhajú zorientovať sa vo veľkom svete nových informácií.

A čo literatúra faktu ? Čím ďalej – tým viac obľúbená. Na množstve ukážok si to mohlo overiť žiaci siedmeho, ôsmeho a deviatého ročníka ZŠ.

Mestská knižnica: POLOŽME KNIHU NA CHODNÍK, KTORÝM PôJDE DIEŤA

Okrem týchto podujatí – už tradične, jeden týždeň v roku, patrí slovenským knižniciam. Ten minuloročný pripadol na dni od 18. do 22 apríla. Ústredným mottom všetkých podujatí uskutočnených našou knižnicou bolo POLOŽME KNIHU NA CHODNÍK, KTORÝM PôJDE DIEŤA.

Počas celého týždňa sa v priestoroch knižnice stretávali žiaci základných a stredných škôl s ľuďmi, ktorým popri svojom náročnom povolaní nejakým spôsobom určovali knihy. A tak sa tu mohli stretnúť a besedovať s primátorom nášho mesta, športovcom, svojimi detskými lekárkami, náčelníkom mestskej polície, riaditeľom mestského kultúrneho strediska, opernou speváčkou, nazrieť do sveta nevidiacich. Okrem tlačených kníh spoznať aj tie zvukové a Braillovo písmo.
Množstvo zážitkov a záložky do kníh s výrokmi našich hostí si odnášali na pamiatku spoločných stretnutí.

Mestská knižnica s historikom, publicistom a spisovateľom PAVLOM DVOŘÁKOM

Záver týždňa slovenských knižníc patril stretnutiu občanov nášho mesta s historikom, publicistom a spisovateľom PAVLOM DVOŘÁKOM.

Logo

Začiatkom roku 1998 naša knižnica vyhlásila výtvarnú súťaž LOGO Mestskej knižnice v Hnúšti.

Predstavenie loga kniznice
Logo Mestskej kniznice

Zo 67 návrhov 28.mája 1998 vybrala porota ako víťazný návrh-návrh Tomáša Krajčíka, 13- ročného žiaka Gymnázia Mateja Hrebendu v Hnúšti. Víťazný návrh sa stal súčasťou tlačív našej knižnice.

Logo Mestskej kniznice pre potreby detskeho oddelenia

Popri víťaznom návrhu porota vybrala aj návrh Petry Pazdúrovej, 13 - ročnej žiačky ZŠ Centrum l.,ktorý sa používa len na potreby detského oddelenia knižnice.

25. mája 2006 došlo k premenovaniu Mestskej knižnice v Hnúšti na Knižnicu prof.Štefana Pasiara.

Z príležitosti tejto významnej udalosti vyhlasujeme súťaž o nové LOGO našej knižnice.
Návrhy treba zaslať alebo osobne doručiť najneskôr do 30.novembra 2006 na adresu :

Knižnica prof. Štefana Pasiara
Poľná 396
981 01 Hnúšťa

Vyhodnotenie sa uskutoční v decembri 2006. Bližšie informácie na čísle telefónu 047 542 3472.

Logo knižnice

Od 1.1.2007 sa našim novým logom stal návrh Ing.Róberta Kelčíka.

Logo spája grafickú značku logotypu písmen KSP spolu s mäkčeňom na písmene S štylizovaným do otvorenej knihy. Samostatné logo dopĺňa text inštitúcie.

Logo kniznice

Referencie Ing.RÓberta KELČÍKA :
----------------------------------
Súťaž o oficiálne logo Min.zahr.vecí - 3.miesto /čestné uáznanie MZV
Eduarda Kukana/

Kompletný návrh a realizácia www stránok :
www.liptovskesliace.sk
www.trsene.sk
www.renost.sk
www.hydroizol.com

Písmenko

Písmenko

V júni v roku 1988 sa počas slávnostného zápisu žiakov prvých tried ZŠ za čitateľov knižnice stretol s deťmi prvý raz.

Stal sa ich kamarátom a sprievodcom všetkých podujatí organizovaných mestskou knižnicou.

Okrem podujatí v knižnici navštevoval deti v materských školách, základných školách, či hladkal choré brušká v nemocnici.
Spolu pátrali po stratenom poklade, túlali sa storočiami, spoznávali mesto a históriu nášho národa. Len raz deti ovládol smútok :-(, keď sa dozvedeli, že sa ich kamarát stratil. O niekoľko hodín sa však ich smútok zmenil na obrovskú radosť :-), keď sa im ho podarilo po splnení viacerých úloh nájsť.

Písmenko

Za 18 rokov sa Písmenkovi podarilo vzbudiť v deťoch záujem o "tajomstvá" ukryté v knihách a pocit radosti zo spoločného zážitku.

Na tri roky /1995 - 1998/ sa dokonca stal ústrednou postavou titulných listov časopisu pre deti PÍSMENKO, vydávaného našou knižnicou. Autorom jeho kreslenej podoby bol Mgr. Miroslav Bračo, učiteľ ZUŠ v Hnúšti.
Časopis prinášal tvorbu nádejných spisovateľov, ilustrátorov.

Predstavoval zaujímavé osobnosti nášho mesta, okolia a hostí, ktorí naše mesto navštívili. Pripomínal rôzne výročia, kládol zvedavé otázky, prinášal pár dobrých rád a nechýbal ani vtip.

Časopis Písmenko

Z nedostatku financií sme ho v roku 1999 prestali vydávať.

Písmenko oslavoval...

 {pismenko-180.jpg} Ani sme sa nenazdali a prešlo 20 rokov...

20 rokov strážil písmenka v knižkách a teraz mu ich vietor - šepleta rozfúkal po okolí.
Šikovní, múdri prváci s dobrým srdiečkom, zo základných škôl v našom meste mu ich pozbierali a priniesli do knižnice.

Bolo že to radosti.

Za odmenu sa s nimi podelil s tortou, ktorú mu v rozprávkovej krajine darovala "polepšená" ježibaba z perníkovej chalúpky. Chutila vraj výborne.

Audioknihy

 {audioknihy.png} Zvukové knihy určené zrakovo a telesne znevýhodneným. Sú prerozprávané na CD, magnetofónové kazety a MP3.

Registrácia používateľov a požičiavanie zvukových kníh je bezplatné. Podmienkou je preukázanie sa preukazom ZŤP, alebo potvrdením lekára o zdravotnom znevýhodnení. Zvukové knihy si môžete rezervovať prostredníctvom e-mailu: kniznica@hnusta.sk

Čítanie inak

Od načítania prvej zvukovej knihy na magnetofónový pás uplynulo päťdesiat rokov. Bola to kniha Ranný vietor autora Miloša Krna. Nahral ju levočský učiteľ základnej školy Štefan Mráz. Nahrávka vznikala v provizórnych podmienkach slepeckej tlačiarne v Levoči, pomocou kotúčového magnetofónu. Neskoršie sa zvukové knihy nahrávali na kazety, dnes výlučne na CD nosiče v MP3 formáte.

Od roku 1976 sa zvukové knihy nahrávajú a spracovávajú v nahrávacích štúdiách Slovenskej knižnice pre nevidiacich ( SKN ) Mateja Hrebendu v Levoči, ktoré sú vybavené modernou nahrávacou a kopírovacou technikou.Mnohé z nich načítali známi umelci - Ladislav Chudík, Viera Strnisková, Ivan Vojtek, Alfréd Swan, Vilo Rozboril,...
Zvukové knihy sú určené všetkým slabozrakým, nevidiacim a inak zdravotne ťažko postihnutým na Slovensku. Ich strediskom je SNK Mateja Hrebendu v Levoči (www.skn.sk ).V rámci celého Slovenska má 31 pobočiek, ktorým poskytuje výmenné súbory zvukových kníh a kníh v braillovom písme. Súbory obsahujú beletriu, ale aj náučnú literatúru pre dospelých aj pre deti.
Knižnica prof.Štefana Pasiara v Hnúšti má tú česť byť jednou z nich. Pre občanov s akýmkoľvek zdravotne ťažkým postihnutím ponúka na vypožičanie 280 titulov zvukových kníh. Vypožičiavanie je bezplatné. Podmienkou je preukázanie sa preukazom ZŤP.Vypožičiavať zvukové knihy im môžu aj ich príbuzní.
Nájdu si medzi nimi rozprávky, povesti, poviedky, romány - dievčenské, pre ženy, ľúbostné, humorné, psychologické, životopisné, dobrodružné, historické, detektívne, špionážne, vojnové, thrillery, sci-fi,...
Zoznamy zvukových kníh s krátkym obsahom si môžete pozrieť na internetovej stránke Knižnice prof.Štefana Pasiara v Hnúšti (www.kniznica.hnusta.sk ) pod názvom audioknihy. Zoznamy týchto kníh a kníh v braillovom písme,vám na požiadanie, pri vašej návšteve knižnice, poskytnú jej pracovníčky.
Humanizačné poslanie knižníc vo vzťahu ku zdravotne postihnutým, znamená nielen sprístupnenie informácií pre všetkých, ale aj akceptovanie a zohľadnenie znevýhodnenia, ktoré telesné, zmyslové, mentálne a podobné postihnutie spôsobuje v prístupe k informáciám.

Ctí si ho celé Slovensko...

Matej-Hrebenda-v-rimavskom-kroji.jpg Hrebenda v temnotách

Na pozvanie Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči sme sa 29.9.2010 zúčastnili slávnostného otvorenia stálej expozície  IZBA MATEJA HREBENDU.

Matej Hrebenda ako nevidiaci šíriteľ knižnej kultúry na Slovensku je svojím pôsobením príkladom vzácnej symbiózy nevidiaceho človeka v službách duchovnej kultúry slovenského národa. Preto nie nadarmo ho má v duchovnom erbe aj Slovenská knižnica pre nevidiacich v Levoči.

Zámerom knižnice  bolo vytvoriť izbu - čitáreň určenú aj na študijné účely a vrátiť knihe hodnotu duchovného bohatstva.

Súčasťou výstavy je dokumentácia /texty, fotodokumentácia, autorské zborníky Dní Mateja Hrebendu, braillovské texty, zvukové nahrávky/.

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu sídli na Štúrovej ulici, č.36 a jej stálu expozíciu venovanú životu a dielu  nášho významného rodáka Mateja Hrebendu môžete navštíviť prostredníctvom webu skn.sk na adrese http://www.skn.sk/?verzia-pre-vidiacich-a-slabozrakych

 {izba-mh.jpg}

Hrebendova kapsa

Matej Hrebenda Drevená chalúpka pokrytá slamou, neľahký život siroty a napriek tomu šľachetný človek s krásnou dušou. Chodil v temnote a roznášal svetlo. Učil ľudí čítať, učil ich milovať tlačené slovo a tým udržiaval a upevňoval v nich národné povedomie.

Z úcty k Matejovi Hrebendovi Mestské kultúrne stredisko - Knižnica prof. Štefana Pasiara v Hnúšti vyhlásilo v roku 2000 súťaž literárnych prác žiakov základných škôl, stredných škôl a odborných učilíšť

HREBENDOVA KAPSA.

Hrebendovej kapse predchádzali dva ročníky literárnej súťaže MESTO,V KTOROM ŽIJEM a ČO MI ŠEPKÁ SINEC. Prezentovali sa v nich len žiaci nášho mesta a téma bola zadaná.

Po úspechu prvých ročníkov sme sa rozhodli dať možnosť predstaviť sa vlastnou tvorbou literárnym nádejám celého regiónu.

Hrebendova kapsa 2007

Matej Hrebenda
MESTO HNÚŠŤA, MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO - Knižnica Prof.Štefana Pasiara v Hnúšti vyhlasujú 8.ročník regionálnej súťaže literárnych prác žiakov základných škôl, stredných škôl a odborných učilíšť

H R E B E N D O V A   K A P S A

Regionálnej súťaže literárnych prác v poézii a próze sa môže zúčastniť každý autor m a x i m á l n e dvoma prácami.

T É M A, Ž Á N E R prác - ľubovoľný

R O Z S A H - maximálny rozsah súťažných prác - 3 strany formátu A4

Práce s uvedením mena, veku, adresy bydliska, školy autora, mena pedagóga,
je potrebné zaslať, alebo osobne doručiť najneskôr do 15.apríla 2007 na adresu : Knižnica Prof. Štefana Pasiara
Poľná 396
981 01 Hnúšťa

Prosíme vyučujúcich slovenského jazyka, aby skontrolovali pravopis súťažných prác.
Autori prác, vyhlasovatelia súťaže a spisovatelia, ktorí sa vyjadria ku každému príspevku, sa stretnú poča D N Í   M E S T A   H N Ú Š T E /25.mája 2007 o 9,00 hod. v obradnej sieni mestského úradu/.

Súčasťou stretnutia bude aj výtvarné, hudobné a tanečné stvárnenie víťaznej práce z predchádzajúceho ročníka.

VYHODNOTENIE 8. ročníka regionálnej literárnej súťaže HREBENDOVA KAPSA 2007

Príhovor Mgr. Evy Kováčovej v úvode zborníka prác mladých začínajúcich autorov Hrebendova kapsa 2007
Milí súťažiaci, pedagógovia, rodičia, pracovníci v oblasti kultúry mesta Hnúšťa a vlastne vy všetci, ktorí ste urobili kus obrovsky dôležitej práce a preniesli do nej svoju nádej – ďakujem. Túto nádej v hľadaní krásy a dobra cítim aj z prác v pôvabnom tohtoročnom zborníku. Nádej je vždy veľmi potrebná – stres, hluk, rýchle sa meniaci obraz sveta, nárast agresie a depresie zapríčiňujú, že medzi ľuďmi vzniká nedôvera v niečo takéto prosté a krásne obyčajné.
Poézia a próza ročníka 2007 priniesla okrem nádeje a objavovania spisovateľských talentov aj kúsok nadhľadu a vtipu. Okrem autorov, o ktorých viem už dlhšie, sa v súťaži objavili aj nové mená a nové témy, čo poukazuje na vyspelosť súťažiacich a na kvalitnú zainteresovanosť
pedagógov. Verím, že ocenením ich zverencov sa práca učiteľov stokrát zúročí a nadobudne dôležitosť, ktorú si možno ešte ani sami neuvedomujú. Pochvala či správne slovíčko v pravej chvíli dokáže urobiť zo žiaka, ktorý nemá rád slovenčinu, možno budúceho novinára alebo spisovateľa.
Tak, ako rastie úroveň literárnych prác, rastie aj potreba vnútorného uvoľnenia – len na chviľku sa zastaviť a všimnúť si, že aj ostatní pociťujú rovnaké šťastie, žiale, lásky a túžby. Súťažiaci sa už neboja dať na papier tie najpálčivejšie emócie, nemajú strach zdôveriť sa v básni či poviedke. Citlivá detská a dospievajúca dušička objavuje, že nie je sama kto sa podobne cíti a dokáže sa dohovoriť bez úzkosti z výsmechu či agresie. A čo si cením najviac ? Nuž práve to, že si takmer každý autor kládol vlastné otázky – dokážem prijímať kritiku bez sebaobviňovania či pomsty? Viem kritizovať tak, aby som inému pomohol? Viem vyjadriť svoj hnev, radosť, smútok? Som schopný požiadať o láskavosť alebo niekoho pochváliť? Naučil som sa počúvať toho druhého a otvorene vyjadriť vlastné JA? A dokážem to dať aj na papier jasnou a zrozumiteľnou formou pre všetkých?
Toto všetko je základným múrom, na ktorý sa tehlička po tehličke stavia dom nazývaný dielo. Dnes je týmto dielom knižôčka, ktorú čítate.

POÉZIA

48 účastníkov s 92 básňami

I.kategória / 6 – 11 rokov/

 • 1. miesto Monika ŠIMOVÁ, ZŠ Nábr. Rimavy Hnúšťa, za báseň “Kvety”
 • 2. miesto Viktória PLÁNKOVÁ, ZŠ Š. M. Daxnera Rimavská Sobota, za báseň “ Haló Európa”
 • 3. miesto Petra ŠVOŇAVOVÁ, ZŠ Š.M. Daxnera Rimavská Sobota za báseň “ Moje Slovensko”

Čestné uznanie

Vanesska STAHOVÁ, ZŠ Centrum Hnúšťa

II.kategória /12 – 15 rokov/

 • 1. miesto Michal KOJNOK, GMH Hnúšťa, za báseň “ Rimavskou dolinou “
 • 2. miesto Kristína BYSTERSKÁ,ZŠ V.Clementisa Tisovec, za báseň “Počítač”
 • 3. miesto Jana HIRJAKOVÁ, ZŠ Centrum Hnúšťa
  Denisa GEORGIEVOVÁ, GMH Hnúšťa,
  za básne “ Ľúbiť” a “Spovednice”

Čestné uznanie

Martin VOJTEK, ZŠ P.Dobšinského Rimavská Sobota, za báseň “Láska nadovšetko”
Michaela IVOROVÁ, ZŠ Nábr.Rimavy Hnúšťa, za báseň “Ticho

III.Kategória / od 16 rokov .../

 • 1. miesto Dušan ROHÁR, Gymnázium M.Kukučína Revúca, za báseň “Neberte cit z mojich rúk”
 • 2. miesto Ivana MONCOĽOVÁ, GMH Hnúšťa, za báseň “Paralelný svet “
 • 3. miesto Katarína KALIŠKOVÁ, GMH Hnúšťa, za báseň “Otrok svojich slov”

Čestné uznanie

Ivana ZAJAKOVÁ, GMH Hnúšťa, za báseň “Prežitok doby”
Veronika JANČÍKOVÁ, Prvé slov. Literárne gymnázium Revúca za báseň “Óda “

PRÓZA

40 účastníkov s 51 poviedkami

I.kategória / 8 – 11 rokov/

 • 1. miesto Martin BELÁN, ZŠ Sirk, za poviedku “Ako zvieratká prevracali medveďa na druhý bok “
 • 2.miesto Nicol HOCHHOLCZEROVÁ, ZŠ Š.M.Daxnera Rimavská Sobota, za rozprávku “Farby na vandrovke “
 • 3. miesto Peter BYSTRIANSKY, ZŠ Centrum l Hnúšťa, za dielo “Slony a tiger”

Čestné uznanie

Veronika MASÁROVÁ, GMK Revúca, za prácu “Ja a mesiac”

II. kategória /12 – 15 rokov/

 • 1. miesto Michaela STANOVÁ,ZŠ V.Clementisa Tisovec, za prózu “Svedomie “
 • 2. miesto Alžbeta SEDLÁKOVÁ,ZŠ Nábrežie Rimavy Hnúšťa, za rozprávanie “Zakázaný kopec”
 • 3. miesto Monika BRNDIAROVÁ,ZŠ Centrum l Hnúšťa, za rozprávku “Nový domček”

III. Kategória / 16 – 19 rokov/

 • 1. miesto Katarína KOBZOVÁ, GMK Revúca, za poviedku “Pravdivý príbeh o troh kozliatkach “ a “O krtkovi Quidovi “
 • 2. miesto Veronika LACHOVÁ, Gymnázium Tornaľa, za prácu “Ako ďaleko je do pekla “
 • 3. miesto Michaela SLOVENČÁKOVÁ, ZSŠ poľnohosp.a potravinárska Rimavská Sobota, za prózu “Klára “

Čestné uznanie

Zuzana KARABÍNOŠOVÁ, GMH Hnúšťa za “Rozprávka na dobrú noc “
Tatiana NOHAVIČKOVÁ, Prvé slov.literárne gymnázium Revúca, za poviedku “Črepiny “

CENA HREBENDOVEJ KAPSY

Za vypointovaný a vtipný moderný slovník,
ako aj za mimoriadne rozvinutie fantázie

KATARÍNA KOBZOVÁ
Gymnázium Martina Kukučína Revúca

Hrebendova kapsa
MIMORIADNE ČESTNÉ UZNANIE

Za významnú pedagogickú činnosť
a získanie účastníkov v literárnej súťaži

Mgr. Miroslava LIBIAKOVÁ
ZŠ Centrum l Hnúšťa

Novinkou 8. ročníka je popri hudobnom a výtvarnom aj tanečné stvárnenie literárnej práce minuloročnej držiteľky CENY HREBENDOVEJ KAPSY

Ivany ZAJAKOVEJ

Hudobné stvárnenie : Mgr.Peter LIČKO, učiteľ ZUŠ v Hnúšti
spev : Mário Radič, žiak ZUŠ v Hnúšti

Výtvarné stvárnenie : žiaci výtvarného odboru ZUŠ v Hnúšti
pod vedením Mgr.Miroslava BRAČA
a Mgr. Anny ČERNÁKOVEJ

Tanečné stvárnenie : Lucia Grešková, žiačka tanečného odboru
ZUŠ v Hnúšti pod vedením Ivety HRIVNÁKOVEJ.

Hrebendova kapsa 2006

Matej HrebendaV tomto roku sa súťaže zúčastnilo 94 účastníkov so 141 prácami. Novinkou tohto ročníka bolo výtvarné a hudobné stvárnenie minuloročnej víťaznej práce.
Záštitu nad súťažou má od jej začiatku spisovateľka Mgr. Eva Kováčová, hnúšťanská rodáčka, ktorej v tomto ročníku asistovalaa pri posudzovaní prác Mgr. Natália Murat - Oravcová,novinárka, výtvarníčka a fotografka. V súčasnosti zástupkyňa šéfredaktora mesačníka Národná osveta.

Z príhovoru Evy Kováčovej v Zborníku mladých začínajúcich autorov HREBENDOVA KAPSA 2006 :

Milí priatelia,
znova sa po roku stretávame, aby sme si navzájom vymenili to, čo naše srdcia najväčšmi potrebujú k životu - city na udržiavanie rovnováhy a zdravia. Konflikty medzi srdcom a hlavou sú samozrejmé a každý z nás ich ventiluje ináč. Literatúra, presnejšie poézia a próza, nás zbavuje každodenných starostí a prenáša do sveta ilúzií a snov. Vymýšľame si, aby sme mohli pochopiť sami seba...
A možno kúsok z toho, čo dávame na papier, sa pripomína aj iným ľuďom. Možno je to určité slovné spojenie, možno metafora a možno je to práve to, čo oni sami nedokážu vyjadriť. V každom prípade píšeme, aby sme sa oslobodili od reálneho života a vošli do krajiny zázrakov, kde sa príbehy končia vždy pekne a dobro vyhráva nad zlom. Aj literárna súťaž Hrebendova kapsa objavuje zázraky. Sú nimi mldí ľudia, ktorí veria na lásku, spravodlivosť a hrdinstvo. Sú to obyčajní žiaci, ktorí neoíbyčajne píšu a pripomínajú svetu, že sa všetko opakuje, umiera a zároveň sa znova rodí, rastie a kvitne. Sú to nádeje nás všetkých, ktorí považujú fantáziu za niečo, čím sa netreba zaťažovať, čo nie je k životu potrebné. Ale aj "tvrdí realisti" musia uznať, že talenty nevznikajú a neprejavujú sa náhodou, že ich treba pestovať, podporovať a brať na vedomie ich diela. Že ich k životu potrebujeme ako vodu, vzduch a Zem.
Z roka na rok sa presvedčujem, že aktívna práca pedagógov a pomoc rodičov prináša čoraz viac úžitku a rozvíja nadanie detí, ktoré sú pokračovateľmi našich túžob po šťastí. Byť šťastným človekom je vlastne byť ČLOVEKOM. Držme si preto navzájom palce.

Pozdravuje Vás

Eva Kováčová

Práce všetkých účastníkov každoročne uverejňujeme v zborníku.
V tomto roku vyšiel za výdatnej pomoci firmy pána Jaroslava Obrtanca so svojimi zamestnancami. Napriek svojej zaneprázdnenosti boli ochotní poradiť, pomôcť, za čo im veľmi pekne Ď A K U J E M E.

VYHODNOTENIE 7.ročníka literárnej súťaže HREBENDOVA KAPSA 2006 :
----------------------------------------------------------------

POÉZIA
51 účastníkov s 94 básňami

I.kategória /do 12 rokov/

1.miesto Martina BALCIAROVÁ,ZŠ Centrum Hnúšťa
za báseň "Nebo"
2.miesto Martin ANTAL,ZŠ
Dobšinského,Rim.Sobota za báseň "Zima"
3.miesto Lenka SZABOVÁ,GMK Revúca,za báseň
"Sizyfos"
Čestné uznanie Simona Hosťovecká,ZŠ NR Hnúšťa,
za báseň "Vyznanie"

Mimoriadne ocenenie
Osemročné Dominika BRŤKOVÁ a Stanislavaa VETRÁKOVÁ,ZŠ Centrum 1 Hnúšťa

II.kategória /13 - 15 rokov/

1.miesto Michal HRIVNÁK.GMH Hnúšťa, za cyklus
"Láska"
2.miesto Radka MONCOĽOVÁ,GMH Hnúšťa, za báseň
"Milujem ťa "
3.miesto Michaela IVOROVÁ,ZŠ NR Hnúšťa, za
báseň "Zima"

Čestné uznanie Ivan ŽEMLIČKA , Centrum 1 Hnúšťa,za
báseň "Mamička"
Denisa GEORGIEVOVÁ ,GMH Hnúšťa, za báseň "Som, čo nie som"

III.kategória / od 15 rokov.../

1.miesto Ivana ZAJAKOVÁ,GMH Hnúšťa,za
cyklus básní " Matematika,Venované
spomienke, Multifunkcia, Podvod,Venujem
ti časť života, Mikula,Odkiaľ kam,Život"
2.miesto Lenka HAJDUČKOVÁ,GAS B.Bystrica,
za básne "Život, Chcieť a Bezradnosť I.,
II., III.,"
3.miesto Dušan ROHÁR,GMK Revúca, za báseň
"Človek človeku"

Čestné uznanie Zuzana KARABÍNOŠOVÁ,GMH Hnúšťa
za báseň "Mama"
Artuš NAGYVÁRADY,ZŠ
VM Klenovec, za báseň "Všetko raz
bude"

PRÓZA
46 účastníkov so 47 poviedkami

I.kategória /6 - 10 rokov/

1.miesto Martin FOLK,Centruml Hnúšťa, za
prózu "Mačky a ryba"
2.miesto Veronika SIHELSKÁ,ZŠ NR Hnúšťa,za
prácu "Ako zima bojovala s jarou"
3.miesto Lucia KRAJČIOVÁ,ZŠ Centrum l
Hnúšťa, za príhodu " Na doskách"

Čestné uznanie Jakub MURÍN,ZŠ NR Hnúšťa, za
poviedku "Deň prázdnin u starej mamy"

II.ktegória /od 10- 14 rokov/

1.miesto Zuzana KOMOROVÁ,ZŠ SV Hrachovo, za
črtu "Šťastný deň "
2.miesto Michal TUROK ,ZŠ Centrum1 Hnúšťa,
za sci-fi "Záchrana"
3.miesto Dagmara SMUTNIAKOVÁ,ZŠ SV Hrachovo,
za prácu " V lese"

Čestné uznanie Miroslav RANDLISEK,ZŠ VM
Klenovec, za poviedku "Stretnutie s
medveďom"
Dagmar GEMBICKÁ, ZŠ PD
Rim.Sobota, za rozprávku " O zatúlanom
šteniatku"

III.kategória / od 14 rokov/

l.miesto Zuzana KARABÍNOŠOVÁ,GMH Hnúšťa, za
poviedku Kráľ času trocha inak"
2.miesto Katarína KOBZOVÁ,GMK Reváca, za
modernú rozprávku "Odrakovi Archiwaldovi"
3.miesto Silvia KALEJOVÁ,ZŠ NR Hnúšťa, za
úvahu "Akí sme a akí môžeme byť "

Čestné uznanie Nikola KREKÁŇOVÁ,GMH Hnúšťa ,
za prácu "Moja komnata myšlienok"
Andrea MORAVČÍKOVÁ,
ZŠ VC Tisovec, za poviedku"Zakázaná
komnata"

CENA HREENDOVEJ KAPSY

Za viacročnú účasť, vlaňajšie i tohtoročné prvé miesta
ako aj za myšlienkovú poetickú zrelosť
a neustále rozvíjanie talentu

IVANA ZAJAKOVÁ
Gymnázium Mateja Hrebendu Hnúšťa

MIMORIADNE ČESTNÉ UZNANIE

za kvalitnú pedagogickú prácu
a podporu detskej literárnej tvorivosti

Mgr.MÁRIA JAKABÍKOVÁ
Gymnázium Mateja Hrebendu Hnúšťa

Hrebendova kapsa 2008

Matej HrebendaVyhodnotenie regionálnej literárnej súťaže Hrebendova kapsa 2008 sa uskutočnilo počas XIII. Dní mesta Hnúšťa. Priebeh a výsledky sú tu: Hrebendova kapsa 2008

PrílohaVeľkosť
HrebendovaKapsa2008.pdf1008.56 KB

HREBENDOVA KAPSA

MESTO HNÚŠŤA, MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO- Knižnica Prof.Štefana Pasiara,ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA v Hnúšti vyhlasujú 10.ročník regionálnej súťaže literárnych prác žiakov základných a stredných škôl

H R E B E N D O V A K A P S A.

Regionálnej súťaže literárnych prác v poézii a próze sa môže zúčastniť každý autor m a x i m á l n e dvoma prácami.

T É M A, Ž Á N E R prác - ľubovoľný

R O Z S A H - maximálny rozsah súťažných prác : 3 strany formátu A4 /riadkovanie 1,5/

Práce s uvedením mena, veku, adresy bydliska, školy autora, mena pedagóga, je potrebné zaslať, alebo osobne doručiť najneskôr do 31.3.2008 na adresu :
Knižnica Prof.Štefana Pasiara
Poľná 396
981 01 Hnúšťa

Autori prác, vyhlasovatelia súťaže a spisovatelia, ktorí sa vyjadria ku každému príspevku, sa stretnú počas D N Í M E S T A H N Ú Š T E.
Súčasťou stretnutia bude aj výtvarné, hudobné a tanečné stvárnenie víťaznej práce z predchádzajúceho ročníka.

Hrebendova kapsa 2009

MESTO HNÚŠŤA, MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO- Knižnica Prof.Štefana Pasiara, ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA v Hnúšti vyhlasujú 10.ročník regionálnej súťaže literárnych prác žiakov základných a stredných škôl

HREBENDOVA KAPSA

Do sveta rozprávok sa zatúlali aj deti prvých ročníkov základných škôl. Spolu sme pežívali osudy hrdinov, dotvárali príbehy, robili ilustrácie.

Na malom žltom lietadielku "zaleteli" do krajiny zdravia druháci.Spolu s Filipom chytali kyslík a objavovali všetko, čo potrebujeme pre naše zdravie. Nazreli aj na zlovestný ostrov, ale rýchlo z neho zutekali. Nepáčilo sa im tam a ani netúžia ho znova vidieť.

O tom, že sa skamarátili so všetkými písmenkami a dokážu si už knižky čítať samy - nás presvedčili, keď si otvorili čítanky alebo rozprávkové knižky.

Tretiaci a štvrtáci sa zahrali na archeológov. Znova sa ocitli v slovanskej osade vladyku Braslava a s Vandou z Hradovej fígľom porazili vojská huňadyovcov. Presvedčili nás, že majú výbornú pamäť a sú aj dobrí herci.

Ako vznikali povesti, čím sa líšia od rozprávok, ktorí zo spisovateľov ich zbierali a upravovali, bolo témou literárnych hodín piatakova šiestakov.

Siedmakom boli určené literárne hodiny zamerané na literatúru faktu a ôsmakom ZŠ na jazyk, reč, vzdelávanie.

S deviatakmi sme "prešli" literárnou Rimavskou dolinou. Žiaci si pripomenuli, ktorí autori tu tvorili, či sa vzájomne poznali alebo sa mohli aspoň stretnúť, čo ovplyvňovalo ich život a tvorbu.

Tajomstvá ukryté v knihách okrem detí z Hnúšte objavovali aj žiaci I. až iV. roč. ZŠ z Rimavskej Bane.

Prečítať si rozprávky, porozprávať sa o knižkách prišli aj žiaci Špeciálnej ZŠ v Hnúšti.

28.marec patril dospelým. Pri šálke čaju uvareného z vlastnoručne nazbieraných byliniek nám pani Mária Zdechovanová porozprávala jeho históriu, účinky a prípravu. Chutil vynikajúco. Každý z prítomných pripel dobrou radou a prísľubom ďalšieho stretnutia.

21.2.2007 - Milým prekvapením bolo pre mňa pozvanie na stretnutie so žiakmi a pedagógmi ZŠ Centrum 1 v Hnúšti.Priestory jedálne skrášľovali výroky o knihách , výstavka najobľúbenejších kníh žiakov a najobľúbenejších kníh detstva ich pedagógov. Čítalo sa , rozprávalo. Znova sa potvrdilo, že nie je dôležité iba to, čo prečítame, ale aj to,o čom pri čítaní rozmýšľame. Bolo to veľmi príjemné stretnutie ľudí, ktorým kniha učarovala.

CUDZIE SLOVÁ NEMUSIA BYŤ CUDZIE ...

Cudzie slova
5.3.2007
Odkiaľ prišli, ako sa u nás udomácnili a niektoré úplne splynuli s domácimi? Ako zistíme význam slova, ktoré nepoznáme ? To boli témy, na ktoré hľadali odpovede žiaci 8.ročníka Základne školy na Nábreží Rimavy pri ich návšteve v knižnici.
Už vedia, že prvú pomoc po ich pátraní nájdu v SLOVNÍKU CUDZÍCH SLOV. Vedia, ako sú v ňom slová uložené a ako ich hľadať. Znalosť niektorých si mohli overiť aj prostredníctvom kvízu. Víťazmi boli v š e t c i a postúpili vo svojom rebríčku vzdelanosti o pekných pár schodíkov.

PrílohaVeľkosť
P3060114.jpg64.28 KB

Deti z DEDESA v knižnici

17.4.2007
Stretnutia majú čarovnú moc. Prinášajú potešenie, vzájomnú blízkosť, prekvapenia, radosť, obohatenie,... a úsmev. Ten najkrajší, najúprimnejší, vyčarený na detských tváričkách. Navštívili nás deti z denného detského stacionára DEDESO so svojimi tetami.
Nazreli sme do knižiek, zahrali sa, zaspievali a pomocou lentiliek poznávali farby. Dovolili nám na chvíľku vstúpiť do ich sveta. Ak existuje ten ich a náš - tak mostom medzi nimi nech je láska.

Dobrodružstvo vo vesmíre

Kniznica
13.2.2007

Odvážni a veľmi šikovní predškoláci z Materskej školy na Nábreží Rimavy sa vybrali spolu s Písmenkom na dobrodružný let do "vesmíru".
Nádejní kozmonauti sa na to zodpovedne pripravovali. Najskôr v škôlke a potom v knižnici. Naučili sa veľa o hviezdach, planétach, Slnku i Mesiaci. Vedia, ktoré hviezdy sú najhorúcejšie, ako sa volajú planéty, ako sa strieda deň s nocou a prečo je vo vesmíre potrebný skafander.
Keď "riadiace centrum" /ich pani učiteľky/ povolili a odčítali let - vyskúšali si aká je potrebná disciplína kozmonautov, ako spia, pracujú, jedia a umývajú sa. Dokonca dvaja odvážni vystúpili do "vesmíru" a opravili poruchu na "vesmírnej lodi".
Po úspešnom návrate sa rozlúčili s Písmenkom a vrátili sa "domov" /do MŠ/, kde ich čakal obed a tak potrebný oddych - spánok.
Krásne sny malí kozmonauti. Možno raz, niektorí z vás, nám skutočne zamáva z vesmíru.

PrílohaVeľkosť
P2130053.JPG347.81 KB
P2130059.JPG150.18 KB

Jozef Cíger Hronský

Budkacik a Dubkacik
14.2.2007
Budkáčik a Dubkáčik, dve postavičky z rovnomennej knihy Jozefa
Cígera Hronského, sprevádzali literárnu hodinu so žiakmi 4.ročníka ZŠ na Nábreží Rimavy. Cez ich dobrodružstvá spoznávali rukopis autora i jeho neľahký životný príbeh.

PrílohaVeľkosť
P2150066.jpg252.45 KB

KNIŽNÉ HODY

Knizne hody

V stredu 20.júna 2007 sa v Hnúšti otvorí

KNIHA ŽIVOTA.

Listovať v nej môžete od 13.00 do 15.00 hodiny na sídlisku 1. mája.

Čítať sa dá všelijako a zo všeličoho. Otvoria sa vám príbehy spisovateľov, nádejných literátov, výtvarníkov, hudobníkov, tanečníkov, remeselníkov, tajomstvá dosiaľ vašim očiam ukryté.

Na jej stránkach sa ocitnete v tvorivých dielňach, výstavách, burzách, súťažiach, kvízoch a uprostred mnohých prekvapení. Spoznáte najdrahšiu knihu na svete. V tento deň bude zadarmo, ale musí si ju nájsť každý sám. Možno vás dojme, alebo rozosmeje svojimi príbehmi. Možno sa potešíte dobrej správe, ktorá k vám priletí malým lietadielkom.

Staňte sa jej súčasťou. Otvoriť vám ju v úvode pomôže primátor mesta Mgr. Michal Bagačka a významná osobnosť našej histórie Matej Hrebenda.

Vytvorme spolu most, ktorý spája. Jeho zakladajúcimi kameňmi sú : MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO - Knižnica Prof. Štefana Pasiara, ZÁKLADNÁ ŠKOLA NÁBREŽIE RIMAVY, ZÁKLADNÁ ŠKOLA CENTRUM 1, ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA, GYMNÁZIUM MATEJA HREBENDU, SPOJENÁ STREDNÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA,CENTRUM VOĽNÉHO ČASU, HEVI klub.

A ako to všetko súvisí s knihou ?
Slovo môže byť živé, alebo mŕtve. To živé sa dotýka nášho srdca a je jedno akým spôsobom.
---------------------------------------------------------------------------
Podujatie sa uskutoční pod záštitou primátora Mgr. Michala Bagačku

Hlavným organizátorom projektu je Občianske združenie FANFÁRY.

KNIŽNÉ HODY - otvorili sme Knihu života nášho mesta

Knizne hody
20. júna 2007 sme symbolicky otvorili Knihu života nášho mesta a zalistovali sme v niektorých z jej stránok. Videli sme mesto z pohľadu divadelného, tanečného, výtvarného, z pohľadu hudobného, či z pohľadu vzdelávacích inštitúcii v meste. Všetky tieto zložky kultúrného života vytvorili most, ktorý nás spája a ponúkli nám na prvom ročníku Knižných Hodov skvelý zážitok. Výzvu sme prijali a vstúpili sme ako vďačné publikum do deja, ktoré nám účinkujúci otvorili.

Trvanie 11:30min, veľkosť cca 41MB.

Knižné hody organizovala Mestská Knižnica prof. Š Pasiara, Občianske združenie Fanfáry pod záštitou primátora mesta Mgr. Michala Bagačku.

Knižné hody - Pozvánka od Mateja Hrebendu

Pozvanka od Mateja Hrebendu
Šiel slepý Matej Hrebenda
s knižkami v batohu
a videl viac než vidiaci
do duše národu.
A videl hlbšie pod povrch
a videl do diaľky -
sen špatokrásny práve sa
prebúdzal z rozprávky.

Hody sú sviatkom družnosti a súdržnosti. Aj Knižné hody sa netýkajú len čítania. Ich hlavnou myšlienkou je spájať. Vytvorme most, ktorý nás prevedie za hranicu bezprízornosti slov. Namiesto čítania len pre informácie, poďme čítať, aby sme získali vzťahy.

Matej Hrebenda bude symbolicky aj na Knižných Hodoch v Hnúšti a nasledujúca upútavka sľubuje skvelý zážitok.

Hlavný organizátor projektu: FANFARY

Knižné hody - vo víre deja!

Webkamera mesta Hnúšťa - knizne hody
V rámci celoslovenského podujatia zajtra o 13:00 odštartujeme netradičné KNIŽNÉ HODY. Na akcii uvidíte knihy, ale účinkujúci budú otvárať ich stránky tradičným, ale aj netradičným spôsobom.
Pripravené sú rôzne podujatia - divadelné, tanečné, hudobné, prezentácie i súťaže, posolstvá i odkazy, história, či historky.
Na knižných hodoch bude symbolicky aj veľká osobnosť slovenských dejín - náš Matej Hrebenda.

Zúčastnite sa aj Vy Knižných hodov v Hnúšti. Sú prehliadkou bohatstva ochotných sŕdc, bystrých hláv, či šikovných rúk, ktoré robia niečo prospešné pre iných.
Myšlienku Knižných hodov Vám sprostredkujeme aj prostredníctvom mestského portálu - online, pomocou webkamery.

 

Knižné Hody - Úvodný program
18min, 69MB

 

Literatúra faktu - literárna hodina

Podujatia kniznice
19.2.2007

Je mostom medzi umením a vedou. Rozvíja logické myslenie, fantáziu, vôľu. Jej rozvoj nastal v prvej tretine 20.storočia a od tých čias si získava čoraz väčšiu obľubu medzi dospelými i deťmi. Na množstve ukážok si žiaci 7.ročníka ZŠ na Nábreží Rimavy mohli overiť, že nás sprevádza už od leporiel.

Povesti - lit.hodina

Povesti
14.2.2007

Ľudová pamäť zaznamenáva rozličné udalosti, sleduje ako ľudia splnili v nich svoju úlohu, ako sa vo svojej situácii
zachovali a s odstupom času si niektoré z nich pripomína v povestiach. Prostredníctvom povesti Vanda z Hradovej z knihy Márie Ďuríčkovej: PANENSKÁ VEŽA NA DEVÍNE sa žiaci 5.ročníka ZŠ na Nábreží Rimavy ocitli v časoch keď bola Hradová v rukách jiskrovcov.

PrílohaVeľkosť
P2150069.jpg122.48 KB

Pri plamienku sviečky...

Julius Chudik
S príchodom Vianoc sa často vraciame v spomienkach na ľudí a udalosti, ktorých sme boli súčasťou, alebo sa nás akýmkoľvek spôsobom dotkli.
29. novembra 2007 o 14,00 hodine budeme spomínať v priestoroch Knižnice prof.Š.Pasiara na Júliusa CHUDÍKA /1891 - 1974/, ktorému sa Likier stal v rokoch 1941 -1974 domovom.
Cez jeho knihu spomienok HOREHRONSKÝ TALIZMAN sa dozvieme o jednom z dávnejších ľudských osudov - kedy život ťažší ako horehronská skala vyháňal ľudí za živobytím do sveta bližšieho i veľmi ďalekého.
Knihu spomienok na vydanie pripravila a doplnila jeho dcéra - spisovateľka Klára Jarunková.

Diplom sprevadzajuci vyznamenanie

Diplom sprevádzajúci vyznamenanie

My Ferdinand I. z božej milosti a vôle ľudu cár Bulharov, keď sme ráčili vyznamenať ordonanca Jeho cárskej Výsosti Borisa kniežaťa Trnovského Júliusa Chudíka striebornou medailou za záchranu ohrozených, prikazujeme vydať mu tento patent.
Sofia 25. októbra 1916

Pripravujeme na rok 2007

Logo kniznice P o z ý v a m e všetkých veľkých i malých na stretnutia s knihou. Nech tajomstvo života, hĺbka prežitého, všetky rady a skúsenosti iných nám pomôžu lepšie vnímať, chápať a žiť naše dnešné dni.
Prajeme si, aby sa spoločné stretnutia stali príjemnými a užitočnými v kolobehu všedných dní.

Pre :
M A T E R S K É   Š K O L Y
- Dobrodružná výprava po knižnici /exkurzia/
- Keď knižka ochorie /informat. príprava/
- S Filipom do krajiny zdravia /lit. besiedka/
- Cesta do vesmíru /lit. besiedka/
- Koľko nôh má stonožka / lit.besiedka/

Všetky podujatia sprevádza bábka - marioneta PÍSMENKO.

Z Á K L A D N É   Š K O L Y

I.stupeň:
- Čo sa v tomto dome skrýva /exkurzia/
- Budkáčik a Dubkáčik - J.C.Hronský /lit.hodina/
- Janko Francisci - Rimavský - prerozprávaný životný príbeh /lit.hodina/
- Matej Hrebenda - prerozprávaný životný príbeh /lit.hodina/
- Ľudmila Podjavorinská - prerozprávaný životný príbeh / lit.hodina/
- Povesti / Vanda z Hradovej,.../ - /lit.hodina/
- Rozprávky /lit.hodina/
- Stratilo sa Písmenko /dobrodružná lit.cesta s plnením úloh/
- Rozprávky už čítam sám /lit.hodina/

II. stupeň :
- Práca s knihou. Primárne a sekundárne pramene /informat.príprava/
- Janko Francisci - Rimavský + čítanie z vlastného životopisu /lit.hodina/
- Matej Hrebenda + čítanie z vlastného životopisu /lit.hodina/
- Aj knihy majú svoje osudy /lit.hodina/
- Literatúra faktu /lit.hodina/
- Jazyk, reč, vzdelávanie /lit.hodina/
- Aj cudzie slová nemusia byť cudzie /kvíz/
- Poznáš svoje mesto ? /kvíz/

S T R E D N É   Š K O L Y
- Využívanie primárnych a sekundárnych informačných prameňov./inf.príprava/
- Pri plamienku sviečky / rozhovory na rôzne témy/- beseda
- Janko Francisci Rimavský /lit.hodina/
- Matej Hrebenda /lit.hodina/
- Beseda so spisovateľom

Z Ď A L Š Í CH   P O D U J A T Í :
- Hrebendova kapsa / 8.ročník regionálnej lterárnej súťaže/
- Knižné hody /celoslovenský projekt, zameraný na rozvoj tvorivých zručností
detí a dospelých /
- Večer rómskej literatúry
- Stretnutie s .../stretnutia so zaujímavými ľuďmi/
- Beseda so spisovateľom

Stretnutie s ilustrátorom ...

Stretnutie s Ilustratorom
Detské knihy majú čarovnú moc. Svojimi príbehmi a ilustráciami sa dotýkajú sŕdc, rozvíjajú fantáziu, učia spoznávať a porozumieť životu okolo nás.
Stretnutia s tvorcami detských kníh patria k tým najkrajším, sviatočným. Takým bolo aj stretnutie žiakov základných škôl s výtvarníkom, ilustrátorom Mgr.Art. Miroslavom Regitkom v priestoroch Knižnice Prof. Š.Pasiara.
Miroslav Regitko vyštudoval voľnú grafiku a knižnú ilustráciu u prof.Dušana Kállay na VŠVU v Bratislave. Ilustruje detský časopis Fifík. Jeho ilustrácie zdobia mnohé detské knihy, obaly rozprávkových CD nosičov, učebníce. Okruh jeho aktivít je veľmi široký a keďže je aj veľmi dobrým rozprávačom a príjemným spoločníkom - bolo sa o čom rozprávať. Ako tvorí, ako vznikajú ilustrácie, v čom mu pomáha počítač, ako relaxuje, ...Všetečné otázky detí ho znova vrátili aj do detských čias prežitých u starých rodičov v Hnúšti a v Ratkovskom Bystrom. Otázkam sa nevyhli ani manželka Ingrid a syn Matej, ktorí ho sprevádzali.

Blížil sa čas rozlúčky a nikomu sa nechcelo odísť. Ukončil ho len prísľub, že toto stretnutie nebolo posledným.

VO SVETE ROZPRÁVOK

6.3.2007

Svet rozpravok
Môžeme ťa otvoriť knižka ? Sme zvedaví. Kto v tebe býva ? Takto sme sa pýtali s deťmi 2.B.triedy zo Základnej školy Centrum 1, pri ich návšteve v knižnici. Cez dobrodružné príbehy Budkáčika a Dubkáčika sa ocitli v rovnomennej knihe Jozefa Cígera Hronského. Niečo sa dozvedeli o ňom, o jeho knihách, vyskúšali si hlasné čítanie, nechali sa unášať vlastnou fantáziou, pridali veľmi pekné ilustrácie.

Nezabudli ani na Písmenko. Na rozlúčku im zakýval a pozval ich na ďalšie stretnutie.

Knižnica prof. Štefana Pasiara v roku 2008

V roku 2008 sme usporiadali množstvo zaujímavých podujatí. Z jednotlivých akcií vyberáme:

Ako Samko Čajka s Matejom Hrebendom putovali

 {ako-samko-cajka-s-hrebendom-putovali.jpg}

Pozvánka na hnúšťanské Knižné hody.

Po druhýkrát organizuje Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti s knižnicou Prof.Štefana Pasiara Knižné hody. Teraz sú však súčasťou osláv Dní mesta. Hlavný organizátor tohto celoslovenského projektu je Občianske združenie FANFÁRY z Bratislavy.
Podujatie sa uskutoční pod záštitou primátora mesta Mgr. Michala Bagačku.
Knihu života otvoríme 30.mája o 9,00 hodine v Záhrade 1.mája.

 

 {hrebendova-kapsa.jpg}

Hnúšťanské Knižné hody zaujali aj Bratislavčanov

Knizne hodyZáhrada 1.mája ožila v piatok 30.5.2008 od 9,00 hodiny detským džavotom, pestrými farbami a množstvom ľudí, ktorí si prišli vychutnať hnúšťanské Knižné hody 2008. Svojim umom a výrobkami sa predstavili pedagógovia, žiaci a študenti hnúšťanských škôl. Kto navštívil ktorékoľvek stanovište, mohol čítať z rozprávkových knižiek, dopĺňať známe výroky, zanechať odkaz budúcim generáciám, či odreagovať sa pri hádzaní šipiek - samozrejme, všetko za malú odmenu. Na pódiu amfiteátra sa vystriedalo množstvo malých i väčších umelcov, ktorým tlieskalo zaplnené hľadisko. Naše podujatie prišli pozdraviť a podporiť aj kamaráti z Bratislavy : poetka Evka Kováčová, redaktorka Národnej osvety Natália Oravcová a spisovateľ Jozef Moravčík.

Vzácnymi hosťami boli členovia Občianskeho združenia Fanfáry z Bratislavy - predseda Martin Vrábel, Andrea Vráblová, Katarína Jancurová a Timotea Vráblová, ktorá je zároveň autorkou celoslovenského projektu Knižné hody. Ako nám pre www.hnusta.sk potvrdili, hnúšťanské Knižné hody sa hlavne vďaka pracovníčkam knižnice prof.Štefana Pasiara Márii Kvetkovej a Marte Vargovej môžu spomínať len v superlatívoch a autorka projektu zdôraznila, že zážitky z Hnúšte budú doručené do zahraničia, s ktorým pri týchto aktivitách úzko spolupracuje. Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na krásnom podujatí, či už ako organizátori alebo ako účinkujúci a zaželať mestu, aby tak zanietených ľudí bolo v Hnúšti čoraz viac. Hilda Ginisová, MsKS.

Hrebendova kapsa - súťaž mladých literátov

 

Obradná sieň MsÚ, obsadená do posledného miesta. Žiaci, študenti, pedagógovia. Slávnostná atmosféra. Za obradným pultom päť osôb. Všetci v očakávaní. Taký bol začiatok Hrebendovej kapsy, literárnej súťaže mladých autorov.

Deviateho ročníka tejto súťaže sa zúčastnilo 76 nádejných spisovateľov v troch kategóriách. Ochrannú ruku nad touto akciou prevzal primátor mesta Mgr. Michal Bagačka. Poéziu a prózu hodnotili : Evka Kováčová, spisovateľka a naša rodáčka, Natália - Murat Oravcová, redaktorka, ilustrátorka a spisovateľka a Jozef Moravčík, spisovateľ. V poézii sa hodnotilo 69 básní 46 autorov.

POÉZIA -

I.kategória ( 6 -11 rokov) - 1.miesto Diana Ivanová, ZŠ Clementisa Tisovec; 2.miesto Simona Alcnauerová, ZŠ Centrum Hnúšťa, 3.miesto Lucia Krajčiová a Petra Kršáková, ZŠ Centrum Hnúšťa.

II.kategória ( 12 - 15 rokov) - 1.miesto Lenka Nagyová, ZŠ P.Dobšinského Rimavská Sobota, 2.miesto Michal Kojnok, Gymnázium Mateja Hrebendu Hnúšťa, 3.miesto Alžbeta Sedláková, ZŠ Nábrežie Rimavy, Hnúšťa.

III. kategória ( od 16 rokov ...) - 1.miesto Jana Brndiarová, Gymnázium Mateja Hrebendu, Hnúšťa, 2.miesto Denisa Georgievová, Gymnázium Mateja Hrebendu Hnúšťa, 3.miesto Radka Moncoľová, Gymnázium Mateja Hrebendu Hnúšťa.

Mimoriadne čestné uznanie v tejto kategórii získali - Michal Hrivnák a Ivana Moncoľová, Gymnázium Mateja Hrebendu, Hnúšťa.

PRÓZA -

I.kategória ( 8 - 11 rokov ) - 1. miesto Marek Fiľo a Nicol Hochholczerová , ZŠ Š.M.Daxnera Rimavská Sobota, 2.miesto Dominika Brťková a Simona Alcnauerová, ZŠ Centrum Hnúšťa, 3.miesto Svätozár Sčur, ZŠ Nábrežie Rimavy, Hnúšťa.

Čestné uznanie v tejto kategórii : Lucia Kvietková, ZŠ a MŠ S.Vozára Hrachovo.

II.kategória ( 12 - 15 rokov ) - 1.miesto Veronika Masárová, Gymnázium Martina Kukučína Revúca, 2.miesto Petra Hirjaková, PSLG Revúca, 3. miesto Lenka Ondrušková, ZŠ Centrum Hnúšťa.

Čestné uznanie v tejto kategórii : Katarína Vavrová, ZŠ V.Mináča Klenovec.

III. kategória ( 16 - 19 rokov ) - 1.miesto Katarína Kobzová, Gymnázium Martina Kukučína Revúca, 2.miesto Božena Kolačná, Gymnázium Martina Kukučína Revúca, 3.miesto Zuzana Karabínošová, Gymnázium Mateja Hrebendu Hnúšťa.

Čestné uznanie v tejto kategórii : Nikola Krekáňová, Gymnázium Mateja Hrebendu Hnúšťa.

CENA HREBENDOVEJ KAPSY : Nikol Hochholczerová, za vtipné, nápadité, poetické a literárno-výtvarné spracovanie svojich prác, ktoré zaujali všetkých porotcov.

CENA pre pedagóga : Mgr. Viera Kolimárová, ZŠ Nábrežie Rimavy

CENA za ilustráciu minuloročnej víťaznej práce : Vanesa Stahová, Základná umelecká škola Hnúšťa.

Deväť rokov po literárnych cestách , živená mladosťou, prikrášlená hudbou i tancom zo ZUŠ-ky a ešte aj výtvarne dotvorená. Taká je naša púť, na ktorú by bol hrdý aj kolportér, báťa Hrebenda.
Jaroslav Piliarik, riaditeľ MsKS

 

Kamila Kay Strelka-Kanková

 {kamila-kay-strelka-kankova.jpg}

Americká podnikateľka, svetobežníčka, slovenská spisovateľka a rozprávačka (motivation speaker) svojich bohatých podnikateľských a životných skúseností.
V súčasnosti žije striedavo na Floride a v Bratislave. Už vyše 40 rokov je jej životnou oporou manžel Ladislav Strelka. Ich dcéra Dr. Eva Strelka Jenkins, je podplukovníčkou amerického letectva a autorkou knihy: Slovensko na ceste do NATO.
Mestské kultúrne stredisko - Knižnica prof. Štefana Pasiara Vás pozýva na stretnutie zo spisovateľkou Kamilou Kay Strelka - Kankovou.

 

Podujatie sa uskutoční v piatok 28.3.2008 o 10:00 hodine v Obradnej sieni MsÚ v Hnúšti.
Súčasťou podujatia bude autogramiáda spojená s predajom kníh.

Mgr. Kamila Kay Strelka Kanková

"Prežila som vlastne dva životy.
Do prvého som vstúpila narodením.
Ten druhý a krajší prežívam v spomienkach.
Bolesti preboleli, hrany sa obrúsili, krivdy a neúspechy vyvážili radosti a úspechy.
A tak som vďačná za všetko."

je slovenskou a americkou štátnou občiankou. Detské a študentské roky prežila v Pezinku. Vysokoškolské štúdium absolvovala na Univerzite Komenského v Bratislave. Dva roky učila v Poprade a desať rokov pracovala ako redaktorka Československého rozhlasu v literárno-dramatickej redakcii v Bratislave.
Jej prácu preťal august 1968, kedy s manželom a dvojročnou dcérkou odchádza za hranice. Odnáša si veľkú túžbu po slobode, po plnohodnotnom aktívnom živote, odvahu, húževnatosť a osobitný zmysel pre humor. Jej cesta z vinohradníckeho Pezinka pod Malými Karpatami až na slnečnú Floridu je vzrušujúca, plná napätia, zápasu o exitenciu, úsilia nájsť svoje miesto v novom svete. Je však aj plná emócií, romantiky, snov a túžob. To jej pomáha prežiť ťažké začiatky, všetky tragické a komické situácie, všetky vzostupy a pády, ktoré jej život pripravil.

Po padnutí železnej opony, sa čoraz častejšie vracala domov do rodného Pezinka a Bratislavy. O svojom zaujímavom živote, podnikaní v USA a najmä o veľkej túžbe po domove napísala štyri knihy. Nazvala ich:
Knihy
Letenka do raja
 Letenka do sveta
  Letenka do minulosti
   Letenka do Bratislavy
Svoju piatu knižku Letenka za hviezdami napísala o úspešných slovenský ženách a podnikateľkách.

 {kamila-kay-strelka-kankova-1.jpg}
Jej knihy sa čítajú na dúšok. Sú pre každého, kto si pri čítaní chce oddýchnuť, poučiť i usmiať sa, vyroniť slzičku, či pocestovať. Na požiadanie Vydavateľstva z Levoče ich osobne nahrala pre našich nevidiacich spoluobčanov.

Rada sa stretáva so svojími čitateľmi. Podrobne a zaujímavo uvádza poslucháčov do historiek a situácií, ktoré sú neopakovateľné. Motivuje ich, nadchne optimizmom a dodáva im energiu.

Je známa z televíznych vystúpení, z časopisov, z rozhlasových vysielaní, besied doma, ale aj v zahraničí. So Slovákmi sa stretla v Maďarsku, v Rakúsku, v Českej Republike, v Kanade, v Chorvátsku a pochopiteľne aj v USA.

Je členkou TCP (top centra podnikateliek) na Slovensku, Zväzu slovenských spisovateľov faktu, zväzu slovenských novinárov, správnej rady Silvie Gašparovičovej: "Vzdelanie a zdravie pre všetkých".

Za svoju prácu je tiež nositeľkou Insígnií Who is Who.

Je čestnou občiankou Plaveckého Mikuláša a rodné mesto Pezinok jej pri príležitosti výročia 360-tich rokov kráľovského mesta Pezinok udelilo cenu významného pezinského rodáka "Jozefa Ľudovíta Holubyho".

TAM NAVEČER RAZ U NÁS ZASTAVIL MALÝ VLAK...

 {kamila-kay-strelkova-kankova-v-hnusti.jpg} 28. marca 2008 sme v našom meste privítali návštevu zďaleka i zblízka. Bola ňou americká i slovenská štátna občianka, podnikateľka, svetobežníčka, ale najmä spisovateľka Mgr. Kamila Kay Strelka-Kanková s manželom.

V obradnej sieni Mestského úradu v Hnúšti ju slávnostne privítal primátor mesta Mgr. Michal Bagačka. Členky združenia pre občianske záležitosti PaedDr. Vlasta Pliešovská a Edita Grláková svojou krásnou melódiou dojali všetkých prítomných. Život a tvorbu nášho vzácneho hosťa predstavila Mária Kvetková, pracovníčka Knižnice prof. Štefana Pasiara.

 {kamila-kay-strelkova-kankova-prihovor.jpg} {kamila-kay-strelkova-kankova-primator.jpg}

Pani Kamila podrobne a zaujímavo uviedla poslucháčov do historiek a situácií, o ktorých rozpráva vo svojich knihách. Veríme, že stretnutie plné emócií, pútavého rozprávania a silných zážitkov nebolo jediným.

Do skorého videnia, pani Kamila.

Mária Kvetková

Knižnica prof. Š. Pasiara: Pripravujeme

Január 2008

- Vyhlásenie 9.ročníka regionálnej súťaže literárnych prác
žiakov základných škôl, stredných škôl a odborných učilíšť
HREBENDOVA KAPSA

- Hodiny hlasného čítania

MAREC 2008

- Stretnutia s rozprávkami /180.výročie narodenia Pavla Dobšinského/

- Týždeň slovenských knižníc

- Stretnutie s ...

Beseda so spisovateľkou Kamilou Kay Strelka - Kankovou

APRÍL 2008

- Dni detskej knihy/3.4.2008/.

Beseda tvorcov detských kníh s čitateľmi v ZŠ a Gymnáziu MH v našom meste.

MÁJ 2008

- Knižné hody /30.5.2008/

- Hrebendova kapsa - vyhodnotenie / 31.5.2008/

JÚN 2008

- Písmenkova narodeninová torta / Písmenko má 20 rokov/.

Z podujatí knižnice - I/2008

 {carodejka-dorka.jpg}

24.1.2008

- 23 detí z 3.A. triedy ZŠ na Nábreží Rimavy začalo
svoj vyučovací deň netradične. V knižnici. Pohodlne usadení so
zvedavosťou pátrača vkĺzli do sveta kníh. Hlasným čítaním rozmotávali
klbká príbehov .Ich nechuť odísť,svedčila o tom, že sa im to veľmi páčilo.

MAREC patril rozprávkam. Čaru, bez ktorého by
si dieťa oveľa neskôr vytvorilo súcit, tú zvláštnu ľudskú schopnosť
trápiť sa pre cudzie nešťastie, tešiť sa z cudzej radosti, spolucítiť a
spolu sa tešiť.

Na 217 detí a ich pedagógov čakali kamaráti z rozprávok .

S t o n ô ž k a s boľavou nôžkou na tie z materských škôl.
Pomohlo jej pohladenie, pofúkanie a ona im za odmenu z každej nôžky
ponúkla rozprávočku,básničku či pesničku. Deti jej dali meno Katarínka.
Poobdivovali jej farby a spočítali nôžky. Tak sa im zapáčila, že sme sa
spolu na stonôžku aj zahrali.

 {so-stonozkou-1.jpg} {so-stonozkou-1.jpg} {so-stonozkou-1.jpg}

 

 {pavol-dobsinsky.jpg}

Malí predškoláci sa dozvedeli
niečo aj o malom Paľkovi Dobšinskom. Ako rástol, prečo nemal rád pach
kvasu, kde býval,... A keď vyrástol pozbieral tie krásne rozprávky čo
radi počúvajú, keď im na očká padá sníček. Napríklad tú o "Jelenčekovi
" či " Veternom kráľovi".

Stonôžka Katarínka
vyčarila úsmev aj na tváričkách detí z DEDESA. Boli také
rozprávkové - čarovné.Pod spoločným dáždnikom sa menil náš pohľad na
seba samého i okolitý svet.

 {kniznica-4.jpg} {kniznica-4.jpg}
 {kniznica-4.jpg} {kniznica-4.jpg} {kniznica-4.jpg}

 

Č a r o d e j k a Dorka do svojich dobrodružstiev zatiahla
deti prvého stupňa ŠZŠ v Hnúšti. Spolu hľadali stratenú čarodejnú
knihu,lietali na streche a pili z Dorkinho čaju, ktorý navarila
zvieratkám.

 {carodejka-dorka.jpg}

Ich starší spolužiaci z druhého stupňa sa zoznámili s prerozprávaným životným príbehom Pavla Dobšinského.

 {kniznica-4.jpg} {kniznica-4.jpg}

 

Do sveta rozprávok sa tešili aj naši kamaráti z Materskej školy v
Rimavskej Bani. Počasie im ale neprialo. A tak, aby neboli smutní, teta
knihovníčka išla za nimi . Ukázalo sa, že poznajú nielen rozprávky, ale
aj sú šikovní záhradkári. Poobdivovali sme rastlinky čo posadili a z
knižky "Malý záhradkár" sa dozvedeli, akých pomocníkov majú v prírode.

 {zahradkari.jpg}

Za tajomstvami do knižnice

 {za-tajomstvami-120.jpg} Druháci sú deti veľmi zvedavé. Vedia už čítať a majú chuť objavovať.

Takí sú aj druháci zo Základnej školy Nábrežie Rimavy v Hnúšti. Detské oddelenie Knižnice prof. Štefana Pasiara patrilo dopoludnia 15. októbra 2008 len im. Otvárali knihy, vnárali sa do ich príbehov, odklínali tajomstvá v nich ukryté.

 {sl380140.jpg}
 {sl380141.jpg}
 {sl380142.jpg}
 {sl380143.jpg}
 {sl380144.jpg}

Knižnica prof. Štefana Pasiara v roku 2009

V roku 2009 sme usporiadali množstvo zaujímavých podujatí. Z jednotlivých akcií vyberáme:

28.1.2009 Cesta do rozprávky...

 {cesta-do-rozpravky.jpg} Hľadať vo všedný deň rozprávkové zázraky, objavovať radosť z čítania a spoločného zážitku sa odhodlali deti zo Špeciálnej základnej školy z Klenovca.

5.3.2009 V dome zázrakov...

 {v-dome-zazrakov-180.jpg} Keď si v ktorejkoľvek miestnosti tohto domu sadnete, otvoríte knihu a začítate sa ......stane sa ten zázrak. Zrazu môžete byť v rozprávke rytierom, princeznou, čarodejnicou, lietať na čarovnom koberci. Alebo môžete letieť do vesmíru, plaviť sa na najväčších lodiach, nájsť poklad, stretnúť Tarzana, prežívať dobrodružstvá s Harry Potterom, ale aj spoznať cudzie slová, urobiť si masku na karneval. A ešte veľa, veľa zaujímavého. Presvedčili sa o tom aj deti z Detského domova Škovránok -z rodiny HVIEZDIČKA. Ako správni čitatelia dostali svoj čitateľský preukaz a záložky do kníh.

Kamaráti z rozprávok

 {leisy.jpg} Deti z materských škôl sú veľmi šikovné a zvedavé. Nevedia síce ešte čítať, ale aj tak si rady poprezerajú knižky a vypočujú rozprávky. Chodníček, ktorý vedie do knižnice, 11. a 12. marca 2009 objavili deti z Materskej školy na Klokočovej ulici. Spolu s ich pani učiteľkami sme sa ocitli medzi rozprávkami, básničkami a pri tajomnom košíku. To bolo prekvapenie ! Usadili sa v ňom ich kamaráti z knižiek / Popoluška,ježibaba, štrbavá opička, ježko Ico, macík, stonožka Katarínka, čarodejný klobúk,.../. Deti hádali, z ktorých rozprávok k nim prišli a pripomenuli si ich príbehy. Nezabudli ani na Písmenka. Ani jeho neobišla chrípka, a tak mu deti skontrolovali teplotu a sľúbili, že budú dávať na knižky pozor. Za odmenu si mohli so sebou zobrať na jeden deň jednu postavičku z rozprávky a dať jej meno. Vybrali si opičku a dali jej meno LEISY. Na druhý deň sa Leisy náramne spokojná vrátila do sveta kníh. Iste sa o ňu deti dobre starali.

Kde bolo, tam bolo ...

 {kde-bolo-180.jpg} V rozprávkovej krajine príbehu O DVANÁSTICH MESIAČIKOCH sa ocitli dve triedy druhákov zo Základnej školy na Nábreží Rimavy. Boli nielen pozornými poslucháčmi, ale aj šikovnými hercami. Spolu sme sa báli o Marušku keď blúdila zasneženým lesom. Hnevali sa na Holenu a zlú macochu. Pri dvanástich mesiačikoch, synoch Kráľa času,spoznali ich mená z dávnej minulosti /Veľký Sečeň, Malý Sečeň, Brezeň, Dubeň,...

 

Keď otvoríš knihu ...

 {sl380614a-180.jpg} Keď otvoríš knihu, ty si ten hrdina z rozprávky - čo premôže draka, ty si tá Popoluška - čo nespoznaná tancuje na plese s princom. To ty letíš do vesmíru, plávaš s delfínmi, či schádzaš tajomným schodišťom. V tvojej fantázii je peračník mestom, pero starostom, ceruzka jeho sekretárkou, guma čistiacim autom, ... To v tvojej fantázii vchádzaš do príbehov, keď otvoríš knižku. To je ten zázrak knihy!
Ale pri ktorej knihe sa to stane? Ktorú máš otvoriť - keď je ich v knižnici tak veľa?
O tom všetkom a ešte o mnohých tajomstvách zo sveta kníh, sme sa 19.marca 2009 rozprávali so žiakmi Školskej družiny pri ZŠ Centrum l v Hnúšti.
 {sl380614a.jpg}
 {sl380613a.jpg} {sl380616a.jpg}

Medzi svojimi čitateľmi...

 {sl380521a.jpg} Eva Siegelová, spisovateľka, redaktorka, publicistka v dňoch 16. a 17. marca 2009 navštívila svojich čitateľov aj v našom meste. Na stretnutiach s verejnosťou v Klube dôchodcov a študentami Spojenej strednej školy v Hnúšti rozprávala o svojom živote, redaktorskej a spisovateľskej veľmi činorodej práci.

Do povedomia verejnosti sa zapísala ako osvedčená autorka humoristických i "vážnych" literárnych žánrov. Prejavila sa v nich ako citlivá glosátorka nedostatkov jednotlivcov i celej spoločnosti. Na podklade štúdia historických prameňov viažúcich sa k hornej Nitre ožili pod jej perom povesti, príbehy a historické obrázky z okolia Bojníc, Handlovej a Prievidze.Poviedky jej zasa dali možnosť všetko vlastné, pocitové ukryť do príbehov, do osudov ľudí.
Počas dvoch dní sme mali možnosť spoznať autorku plnú energie a zanietenia, ktorej nechýba výrečnosť a humor. Jej 15 kníh ,ktoré napísala za posledných 11 rokov, je určených všetkým, ktorí v živote hľadajú tajomno, pousmiatie, ale aj zamyslenie sa.

Naša mama je bosorka!

 {nasa-mama-je-bosorka-120.jpg} Naša mama je bosorka! Tak sa volá jedna z najobľúbenejších kníh pre deti v súčasnosti. Jej autorkou je spisovateľka Gabriela Futová. Dozvedieť sa o nej niečo viac a porozprávať sa o jej ďalších knihách, ktoré sa čítajú na jeden dúšok, prišli žiaci dvoch tried 3.ročníka ZŠ Nábrežie Rimavy.

Spolu sme sa trochu báli, ale aj schuti zasmiali. Veď ktorému tretiakovi by sa nepáčili knihy o deťoch huncútoch, ktoré čo - to vyparatia. O dvoch obrovských psoch, ktorým ide len o jedno: nájsť v škole svoju malú kamarátku Moniku. O malom kocúrikovi Červenochvostíkovi, ktorý prešiel tvrdou "psou školou". O hľadaní novej mami, nového otca a mnohé iné, ktorým nechýba napätie a humor.

Pri rozprávaní a čítaní ukážok z kníh zatúžili žiaci spoznať pani spisovateľku osobne. A keďže v knižnici dokážeme aj čarovať, pomocou "čarodejného mobilu" sme im to splnili. Vzájomne si vymenili pozdravy, poďakovali jej za pekné príbehy, pozvali ju na návštevu a na rozlúčku zamávali.

Ohliadnutie sa...

KniznicaDruhý apríl, deň narodenia veľkého dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena, je dňom, ktorý svet vníma ako Medzinárodný deň detskej knihy. Aj dnes, 134 rokov po jeho smrti, zaspávajú deti pri jeho rozprávkach a dospelí sa k nim neustále vracajú.

V spomienkach na neho, ale aj Pavla Dobšinského, Romana Brata, Thomasa Brezinu a Gabrielu Futovú sme sa vrátili so žiakmi IV.A triedy ZŠ Nábrežie Rimavy. Navštívili nás (20.4. - 22.4. 2009) so svojou pani učiteľkou PaedDr. Dankou Jungovou v rámci celoslovenského podujatia Týždeň hlasného čítania. Priblížili sme im život autorov a čítali z ich literárnej tvorby.

Žiakom štyroch tried V. a VI. ročníkov ZŠ Nábrežie Rimavy bola určená informatická príprava. Naučili sa na nej používať knihu ako zdroj mnohých informácií a využívať služby knižnice. (21.4., 27.4., 28.4.2009)

Moderné učenie nekladie dôraz na maximálne vedomosti, do popredia sa dostáva skôr schopnosť pružne využiť vedomosti iných uverejnených v encyklopédiách, slovníkoch, lexikónoch. Vedieť kde potrebné údaje nájsť a vedieť sa v nich orientovať sme pomáhali žiakom VII. ročníka ZŠ Nábrežie Rimavy pri ich návšteve knižnice 17. 4. 2009.

Mesiac apríl v knižnici patril aj deťom z DEDESA. Do sveta rozprávkových bytostí sme ich pozvali 22. 4. 2009. Sárinke učaroval čarovný klobúk pána spisovateľa, Janíkovi leporelá, Erik pomáhal tete knihovníčke čítať rozprávku, ďalšie deti zaujali postavičky z rozprávok a nad všetkým tým sa spokojne usmievala Martinka.

 {vansova.jpg} {vladimir-minac.jpg} Začiatok mája patril tiež spomienkam. Počas dvoch dní 5. 5. a 6. 5. 2009 sme si pri troch stretnutiach so žiakmi VIII. a IX. ročníkov ZŠ Nábrežie Rimavy zaspomínali na spisovateľov pochádzajúcich z nášho regiónu: Teréziu Vansovú a Vladimíra Mináča. Na ľahšie pochopenie ich tvorby sme im priblížili ich životné osudy a dobu v ktorej žili a tvorili. Všetko doplnené fotografiami a čítaním ukážok.

Písmenkovi kamaráti

 {sl380566a.jpg} 18. a 19. marec 2009 patril stretnutiu Písmenka s deťmi z Materskej školy Nábrežie Rimavy. Prvý deň sa rozprávali v knižnici o kamarátstve, čo sa stane s knižkou keď ochorie a naučili sa aj ťažké slovo - ilustrátor. Deti boli veľmi šikovné a múdre, a tak aj im Písmenko požičal opičku Leisy na jeden celulinký deň.

Druhý deň sa vybral Písmenko so svojou kamarátkou, tetou Marienkou, za deťmi do škôlky. V telocvični ich privítali všetky deti so svojimi pani učiteľkami. Veľmi sa im potešil a tešil sa ešte viac, že našiel Leisy spokojnú a usmiatu. Deti sa o ňu dobre starali, dokonca mohla s nimi spať na lehátku. Písmenko im porozprával o Afrike - krajine, z ktorej Leisy pochádza a v knižke "Hurá do Afriky" im predstavil aj jej kamarátov. Deti mu zase recitovali básničky, čo sa naučili v škôlke.
Ťažko sa nám lúčilo. Na rozlúčku sme si odniesli do knižnice krásny obrázok z príbehu o Danke a Janke. Nakreslila ho nádejná ilustrátorka Kristínka Sojková.

Týždeň slovenských knižníc

 {tyzden-slovenskych-kniznic-sl380651.jpg} Na objavnú cestu plnú príbehov sa aj v tomto týždni vybrali do knižnice naši kamaráti.
24.marca sme v troch skupinách privítali žiakov Špeciálnej základnej školy v Hnúšti.Pri rozprávaní a čítaní krátkych ukážok z rôznych kníh zisťovali,že čítanie môže byť veľmi zaujímavé a zábavné.Že vôbec nie je zložité orientovať sa v knižnici a vybrať si tú správnu knihu, čo zaujme a poteší.

Tyzden slovenskych kniznic {sl380622.jpg} Tyzden slovenskych kniznic {sl380627.jpg} Tyzden slovenskych kniznic {sl380630.jpg}

Na druhý deň /25.marca/ pricestovali za Písmenkom deti z Materskej školy Rimavské Brezovo. Neodradilo ich ani zlé počasie.Písmenko im navaril teplý čajík, a potom sa z nich stali pátrači. Obdivovali pestré obrázky - ilustrácie a so zatajeným dychom počúvali príbeh Barborky a jej jednookého Macíka. A keďže ich po návrate do škôlky čakal popoludňajší spánok, pribalili sme im na cestu knihu "Sladké sníčky."

 {tyzden-slovenskych-kniznic-sl380656.jpg} {tyzden-slovenskych-kniznic-sl380641.jpg} {tyzden-slovenskych-kniznic-sl380644.jpg} {tyzden-slovenskych-kniznic-sl380640.jpg} {tyzden-slovenskych-kniznic-sl380646.jpg} {tyzden-slovenskych-kniznic-sl380651.jpg} {tyzden-slovenskych-kniznic-sl380648.jpg} {sl380654a.jpg}

Ďalší deň /26.marca/ sa po ceste príbehov vybrali deti z Detského domova Škovránok, z rodiny Včielka. Mnohé z kníh , ktoré máme v knižnici už deti poznali. Pripomenuli sme si ich príbehy a začítali sa do tých nepoznaných. V krátkych príbehoch knihy " Z truhlice starej mamy " spoznávali aj tie svoje. Občas napínavé, občas nebezpečné, ale väčšinou poriadne zábavné.

 {tyzden-slovenskych-kniznic-sl380659.jpg} {tyzden-slovenskych-kniznic-sl380658.jpg}

V ten istý deň, popoludní, v závere Týždňa slovenských knižníc sa "hevíčatá " rozhodli potešiť tety knihovníčky. Pri šálke čaju im pre zmenu čítali ony.

 {tyzden-slovenskych-kniznic-sl380661.jpg} Tyzden slovenskych kniznic {sl380663a.jpg} Tyzden slovenskych kniznic {sl380664a.jpg} {tyzden-slovenskych-kniznic-sl380666.jpg}

Knižnica prof. Štefana Pasiara v roku 2010

V roku 2010 sme usporiadali množstvo zaujímavých podujatí. Z jednotlivých akcií vyberáme:

Knižnica prof.Štefana Pasiara oznamuje

Oznamujeme čitateľskej verejnosti, že knižnica od 1.7.2010 do 31.8.2010 prechádza na letný výpožičný čas : PONDELOK 8,00 - 12,00 hod. 13,00 - 16,00 hod.
UTOROK 8,00 - 12,00 hod. 13,00 - 16,00 hod.
STREDA 8,00 - 12,00 hod. 13,00 - 16,00 hod.
PIATOK 8,00 - 12,00 hod. 13,00 - 16,00 hod.

a v dňoch od 12.7.2010 do 25.7.2010 bude zatvorená /dovolenka/.

Radosť z čítania...

 {o-snehuliakovi.jpg} Aj v tomto roku, keď knihy, knižnice a knihovníci mali sviatok, nastal v knižnici čulý ruch.
S 962 účastníkmi 33 podujatí sme sa vymanili zo zajatia času a ponárali do príbehov.Plnými dúškami nasávali myšlienky, skúsenosti, ponúknutú múdrosť. Znovu a znovu sme objavovali radosť z čítania, ktorá niektorým trošku zablúdila. Spoločnými silami sme jej z malých chodníčkov pripravili cestu po ktorej môže smelo kráčať.

Písmenko s kamarátmi z materských škôl v Hnúšti, Rim.Brezova, Rim.Bane upravovali rozprávkový chodníček. Tí úplne najmenší kupovali s kohútikom čižmičky v knihe Márie Taškovej ROZPRÁVKY Z LESA. Spoznali zvieratká žijúce na dvore gazdu Ďura a kohútikovi pomáhali rozhodnúť, ktorá farba je najkrajšia a najužitočnejšia.

 {kohutik.jpg}

Predškoláci sa spolu s Kristínkou z knižky Ady Žigovej O SNEHULIAKOVI S HORÚCIM SRDCOM učili poslúchať jazýček. Spolu sme ho poohýbali a tak už v rozprávkach nebýva tlpaslík ale trpaslík.
 {o-snehuliakovi.jpg} {o-snehuliakovi} {o-snehuliakovi} {o-snehuliakovi}

 {o-snehuliakovi}

Aj žiaci obidvoch základných škôl v Hnúšti sa rozhodli poupravovať chodníčky.Prváci v príbehu O SNEHULIAKOVI S HORÚCIM SRDCOM spoznávali silu dobra a priateľstva.

Druháci prežívali neuveriteľné dobrodružstvá v jednom mestskom byte. Otvorili sme si totiž knihu Petra Gajdošíka ZVERINEC NA SIEDMOM POSCHODÍ. {zverinec-na-7-poschodi.jpg} Na 11. strane oživili príbeh Dominiky a jej prvých kamarátov mravcov. Jeden mravec by aj nevadil, ale ako ich dostať z bytu keď je ich už príliš veľa ? Upravovať chodníček im prišli pomôcť aj žiaci z I. stupňa Špeciálnej základnej školy v Hnúšti a v Klenovci.

./InfoImg/Matej-Hrebenda-v-rimavskom-kroji.jpg Hrebenda v temnotách

So žiakmi tretích a štvrtých ročníkov sme sa začítali do knihy Ľuda Zúbeka V SLUŽBÁCH MATEJA HREBENDU. Okrem príbehu neľahkého života chudobnej siroty sa preniesli v čase do doby v ktorej žil Matej Hrebenda. Ocitli sa s ním v Tisovci na jarmoku, spoznali hry jeho detstva.

Na chodníček ktorým putovali povesti sa vybrali žiaci dvoch piatych ročníkov ZŠ, žiaci ŠZŠ v Klenovci a deti z Detského domova v Hrachove. Na literárnych hodinách ožili démonologické bytosti - vodníci. Navzájom sme si o nich prezrádzali tajomstvá a začítali sa do príbehu jedného z nich. Ukrýval sa v knihe Márie Ďuríčkovej DUNAJSKÁ KRÁĽOVNÁ pod názvom Kôň so zelenou hrivou.

Šiestaci pokračovali chodníkom veselých príbehov z rodinného života, vzrušujúceho dobrodružstva a napínavých detektívok. Ich autorom je rakúsky spisovateľ Thomas Brezina a na rozlúštenie mnohých záhad pridáva do svojich kníh lupu.

 {thomas-brezina.jpg}

Žiaci z vyšších ročníkov ZŠ sprístupňovali chodník, ktorým sa šírila vzdelanosť. Kto dokáže spočítať, koľko krokov bolo treba prejsť po cestách s batôškom kníh, do koľkých chalúpok vojsť, aby sa prebudilo národné povedomie ? Čím žil a čomu veril Matej Hrebenda, že dokázal prinášať svetlo tam, kde bola dovtedy duchovná tma.
 {rakay-turcsanyi.jpg}
Nezabudli sprístupniť aj chodník osobností, ktoré v nedávnej minulosti boli späté so životom nášho mesta. Nechali sme sa pohládzať tvorbou Evy Kováčovej, Zsolta Turcsányiho a Antona Rákaya.

 {eva-kovacova.png} K spomienke na našu rodáčku, poetku Evu Kováčovú dobrú vílu Hrebendovej kapsy sa pridali aj členovia Klubu seniorov v Hnúšti. Spomienky striedali verše a smútok. Jej odchod do večnosti rosil oči.

Spoločnými silami sme pospájali všetky chodníčky, chodníky a vytvorili tak cestu pre radosť z čítania. Plne sme si ju užili počas pokusu o prekonanie celoslovenského NAJPOČETNEJŠIEHO ČITATEĽSKÉHO MARATÓNU. 344 detí z obidvoch základných škôl v našom meste sa stalo súčasťou veľkého simultánneho čítania knihy Petra Gajdošíka ZVERINEC NA SIEDMOM POSCHODÍ. Aj ich zásluhou sa podarilo vlaňajší rekord prekonať a tak sa zapísať do knihy rekordov.

Skončil sa jeden zo sviatkov a zostáva dúfať, že radosť z čítania už nezíde z pripravenej cesty.

Stretnutie s Martou Hlušíkovou

 {kniznica-logo.gif} MsKS - Knižnica prof. Štefana Pasiara pripravuje v rámci cyklu podujatí STRETNUTIE S... 3. 12. 2010 besedu žiakov základných škôl so spisovateľkou Martou Hlušíkovou.

Marta HLUŠÍKOVÁ – spisovateľka, stredoškolská profesorka

Píše poéziu, prózu i drámu, no orientuje sa najmä na detského čitateľa a poslucháča.
Pre deti uverejnila viac ako 200 poviedok, básní a rozprávok.
Šesť jej textov je zaradených do čítaniek pre 3. a 4. ročník ZŠ.
Jej rozprávky vysielali aj v rozhlase ako večerníčky. Paralelne s detskou tvorbou píše aj pre dospelých.

Najnovšia kniha: Bublinkové rozprávky.

STRETNUTIE S ...

 {DSCF0209-120.JPG}

S blížiacimi sa najkrajšími sviatkami roka pripravilo MsKS - Knižnica prof.Štefana Pasiara svoj vianočný darček žiakom ZŠ v Hnúšti.

Za oknom sa naháňali snehové vločky a v teple knižnice sa ozývala detská vrava a smiech. To sa žiaci 7. ročníkov ZŠ Klokočova a 4. ročníkov ZŠ Nábrežie Rimavy stretli a besedovali so spisovateľkou Martou Hlušíkovou.

O tom, že dobre poznajú jej knižky, sa pani spisovateľka presvedčila, keď spomínali čo sa im v nich najviac páčilo. Deti sa predbiehali v otázkach a ani jedna nezostala  nezodpovedaná. Dozvedeli sa tak, ako pani spisovateľka putuje pri písaní kníh ríšou fantázie, akú novú knihu plánuje napísať, ale aj veľa zaujímavého o jej rodine, práci, záľubách. V závere besied im prečítala  rozprávky  z najnovšej knihy Bublinkové rozprávky.

"Ešte nikdy som nebola vianočným darčekom ", povedala pani Hlušíková, keď sa lúčila so žiakmi, ďakujúc im za pekný darček. A my dodávame :  príjemným a milým.  

Stretnutie s...

 {kniznica-logo.gif}

Knižnica prof.Štefana Pasiara pripravuje v rámci akcie "Literatúra na cestách" v spolupráci s SC PEN a finančnou podporou Ministerstva kultúry SR besedu študentov stredných škôl so spisovateľmi Jozefom Banášom, Gustávom Murínom a režisérom  Františkom Palonderom.Beseda sa uskutoční dňa 22.11.2010.

Jozef Banáš - prozaik, dramatik, diplomat, politik

Napísal viac ako 200 komentárov, glos, esejí, 4 televízne inscenácie, scenár k filmu Začiatok sezóny, 3 divadelné komédie a 7 kníh.

Najnovší román : Kód 9.

 

 {banas-murin-palonder.jpg}

Gustáv Murín - biológ, spisovateľ, publicista

Doteraz vydal 21 kníh : román, novelu, zbierky poviedok a esejí, vedecko popularizačnú štúdiu o biológii, úvahy o manželstve, o dlhovekosti, faktografie o organizovanom zločine, 2 popularizačné encyklopédie a zbierky cestovných príbehov.

Najnovšie dielo . Boss všetkých bossov - Mikuláš Černák, faktorgafia.

 

František Palonder - režisér, scenárista, dramaturg

Nakrútil okolo 500 titulov pre STV, z toho veľkú časť pripravil aj scenáristicky a niekoľko aj ako kameraman. Má široký záber tvorby od hraných projektov cez dokumentárnu tvorbu po hudobné zábavné programy, ale aj šport, vzdelávanie a detské programy.

K najznámejším polohraným koprodukčným dokumentom patrí Môj otec Gulak /SR - RF 2008/.

 {logo-mk-sr.jpg}

 {logo-sc-pen.jpg}

Stretnutie s...

 {kniznica-logo.gif}

22.11.2010  pripravilo MsKS - Knižnica prof. Š. Pasiara besedu študentov  stredných škôl v Hnúšti s biológom, spisovateľom, publicistom, prezidentom SC PEN Gustávom Murínom a s diplomatom, politikom, spisovateľom, viceprezidentom SC PEN Jozefom Banášom.

Študenti mali možnosť spoznať ich nielen ako majstrov pera, ale aj ako vynikajúcich pozorovateľov života, ktorým nechýba nadhľad, vtip a odvaha prezentovať svoje myšlienky a názory. Vo vzájomnom dialógu sa autori nevyhýbali ani takým témam, ktoré by sme radšej nepočuli, ale nad ktorými by sme sa mali zamyslieť.

V príjemne uvoľnenej atmosfére rýchlo ubiehal čas stretnutia, ktoré uzavrela autogramiáda autorov.

Beseda sa uskutočnila v rámci akcie " Literatúra na cestách " v spolupráci s SC PEN a s finančnou podporou MK SR.

 {logo-mk-sr.jpg}

 {logo-sc-pen.jpg}

V knižnici sa pokúšame o prekonanie Slovenského rekordu

 {Citajme-si-2010.jpg} O 9:00 sme odštartovali najpočetnejší detský čitateľský maratón
[ČITAJME SI... 2010]

Akciu organizuje Linka detskej istoty pri SV UNICEF v rámci 11. ročníka Týždňa slovenských knižníc. Nad podujatím, ktoré sa uskutoční v spolupráci so Slovenskou asociáciou knižníc v rámci jedenásteho ročníka Týždňa slovenských knižníc opätovne prevzala záštitu spisovateľka Oľga Feldeková.

Cieľom akcie je zapojiť čo najväčší počet detí do aktivity, ktorú v posledných rokoch vytláčajú moderné technické zariadenia od počítača cez televízor až po mobil.

 {Citatelsky_maraton_2010.jpg}

Čítajme si...2010

 {kniznica.jpg} Najpočetnejšieho detského čitateľského maratónu, pod záštitou primátora mesta Mgr.Michala Bagačku, sa zúčastnilo 344 detí z obidvoch základných škôl v Hnúšti. Stali sa tak súčasťou veľkého simultánneho čítania knihy Petra Gajdošíka : Zverinec na siedmom poschodí. Čítanie im išlo veľmi dobre a tak prispeli veľkou mierou k prekonaniu rekordu z minulého roku / 10 798 detí/.
V tomto roku sa do čítania zapojilo 21 234 detí vo veku od 6 do 15 rokov.Čítalo sa na 139 miestach v 81 mestách Slovenska.viac :www.unicef.sk/ldi
Úsmevy na tvárach a výbuchy smiechu pri čítaní nám dokazujú, že dobrá kniha môže aj v súčasnosti byť konkurentom moderným technickým zariadeniam. Spolu sme zahnali nudu a na pamiatku v knižnici nám ostali veľké diplomy, na ktoré sa podpísali všetky zúčastnené deti.Ďakujeme !!!!
viac na :www.unicef.sk/ldi

Knižnica prof. Štefana Pasiara v roku 2011

V roku 2011 sme usporiadali množstvo zaujímavých podujatí. Z jednotlivých akcií vyberáme:

AHA, SVET!

Vesmír, podmorský svet, ľudské telo, história, veda a technika, ríša zvierat a mnohé iné zaujímavosti. Všetko, čo sa snažia objaviť zvedavé deti. Napríklad aj tie zo štvrtých ročníkov ZŠ Nábrežie Rimavy v Hnúšti. Nepotrebovali k tomu cestovný lístok, pas, ani pevné topánky. Stačilo, že sa 29.3.2011 pohodlne usadili v knižnici a nazreli do kníh s názvom slovníky, lexikóny a encyklopédie. Po vysvetlení, ako v nich čo najrýchlejšie nájsť informácie, sa dali do pátrania. Každý z nich našiel niečo zaujímavé – čo sa oplatilo prečítať nahlas aj ostatným. Pri objavovaní sveta nám rýchlo plynul čas. A deti zistili, že im na to dve hodiny v knižnici nestačia. Nevadí. Hlavne, že vedia, kde nabudúce hľadať.

dscf0428.jpg
dscf0427.jpg
dscf0425.jpg
dscf0420.jpg
dscf0412.jpg
dscf0407.jpg
dscf0406.jpg
dscf0403.jpg
dscf0400.jpg
dscf0392.jpg

BRÁNA ČASU

Za bránu času, kde sa odohrávajú dávne príbehy našich predkov, sme v dňoch 18. a 25.3.2011 pozvali žiakov 5. ročníkov ZŠ Nábrežie Rimavy v Hnúšti.
Pred nami sa odvíjal rad miestnych, historických, heraldických a démonologických povestí. Ľudská pamäť v nich zaznamenala udalosti a konanie ľudí v rôznych situáciách. Ich príbehy nám umožňujú lepšie spoznávať históriu, robia ju zrozumiteľnejšou a príťažlivejšou. Ocitli sme sa medzi Kokavčanmi vítajúcimi pána cisára a na Muráni v čase vlády kráľa Mateja Korvína. Po návrate do súčasnosti sme pochopili, že každý z nás sa raz môže stať povesťou. Akou? To posúdia naši potomkovia!

dscf0396.jpg
dscf0394.jpg
dscf0390.jpg

CESTA PLNÁ OBJAVOV

Na cestu plnú objavov sa vybrali 5.4.2011 žiaci Špeciálnej základnej školy v Hnúšti. V knižnici v troch skupinách strávili celé dopoludnie.
Sprevádzali práve vymyslený príbeh spisovateľky, kým sa stal knihou. Spoznali prácu ilustrátora, vydavateľstva i tlačiarne. Pri čistučko novej knihe sa zamysleli ako to bolo v minulosti. Kto vynašiel písmo a na čo všetko sa písalo. Aj im sa zapáčilo písmo Sumerov, a tak si to vyskúšali.
Dozvedeli sa aj, čo je kľúčom od knižnice a ako ho môžu využiť. Tým kľúčom je čitateľský preukaz.

dscf0413.jpg
dscf0399.jpg
dscf0397.jpg
dscf0394.jpg
dscf0393.jpg
dscf0392.jpg
dscf0392.jpg
dscf0391.jpg
dscf0388.jpg

DLHÁ CESTA PÍSMA

K dnešnému písmu viedla dlhá cesta. Pomocou powerpointovej prezentácie sa 21. a 28.3.2011 žiaci tretích ročníkov ZŠ Nábrežie Rimavy a ZŠ Klokočova v Hnúšti preniesli na jej začiatok. Prezerali si uzlíky na špagátoch, zárezy na paliciach, rôzne dlhé šnúrky na paličkách, ktoré boli predchodcami písma. V jaskyniach lúštili piktogramy, u Sumerov klinové písmo, u Egypťanov hieroglyfy. Zoznámili sa s gréckym a latinským písmom. Spoznávali materiály, na ktoré sa písalo. Poďakovali Tsai Lunovi z Číny za vynájdenie papiera a Johannesovi Gutenbergovi za vynájdenie kníhtlače.

p3280017.jpg
p3280015.jpg
dscf0422.jpg
dscf0419.jpg

JE ÚŽASNÉ BYŤ DIEVČAŤOM

24.2.2011

Pri teple kozuba a šálke horúcej čokolády sme skúmali svet dievčat. Z čoho sa skladá a kde ho môžete nájsť? Všade tam, kde sa bavia dievčatá. Napríklad aj tie z HEVI klubu v knižnici.
Kto rozhodol, že budeme dievčatá? Z koľkých buniek a kostí sa skladá moje telo? A čo spánok, hygiena, móda, rodina, priatelia, škola? Hodia sa mi okuliare a zubný strojček? Som dosť múdra, vtipná poznám svoje práva? O čom dievčatá snívajú a v čom sú jedinečné?
Na pomoc sme si zobrali knihu Charlotte Grossetétovej: Je úžasné byť dievčaťom. Rozprávali sme sa, listovali v knihách o dievčatách a sem-tam sa zadúšali smiechom. A ako správne dievčatá, boli sme zvedavé aj na svet chlapcov. Aj pre nich napísala Charlotte Grossetétová knihu: Je úžasné byť chlapcom. Nazreli sme do nej a ... Oplatí sa začítať!

dievcata_5.jpg
dievcata_4.jpg
dievcata_3.jpg
dievcata_2.jpg
dievcata_1.jpg

KRÁČALI NAŠIM MESTOM

Slovo, hra so slovom a príbeh majú veľkú moc prihovárať sa nám. Dovoľujú nám snívať, prežívať lásku, nenávisť, krásu ...
10.3.2011 sme sa spolu so žiakmi 8.A a 8.B triedy ZŠ Nábrežie Rimavy vnárali do poézie a príbehov autorov, ktorí určitú časť svojho života spojili s našim mestom. Cez ich prerozprávané životné osudy a čítanie ukážok z ich tvorby sa zoznámili s MUDr. Antonom Rákayom, Mgr. Evou Kováčovou, Zsoltom Turcányim a novou literárnou nádejou Matejom Kubaliakom.

ttt-236x300.jpg
rakay_a.gif
rakay-turcsanyi.jpg
eva-kovacova.png

MALÁ BOSORKA

Aj malé bosorky občas potrebujú pomôcť. V knihe Ottfrieda Preusslera sa Malá bosorka ocitla vo veľkých problémoch. Túžila tancovať na Veternej hôrke a nedokázala ešte dobre čarovať. Šťastie, že jej prišli včas, 10.3.2011, na pomoc deti z Detského domova v Hrachove. Pomohli jej vyčarovať dážď a viedli ju príbehom.
Znovu sme sa mohli presvedčiť, že deti nestratili kľúč do sveta fantázie, knihy im nie sú ľahostajné, majú chuť čítať a spoznávať. A keď dočítajú celú knihu, prezradia možno aj vám, či sa Malej bosorke splnil sen.

img_0001.jpg

PARAMISA

11.5.2011

Paramisa – v rómskom jazyku – rozprávky. Tak, ako u iných národov, sa dlhé stáročia ústne prenášali z generácie na generáciu. Ich rozprávanie patrilo k večernej zábave dospelých a dobrý rozprávač sa tešil veľkej popularite.

Ćím sa líšili od rozprávok iných národov ? Akým vývinom od ľudovej slovesnosti prešla rómska literatúra k dnešnej podobe ? Kto sa zaslúžil o to, aby duchovné hodnoty Rómov neostali zahalené tajomstvom ? O tom všetkom sa prišli porozprávať študenti hereckého odboru zo Súkromného hudobno-dramatického konzervatória v Hnúšti.
Pri symbolicky rozloženom ohníku čítali rozprávky, spoznávali životné príbehy a tvorbu rómskych spisovateľov. Predovšetkým Mgr.Eleny Lackovej, prom. filológa Dezidera Bangu a Doc PhDr. Mileny Hubschmannovej, ktorá celý svoj život zasvätila zbližovaniu tak rozdielnych kultúr, ako je naša slovenská, česká a rómska.

PARAMISA
PARAMISA
PARAMISA
PARAMISA

PRI PLAMIENKU SVIEČKY

Cesta do nášho vnútra
Z chaosu, zmätku, nikdy nekončiacich povinností, narastajúceho stresu hľadáme únikovú cestu. Hľadáme miesto, kde sa uvoľníme, spomalíme a vyčistíme myseľ.
O viacerých spôsoboch relaxácie a možnosti vyskúšania si jednej z nich prišli, 1.4.2011, do knižnice študentky SOŠ v Hnúšti.
Zaujali ich nielen knihy k danej téme, ale hlavne beseda s Mgr. Jankou Juhaniakovou. Priblížila im jednu z relaxačno-metodických techník na upokojenie rozbúrenej mysle – meditáciu.
Zapálili sme si sviečky, na chvíľu sa zastavili a našli svoj pokoj.

dscf0402.jpg
dscf0401.jpg
dscf0399.jpg
dscf0397.jpg
dscf0395.jpg
dscf0394.jpg
dscf0393.jpg
dscf0392.jpg
dscf0389.jpg

PRVÝKRÁT V KNIŽNICI

Skamarátili sa už s písmenkami, vedia počítať a čítať. V taške nosia Šlabikár a majú rady svoje pani učiteľky. A že sú veľmi zvedavé, chcú spoznať celý svet. Kde ho nájdu? Predsa v knižnici. Nemusia mať cestovný lístok a predsa cestujú. Stačí keď otvoria knihu a zrazu pred nimi všetko ožíva.
Ale ako sa to všetko dostane do kníh a knižnice?
Kto si môže všetky tie knižky požičiavať?
To zvedavým prvákom z 1.A a 1.B triedy ZŠ Nábrežie Rimavy prezradili 23.3.2011 tety knihovníčky na informačnej výchove v knižnici.

dscf0392.jpg
dscf0390.jpg

Poviedka pre deti 2011

V priebehu dvoch týždňov sa žiaci 6.B triedy zo ZŠ Nábrežie Rimavy v Hnúšti stretávali pri počúvaní poviedok.
Počúvali poviedky, ktoré sa dostali do užšieho výberu 7. ročníka súťaže o najkrajšiu pôvodnú poviedku určenú deťom. Vyhlásilo ju vydavateľstvo PERFEKT v symbióze s detskými časopismi FIFÍK a FUNNY ENGLISH, mesačníkom QUARK, detským združením Korytnačky a s podporou Literárneho informačného centra, Domu umenia pre deti BIBIANA a Ministerstva kultúry SR.

Jej cieľom je prehĺbiť záujem o pôvodnú detskú poviedku, rozvinutie tohto literárneho žánru, inšpirovať autorov k literárnemu spracovaniu pálčivých tém a problémov detí s úsmevným pohľadom na problém a hľadaním pozitívneho hľadiska.
Pri čítaní 11 poviedok sa striedali dospelí: Mgr. Martina Slimáková, Mgr. Viera Kolimárová, Mgr. Monika Lázoková, Mgr. Martin Pliešovský, Mgr. Marta Vargová a Mária Kvetková.

A kto iní, ak nie deti by mali hodnotiť poviedky, ktoré sú určené im. A tak pozorne počúvali a hodnotili ako na nich jednotlivé poviedky zapôsobili, čo ich zaujalo, ktorá ich najviac oslovila.
Stali sa tak jedným z piatich kolektívov detí z celého Slovenska, ktoré vydavateľstvo oslovilo k spolupráci.
Každú poviedku ohodnotili bodmi od 1 do 11. Súčtom bodov rozhodli o svojom návrhu na udelenie Ceny dieťaťa 2011.
Po celkovom súčte bodov v rámci celého Slovenska budú poviedky uverejnené v knihe, ktorá bude niesť názov víťaznej poviedky. V knihe budú tiež uverejnené vybrané vyjadrenia a posudzovateľov.
A aby ani žiaci neostali bez ocenenia za dobrú spoluprácu, pripravili pre nich pracovníčky Knižnice prof. Š. Pasiara sladké prekvapenie.

Poviedka pre deti 2011
Poviedka pre deti 2011
Poviedka pre deti 2011
Poviedka pre deti 2011
Poviedka pre deti 2011
Poviedka pre deti 2011
Poviedka pre deti 2011
Poviedka pre deti 2011

PÍSMO NAŠE KAŽDODENNÉ

Písmo - ideálny spôsob na uchovávanie informácií. Používame ho každodenne a je znakom našej vyspelosti. História jeho vzniku siaha do dávnych čias. Na jeho počiatky sme sa pozreli so žiakmi 3.A triedy zo ZŠ Klokočova v Hnúšti. Zaujímalo nás nielen písmo, ale aj materiály, na ktoré písali naši predkovia. Žiakom sa zapáčilo klinové písmo starovekého národa Sumerov, ktorí vytvorili prvú známu kultúru na svete. Po prezretí hlinených tabuliek sa ho rozhodli prevetrať. Každý z nich sa pokúsil na hárok papiera napísať klinovým písmom svoje meno. To, čo sa zo začiatku zdalo nemožné, bolo nakoniec veľmi zaujímavé. Po preskúmaní všetkých druhov písma sme sa zhodli, že to naše nám vyhovuje najviac.

dscf0404.jpg
dscf0403.jpg
dscf0401.jpg
dscf0399.jpg
dscf0396.jpg
dscf0395.jpg
dscf0393.jpg
dscf0392.jpg
dscf0391.jpg

Písmenko na cestách 2

DRUHÁ CESTA Písmenka viedla, dňa 23.3.2011, do MŠ Nábrežie Rimavy v Hnúšti. V krásne vyzdobenej miestnosti už na neho čakali všetky škôlkarské deti so svojimi pani učiteľkami.
Cítil sa ako vzácny hosť. Privítala ho pani riaditeľka a deti sa na neho milo usmievali. Tie staršie ho už poznali zo svojej návštevy v knižnici. Všetky mali čisté rúčky a mohli si pozrieť knižku, ktorú pre ne Písmenko spolu s tetami knihovníčkami vyrobili. Deti boli zvedavé, čo sa v knižke skrýva, a tak im Písmenko jeden z príbehov prečítal. Príbeh sa volá MAŤKO a je o malom Maťkovi Hrebendovi, ktorý mal rád knižky. Tiež si spolu zahrali aj hry, ktoré sa malý Maťko s kamarátmi hrával na lúke.
Za odmenu mu deti porozprávali ako sa starajú o knižky a na rozlúčku mu zaspievali krásnu pesničku o prírode.

dscf0418.jpg
dscf0413.jpg
dscf0410.jpg
dscf0407.jpg
dscf0406.jpg
dscf0404.jpg
dscf0396.jpg
dscf0394.jpg

Písmenko na cestách 3

TRETIU CESTU si Písmenko 24.3.2011 nasmeroval do MŠ Klokočova v Hnúšti. Nesmelo nazrel do triedy a keď ho deti s nadšením pozvali dnu, vošiel. Bolo ich tam neúrekom – ako kvietkov na lúke. A všetky vedeli nejakú básničku, pesničku. Pospomínali si na rozprávky, ktoré už poznajú a nezabudli pripomenúť, že každá knižka má rada čisté rúčky. Aj tá, čo im priniesol Písmenko. A keďže boli tiež zvedavé na malého Maťka ako sa hrával na lúčke, tak sme si to spolu skúsili. Pri rozprávaní a hrách čas rýchlo plynul. Písmenko čakala ďalšia cesta. Musel sa s deťmi rozlúčiť, ale už teraz sa teší na ich návštevu v knižnici.

dscf0422.jpg
dscf0416.jpg
dscf0414.jpg
dscf0409.jpg
dscf0405.jpg
dscf0402.jpg
dscf0400.jpg
dscf0399.jpg
dscf0393.jpg
dscf0392.jpg

Písmenko na cestách 4

ŠTVRTÁ CESTA. 30.3.2011. Smer Materská škola v Rimavských Zalužanoch. Dobre sa nám kráčalo. Slniečko nás pohládzalo svojimi lúčmi a sľubovalo veľmi pekný deň. A veruže aj bol. V škôlke už na nás čakali deti so svojou pani učiteľkou a tetou kuchárkou. Dokonca nás prišla privítať aj pani starostka.
Nálada bola výborná. V triede plnej hračiek mali svoje miesto aj knižky. Ale nemyslite si, že len tak na ozdobu. To teda nie. Deti nám z nich porozprávali príbehy a hneď nám bolo jasné, že si ich rady prezerajú a že im z nich pani učiteľky čítajú. A keby len to. Naučili nás aj pesničku o troch prasiatkach, ktorá bola veľmi, veľmi, veľmi pekná. My sme im na oplátku darovali knižku Písmenko na cestách. Nezabudli sme ani na záložku – tá predsa do knižky patrí. Na záver sme si spolu vypili čajík a sľúbili si, že sa ešte stretneme.

dscf0475.jpg
dscf0473.jpg
dscf0465.jpg
dscf0463.jpg
dscf0460.jpg
dscf0448.jpg
dscf0446.jpg
dscf0442.jpg
dscf0439.jpg
dscf0430.jpg

Písmenko na cestách 5

Cieľom PIATEJ CESTY Písmenka, po vzore Mateja Hrebendu, bola 30.3.2011 Materská škola v Rimavskom Brezove. A keďže Matej Hrebenda sa na svojich cestách niekedy odviezol na voze, tak aj Písmenko sa rozhodol pre autobus. Veď kde teraz nájde voz rebrinák. Na autobusovej zastávke sme sa obzerali, kde je škôlka. Deti z nej k nám do knižnice v Hnúšti chodia často, ale my sme sa k nim vybrali prvýkrát. Mali sme však šťastie. Z druhého autobusu vystúpila ich pani učiteľka, a tak sme išli do škôlky spolu. Dvere nám otvorila pani riaditeľka. Pre ňu aj pre deti to bolo veľké prekvapenie. Nevedeli, že v ten deň prídeme. O to viac sme sa tešili z ich rozžiarených očí. Písmenko sa s každým z nich zvítal, pochutnal si na koláčoch, ohrial sa pri piecke a veľa, veľa sa s deťmi rozprával. Bolo nám spolu veľmi dobre. Ale Písmenko vie, že deti si musia ísť aj pobehať von, a tak im daroval knižku a pekne sa rozlúčil.

dscf0509.jpg
dscf0507.jpg
dscf0502.jpg
dscf0501.jpg
dscf0496.jpg
dscf0492.jpg
dscf0491.jpg
dscf0489.jpg
dscf0487.jpg
dscf0477.jpg

Písmenko na cestách

Prešlo už 215 rokov od narodenia malého chlapca, ktorému osud nedoprial ľahký život a svetlo očí. Daroval mu však srdce, schopné vidieť a cítiť viac ako iní vidiaci. Celý svoj život zasvätil knihám. Na svojich cestách krížom-krážom krajinou učil ľudí čítať, vzdelávať sa a robiť si život krajším.

Po vzore Mateja Hrebendu sa Písmenko, kamarát všetkých detí, rozhodol uskutočniť päť ciest za deťmi materských škôl.

Pripravoval sa dôkladne.

Do batôžka si nabalil rozprávky, básničky, hádanky. Nezabudol ani na prekvapenie pre deti. S pomocou tiet z knižnice vyrobil pre ne knižku. Nájdu v nej príbeh strážcu kníh, príbeh malého Maťka Hrebendu, pozbierané písmenká, básničky ...
Jeho prvá cesta viedla, 3. Marca 2011, za deťmi materskej školy v Rimavskej Bani. Nôžky boleli, ale všetko to vynahradila radosť zo stretnutia. Spolu si prezerali knižky, rozprávali príbehy, prezrádzali tajomstvá, recitovali a nakoniec nazreli do čarovného košíka plného pomarančových sloníkov. Každý si vybral jedného. Možno ich zjedli alebo dodnes o nich vymýšľajú príbehy.

dscf0423.jpg
dscf0418.jpg
dscf0414.jpg
dscf0413.jpg
dscf0412.jpg
dscf0411.jpg
dscf0409.jpg
dscf0408.jpg
dscf0401.jpg
dscf0389.jpg

ROZPRÁVKOVÁ KNIŽNICA

24.2.2011

Rozprávky majú veľa obyvateľov. Bývajú tam králi, princezné, draci, šašovia, trpaslíci, ...
Stávajú sa tam aj neobyčajné veci. Presvedčili sa o tom deti z Dedesa, keď prišli na návštevu do knižnice. Prezradili, že majú rady rozprávky o zvieratkách. A zrazu – hop, z knižiek povyskakovali zvieratká. Opičky, krtko, ježko, zlatá rybka, psík. Bolo že to radosti. Deti si ich mohli pohladkať a pri tom počúvať, z akého príbehu ich kamaráti prišli. Prečítali sme si aj príbeh o Dominike, ktorá mala hovoriaceho papagája. Spolu sme si zaspievali pesničky o zvieratkách a Majko nám aj zarecitoval. Zvítať sa s kamarátmi prišiel aj Písmenko. Veľmi sa im potešil a už sa teší, že ich navštívi v Dedese.

dedeso_3.jpg
dedeso_2.jpg
dedeso_1.jpg

STRAŠIDLÁ V KNIŽNICI

V knižnici sa stala nevídaná vec. Jednu noc ožili všetky strašidlá a povyskakovali z knižiek. Robili taký hrmot, že si tety knihovníčky museli privolať na pomoc tri triedy druhákov zo ZŠ Nábrežie Rimavy a ZŠ Klokočova v Hnúšti.
A prišli.
21. a 22. 3.2011 sme sa spoločne učili prekonávať strach. Prezrádzali sme si, aké fóbie nás trápia a hľadali záchranu.

Našli sme ju v knihe Daniela Heviera STRAŠIDELNÍK na ôsmej strane. Podľa návodu sme vyrobili BUBOZMIZ a pomocou čarovného zaklínadla vrátili všetky strašidlá do knižiek. Trápia strašidlá aj vás? Ľahká pomoc, druháci vám hravo poradia.

dscf0444.jpg
dscf0443.jpg
dscf0433.jpg
dscf0430.jpg
dscf0425.jpg
dscf0418.jpg
dscf0414.jpg
dscf0409.jpg
dscf0406.jpg

ZOZNÁMTE SA S ...

Jeho tvár a meno nie sú pre žiakov našich škôl neznámou. Vedia, kde stojí jeho pamätník a kde leží symbolický hrob. Vedia, že jeho meno je navždy spojené s marcom. 10. marca 1796 sa narodil a 16. marca 1880 umrel. A čo sa stalo medzitým? V akých časoch vyrastal, čo bolo pre neho radosťou a čo ťažkým balvanom?
Na veľa otázok týkajúcich sa tohto historického obdobia a života Mateja Hrebendu zodpovedala, v dňoch 17. a 18.3.2011, žiakom 6. ročníkov ZŠ Nábrežie Rimavy powerpointová prezentácia.

dscf0390.jpg

ZOZNÁMTE SA S...

Píše pre deti i dospelých a je aj všestranným umelcom. Dostal dar, ktorému sa hovorí talent, nadanie, a preto píše knihy, maľuje, skladá hudbu, hrá divadlo, ...
7. a 11. marca 2011 sa s tvorbou Daniela Heviera prišli zoznámiť siedmaci zo ZŠ Nábrežie Rimavy. Keďže ide o nášho dobrého kamaráta, žiaci sa dozvedeli nielen o tom, ako píše, ale tiež o jeho živote, rodine, záľubách... Pri listovaní a čítaní ukážok z jeho kníh, deti zistili, že je to veľmi vtipný, vnímavý a zábavný človek.
Najväčšie prekvapenie však prišlo na záver, keď sme sa s pánom spisovateľom spojili telefonicky a odvážlivci mu mohli položiť niekoľko otázok. Porozprával nám o svojej práci i plánoch na víkend. Nakoniec sme ho spoločne pozdravili a zaželali mu pekný deň. Ten náš deň bol aj vďaka Danielovi Hevierovi veľmi príjemný...

dscf0392.jpg

ZOZNÁMTE SA S...

Osudná silvestrovská noc na prelome rokov 1944 a 1945 v Klenovci. Mauthausen, Dachau. Koncentračné tábory, do ktorých ho odvliekli fašistickí Nemci. Spomienky, ktorých sa nechcel dotýkať, ale ktoré predsa len ovplyvnili jeho životnú cestu a tvorbu.
Vladimír Mináč bol spisovateľom, novinárom, publicistom, literárnym kritikom, popredným predstaviteľom slovenskej prózy, držiteľom Ceny Ľudovíta Štúra. Stal sa osobnosťou, s ktorej životom a tvorbou mali v dňoch 17. a 25.3.2011 možnosť zoznámiť sa aj žiaci 9. ročníkov ZŠ Nábrežie Rimavy v Hnúšti prostredníctvom powerpointovej prezentácie.

Knižnica prof. Štefana Pasiara v roku 2012

V roku 2012 sme usporiadali množstvo zaujímavých podujatí. Z jednotlivých akcií vyberáme:

Babičkine rozprávky

Kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami a siedmimi dolinami, kde sa voda sypala a piesok sa lial...
Tak toto určite poznáte ! Zastavte na chvíľku čas a dajte priestor rozprávkam. Pozývame veľkých aj malých na stretnutie s rozprávkami. Každý deň od 11.4.2012 /stredy/ do 13.4.2012 /piatku/, v čase od 13,00 hod. do 14,00 hod. Vám ich v Knižnici prof.Štefana Pasiara v Hnúšti budú čítať babičky z Klubu dôchodcov.

Tešíme sa na vás deti, aj na všetkých, ktorí nezabudli byť deťmi.

Babičkine rozprávky

Kto by už nepoznal rozprávky. Sú zlatou niťou našej histórie a spájajú bez rozdielov veľkých i malých. Utešujú, dávajú nádej a krídla túžbam človeka, že všetko zlé sa na dobré obráti.
Započúvať sa do ich príbehov prišli do knižnice, 11.-13. apríla 2012 deti materských škôl, základných škôl a Hevi klubu. Babičky z Klubu dôchodcov , pani Lenka Sedláková,Mária Zdechovanová a pracovníčky knižnice Mária Kvetková , Vierka Kamenská im čítali rozprávky známe i menej známe .Ich hlas unášal deti poza hory a doliny, kde sa voda sypala a piesok sa lial.

img_2470.jpg
img_2468.jpg
img_2467.jpg
img_2465.jpg
img_2462.jpg
img_2460.jpg
img_2459.jpg
img_2410.jpg
img_2402.jpg
img_2401.jpg

Detský kútik v knižnici

Ste na materskej alebo "oteckovskej" dovolenke? Určite všetko okolo dieťatka a svojej domácnosti robíte radi a s láskou. Máte však chuť prečítať si aj dobrú knihu, časopis. Na materskej dovolenke nie je peňazí nazvyš.
Knižnica prof.Štefana Pasiara má pre vás riešenie. V detskom kútiku na vaše dieťatko čaká postieľka s leporelkami a hračkami. Kým sa vy budete venovať čítaniu, vaše dieťatko sa bude spokojné hrať.
Nestojí vás to ani cent, ušetríte a na chvíľu zabudnete na domáci stereotyp.

Detský kútik v knižnici
Detský kútik v knižnici

Jablkožrút zelený

Bohatá úroda jabĺk prebúdza predhistorické tvory. Jeden z nich sa za záhadných okolností objavil na dvore hnúšťanskej knižnice.
Podľa sfarbenia a spôsobu obživy patrí do skupiny bylinožravých dinosaurov, ktorí vyhynuli pred miliónmi rokov.
Na Slovensku sa okrem skamenelých stôp veľkého dravého dinosaura nenašli žiadne ich fosílie. Kde sa teda vzal ?

Žeby to bolo z vajca, ktoré našli žiaci Základnej umeleckej školy v Hnúšti ?
Vedci tvrdia, že dinosaury sa podobne ako dnešné plazy a vtáky rozmnožovali vajcami. A to, ktoré našli, malo zvláštne vystupujúce útvary a pevnú škrupinu.
Nech je ako chce. Ten náš Dino je veľmi mierumilovný a každý podvečer vchádza do knižnice, kde si prezerá knihy o svojich predkoch.

A čo pritiahlo tajomnú bytosť celú v bielom do knižnice ? Hnúšťanský hlas alebo Deň neprečítaných kníh ? Záhada.....Tajomstvo.....

Jablkožrút zelený
Jablkožrút zelený
Jablkožrút zelený
Jablkožrút zelený
Jablkožrút zelený

Koncert SHDK v knižnici

Dňa 19.3.2012 sa v Mestskej knižnici uskutočnil pre Klub dôchodcov koncert žiakov Súkromného hudobného a dramatického konzervatória v Hnúšti. Predstavili sa na ňom študenti 1. a 2. ročníka v odboroch: hudobno- dramatické umenie, hudba a spev pod umeleckým vedením: Mgr. art. Jozefa Adamoviča Art.D, Mgr. Martina Horvátha, Bc. Hajnalky Vargovej, Petra Ličku, Bc. Svetlany Vargovej.

Podujatie moderovala Mgr. Mária Stejskalová. Dôchodcovia boli vďačným publikom, za čom im patrí srdečná vďaka. Poďakovanie patrí aj pracovníčkam Mestskej knižnice za spoluprácu a možnosť prezentovať SHDK v našom meste.

Koncert SHDK v knižnici
Koncert SHDK v knižnici
Koncert SHDK v knižnici
Koncert SHDK v knižnici
Koncert SHDK v knižnici
Koncert SHDK v knižnici
Koncert SHDK v knižnici

Kľúč od knižnice

15.novembra 2012 sa žiaci druhých ročníkov ZŠ na Klokočovej ulici, stali veľmi bohatými.Prevzali si "kľúč od knižnice", ktorý im umožňuje bezplatný vstup do sveta fantázie a skúmania.
Po privítaní v kráľovstve kníh, v rozprávkovom svete detského oddelenia knižnice, si pozreli dramatizáciu rozprávky O čiapke a knižke.Zahrali im ju deti dramatického krúžku ZŠ Janka Francisciho-Rimavského v Hnúšti, pod vedením Mgr.V.Kolimárovej. Príbeh im pripomenul, že každá vec má svoje miesto, pod stôl nepatrí a má rada len čisté rúčky.
Druháci boli nadšení, očká im žiarili očakávaním. A potom nastal ten správny čas - pasovanie za čitateľa knižnice.Pasovalo sa nie mečom, ale krásnou knihou Rozprávková čítanka. Pasovali ich pani knihovníčky a pán riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Jaroslav Piliarik. Každé z prihlásených detí, po zložení sľubu, dostalo "kľúč od knižnice" - svoj čitateľský preukaz.
Verme, že svoj sľub čítať knihy pre radosť a poučenie dodržia.

Foto: Milan Kušpál

7557
7570
7562
7561
7558
7575
7578
7585
7584
7582
7579
7580

Na besede so spisovateľom Petrom Gajdošíkom

Zverinec na siedmom poschodí, Zvieratko pre Tadeáša, Pavúčikove dobrodružstvá sú knihy ktorých autorom je spisovateľ Peter Gajdošík.
O dobrodružstvách ich hrdinov, ale aj o tom ako píše knihy, kto je ich prvým kritikom, ako si vyberá ilustrátorov, kde pracuje, komu píše texty piesní, aké má záľuby,... sa prišiel porozprávať so žiakmi tretích a štvrtých ročníkov základných škôl v Hnúšti. Žiaci boli zvedaví, pán spisovateľ ochotný odpovedať na všetky otázky a tak v príjemnej atmosfére rýchlo ubiehal čas.
Na záver stretnutia prezradil akú knihu práve píše a kto je jej hlavným hrdinom.
Už vieme, kde bude mať miesto v našej knižnici a kde si ju budú môcť všetci čítaniachtiví čitatelia vypožičať.

img_1652.jpg
img_1630.jpg
img_1616.jpg
img_1615.jpg
img_1612.jpg
img_1607.jpg
img_1605.jpg
img_1593.jpg
img_1590.jpg
img_1587.jpg
img_1579.jpg
img_1577.jpg

Neviditeľný svet Jany Vozárikovej

Vystava
Dátum akcie: 
15.03.2012 - 16:00

Mestské Kultúrne Stredisko - Knižnica prof. Štefana Pasiara v Hnúšti Vás pozýva na vernisáž výstavy obrazov

Jany Vozárikovej

Neviditeľný svet

spojenú s besedou o jej tvorbe.

Výstava potrvá do 30. marca 2012

 {neviditelny-svet.jpg}

Neviditeľný svet v obrazoch Jany Vozárikovej

Príbehy farebného sveta odvíjajú sa v každom z nás. Vnímanie a videnia toho neviditeľného a predsa jestvujúceho cez búrky bolestného prežívania sformovala som do obrazov. Chvejúc sa hľadala som podstatu bytia. Tak ako oliva pod tlakom lisu vydá zo seba najviac kvalitného oleja, tak i duch človeka pod tlakom utrpenia môže sa prebudiť a ožiť vo vedomí.
Ako cítime, myslíme a konáme, zatkávame do koberca vlastného osudu. Či je ten koberec krásny a pestrofarebný, alebo nepekný, je slobodnou vôľou každého z nás. Chcem vám predostrieť vlastný koberec, tkaný uplynulých 12 rokov i v obrazoch. Aký je, skúste skúmať citom.
Jana Vozáriková

Dvere do svojho vnútorného prežívania nám výtvarníčka Jana Vozáriková otvorila v besede a vernisáži výstavy jej obrazov 15.marca 2012.
Výstava potrvá v Knižnici profesora Štefana Pasiara do 30.marca 2012.

img_1722.jpg
img_1716.jpg
img_1706.jpg
img_1703.jpg
img_1701.jpg
img_1700.jpg
img_1699.jpg
img_1697.jpg
img_1694.jpg
img_1686.jpg
img_1686.jpg
img_1675.jpg
img_1672.jpg
img_1669.jpg
img_1667.jpg
img_1666.jpg
img_1659.jpg
img_1658.jpg

Pasovanie za čitateľov knižnice

Čítanie - to je teda zážitok ! A aký dobrý pocit, že si čítam sama,sám. Potvrdiť vám to môžu aj druháci zo ZŠ Janka Francisciho - Rimavského v Hnúšti.
Plní očakávania zo slávnostného pasovania si posadali v detskom oddelení knižnice.
"Sľubujem, že budem čítať knihy pre radosť a poučenie.
Budem sa k nim slušne správať, nebudem ich ničiť,trhať,
čarbať do nich a načas ich vrátim do knižnice.
O tom, čo sa mi v knihách páčilo porozprávam aj svojim
kamarátom."

Tak znel sľub, ktorí dali pani knihovníčkam, pánovi riaditeľovi MsKS v Hnúšti, ale hlavne sami sebe.
V scénke, svojich starších spolužiakov, si pripomenuli,akou vzácnosťou je kniha v ich rúčkach. Po slávnostnom sľube si prevzali aj ony "kľúč od knižnice " - čitateľský preukaz.
Do čítania kamaráti !
Foto: Milan Kušpál

7761
7769
7768
7767
7764
7765
7770
7771
7784
7780
7778
7772
7773

Pozvánka

Pre potešenie očí, pohladenie duše, návrat spomienok, či túžbe po nepoznanom - prinášame vám výstavu obrazov talentovaných maliarov.
Od 26.novembra 2012 do 20.decembra 2012 je to výstava obrazov Ladislava Nagya v priestoroch Knižnice prof.Štefana Pasiara v Hnúšti.

ROZPRÁVKOVÝ SVET

Mestské kultúrne stredisko - Knižnica prof.Štefana Pasiara v Hnúšti Vás pozýva na prehliadku výstavy Veroniky Lesany Renčkovej

ROZPRÁVKOVÝ SVET

v priestoroch knižnice. Výstava potrvá do 13.4.2012

Rozprávkové včely

17. februára 2012 čakalo na štvrtákov zo ZŠ Nábrežie Rimavy prekvapenie. Po krátkej ukážke z knihy, mali uhádnuť čomu sa venuje náš hosť.Keďže sú veľmi vnímaví - bola to pre nich hračka. Tým hosťom bol Ing. Emil Koiš, ktorý sa venuje včelárstvu. Okrem pútavého rozprávania o živote včiel im priniesol na ukážku rámik, kuklu a iné pomôcky, ktoré používa pri práci.

Deti boli na všetko zvedavé a on trpezlivo vysvetľoval. Dozvedeli sa nielen to, aký dôležitý význam majú včely pre prírodu, pre človeka, ale aj na čo všetko sa med využíva. Dokonca ho mohli ochutnať. Chutil výborne samotný, ale aj ako súčasť medovníkových srdiečok.
A naozaj. Všimli ste si, že včelári sa dožívajú pomerne dlhého veku a tešia sa dobrému zdraviu? Bývajú to ľudia múdri a rozvážni. To včielky im dávajú časť svojej prírodnej sily, svojich skúseností a svojho umenia.

img_0943.jpg
img_0939.jpg
img_0936.jpg
img_0909.jpg
img_0907.jpg
img_0897.jpg
img_0894.jpg
img_0892.jpg
img_0891.jpg
img_0887.jpg
img_0884.jpg
img_0880.jpg
img_0879.jpg
img_0876.jpg
img_0872.jpg
img_0867.jpg

STRETNUTIE S ... Vladimír Zán

Ak kniha, ktorú sme prečítali nás prinúti sa zamyslieť, tak splnila svoje poslanie. Takou živou knihou bolo stretnutie, 15.2.2012, žiakov ZŠ v Hnúšti s pánom Vladimírom Zánom. Jeho životný príbeh nenechal ľahostajným ani jedného z nich.
Narodil sa s vrodenou očnou vadou. Podstúpil mnohé operácie, ktoré mu ale zrak nevrátili úplne. Napriek ťažšej životnej ceste zostal veselým, spoločenským a vyrovnaným človekom. Žiakov zaujal nielen spomienkami na veselé a menej veselé zážitky, ale aj praktickými radami ako môžu pomôcť zrakovo postihnutým. Vyskúšali si, ako môžu niektorí nevidiaci vidieť svet, ktorý ich obklopuje, ako si dokážu naplniť pohár, ako sa pohybujú v priestore,...Dozvedeli sa o braillovom písme, zvukových knihách, bielej paličke, ale aj iných kompenzačných pomôckach, ktoré im uľahčujú život.
Pán Vladimír Zán sa dlhé roky venuje činnosti v Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska a pracuje ako masér v REMASCENTRE v Hnúšti.

img_0805.jpg
img_0795.jpg
img_0780.jpg
img_0773.jpg
img_0772.jpg
img_0761.jpg
img_0745.jpg
img_0743.jpg
img_0730.jpg
img_0720.jpg

STRETNUTIE S ... ZŠI so sluchovým postihnutím Lučenec

To ticho hlboké. Zvuky stratené. Svet bez tónov, bez ľudských hlasov. Oči jediný kontakt so svetom. Ruky, otvorené myšlienky, ich slová.
Sú sluchovo postihnutí, ale inak sa vôbec nelíšia od svojich zdravých vrstovníkov.
Svoje postihnutie často vnímajú ako pomyselnú bariéru medzi nimi a počujúcimi.
21. marca 2012 sme ju aspoň medzi žiakmi ZŠ Nábrežie Rimavy a žiakmi ZŠI so sluchovým postihnutím v Lučenci od základov zbúrali. Veronika Kuráková, Maťko Hradiský a ich pedagógovia Mgr.Eva Vaňová, Mgr.Dušana Nôtová nám počas besedy priblížili svet nepočujúcich. Veronika a Maťko sa predstavili aj ako vynikajúci herci v pantomíme a tanci.

Čas, ktorý sme si navzájom venovali nás všetkých obohatil. Lúčili sme sa tí istí, a predsa nie takí istí.

img_1852.jpg
img_1851.jpg
img_1845.jpg
img_1841.jpg
img_1836.jpg
img_1822.jpg
img_1821.jpg
img_1807.jpg
img_1805.jpg
img_1800.jpg
img_1796.jpg
img_1791.jpg
img_1784.jpg
img_1766.jpg
img_1760.jpg
img_1757.jpg
img_1748.jpg
img_1746.jpg
img_1743.jpg

STRETNUTIE S... Marta Hlušíková

Stretnutia detí s tvorcami svojich obľúbených kníh patria k tým najkrajším, sviatočným.
Takým dňom bol pre 126 žiakov ZŠ, Gymnázia Mateja Hrebendu a ZUŠ v Hnúšti 20. február 2012, kedy sa stretli so spisovateľkou  M A R T O U   H L U Š I K O V O U.
V osobnom kontakte mali možnosť spoznať ju nielen ako autorku mnohých poviedok, básní, rozprávok, ale aj ako človeka, ktorý má svoju rodinu, prácu, záľuby.
Otázky sa striedali s odpoveďami. Príjemné a pútavé rozprávamie dopĺňala čítaním ukážok zo svojich kníh.
Nezabudla ani na tú najnovšiu. Má názov ČO BABY NEDOKÁŽU a je nezvyčajne vtipným príbehom zo súčasnosti.

img_1072.jpg
img_1060.jpg
img_1050.jpg
img_1043.jpg
img_1034.jpg
img_1025.jpg
img_1016.jpg
img_1012.jpg
img_1008.jpg
img_0995.jpg
img_0995.jpg
img_0984.jpg
img_0983.jpg
img_0975.jpg
img_0971.jpg

STRETNUTIE S... Mária Bieláková

9.február 2012. Nie bežné ráno v knižnici.Do jej priestorov plných kníh, prichádzajú žiaci 7. ročníka ZŠ Nábrežie Rimavy so svojou pani učiteľkou Martinkou Slimákovou.
Dnes nesiahajú po knihách v policiach,dnes listujú stránky inej knihy - ŽIVEJ KNIHY.
S napätím sledujú príbeh a otázkami vstupujú do deja. Tou živou knihou je stretnutie s pani Máriou Bielákovou. V rozvíjaní svojho životného príbehu im dovoľuje nazrieť do duše malého dievčatka, ktoré sa nie vlastnou vinou zaradilo k telesne postihnutým. Dievčatka, ktoré sa aj napriek tomu dokázalo tešiť zo života, založiť si rodinu, pracovať.
Žiaci tak mohli spoznať nielen kruté následky vojny, ale aj nekonečnú snahu a silu zdolávať prekážky. Zdolávať nielen tie svoje, ale pomôcť ich prekonávať a riešiť problémy najrôznejšieho charakteru aj iným telesne postihnutým.
Pani Mária Bieláková už roky pôsobí ako predsedkyňa Základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Hnúšti.

img_0671.jpg
img_0662.jpg
img_0661.jpg
img_0659.jpg
img_0658.jpg
img_0647.jpg
img_0628.jpg
img_0627.jpg
img_0620.jpg
img_0609.jpg

V rozprávkovej krajine Veroniky Lesany Renčkovej

Na dva týždne, od 2.4. do 13.4.2012, sa detské oddelenie Knižnice prof.Š.Pasiara zmenilo na rozprávkovú krajinu.Celý priestor vypĺňali postavy a postavičky z rozprávok vyrobené z prírodných materiálov, obrazy, fotografie.
Všetko vyrobila a zapožičala našej knižnici nesmierne nadaná, veľmi milá, veselá mladá žienka z Hriňovej -Veronika Lesana Renčková.
Začínala kreslením, pokračovala maľbou, ilustráciami, návrhmi, šitím a maľovaním šiat. Neskôr vystriedala viaceré textilné techniky a materiály, zdobí interiéry. V súčasnosti sa venuje aj vytváraniu bábok a bábik.

Získala viaceré ocenenia a svoje práce vystavovala doma i v zahraničí.
Posledný deň výstavy sa na besede stretla s piatakmi zo ZŠ Klokočova v Hnúšti. Zaujímala ich nielen tvorba, ale aj jej školské roky, sny a túžby.
A keďže ten týždeň patril aj babičkiným rozprávkam a povestiam, spolu sa započúvali do príbehu skamenenej pastierky v podaní pani Lenky Sedlákovej.
Záver stretnutia patril veľkému prekvapeniu. Mgr. Peter Ličko skomponoval pre pani Lesanu fantazijnú symfonickú Passacagliu, ktorú jej osobne venoval a všetci prítomní sme si ju spolu s ňou mohli vypočuť.

img_2458.jpg
img_2456.jpg
img_2455.jpg
img_2448.jpg
img_2446.jpg
img_2440.jpg
img_2433.jpg
img_2431.jpg
img_2430.jpg
img_2429.jpg
img_2426.jpg
img_2423.jpg
img_2422.jpg

ŽIVOT S PRÍRODOU

"Príroda je očarujúca krásavica v každom časovom okamihu a počasí, záleží len na nás, či jej fascinujúcu krásu objavíme alebo zostane našim zmyslom utajená. "

Ak niekto má skutočne vrúcny vzťah k prírode a jej obyvateľom - tak je to doc.Ing.Miroslav Saniga, CSc. Patrí k najznámejším slovenským vedcom. Jeho citáty sú v stovkách novinových článkov , v rozhlasových a televíznych reláciách, publikoval desiatky vedeckých prác doma
i v zahraničí,prednáša na vysokej škole, konferenciách, spolupracuje na populárno-vedeckých filmoch. Píše knihy pre dospelých aj pre deti.
Svoje dlhoročné poznatky z vedeckého výskumu si nenecháva pre seba, ale rád sa o ne podelí. Vždy je ochotný sadnúť si
a rozprávať. Tak to bolo aj 28.marca 2012.

Knižnica prof.Štefana Pasiara v spolupráci so ZŠ Nábrežie Rimavy pripravila besedu pre jej žiakov s touto významnou osobnosťou. 241 párov detských uší počúvalo jeho úžasné rozprávanie. Spomienky na detstvo, objavovanie čara prírody, zážitky z nespočetných dní a nocí strávených v prírode. A samozrejme, nezabudol ani na murárika červenokrídleho, vtáčika
s karmínovými krídlami, ktorý mu učaroval na celý život. Má ho zobrazeného všade,na odeve aj na osobných veciach.Je to jeho osobné vyznanie, jeho vizitka.
Ak ho podľa nej niekde spoznáte, pristavte sa na kus reči a prežijete také krásne chvíle ako žiaci ZŠ Nábrežie Rimavy
v Hnúšti.

img_2064.jpg
img_2059.jpg
img_2044.jpg
img_1997.jpg
img_1991.jpg
img_1990.jpg
img_1988.jpg
img_1984.jpg
img_1982.jpg
img_1977.jpg
img_1963.jpg
img_1955.jpg
img_1944.jpg
img_1935.jpg
img_1925.jpg

Žijú medzi nami...

Narodili sa s niektorým zo zdravotných postihnutí, alebo v priebehu života im nemoc priniesla označenie ZŤP / zdravotne ťažko postihnutý/. Je jedno či sú zdravotne znevýhodnení telesne, zrakovo, alebo inak. Sú medzi nami a k plnohodnotnému životu potrebujú aj nás. Často sa stretávajú s prekážkami, ktoré si my zdraví, ani neuvedomujeme. Ak im môžeme zjednodušiť a spríjemniť život - urobme to.

Knižnica prof.Štefana Pasiara, plne si uvedomujúc svoje poslanie,v priebehu roka 2012 v rámci kolektívnych podujatí pod názvom STRETNUTIE S ... bude približovať životné príbehy zdravotne znevýhodnených a tým aj možnosť lepšieho spoznania ich každodenného života.
Knižnica presťahovaním sa do nových priestorov, na ul.Hlavná č.377, získala nielen bezbariérový vstup, ale aj možnosť poskytnúť všetkým zdravotne znevýhodneným zvukové knihy. Túto službu, ktorá je bezplatná, môže poskytovať vďaka spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Ide o knihy, ktoré sú prerozprávané na CD, magnetofónové kazety alebo MP3. Jedinou podmienkou požičiavania zvukových kníh je preukázanie sa preukazom ZŤP, alebo potvrdením lekára o zdravotnom znevýhodnení. Kto si nechce zvukové knihy požičiavať domov, môže ich počúvať v študovni knižnice, kde máme k tomu prispôsobenú techniku. Zoznam zvukových kníh, alebo kníh v braillovom písme bude uvedený na stránke knižnice /www.kniznica.hnusta.sk/
Nezáleží na počte zdravotne znevýhodnených, žijú medzi nami a je na nás či im uľahčíme život.

Knižnica prof. Štefana Pasiara v roku 2013

V roku 2013 sme usporiadali množstvo zaujímavých podujatí. Z jednotlivých akcií vyberáme:

" KNIŽNICA V OHROZENÍ "

Strach má veľké oči, ako mačka skočí.
A aké ich mali pracovníčky knižnice, keď im tam už od skorého rána poletovali a viseli po stenách rôzne strašidlá.
Vystrájali tak, že si museli privolať na pomoc dve triedy tretiakov a dve triedy druhákov zo ZŠ J.F.Rimavského v Hnúšti. Pomocou spoločne prekonávaného strachu a čarovného zaklínadla, z knihy Daniela Heviera STRAŠIDELNÍK, sa im podarilo vyhnať všetky strašidlá a obnoviť poriadok v knižnici.

2013-02-21_11.03.50.jpg
2013-02-21_10.18.10.jpg
2013-02-14_11.00.50.jpg
2013-02-14_10.14.57.jpg
2013-02-14_10.14.13.jpg
2013-02-14_10.02.36.jpg
2013-02-14_09.39.41.jpg
2013-02-14_09.22.12.jpg
2013-02-14_09.21.38.jpg

Búranie bariér

MsKS - Knižnica prof. Štefana Pasiara v Hnúšti už niekoľko rokov organizuje podujatia pre žiakov základných a stredných škôl na spoznávanie každodenného života ľudí s označením ZŤP /zdravotne ťažko postihnutí/. V spoločných stretnutiach a rozhovoroch tak búrajú pomyselné bariéry vytvorené nevedomosťou a nedostatkom poznania.

V spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Rimavskej Sobote sme pre nich 7. novembra 2013 pripravili besedu s vynikajúcou športovkyňou, lyžiarkou so zrakovým postihnutím Henrietou Farkašovou.
Henrieta Farkašová napriek svojmu mladému veku, slabozrakosti a silnej krátkozrakosti dosiahla v osobnom a športovom živote veľké úspechy. Zdobia ju mnohé víťazstvá zo svetových súťaží, ale aj tri zlaté a jedna strieborná medaila v zjazdovom lyžovaní zo Zimných paralympijských hier vo Vancouvri 2010.
Rubom úspechu a krutou daňou sú časté zranenia. Tie na duši z nepochopenia a netolerancie sú však oveľa bolestivejšie. Poodkryla nám ich v nahliadnutí do trinástej komnaty svojej duše.
Henrieta miluje adrenalín a rýchlu jazdu, preto trénuje a súťaží v zjazdových disciplínach, ale venuje sa aj behu, korčuľovaniu, bicyklovaniu.
V súčasnosti sa so svojou navádzačkou Natáliou Šubrtovou pripravujú na Zimnú paralympijádu v Soči v roku 2014.
S spoločnosti s Henrietou Farkašovou sme strávili necelé dve hodiny. Je to len zlomok času, ovplyvnili nás však na zvyšok života.

Mária Kvetková
foto: Eva Garlátyová

dsc00448_filtered.jpg
dsc00455_filtered.jpg
dsc00454_filtered.jpg
dsc00453_filtered.jpg
dsc00451_filtered.jpg
dsc00456_filtered.jpg
dsc00458_filtered.jpg
dsc00465_filtered.jpg
dsc00464_filtered.jpg
dsc00462_filtered.jpg
dsc00459_filtered.jpg
dsc00460_filtered.jpg

Cesta za knihou

Ak radosť z čítania trošku zablúdi, treba ju hľadať. Platí to aj pre deti z Detského domova v Hrachove. Hľadajú ju aj s pomocou svojich tiet, ktoré sa o ne v detskom domove starajú a priviedli ich k nám, koncom apríla, do knižnice. Prezreli si knižnicu, naučili sa orientovať vo fonde knižnice a spolu sme sa začítali do kníh. Bez strachu z chýb a strápnenia objavovali príbehy prinášajúce radosť, poučenie a príjemný pocit.
Foto: Garlátyová Eva

dsc00210_filtered.jpg
dsc00218_filtered.jpg
dsc00215_filtered.jpg
dsc00213_filtered.jpg
dsc00226_filtered.jpg
dsc00233_filtered.jpg
dsc00239_filtered.jpg
dsc00236_filtered.jpg
dsc00235_filtered.jpg

Dobrodružstvo v Afrike

Sny o cestovaní a túžba po ďalekých krajinách oddávna lákala mnohých ľudí. Patril k nim aj spisovateľ Ľudo Ondrejov, známy svojou láskou k prírode. Lákala ho Afrika, túžba pozorovať tam život zvierat a hľadať rodinu divého tvora, ktorému dali prírodopisci meno gorila.
Počas dvoch dní 5. a 9.4.2013 sme sa so 41 žiakmi VII.A a VII.B triedy ZŠ J. F. Rimavského v Hnúšti vybrali na dobrodružnú cestu. Smer nám určovala kniha Ľ. Ondrejova AFRICKÝ ZÁPISNÍK. Prechádzali sme savanou, pralesom, splavovali rieku Ogooué, štípali nás muchy tse - tse, naháňal nás nosorožec, ...

Zdolávali sme všetky prekážky spojené s cestovaním po Afrike. Precvičili sme sa v zemepise, prírodopise a spoznali krajinu pod rovníkovým slnkom.

dsc00082.jpg
dsc00088.jpg
dsc00086.jpg
dsc00105.jpg
dsc00107.jpg
dsc00109.jpg
dsc00108.jpg

Jozef Banáš v Hnúšti

Literárna kritika o ňom hovorí, že naskočil do vlaku slovenskej literatúry v plnej rýchlosti. Avšak nie do vagóna, ale rovno do lokomotívy.
Všetky jeho knihy publikované od roku 2006 dostali označenie bestseller. Patrí k najčítanejším a najprekladanejším slovenským autorom, ktorého knihy získali množstvo ocenení.
O svojich knihách, živote a ambícii celý život hľadať pravdu sa prišiel 21.októbra 2013 Jozef Banáš porozprávať so svojimi čitateľmi do nášho mesta.
Stretnutie pripravilo Mestské kultúrne stredisko - Knižnica prof. Štefana Pasiara v Hnúšti vo svojich priestoroch.
K dotvoreniu príjemnej atmosféry prispeli speváckymi a hudobnými vstupmi pedagógovia a študenti elokovaného pracoviska - Súkromného hudobného a dramatického konzervatória v Hnúšti.

Mária Kvetková
foto: Imrich Garláty

dscf6193_filtered.jpg
dscf6214_filtered.jpg
dscf6232_filtered.jpg
dscf6210_filtered.jpg
dscf6204_filtered.jpg
dscf6202_filtered.jpg
dscf6203_filtered.jpg
dscf6236_filtered.jpg
dscf6238_filtered.jpg
dscf6260_filtered.jpg
dscf6267_filtered.jpg
dscf6259_filtered.jpg
dscf6253_filtered.jpg
dscf6239_filtered.jpg
dscf6241_filtered.jpg
dscf6245_filtered.jpg

Keď knihy majú sviatok

Keď knihy majú sviatok prijímajú objatia malých i veľkých rúk. Ako poďakovanie ponúkajú bohatú pohostinnosť svojich strán. Cez príbehy a poučenia klopú na naše srdcia.
A knihovníci ? Tešia sa z nárastu všetkých čítaniachtivých.
Nebolo to inak ani teraz v marci.
Knižnica prof.Štefana Pasiara v Hnúšti pripravila pre všetkých záujemcov, okrem nových kníh aj rôzne kolektívne podujatia. Informatické hodiny, žiakom základných a stredných škôl, zamerané na služby poskytované knižnicou, využívanie rôznych informačných prameňov. Žiakom ZŠ v Hnúšti a Klenovca boli určené aj literárne hodiny na spoznanie osobnosti Mateja Hrebendu, dávnej histórie Slovanov, spoznanie slovenských autorov píšucich pre deti, zážitkové čítania, stretnutie s MUDr. Pavlom Lichancom o jeho pobyte v Mexiku.
Tí najmenší z materských škôl vstupovali do sveta rozprávok. Sprevádzali ich rozprávkové bytosti z ich obľúbených rozprávok.
Pre širokú verejnosť sme pripravili, v tomto roku, už v poradí druhú výstavu obrazov. Sú to obrazy maliara a grafika Karola Egona Kissa.
Knižnica sa tiež zapojila do projektu JEDNU KNIHU ROČNE. Kúpiť - prečítať - darovať.

13549930-ik-kil-cenote-chichen-itza-mexiko.jpg
2013-02-14_11.00.50.preview.jpg
2013-02-21_10.18.10.preview.jpg
2013-kniznica-2366.preview.jpg
20130320_103314.jpg

Klop, klop, na knižku

"Môžeme ťa knižka otvoriť?" - pýtalo sa 16 párov zvedavých očiek. "Samozrejme" - odpovedala knižka a vpustila ich do rozprávok a básničiek. S krtkom a žabkou sa plavili po rieke na dáždniku. Krtko bol šibal a tak si užili dobrodružstiev. Priplietla sa k nim aj myška s boľavým zúbkom a .... Deti z MŠ na Nábreží Rimavy klopali na viacej knižiek. Každá z nich im ponúkla ďalšie príbehy. A my len dúfame, že pre nich je 19. apríl 2013 len začiatkom klopania a otvárania nových a novýh knižiek.

dsc00197_filtered.jpg
dsc00200_filtered.jpg
dsc00199_filtered.jpg
dsc00201_filtered.jpg
dsc00202_filtered.jpg
dsc00206_filtered.jpg
dsc00205_filtered.jpg
dsc00203_filtered.jpg

Kufor pána Andersena

Kto by nepoznal Malú morskú pannu, Škaredé káčatko, Snehovú kráľovnú, Cínového vojačika, Dievčatko so zápalkami a mnohé ďalšie rozprávky Hansa Christiana Andersena? Slávneho dánskeho rozpravkára, ktorého deň narodenia /2. apríl/ oslavujeme ako MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETSKEJ KNIHY. H. Ch. Andersen rád cestoval, navštívil mnohé krajiny a zastavil sa aj v Prešporku /Bratislave/.
11. apríla 2013 sme so žiakmi Špeciálnej ZŠ v Hnúšti nazreli do "jeho cestovného kufra". S napätím sme skúmali jeho obsah. Ukrýval knihy a udalosti z jeho života. Príbeh škaredého káčatka nám pripomenul jeho neľahký život, ale aj získanú slávu, udelené vysoké hodnosti a tituly.
Hoci sa nestal kráľom, ako chudobný chlapec v rozprávke, jeho rozprávky sú stále obľúbené a preslávil nimi nielen seba, ale i dánsku literatúru.

dsc00111.jpg
dsc00112.jpg
dsc00117.jpg
dsc00120.jpg
dsc00141.jpg
dsc00121.jpg

Kúpiť - prečítať - darovať

Milí čitatelia a priatelia, zapojte sa do projektu JEDNU KNIHU ROČNE (knižnici) KÚPIŤ - PREČÍTAŤ - DAROVAŤ.

- Ak ste si kúpili novú knihu, o ktorej viete, že sa po jej prečítaní k nej viac nevrátite - darujte ju knižnici.
- Ak Vám niekto daruje knihu, ktorú už máte, neodmietnite - darujte ju knižnici.
- Ak máte doma školopovinné deti môžu do knihy nakresliť jedinečný exlibris, ku ktorému bude knižnica pripisovať mená darcov.
- Každá darovaná kniha bude niesť meno darcu, prípadne exlibris.
- V priestore knižnice a na webovej stránke knižnice (www.kniznica.hnusta.sk)bude zverejnený zoznam darcov kníh, ako aj mená detí, ktoré vytvorili exlibris do knihy.

Výsledok ?
- Knižnica Vám ponúkne väčší výber kníh na vypožičiavanie vďaka darovaným knihám.

Veľmi pekne Vám ďakujeme za pochopenie a tešíme sa s Vami na pekné a zaujímavé knihy.

pracovníčky Knižnice prof.Štefana Pasiara v Hnúšti

Matej Hrebenda

Nemôže byť každý pánom! ........A keď už nie je každému dožičané študovať, nuž nech sa usiluje pochytiť aspoň čo - to z kníh a urobiť si život lepším. Tak hovorieval Matej Hrebenda. Od jeho narodenia uplynulo už 217 rokov, ale jeho myšlienky sú aktuálne aj dnes.
Na malú prechádzku najdôležitejšími udalosťami jeho života sme sa vybrali 11. 4. 2013 so žiakmi II. stupňa Špeciálnej ZŠ v Hnúšti. Obdivovali jeho múdrosť, pevnú vôľu a nesmiernu lásku ku svojmu národu. Prechádzku sme ukončili na miestnom cintoríne v Hačave, postáli pri jeho hrobe, kde mu každý z nás môže prejaviť svoju úctu.

dsc00127.jpg
dsc00128.jpg
dsc00130.jpg
dsc00131.jpg
dsc00133.jpg
dsc00132.jpg

Mexiko očami MUDr. Pavla Lichanca

Knižnica je úžasné miesto na zážitky. Otvorením knihy môžete cestovať v čase, priestore,...
Je to aj úžasné miesto na stretnutia s ľuďmi, ktorých bežne stretávame na ulici, či ich pracovisku a sú ochotní podeliť sa o svoje skúsenosti, zážitky, záľuby.

Patrí k nim aj stomatológ MUDr. Pavol Lichanec.Na dvoch stretnutiach, so žiakmi 8. a 9. ročníkov ZŠ J.Francisciho Rimavského v Hnúšti, sa podelil o svoje zážitky z pobytu v Mexiku, ktoré navštívil koncom minulého roka. Pútavým rozprávaním, doplneným o videoprojekciu im priblížil prírodné podmienky, spôsob života obyvateľov a hlavne výnimočnú kultúru Mayov. Sprevádzal ich po krajine večne zasnežených vrcholkov hôr, tropickými dažďovými lesmi, piesočnými plážami. Priblížil tajomstvá pyramíd, chrámov,ale aj využitie rastliny agáva, kúpanie v posvätnej mayskej jaskyni "Studne obetí" v Chichén Itzá,...
MUDr. Pavol Lichanec ich zaviedol do nádherného kusa zeme, ktorý sa oplatí spoznať. Venoval im vzácny dar - svoj čas, spomienky a možno nové sny o cestovaní. Ďakujeme !

1181864_mexiko.jpg
13549930-ik-kil-cenote-chichen-itza-mexiko.jpg
chichen-itza-mexiko-nove-divy-sveta_v.jpg
mayan-deity-statue-from-mexico-isolated-white-pixmac-photo-77787581.jpg
mex.jpg
maysky-kalendar.jpg

Po písmenkách za Písmenkom

Prváci - hrdinovia, ktorí za 10 mesiacov školského roka skrotili 46 písmeniek slovenskej abecedy. Dokázali to svojou usilovnosťou a za pomoci svojich učiteľov a učiteliek. Písmenká sa stali ich celoživotnými kamarátmi. Už navždy im budú otvárať nové a nové dvere poznania.
19. júna 2013 sme si ich pozvali na návštevu do Knižnice prof. Štefana Pasiara v Hnúšti. Sami sme sa chceli presvedčiť o ich hrdinskom čine. Pripravili sme pre nich rôzne súťaže. Všetky sa točili okolo písmeniek a čítania textu.
Prišli zo základných škôl v Hnúšti - ZŠ J. Francisciho - Rimavského a ZŠ Klokočova - a boli naozaj šikovní. S ich pani učiteľkami Mgr. M. Libiakovou, Mgr. J. Cikraiovou, Mgr. E. Kretovou a Mgr. M. Belicom sme sa preto rozhodli už zamknúť ŠLABIKÁR do bezpečnej skrinky. Priložili sme k nemu aj menoslov žiakov s ich podpismi a fotografiami.
Návšteve sa potešil aj Písmenko. Privítal ich nielen ako nádejných čitateľov, ale aj ako hostí na oslave svojich 25. narodenín. Všetci sa s chuťou pustili do netradičnej narodeninovej torty. Venovala ju ježibaba z rozprávky O MEDOVNÍKOVOM DOMČEKU. A prečo? Už je stará, nevládze stále deti od domčeka odháňať a tak sa rozhodla pre murovaný dom a potešenie Písmenka.
A ako dopadla návšteva prvákov v knižnici?
Opýtajte sa ich.....

foto : Eva Garlátyová

dsc00404_filtered.jpg
dsc00422_filtered.jpg
dsc00430_filtered.jpg
dsc00435_filtered.jpg
dsc00439_filtered.jpg
dsc00419_filtered.jpg
dsc00417_filtered.jpg
dsc00409_filtered.jpg
dsc00410_filtered.jpg
dsc00411_filtered.jpg
dsc00414_filtered.jpg
dsc00413_filtered.jpg
dsc00443_filtered.jpg
dsc00447_filtered.jpg
dsc00473_filtered.jpg
dsc00476_filtered.jpg
dsc00485_filtered.jpg
dsc00491_filtered.jpg
dsc00470_filtered.jpg
dsc00465_filtered.jpg
dsc00449_filtered.jpg
dsc00452_filtered.jpg
dsc00453_filtered.jpg
dsc00459_filtered.jpg
dsc00457_filtered.jpg

Pozvánka na výstavu

Pozývame vás na výstavu hnúšťanskej rodáčky, sochárky Ivany Slávikovej. Výstavu si môžete pozrieť v priestoroch Knižnice prof. Štefana Pasiara v Hnúšti počas výpožičných hodín knižnice.

Počas XVIII. DNÍ MESTA HNÚŠTE 2013 si výstavu môžete pozrieť nasledovne:
- v piatok 31. mája 2013 v čase od 13.00 do 16.00 hod.
- v sobotu 1. júna 2013 v čase od 10.00 do 12.00 hod.

Tešíme sa na vašu účasť.

dscf2172_filtered.jpg
dscf2174_filtered.jpg
dscf2185_filtered.jpg
ivana_slavikova.jpg

Poď sa so mnou hrať

Poď sa so mnou hrať je názov knihy spisovateľa Ľubomíra Feldeka. Pozýva nás na hru, ktorú sa hrá spisovateľ s čitateľom, a volá sa báseň.
So žiakmi tretích ročníkov ZŠ Klokočova v Hnúšti sme prijali jeho pozvanie a hra sa mohla začať. Hrali sme sa s básničkami, ktoré môžu byť aj rozprávkou. Rozprávkou, ktorá má rýmy. Ale môže byť aj pesničkou, obrazom, môže byť napísaná tak, aby sa dala zahrať v divadle. A prečo by sa nemohla hrať na školu? A tak sme sa učili, napríklad násobilku troch :
Jeden krát tri sú len tri - hladný byť sa nepatrí.
Dvakrát tri je šesť - dajte dačo zjesť. ........až do desať.
Pri všetkom tom hraní nám pán spisovateľ prezradil, že všetko môže byť aj naopak. Rozprávka, pieseň, obraz, divadelná hra, škola môžu byť básňou. Že neveríte ? Skúste sa zahrať.

dsc00075.jpg
dsc00077.jpg
dsc00079.jpg
_vyr_18248podsa.jpg

Prázdniny v ríši hmyzu

11. novembra 2013 sme v Knižnici prof. Štefana Pasiara v Hnúšti privítali milú návštevu zo susednej Českej republiky. Bola ňou spisovateľka Jitka Vítová a riaditeľka nakladateľstva Thovt s.r.o. Radana Sedláčková so svojim synom Martinom.
Priniesli nám krásnu rozprávkovú knižku O KVETUŠKE A FÚZAČOVI. Vydalo ju nakladateľstvo Thovt s.r.o. a rozpráva príbeh sedemročného dievčatka Kvetušky, ktorá sa ocitne v ríši hmyzu.
Po stopách jej príbehu a na stretnutie s pani spisovateľkou prišlo do knižnice 155 žiakov l. stupňa ZŠ J. F. Rimavského v Hnúšti.
Pani Vítová im v 4 besedách rozprávala, čo ju inšpirovalo k napísaniu knižky. Koľko odborných publikácií o živote hmyzu si musela naštudovať, aby deťom priniesla pohľad na ich skutočný život a prestali sa ich báť. Rozprávala im aj o spolupráci s ilustrátorkou Lenkou Grimovou, ako sa obrázky postupne menili.
Počas besedy sa žiaci v skupinkách zapojili do práce s knihou. So zaujatím plnili zaujímavé úlohy, keď odpovede vyhľadávali v tejto knihe. Za úspešné riešenie boli odmenené omaľovánkami z tvorby ilustrátorky Lenky Grimovej.
Aj táto beseda je pre nás a pedagógov utvrdením, že stretnutia detí s autormi kníh prispievajú k ich čitateľskej gramotnosti.

Mária Kvetková
foto: Eva Garlátyová

dsc00467.jpg
dsc00477.jpg
dsc00479.jpg
dsc00474.jpg
dsc00471.jpg
dsc00468.jpg
dsc00469.jpg
dsc00482.jpg
dsc00491.jpg
dsc00506.jpg
vitova.jpg
dsc00503.jpg
dsc00501.jpg
dsc00492.jpg
dsc00493.jpg
dsc00498.jpg

Príroda zachytená štetcom

Pozývame Vás na výstavu obrazov Miroslava Meluša z Hnúšte.
Výstava je sprístupnená v Knižnici prof. Štefana Pasiara v Hnúšti do 16.októbra 2013 počas výpožičného času knižnice.

Tešíme sa na vašu účasť.

Putovanie knihy do detských rúk

Sú ešte malé, ale lásku ku knižkám majú veľkú. Poznajú veľa básničiek, rozprávok a sú náramne zvedavé. Už vedia, čo môžu nájsť v knižkách, ako sa o ne starať, ale z čoho a ako vzniká kniha, bolo pre ne ešte tajomstvom. Prezradili sme im to v príbehu o strome, ktorý sa mení na knihu a putuje do detských rúk. Napríklad aj ich, deťom z Materskej školy v Rimavskom Brezove.

dsc00093.jpg
dsc00094.jpg
dsc00095.jpg
dsc00096.jpg
dsc00099.jpg

Písmenko znova na cestách

Ani dážď, ani vietor ho neodradili, aby sa v apríli vybral za svojimi kamarátmi do Rimavskej Bane.
Išiel tam na pozvanie detí a pani učiteliek z materskej školy. Privítali ho s jasotom. Potom si všetci pekne posadali a rozprávali sa o knižkách, veď nedávno mali svoj sviatok. Písmenko im za šikovnosť z jednej aj prečítal. Rozprávka sa volala O kozliatkach, ale poslušných a skrývala sa v knižke Jaroslavy Blažkovej ROZPRÁVKY Z ČERVENEJ PONOŽKY.

sam_1538.jpg
sam_1529.jpg
sam_1539.jpg
sam_1537.jpg
sam_1541.jpg
sam_1544.jpg
sam_1548.jpg
sam_1547.jpg
sam_1546.jpg

Písmenkoví kamaráti

Každý mesiac alebo deň v roku sa Písmenko teší z návštevy detí v knižnici. Nebolo to inak ani koncom apríla, keď prišli k nemu na návštevu deti Materskej školy na Nábreží Rimavy. Veselo sa zvítali a potom sa recitovalo, spievalo, .... Pochválili sa mu, čo všetko sa už v škôlke naučili. Písmenko im za odmenu prečítal básničky a príbehy z nových knižiek. Vtiahol ich do sveta fantázie a už dnes sa tešia na to, ako sa skamarátia s čiernymi písmenkami na bielych stránkach.
Foto: Garlátyová Eva

dsc00270_filtered.jpg
dsc00250_filtered.jpg
dsc00249_filtered.jpg
dsc00241_filtered.jpg
dsc00246_filtered.jpg
dsc00254_filtered.jpg
dsc00258_filtered.jpg
dsc00263_filtered.jpg
dsc00261_filtered.jpg
dsc00278_filtered.jpg
dsc00286_filtered.jpg
dsc00291_filtered.jpg
dsc00285_filtered.jpg
dsc00284_filtered.jpg
dsc00260_filtered.jpg
dsc00281_filtered.jpg

Rozprávky z kufra

Nazrieť do tajomného cestovného kufra a započúvať sa do rozprávok Hansa Christiana Andersena prišlo 18. 4. 2013 do knižnice 53 detí ŠK ZŠ J. F. Rimavského v Hnúšti. V mnohých z nich prebudili túžbu navštíviť rodnú krajinu slávneho rozpravkára. Pozrieť si jeho rodný dom v Odense, či plaviť sa loďou do Kodane, kde na nich čaká malá morská víla.

dsc00179.jpg
dsc00183_filtered.jpg
dsc00182_filtered.jpg
dsc00184_filtered.jpg
dsc00185_filtered.jpg
dsc00190_filtered.jpg
dsc00187_filtered.jpg

Sny prenesené na plátno

Ing.Barbora Olejníková je mladá, talentovaná maliarka. Prostredníctvom svojej tvorby sa snaží odovzdávať svetu príjemné pocity. Maľovanie obrazov považuje za radostnú udalosť, pri ktorej stráca pojem o čase. Najradšej maľuje ľudí a svoje sny prenáša na plátno.
O svoje šťastie sa rada podelí prostredníctvom svojich obrazov v priestoroch Knižnice prof.Štefana Pasiara v Hnúšti.
Výstava potrvá do 15.februára 2013.

Spomienka na PhDr. Štefana Pasiara

20. júla 2013 uplynulo 100 rokov od narodenia nášho rodáka, univerzitného profesora Štefana Pasiara.
Položením kvetov na jeho hrob sme si uctili významného vedca, vysokoškolského pedagóga, historika hnihovníctva, osvety, kultúry, výchovy a vzdelávania dospelých, publicistu a redaktora.

foto: Eva Garlátyová

dsc00066.jpg
dsc00069.jpg
dsc00072.jpg
dsc00073.jpg
dsc00075.jpg

Spomienka rodákov na prof. Štefana Pasiara

Katedra knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a profesor Štefan Pasiar patria nerozlučne k sebe.
Počas 32 rokov pôsobenia na katedre vytvoril podmienky na jej odborný rozvoj, odborný a ľudský rozvoj ľudí, ktorí na nej študovali i pedagogicky a vedecky pôsobili.
Jej pracovníci na neho nezabúdajú. Pri príležitosti 100. výročia narodenia si jeho pamiatku v mene všetkých kolegov uctila Mgr. Marta Špániová, PhD. položením venca na miesto jeho posledného odpočinku v rodnej Hnúšti.
Navštívila aj miesta, kde stojí jeho rodný dom, kde chodil do školy, ...
Veľký záujem prejavila aj o stretnutie s príbuznými, priateľmi a známymi prof. Štefana Pasiara.
Zaspomínať si na svojho rodáka a príbuzného prišli do Knižnice prof. Štefana Pasiara v Hnúšti 15. augusta 2013. V neformálnej besede sa spomínalo veselo i vážne na spoločné chvíle počas jeho pobytu v Hnúšti.
Prof. Štefan Pasiar mal vrúcny vzťah k rodnému mestu a na nás záleží, aby sme na tohto vzácneho človeka nezabudli.

Mária Kvetková
Foto: Eva Garlátyová

dsc00331.jpg
dsc00333.jpg
dsc00332.jpg
dsc00334.jpg
dsc00335.jpg
dsc00339.jpg
dsc00338.jpg
dsc00336.jpg

Stretnutie ...

Mestské kultúrne stredisko Hnúšťa - Knižnica prof. Štefana Pasiara vás pozýva na stretnutie so spisovateľkou Beou Bazalovou, ktoré sa uskutoční 10. októbra 2013 o 15:00 hod. v Knižnici prof. Š. Pasiara v Hnúšti.
Stretnutie bude spojené s predajom kníh a autogramiádou.

plagat_ok_bb_zmensene.jpg

Stretnutie ...

Mestské kultúrne stredisko Hnúšťa - Knižnica prof. Štefana Pasiara vás pozýva na stretnutie so spisovateľom Jozefom Banášom, ktoré sa uskutoční 21. októbra 2013 o 16:00 hod. v Knižnici prof. Štefana Pasiara v Hnúšti.
Stretnutie bude spojené s predajom kníh a autogramiádou.

j._banas.jpg

Stretnutie so spisovateľkou ...

10. októbra 2013 MsKS - Knižnica prof. Š. Pasiara v Hnúšti pripravila pre svojich čitateľov stretnutie so spisovateľkou Beou Bazalovou.
PeadDr. Bea Bazalová je autorkou kníh: Ako na hojdačke, Láska na druhý pokus, Obraz a Nemiluješ, zomrieš. Najdôležitejšou veličinou je podľa nej láska, ktorá nechýba v žiadnej z jej kníh. Vášnivá, obetavá, naplnená, sebazničujúca ... Žiaľ, aj láska k moci a peniazom.
Písanie jej pomáha vykĺznuť z reality všedných dní. Spätná väzba od čitateľov na stretnutiach robí jej život krajším.
Príjemnú atmosféru v našej knižnici umocnilo aj vystúpenie študentov Súkromného hudobného a dramatického konzervatória v Hnúšti.

Mária Kvetková
Foto: Imrich Garláty
Eva Garlátyová

dsc00363_filtered.jpg
dscf6156_filtered.jpg
dscf6164_filtered.jpg
dsc00381_filtered.jpg
dsc00374_filtered.jpg
dsc00365_filtered.jpg
dsc00370_filtered.jpg
dscf6168_filtered.jpg
dscf6169_filtered.jpg
dscf6175_filtered.jpg
dscf6183_filtered.jpg
dscf6175_filtered.jpg
dscf6174_filtered.jpg
dscf6171_filtered.jpg
dscf6172_filtered.jpg

Vernisáž Ivanky Slávikovej

Mladá, úspešná sochárka, hnúšťanská rodáčka, patrí k nastupujúcej generácii mladých sochárov, ktorí svojou tvorbou vytvárajú nové hranice tradičného média. Jej inštalácie a objekty sa nedajú označiť ako sochy v tradičnom chápaní. V tvorbe hľadá najmä hranice priestoru a človeka, ktorý má možnosť vnímať jej umenie na základe hmatových schopností. Motívy zo súkromia, ako napr. svoju posteľ, či motívy ľudových výšiviek spracúva netradične v kove. Charakteristickým je pre ňu aj zvláštny typ mäkkého sochárstva /Obete varujú/.
Napriek jej mladému veku, zdobí jej meno titul Mgr.art. /magisterka umenia/ a Art.D./doktorka umenia/.
Svoje práce vystavovala v mnohých galériách na Slovensku: Banská Bystrica, Senica, Nitra, Trenčín, Bratislava, Dolný Kubín, Nové Zámky, Poprad, Žilina, Liptovský Mikuláš, Martin, Rimavská Sobota. V zahraničí: Poľsko, Litva, Česká republika, Nemecko, Maďarsko, Francúzsko, Taliansko, Portugalsko, Rakúsko. V súčasnosti sú jej diela vystavené v mnohých galériách na Slovensku a v zahraničí.
Získala mnohé ocenenia: Cenu Martina Benku /2010/, Študentská osobnosť roka /2011/, Cenu Slovenskej výtvarnej únie /2012/.
Vo svojom rodnom meste, v Hnúšti, vystavuje prvý raz. Výstava je inštalovaná a sprístupnená v priestoroch Knižnice prof. Štefana Pasiara, kde 23. mája 2013 bola slávnostne otvorená.
Foto: Imrich Garláty

dscf2171_filtered.jpg
dscf2203_filtered.jpg
dscf2204_filtered.jpg
dscf2210_filtered.jpg
dscf2211_filtered.jpg
dscf2201_filtered.jpg
dscf2185_filtered.jpg
dscf2172_filtered.jpg
dscf2173_filtered.jpg
dscf2174_filtered.jpg
dscf2183_filtered.jpg
dscf2176_filtered.jpg
dscf2218_filtered.jpg
dscf2224_filtered.jpg
dscf2265_filtered.jpg
dscf2268_filtered.jpg
dscf2271_filtered.jpg
dscf2273_filtered.jpg
dscf2257_filtered.jpg
dscf2256_filtered.jpg
dscf2229_filtered.jpg
dscf2238_filtered.jpg
dscf2240_filtered.jpg
dscf2247_filtered.jpg
dscf2246_filtered.jpg

Vernisáž Karola E. Kissa

Dielo Karola E. Kissa patrí k nesporne zrelým hodnotám modernej slovenskej výtvarnej kultúry. Presvedčili sme sa o tom na otvorení vernisáže v našej knižnici, ktorá sa konala v pondelok 18. februára 2013.

2013-kniznica-2367
2013-kniznica-2366
2013-kniznica-2365
2013-kniznica-2364
2013-kniznica-2363
2013-kniznica-2362
2013-kniznica-2359
2013-kniznica-2358
2013-kniznica-2357
2013-kniznica-2354
2013-kniznica-2353
2013-kniznica-2352
2013-kniznica-2351
2013-kniznica-2350
2013-kniznica-2349
2013-kniznica-2348
2013-kniznica-2347
2013-kniznica-2346
2013-kniznica-2345
2013-kniznica-2344
2013-kniznica-2343
2013-kniznica-2342
2013-kniznica-2341
2013-kniznica-2340
2013-kniznica-2339
2013-kniznica-2338
2013-kniznica-2337
2013-kniznica-2336
2013-kniznica-2335
2013-kniznica-2334
2013-kniznica-2333
2013-kniznica-2332
2013-kniznica-2331
2013-kniznica-2330
2013-kniznica-2329
2013-kniznica-2328
2013-kniznica-2327
2013-kniznica-2326

Vernisáž Mgr. Gabriely Stančíkovej

Mgr. Gabriela Stančíková vyštudovala Prírodovedeckú fakultu - odbor biológia na Univerzite Komenského v Bratislave.
Jej veľkou záľubou od detstva je maľovanie. Pri tvorbe obrazov používa rôzne maliarske materiály a techniky.
Žije a tvorí v Hnúšti.
17. 10. 2013 sa svojimi obrazmi predstavila v rodnej Hnúšti výstavou pod názvom "V TOM ČASE".

Výstava je inštalovaná v Knižnici prof. Štefana Pasiara v Hnúšti a potrvá do 13. decembra 2013.

Mária Kvetková
Foto: Eva Garlátyová

dsc00387_filtered.jpg
dsc00395_filtered.jpg
dsc00396_filtered.jpg
dsc00393_filtered.jpg
dsc00391_filtered.jpg
dsc00389_filtered.jpg
dsc00390_filtered.jpg
dsc00399_filtered.jpg
dsc00405_filtered.jpg
dsc00415_filtered.jpg
g._stancikova.jpg
dsc00412_filtered.jpg
dsc00411_filtered.jpg
dsc00406_filtered.jpg
dsc00407_filtered.jpg

Vznik písma a predchodcovia kníh

Nikto nevie presne, kedy sa objavila prvá potreba odovzdať myšlienku iným ľuďom. Boli to lovci, ktorí značkami ukazovali cestu k zveri?
Preskúmať vznik písma, od jeho najjednoduchšej podoby až po dnes, sa rozhodli 18. 4. 2013 žiaci 5. a 7. ročníka ZŠ z Rimavskej Bane. Zaujalo ich najmä klinové písmo, v ktorom si skúsili napísať svoje meno. Zoznámili sa aj s braillovým písmom, ktoré sa stalo nenahraditeľným pre ľudí zrakovo postihnutých. Od písma prešli k spoznávaniu materiálov na písanie - od skalných stien jaskýň, cez hlinené a voskové doštičky, papyrus, pergamen, až po papier. Zoznámili sa aj s pánom Gutenbergom a jeho vynálezom knihtlače.

dsc00153_filtered.jpg
dsc00165_filtered.jpg
dsc00160_filtered.jpg
dsc00158_filtered.jpg
dsc00156_filtered.jpg
dsc00166_filtered.jpg
dsc00167_filtered.jpg
dsc00176_filtered.jpg
dsc00172_filtered.jpg
dsc00172_filtered.jpg
dsc00167_filtered.jpg
dsc00169_filtered.jpg

Z albumu spomienok

Sú stretnutia, ktoré si uchovávame ako veľkú vzácnosť vo svojom albume spomienok. Z času na čas v ňom listujeme a pripomíname si príjemné chvíle stretnutí.
Takým bolo aj pre mňa stretnutie s PhDr. Štefanom Pasiarom, profesorom Katedry knihovedy a vedeckých informácií FFUK v Bratislave. Naše cesty sa skrížili v Hnúšti, kde každoročne trávil leto a ja som tu začala pracovať ako knihovníčka v mestskej knižnici. Spoločné záujmy o Hnúšťu, Hnúšťanov a činnosť knižníc boli témou nášho rozhovoru. Profesor Pasiar bol veľmi príjemným a ľudských spoločníkom na rozhovor. Svoje názory nevnucoval, ale svojím rozprávaním nútil človeka rozmýšľať a vytvoriť si ten svoj, alebo utvrdiť sa v tom, o čom si myslíte, že je potrebné. Napríklad v tom, že vzdelávanie nekončí absolvovaním školy, ale pre človeka je veľmi dôležité celoživotné vzdelávanie, k čomu môžu veľmi prispieť knižnice......
Od nášho posledného stretnutia už uplynulo takmer 30 rokov. Stretnutia skončili, ale spomienky zostali. Od 25. mája 2006 je pre mňa cťou pracovať v knižnici, ktorá nesie jeho meno.
"Sú učitelia, ktorí nás naučia oveľa viac, ako im káže učebná osnova. Sú učitelia, ktorých múdrosť a lásku si nesieme so sebou po celý život. Je to dar, aký nám v živote dá iba málokto. Hlboko a pevne zasiate semiačko s úžasnou schopnosťou prinášať plody."
- citát z nekrológu, uverejnený v Smene dňa 17. apríla 1986 -

Mária Kvetková
Knižnica prof. Štefana Pasiara
Hnúšťa

Knižnica prof. Štefana Pasiara v roku 2014

V roku 2014 sme usporiadali množstvo zaujímavých podujatí. Z jednotlivých akcií vyberáme:

218. výročie narodenia Mateja Hrebendu

Mesiac marec, ktorý práve plynie, máme už 59 rokov spájaný s knihou. Pripomíname si ho od roku 1955 ako Mesiac knihy, keď bol vyhlásený na počesť Mateja Hrebendu a ako snaha o udržanie a podporenie trvalého záujmu o knihy.

Matej Hrebenda sa narodil aj zomrel v marci. V deň 218. výročia jeho narodenia, 10. marca 2014, sme si so žiakmi 6. ročníkov ZŠ J. Francisciho - Rimavského v Hnúšti zaspomínali na túto výnimočnú osobnosť našich dejín. Vybrali sme sa po stopách neľahkého života veršovníka, rozširovateľa slovenských a českých kníh, kalendárov a národne cítiaceho človeka. Človeka, ktorý spojil svoj život a prácu s dianím slovenskej spoločnosti. Človeka, ktorý sa usiloval zo všetkých síl, aby si knihy stále viac a lepšie medzi pospolitým slovenským ľudom plnili svoje poslanie, aby z nich vychádzajúce svetlo poznania preniklo hlboko do povedomia ľudu.

Mária Kvetková
foto: Eva Garlátyová

dsc00928.jpg
dsc00931.jpg
dsc00930.jpg
dsc00934.jpg
dsc00937.jpg
dsc00942.jpg
dsc00941.jpg
dsc00939.jpg

Dobrodružstvo vo vesmíre

Vesmír. Nekonečný, tajomný, zatiaľ nepreskúmaný. Každý deň ho pozorujú milióny očí a najmodernejšie prístroje. Veľa kozmických lodí s ľudskou posádkou letelo do vesmíru na jeho prieskum.
Slnko, Mesiac a blikajúce hviezdy sú zaujímavé aj pre zvedavé detské očká. Túžia o nich vedieť viac. Patria k nim aj predškoláci z Materskej školy na Nábreží Rimavy v Hnúšti.
Už v škôlke im o vesmíre rozprávali pani učiteľky. Preto boli veľmi prekvapení keď v knižnici našli spiaceho Písmenka po nočnom pozorovaní hviezd so starým ďalekohľadom.
Vyskúšali ho, bol dobrý, ale na pozorovanie vesmíru slabý. Každý predškolák predsa vie, že na pozorovanie hviezd je najlepšie zájsť do hvezdárne. A na ten najlepší prieskum je dobré stať sa kozmonautom. Ale, kto sa ním chce stať, musí o vesmíre veľa vedieť, byť zdravý a odvážny. Všetko sme si to vyskúšali. Písmenko im pripravil knihy o vesmíre, z dáždnika vyrobil Slnko, z lopty Mesiac a z balónov planéty. Otáčacia stolička sa stala trenažérom a obrátené stoly kozmickou loďou. Všetci si akože obliekli skafandre a dobrodružstvo sa mohlo začať. Dvaja odvážni, pripútaní lanom uskutočnili aj výstup z kozmickej lode do voľného priestoru. Poruchu na lodi odstránili, a tak sme sa všetci v zdraví vrátili na pevnú Zem.
Dovidenia hviezdy, nabudúce už možno naozaj.
Mária Kvetková
foto: Eva Garlátyová

dsc00648.jpg
dsc00681.jpg
dsc00682.jpg
dsc00686.jpg
dsc00690.jpg
dsc00680.jpg
dsc00679.jpg
dsc00654.jpg
dsc00659.jpg
dsc00665.jpg
dsc00670.jpg
dsc00669.jpg
dsc00692.jpg
dsc00693.jpg
dsc00724.jpg
dsc00728.jpg
dsc00730.jpg
dsc00732.jpg
dsc00723.jpg
dsc00721.jpg
dsc00695.jpg
dsc00702.jpg
dsc00707.jpg
dsc00718.jpg
dsc00709.jpg

Eva "Evita" Urbaníková medzi svojimi čitateľmi v Hnúšti

Spisovateľku Evu Urbaníkovú naši čitatelia poznali z rádia, televízie, jej kníh. Osobne sa s ňou prišli zoznámiť a porozprávať 18. marca 2014 do Knižnice prof. Štefana Pasiara v Hnúšti. A bolo o čom. O živote, o jej knihách, ktoré sa čítajú ľahko, so smiechom alebo slzami v očiach. Písané moderným jazykom, rýchlym, svižným. Príbehy z bežného skutočného života vystihujúcich aj leimotív vydavateľstva Evitapress: "Čítaj, čo píše život."
"Evita" prišla aj so svojou pravou rukou, výkonnou manažérkou Dianou Bujňákovou. Priniesli so sebou aj knihy, ktoré si mohli účastníci besedy kúpiť a dať podpísať autorke.
Príjemným prekvapením pre všetkých prítomných bolo vystúpenie skupiny zo Speváckeho zboru pri MsKS v Hnúšti, ktorý vedie Marika Halászová. Sonička, Kaja, Tošo, Tomáško, Ráchel, Lenka, veľmi pekne za všetkých ďakujeme.
Mária Kvetková
foto: Imrich Garláty

dscf8279_filtered.jpg
dscf8290_filtered.jpg
dscf8301_filtered.jpg
dscf8289_filtered.jpg
dscf8288_filtered.jpg
dscf8280_filtered.jpg
dscf8281_filtered.jpg
dscf8303_filtered.jpg
dscf8304_filtered.jpg
dscf8336_filtered.jpg
dscf8338_filtered.jpg
dscf8333_filtered.jpg
dscf8332_filtered.jpg
dscf8308_filtered.jpg
dscf8312_filtered.jpg

Kniha je dopis, .....

KNIHA je dopis, dlhýýýý ...... dopis pre nás. Je aj kamarátkou, ktorá nikdy nepovie, že nemá na nás čas. Je trpezlivá keď čítame pomaly, nežaluje, že ten - tá pred nami ju čítali rýchlejšie. Je slnkom, ktoré dokáže rozpúšťať ľady v našom srdci a my jej zas čítaním prepožičiavame tie najkrajšie hlasy.
Týmito slovami sa 15. mája 2014 prihovárala žiakom 3. a 4. ročníkov ZŠ Klokočova v Hnúšti Tatiana ANDRTOVÁ, redaktorka vydavateľstva THOVT v Knižnici prof. Štefana Pasiara v Hnúšti.
Rozprávala im aj o kráľovstve kníh, ktoré má svojho kráľa, kráľovnú, ale aj veľvyslancov a dokonca aj svoju hymnu. Spolu sme sa ju naučili spievať a potom sme sa vybrali plavbou po knižnom mori na ostrov papagája ČITAGRAMA /čitateľská gramotnosť/ za pokladom kapitána Čiernofúza. Splnením úloh počas motivačnej hry žiaci dokázali, že sú platnými obyvateľmi knižného kráľovstva.
Mária Kvetková
foto: Eva Garlátyová

dsc01159.jpg
dsc01198.jpg
dsc01197.jpg
dsc01175.jpg
dsc01160.jpg
dsc01174.jpg
dsc01202.jpg
dsc01205.jpg
dsc01253.jpg
dsc01254.jpg
dsc01250.jpg
dsc01236.jpg
dsc01221.jpg
dsc01225.jpg

Kytica vďaky

Knižnica prof. Štefana Pasiara v Hnúšti sa v minulom roku zapojila do projektu "JEDNU KNIHU ROČNE". Kúpiť - prečítať a darovať - knižnici.
Darcovia kníh svojimi knižnými darmi pomohli nielen našej knižnici, ale hlavne ľuďom, ktorí možno práve tú ich darovanú knihu si túžili prečítať.
Z vďaky a úcty sme im venovali KYTICU VĎAKY, ktorú uvili pedagógovia a študenti elokovaného Súkromného hudobného a dramatického konzervatória v Hnúšti z hudby, spevu a hovoreného slova.
Naša knižnica ďakuje nielen súčasným darcom kníh, ale všetkým ostatným, ktorí prispeli k rozšíreniu jej knižného fondu.
Mária Kvetková
foto: Eva Garlátyová

dsc01039.jpg
dsc01045.jpg
dsc01044.jpg
dsc01043.jpg
dsc01047.jpg
dsc01049.jpg
dsc01057.jpg
dsc01056.jpg
dsc01055.jpg
dsc01054.jpg

Kľúč od knižnice

Odvážni rytieri. V prvom ročníku základnej školy zdolali viachlavého draka. Zvíťazili nad jeho hlavou čítania, písania, počítania, kreslenia, ... Na konci minulého školského roku sme spolu zamkýnali Šlabikár.
Teraz sú z nich už druháci a znovu preukázali svoju odvahu v zápase s čítaním. Okrem Šlabikára si už prečítali viacej iných knižiek. Potvrdili nám to aj ich pani učiteľky a pán učiteľ zo ZŠ Klokočova a ZŠ J. Francisciho - Rimavského v Hnúšti.
13. a 14. februára 2014 tak nastal slávnostný deň. Privítali sme ich v našej knižnici a slávnostne pasovali za čitateľov knižnice. Stali sa nimi na základe zloženia sľubu a prevzatia kľúča od knižnice. V sľube sa zaviazali, že budú čítať pre radosť a poučenie, nepoškodia knihy a načas ich vrátia do knižnice. Kľúčom od knižnice sa pre nich stal čitateľský preukaz so záložkou. Vďaka nemu môžu chodiť do knižnice a požičiavať si knižky úplne zadarmo počas 12 mesiacov. Pasovali sme ich knižkou Jána Uličianskeho ANALFABETA NEGRAMOTNÁ, z ktorej úvodnú časť im zahrali Vlaďka Víteková a Radko Oľšanský z dramatického krúžku ZŠ J. Francisciho - Rimavského v Hnúšti, pod vedení Mgr. Viery Kolimárovej.
Mária Kvetková
foto: Eva Garlátyová

dsc00744.jpg
dsc00786.jpg
dsc00790.jpg
dsc00793.jpg
dsc00794.jpg
dsc00783.jpg
dsc00779.jpg
dsc00749.jpg
dsc00751.jpg
dsc00756.jpg
dsc00768.jpg
dsc00761.jpg
dsc00796.jpg
dsc00797.jpg
dsc00819.jpg
dsc00823.jpg
dsc00824.jpg
dsc00826.jpg
dsc00818.jpg
dsc00817.jpg
dsc00802.jpg
dsc00806.jpg
dsc00808.jpg
dsc00814.jpg
dsc00810.jpg

Marec v Knižnici prof. Štefana Pasiara v Hnúšti

Tretí mesiac v roku sa už tradične nesie v znamení kníh. O ich vzniku a význame pre ľudí sa napísalo veľa odborných štúdií, kníh a článkov. Knihy boli a sú kľúčom, ktorým možno otvoriť ľudské srdce a nazrieť doň.
V priebehu mesiaca MAREC sme ich otvárali veľakrát.
S deťmi MŠ z Hnúšte a Rimavskej Bane sme cestovali rozprávkovou krajinou, spoznávali jej obyvateľov a navštívili aj krajiny exotických zvierat.
Žiaci ZŠ sa prostredníctvom prezentácie preniesli do doby Mateja Hrebendu, spoznávali jeho neľahký život a tvorbu. Zoznamovali sa s inojazyčnou literatúrou, vnárali sa do poézie a príbehov autorov, ktorí časť svojho života spojili s našim mestom a mohli ich v jeho uličkách stretnúť. Pripomenuli sme si tak MUDr. Antona Rákaya, Mgr. Evu Kováčovú, Zsolta Turcsányiho, MUDr. Iva Englera. Besedovali s novou literárnou nádejou nášho mesta Matejom Kubaliakom.
Za tajomstvom kníh prišli do našej knižnice aj žiaci ŠZŠ z Klenovca a z Detského domova Hrachovo.
Dospelí sa mali možnosť stretnúť a besedovať so spisovateľkou, moderátorkou a vydavateľkou Evou "Evitou" Urbaníkovou.
Širokej verejnosti sme sprístupnili výstavu výtvarných prác Bc. Nikolety Gečeovej.
Záver mesiaca patril koncertu vďaky všetkým darcom kníh našej knižnici.
Mária Kvetková
foto: Eva Garlátyová

dsc00906.jpg
dsc00955.jpg
dsc00946.jpg
dsc00986.jpg
dsc01000.jpg
dsc01017.jpg
dsc01010.jpg
dsc01028.jpg
dsc01022.jpg
dsc01002.jpg

O Kvetuške a fúzačovi

O Kvetuške a fúzačovi je názov knihy, ktorej autorkou je česká spisovateľka pre deti Jitka Vítová.
Dobrodružstvo, ktoré zažije hrdinka knihy Kvetuška v ríši hmyzu je určené všetkým deťom, ktoré sa neboja čítať o živote chrobákov, pavúkov, mravcov, nočných motýľov a túžia spoznať ich skutočný život.
Pani spisovateľka Jitka Vítová žije a tvorí v Hradci Králové a naše mesto navštívila už po druhýkrát. 27. februára 2014 sa stretla a besedovala so žiakmi tretích a štvrtých ročníkov ZŠ Klokočova v Knižnici prof. Š. Pasiara v Hnúšti.
Predstavila im svoju knižku a porozprávala príbeh jej vzniku. Z čoho čerpala námet, koľko musela preštudovať odbornej literatúry zo života hmyzu, aby príbeh mal reálny základ. Ako si ilustrátorka Lenka Grimová starostlivo naštudovala anatómiu hmyzu a svoje nadobudnuté znalosti majstrovsky a jemne štylizovala tak, aby kamaráti z hmyzej ríše boli pre deti milými a sympatickými spoločníkmi. Potom nasledovala práca odborných redaktorov a kniha bola na svete. Vydalo ju Nakladateľstvo Thovt, s.r.o, Praha.
Naši školáci v to dopoludnie mali možnosť spoznať nielen pani spisovateľku, ale zoznámiť sa aj s riaditeľkou Nakladateľstva Thovt, s.r.o. pani Radanou Sedláčkovou a jej synom Martinom, ktorí pani Vítovú sprevádzali.
Súčasťou besedy bola aj tvorivá činnosť s knihou. Najskôr porovnávali navrhnuté ilustrácie s tými, ktoré sa nakoniec objavili v knihe a potom hľadali odpovede na pripravené otázky pani spisovateľky. Zaslúženou odmenou im boli kresby Lenky Grimovej a nové vedomosti zo života hmyzu.
Mária Kvetková
foto: Eva Garlátyová

dsc00830.jpg
dsc00843.jpg
dsc00847.jpg
dsc00848.jpg
dsc00842.jpg
dsc00841.jpg
dsc00835.jpg
dsc00836.jpg
dsc00840.jpg
dsc00849.jpg
dsc00851.jpg
dsc00871.jpg
dsc00872.jpg
dsc00876.jpg
dsc00867.jpg
dsc00864.jpg
dsc00853.jpg
dsc00854.jpg
dsc00863.jpg

PhDr. Marta Hlušíková - splnené prianie

Splniť niekomu prianie je veľmi príjemná vec. Nám sa to podarilo 5. februára 2014.
Žiaci 9.A a 9.B triedy zo ZŠ J. Francisciho - Rimavského v Hnúšti sa túžili stretnúť so svojou obľúbenou spisovateľkou Martou Hlušíkovou. Neodmietla nás.
Všetci sme sa stretli v priestoroch Knižnice prof. Š. Pasiara v Hnúšti a beseda mohla plynúť. Žiaci sa zaujímali o všeličo. Od čerpania námetov pre jej knihy, rozvíjanie príbehov hlavných hrdinov, vydávanie kníh, jej pedagogickú prax, rodinu, ale aj koľko hodín /a či zdravo/ venuje čítaniu kníh iných autorov. Vážnejšie témy striedali veselé a nikomu sa nechcelo lúčiť.
Pani Hlušíková trpezlivo odpovedala, ale aj ona sa pýtala a čítala ukážky zo svojej najnovšej knihy "KARAMELOVÝ SMIECH".
Mária Kvetková
foto: Eva Garlátyová

dsc00627.jpg
dsc00633-2.jpg
dsc00631.jpg
dsc00636.jpg
dsc00638.jpg
dsc00645.jpg
dsc00643.jpg
dsc00642.jpg

Pozvanie na besedu s Evou Urbaníkovou

Mestské kultúrne stredisko Hnúšťa
- Knižnica prof. Štefana Pasiara
vás pozýva na besedu so spisovateľkou, moderátorkou, vydavateľkou Evou "Evitou" Urbaníkovou dňa 18. marca 2014 o 14:00 hod. v priestoroch Knižnice prof. Štefana Pasiara v Hnúšti.

Eva Urbaníková, známa pod prezývkou "Evita", patrí medzi naše najúspešnejšie spisovateľky súčasnosti.
V osemnástich rokoch odišla z rodnej Žiliny na vysokú školu do Bratislavy a tam aj ostala. Celý profesionálny život sa venuje žurnalistike. Začala ako moderátorka v Rock FM rádiu, potom spolu s Julom Viršíkom tri roky vysielala rannú šou v rádiu KOLIBA, neskôr OKEY. Sedem rokov pôsobila v mesačníku EVA, posledné tri roky ako vedúca publicistiky. V televízii moderovala programy Chilli a Ľudia na jednotku, účinkovala v relácii Sedem s.r.o. Momentálne sa venuje vydavateľstvu Evitapress, ktoré založila v roku 2007. Je autorkou 15 kníh a jej prvotina Všetko alebo nič bude mať filmovú podobu a v kinách by sa mala objaviť budúci rok.

urbanikova_-_pozvanka_na_besedu.jpg

Pozvánka na výstavu

Pozývame vás na výstavu obrazov Mgr. Lukáša Podhorčíka z Hnúšte.
Maľovanie mu učarovalo už v detstve.
Je absolventom ZUŠ v Hnúšti - výtvarný odbor. Pri svojej tvorbe najradšej používa grafitovú ceruzku, pastelky, anilínové farby.
Mgr. Lukáš Podhorčík je absolventom Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta /odbor biológia, študijný program antropológia/.
Výstava je sprístupnená v Knižnici prof. Štefana Pasiara v Hnúšti do 26. mája 2014.

vystava_obrazov_-_podhorcik.jpg

Stretnutie s Pavlom "HIRAXOM" Baričákom

Pavel "HIRAX" Baričák - spisovateľ, hudobník, cestovateľ, fotograf, filozof, obchodník, poet, bloger, textár, ale predovšetkým ľudská bytosť s priateľským úsmevom a čistou dušou.
Vo svojich knihách, prednáškach, stretnutiach približuje život bez príkras, taký ako v skutočnosti je, čím sme v ňom a čím môžeme byť.
Príbehy hrdinov jeho kníh sú sondou do ľudských duší, skúšaných bolesťami života - cez lásku, vzťahy. Zamerané na silu myšlienky, sebaprijatia, odpustenia, ..., úctu k milovanej Zemi. Pri ich čítaní pociťujeme potrebu na chvíľu sa zastaviť, porozmýšľať, hľadať a nachádzať - pokoj, šťastie, harmóniu.
Takéhoto ho mali možnosť spoznať dospelí, ale aj študenti zo stredných škôl v Hnúšti. Stretli sa s ním 16. januára 2014 v Knižnici prof. Štefana Pasiara. Pre mnohých z nich pootvoril dvere, o ktorých ešte netušili a ponúkol čiastočný návod na to, ako sa stať šťastným. Počúvali jeho zážitky z ciest po Indii, Etiópii, Mexiku, Paname, Kostarike, Novom Zélande, Honolulu, Fidži, Thajsku, Vietname, kde si uvedomil v akej nádhernej krajine žije. Rozprávanie striedal čítaním zo svojich básní a predstavil aj knihu mladého začínajúceho autora z Hnúšte Mateja Kubaliaka REŠTART s podnázvom Až dotyk smrti ma naučil žiť. Vydal ju vo svojom vydavateľstve HladoHlas v Martine, kde okrem svojich kníh vydáva aj knihy iných slovenských autorov. Matej je autorom už dvoch kníh. Prvú TARA vydal vo vlastnom náklade pod vlastným menom. Tá druhá REŠTART vyšla už pod pseudonymom Prema Leo. Matej je príjemný mladý muž s otvoreným srdcom a všetkých potešilo, že prisľúbil do budúcna samostatnú besedu v našej knižnici.
V príjemnej atmosfére rýchlo ubiehal čas. Pavel "HIRAX" Baričák sa so všetkými lúčil svojou jednoduchou rovnicou: "Zmeňte seba a zmeníte svet. Dajte deťom lásku a tie zmenia zajtrajšok." Pribalil úsmev, objatie, knihu s podpisom a prísľub nového stretnutia.
Mária Kvetková
foto: Eva Garlátyová

dsc00581_filtered.jpg
dsc00593_filtered.jpg
dsc00592_filtered.jpg
dsc00590_filtered.jpg
dsc00585_filtered.jpg
dsc00594_filtered.jpg
dsc00596_filtered.jpg
pavel_hirax_baricak.jpg
dsc00608_filtered.jpg
dsc00602_filtered.jpg
dsc00598_filtered.jpg
dsc00599_filtered.jpg

Vernisáž Nikolety Gečeovej

Bc. Nikoleta Gečeová pochádza z Jesenského, ale v súčasnosti žije a tvorí v Rimavskej Sobote. Svoj umelecký talent rozvíjala na Základnej umeleckej škole v Rimavskej Sobote, neskôr na Strednej umeleckej škole Ladislava Bielika v Leviciach v odbore propagačná grafika. V súčasnosti študuje na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici výtvarné umenie na magisterskom štúdiu.
Vo svojej tvorbe sa venuje krajinomaľbe, portrétnej maľbe, maľbe a kresbe štylizovaných portrétov. Uprednostňuje akrylové a olejové farby. Venuje sa aj materiálnym obrazom, ktoré vytvára zo starých "harabúrd". Pracuje tiež s drevom a maľuje steny.
Jej srdcu je najbližšia umelecká grafika, a to v každej podobe, či už tradičná autorská grafika, alebo netradičná počítačová. Pri tradičnej grafike rada pracuje s nešpecifickými materiálmi pretlač a tiež s klasickými materiálmi, ako je lino a meď. Netradičná grafika jej ponúka množstvo experimentálnych prístupov, neustále hľadanie, slobodu výrazu, množstvo alternatívnych možností. S obľubou využíva fotografie k ďalším postupom v počítačovej grafike, kde sa fotografie až znečitateľnia a vytvoria sa z nich nádherné grafity zaujímavej podoby.
O výraznom talente Bc. Nikolety Gečeovej sme sa mali možnosť presvedčiť 4. marca 2014 na slávnostnom otvorení výstavy jej prác v priestoroch Knižnice prof. Štefana Pasiara v Hnúšti. K dotvoreniu slávnostnej atmosféry prispeli speváckym a hudobnými vstupmi pedagógovia a študenti elokovaného pracoviska Súkromného hudobného a dramatického konzervatória v Hnúšti.
Výstava je sprístupnená verejnosti v Knižnici prof. Štefana Pasiara v Hnúšti a potrvá do 28. marca 2014.

Mária Kvetková
foto: Eva Garlátyová

dsc00892_0.jpg
dsc00906.jpg
dsc00908.jpg
dsc00904.jpg
dsc00902.jpg
dsc00893.jpg
dsc00900.jpg
dsc00909.jpg
dsc00911.jpg
dsc00927.jpg
plagat_n._geceova.jpg
dsc00919.jpg
dsc00918.jpg
dsc00915.jpg
dsc00916.jpg

Výstava fotografií - otec a dcéra

Mestské kultúrne stredisko - Knižnica prof. Štefana Pasiara v Hnúšti vás pozýva na výstavu fotografií, ktorých autorom je Attila Gecse so svojou dcérou Szilviou.

Attila Gecse sa fotografovaniu venuje viac ako štyridsať rokov. Objektívom fotoaparátu zachytáva nielen krásy prírody, ale venuje sa aj reportážnej fotografii. Okrem niekoľkých výstav na Slovensku vystavoval aj v zahraničí. Je členom Gemerského fotoklubu a fotografuje aj pre médiá.

Szilvia je iba 12 - ročnou žiačkou Základnej školy Mihálya Tompu v Rimavskej Sobote. Fotografovaniu sa venuje iba druhý rok a veľmi ju to baví. Svoje prvé zábery prírody robila otcovým fotoaparátom. Dnes má už svoj a v jej prípade platí, že jablko nepadlo ďaleko od stromu.

Výstava fotografií je inštalovaná v priestoroch Knižnice prof. Štefana Pasiara v Hnúšti a potrvá do 28. februára 2014.

Srdečne vás pozývame.

Knižnica prof. Štefana Pasiara v roku 2015

V roku 2015 sme usporiadali množstvo zaujímavých podujatí. Z jednotlivých akcií vyberáme:

Beseda v našej knižnici

Jitka Vítová je česká spisovateľka detských kníh.
Žije a tvorí v Hradci Králové, naše mesto navštívila už po tretíkrát a dnes besedovala so žiakmi štvrtých ročníkov ZŠ JFR v Hnúšti a so žiakmi tretích ročníkov ZŠ Klokočova v Hnúšti. Beseda sa uskutočnila v Knižnici prof. Š. Pasiara v Hnúšti.
Dobrodružstvo, ktoré zažije hrdinka knihy „O Kvetuške a fúzačovi „ - Kvetuška v ríši hmyzu je určené všetkým deťom, ktoré sa neboja čítať o živote chrobákov, pavúkov, mravcov, nočných motýľov a túžia spoznať ich skutočný život.
Pani spisovateľka im predstavila knihu a porozprávala príbeh jej vzniku. Z čoho čerpala námet, koľko musela preštudovať odbornej literatúry zo života hmyzu, aby príbeh mal reálny základ. Ako si ilustrátorka Lenka Grimová starostlivo naštudovala anatómiu hmyzu a svoje nadobudnuté znalosti majstrovsky a jemne štylizovala tak, aby kamaráti z hmyzej ríše boli pre deti milými a sympatickými spoločníkmi. Potom nasledovala práca odborných redaktorov a kniha bola na svete. Vydalo ju Nakladateľstvo Thovt, s.r.o, Praha.
Naši školáci v dnešné dopoludnie mali možnosť spoznať pani spisovateľku.
Súčasťou besedy bola aj tvorivá činnosť s knihou. Zaslúženou odmenou im boli kresby Lenky Grimovej a nové vedomosti zo života hmyzu.

knihovníčky Knižnice prof. Štefana Pasiara v Hnúšti

dsc01513.jpg
dsc01517.jpg
dsc01516.jpg
dsc01515.jpg
dsc01518.jpg
dsc01519.jpg
dsc01530.jpg
dsc01524.jpg
dsc01522.jpg
dsc01521.jpg

HEVI TOUR V NAŠOM MESTE

19.11. kinosála v Hnúšti ožila detským smiechom :) Dostalo sa nám veľkej cti uvítať veľmi vzácneho hosťa - spisovateľa, textára, scenáristu, ilustrátora Daniela Heviera. Pri príležitosti svojich 60. narodenín rozbehol začiatkom tohto roka veľkolepé turné a rozhodol sa navštíviť 60 škôl na celom Slovensku. Pán Hevier sa rozhodol, že namiesto prijímania darčekov chce rozdávať deťom svoju fantáziu, energiu. Sme veľmi radi, že sa rozhodol navštíviť aj naše mesto, ktoré bolo už 58. v poradí. Besedy sa zúčastnili deti zo ZŠ Klokočova, ZŠ J. F. Rimavského, Špeciálnej základnej školy,  študenti Gymnázia M. Hrebendu a bývalí členovia Heviklubu.
Lenže čo by to bolo za oslávenca keby nedostal darček? K jeho životnému jubileu mu žiaci základných škôl pripravili darček v podobe básničiek, pesničiek a nádherných darčekov, ktoré vlastnoručne s veľkou fantáziu vyrobili. Patrí im veľká vďaka, ako aj samotným pedagógom.
Pán Hevier počas svojho vystúpenia bezprostredne komunikoval s deťmi, hral a spieval. Deti ho zasypali množstvom otázok, na ktoré rád a s humorom odpovedal. Predstavil nám svoju knihu S deťmi sa dá dohodnúť, z ktorej nielen prečítal básničky, ale ich aj zaspieval v sprievode hry na klavír.
Jeho turné prináša deťom nielen fantáziu, hravosť a tvorivú energiu, ale má aj ekologický podtext. Symbolickou vstupenkou na toto podujatie bola jedna stará batéria, za ktorú deti dostali kartónovú skladačku určenú na zber použitých batérií (tzv. B-box). Cieľom je naučiť deti triediť nielen papier, plasty či sklo, ale aj použité batérie, ktoré recykláciou dostávajú „druhý život“ a zároveň tak chrániť životné prostredie. Súčasťou turné je tiež súťaž Fantázia na baterky, zložená z literárno-výtvarnej súťaže, do ktorej sa deti môžu zapojiť na svojich školách.
Na záver si deti mali možnosť zakúpiť knižky a tričká. Nasledovala autogramiáda a fotenie, ktoré nemalo konca :) Najdôležitejšie však bolo, že na detských tvárach bol úsmev a rozžiarené očká, čo značilo ich spokojnosť. A to je pre nás najväčšia odmena.
Veľké poďakovanie patrí Ing. Mirke Vargovej, ktorá nás do HEVI TOURU prihlásila, a ktorá prispela spolu s nemenovaným darcom finančným príspevkom za besedu.

knihovníčky Knižnice prof. Štefana Pasiara v Hnúšti

dsc01532.jpg
dsc01542.jpg
dsc01546.jpg
dsc01540.jpg
dsc01538.jpg
dsc01534.jpg
dsc01536.jpg
dsc01548.jpg
stretnutie_2015_006.jpg
stretnutie_2015_020.jpg
stretnutie_2015_019.jpg
stretnutie_2015_014.jpg
stretnutie_2015_007.jpg
stretnutie_2015_033.jpg
stretnutie_2015_032.jpg
stretnutie_2015_011.jpg

Nové časopisy v našej knižnici

Knižnica prof. Štefana Pasiara rozšírila od októbra ponuku časopisov. Okrem týždenníkov Slovenka, Život a Plus 7 dni ponúka mesačníky, ktoré predkladajú kvalitné články nie len po obsahovo-odbornej stránke - Moja psychológia, Maminka, F.o.o.d. a Šikovníček. Takže ak nie si ešte našim čitateľom, príď sa registrovať! Ponúkame ti kvalitné čítanie kníh aj časopisov.

MOJA PSYCHOLÓGIA - lifestylový časopis pre všetkých, ktorí chcú porozumieť svojim pocitom i pocitom ostatných ľudí, chcú rozpoznať možné úskalia vzťahov so svojimi partnermi, priateľmi, deťmi či kolegami a nájsť návod na ich riešenie, chcú lepšie poznať sami seba, využiť svoje možnosti a zbaviť sa slabostí.
Ponúka novinársky i odborne spracované články, predkladá i nový, netradičný pohľad na módu a kozmetiku, dizajn, gastronómiu a cestovanie, pretože aj všetky zmyslové pôžitky sú súčasťou našej psychickej kondície. Nechýba ani kultúrny servis.
„Ružové“ októbrové číslo je venované boju proti rakovine prsníka a dosiahnutiu lepšej prevencie a liečby tohto ochorenia. Časťou výťažku z predaja inzercie v tomto čísle Moja psychológia podporuje aktivity Ligy proti rakovine, ktoré pomáhajú ženám postihnutým týmto ochorením.
V novembrovom čísle nájdete ďalšie zaujímavé články, napríklad o českej herečke Vilme Cibulkovej, o psychoterapeutoch, ktorí sa taktiež starajú o vonkajšiu krásu i mnoho iných.

MAMINKA - časopis, ktorý sa na svojich stranách venuje problematike plánovaného tehotenstva, jeho priebehu, pôrodu, zdraviu a výchove detí až do školského veku. Zároveň sleduje súčasné trendy v pôrodníctve, psychológii a pediatrii. Vďaka vhodnému výberu odborných konzultantov a stálych spolupracovníkov redakcie sú články písané zrozumiteľnou, zábavnou a príťažlivou formou.
Časopis je nielen o deťoch, ale je určený predovšetkým matkám - ženám. Preto v ňom nájdete strany venované móde, kozmetike, zdraviu a kráse, cestovaniu, využitiu voľného času, bývaniu a finančnému zabezpečeniu rodiny, ale i rozhovory so známymi a zaujímavými osobnosťami. Pravidelné miesto v časopise Maminka majú špeciálne prílohy: výbava dojčiat, detská výživa, výber hračiek, kočíkov, vhodné a bezpečné vybavenie domácnosti a pod.
Novembrové číslo prináša rozhovor o materstve so Zdenkou Prednou, zaujímavé články ako účinne bojovať so zimnými chorobami, ako zvládnuť dieťa aj kariéru, cviky proti celulitíde či chudnutie po pôrode a mnoho iných.

F.O.O.D - Ako rýchlo a chutne navariť do 30 minút? Aj na túto otázku vám zodpovie tento mesačník. Je zameraný na informácie z oblasti kulinárstva a gastronómie. Je praktickým sprievodcom pre každého, kto rád varí s nápadom, jednoducho, rýchlo a z čerstvých surovín. Časopis ponúka viac receptov z ľahko dostupných ingrediencií, nezabúda na našu tradičnú kuchyňu ani názorné postupy na prípravu zložitejších receptov. Vezme vás do rôznych kútov sveta a objavíte s ním čaro a vôňu cudzokrajných receptov. Nájdete tu však aj absolútne novinky, tipy, trendy, ktoré hýbu svetom súčasného varenia, ale i rôzne rubriky ako napríklad variť so sezónnymi potravinami, naučíte sa pripravovať zložitejšie pokrmy a mnoho iných. Časopis sa venuje okrem jedla aj dizajnu, kuchyniam, nábytku, doplnkom a spotrebičom.
V novembri vám časopis F.O.O.D. prináša Svätomartinské menu , Lovecká sezóna (rubrika Sezóna), ako pripraviť domáce pečivo a mnoho ďalších chutných receptov.

ŠIKOVNÍČEK – časopis pre všetky hravé a zvedavé deti. Je určený (ne)čitateľom od troch do desať rokov. Hlavnou ideou časopisu je deti pobaviť a niečomu naučiť. Časopis využíva prirodzenú detskú zvedavosť a túžbu poznávať nové veci. Preto prináša okrem zábavného čítania i veľké množstvo hádaniek, doplňovačiek, hlavolamov, omaľovánok, vystrihovačiek a množstvo ďalších úloh. Celým časopisom sprevádzajú čitateľov veselé zvieratká.

Milí čitatelia, príďte si spríjemniť jesenné a čoskoro už zimné večery . Knihy či časopisy si môžete prečítať aj v našich priestoroch knižnice alebo si ich zoberiete k vám domov.
Tešíme sa na vás! Vaša Knižnica prof. Štefana Pasiara v Hnúšti

4-food.jpg
4-maminka.jpg
4-psycho.jpg
4-sikovnik.jpg

Pozvánka na výstavu obrazov

Pozývame vás na výstavu obrazov Mgr. Anny Černákovej PhD. z Hnúšte.
Výstava bude sprístupnená v Knižnici prof. Štefana Pasiara v Hnúšti od 11. novembra 2015 do 11. decembra 2015.
Autorka obrazov:
Pochádzam z Hnúšte, mám 36 rokov, 2 synov, manžela a skvelú prácu. Okrem 5-tich rokov štúdia na UMB BB, kde som vyštudovala filozofiu a výtvarnú výchovu a jedného roka vyučovania nádejných módnych návrhárov na strednej škole v Púchove, žijem a pôsobím tu, v rodnom meste.
Od roku 2003 učím v Základnej umeleckej škole v Hnúšti a ZŠ JFR.
Svoju túžbu po vedeckom bádaní som popri práci a vlastne najmä vďaka nej, mohla naplniť v roku 2009, kedy som získala titul PhD.
Prestávkou v mojej profesionálnej pedagogickej dráhe sa na 4 roky stali moje dve deti. Pre moju výtvarnú tvorbu boli práve tieto roky novým začiatkom.
Tvorím odkedy si pamätám, no až keď sa mi narodili synovia, objavila som to, čo ma skutočne baví a napĺňa. Milujem detský farebný svet, detské motívy, detskú tvorbu. Preto som najprv pre mojich synov začala maľovať veselé farebné obrázky na tričká, háčkovať a šiť hračky a tým trávim dnes väčšinu „voľného“ času. Každá nová požiadavka niečo vytvoriť a každý bláznivý nápad je pre mňa výzva a teším sa, keď sa mi podarí. :-)
Vystavené práce sú akýmsi malým prierezom mojej tvorby. Sú staršieho dáta a preto som rada, že som dostala takúto príležitosť, pretože príprava expozície vo mne vyvolala veľa spomienok.
Anna Černáková
Tešíme sa na vás.
knihovníčky Knižnice prof. Štefana Pasiara v Hnúšti
Výstava sa realizuje vďaka finančnej podpore BBSK, z ktorej sa zakúpil závesný systém.

info_o_autorke.jpg
vystava_obrazov_anny_cernakovej_1.jpg

Prvácka pasovačka za čitateľov knižnice

V Knižnici prof. Štefana Pasiara v Hnúšti bolo 25. júna 2015 veselo. Pozvali sme prváčikov zo ZŠ J. Francisciho - Rimavského a zo ZŠ Klokočova v Hnúšti. Pozvali sme ich práve teraz, keď sa blíži koniec školského roka a za pomoci svojich učiteliek a rodičov sa stali písmenká ich kamarátmi. Zamkli sme ŠLABIKÁR /nech si trošku oddýchne cez prázdniny/ a priložili sme k nemu aj menoslov žiakov s ich podpismi. V pripravených súťažiach sa hrdinsky popasovali s písmenkami, ktoré zvládli na výbornú a tým nás presvedčili, ako sa usilovne učili po celý školský rok.
Potom prišla tá najdôležitejšia chvíľa: PRVÁCKA PASOVAČKA. Po zložení sľubu ich pasovala pani riaditeľka MsKS knižkou VESELÍ PRVÁCI – priložením na rameno. Tým sa oficiálne stali čitateľmi našej knižnice a za odmenu dostali registráciu a výpožičky na 1 rok zdarma. Dostali čitateľské preukazy a symbolický kľúč od knižnice v podobe záložky a podpísali sa do našej kroniky.
Predstavili sme im priestory knižnice a oboznámili sme ich s najdôležitejším pre nich oddelením – pre deti a mládež. Popozerali si knižky i hračky, ktoré im spríjemnia prostredie.
V znení pekných pesničiek sme sa s nimi rozlúčili a ich úsmevy prezrádzali spokojnosť.
Ďakujeme za strávený čas s Vami.

tety knihovníčky
foto: Imrich Garláty

dscf5567.jpg
dscf5604.jpg
dscf5595.jpg
dscf5592.jpg
dscf5605.jpg
dscf5615.jpg
dscf5638.jpg
dscf5633.jpg
dscf5632.jpg
dscf5591.jpg
dscf5588.jpg
dscf5573.jpg
dscf5571.jpg
dscf5570.jpg
dscf5576.jpg
dscf5579.jpg
dscf5587.jpg
dscf5581.jpg
dscf5645.jpg
dscf5648.jpg
dscf5704.jpg
dscf5702.jpg
dscf5697.jpg
dscf5709.jpg
dscf5711.jpg
dscf5718.jpg
dscf5717.jpg
dscf5713.jpg
dscf5695.jpg
dscf5692.jpg
dscf5663.jpg
dscf5662.jpg
dscf5654.jpg
dscf5664.jpg
dscf5671.jpg
dscf5689.jpg
dscf5686.jpg
dscf5678.jpg

S knihou nás baví svet

Otvorením knihy vchádzame do sveta príbehov, odovzdaných myšlienok, skúseností, názorov,... Svojím čarom nás odpútavajú od skutočného sveta, aby sme potom našli jeho zmysel.
V mesiacoch marec - apríl 2015 sme pre 684 účastníkov v 31 kolektívnych podujatiach pootvorili dvere do sveta kníh.

Tých najmenších z materských škôl v Hnúšti, Rimavskom Brezove, Rimavskej Bani sprevádzal Písmenko. S trpaslíkom Pinom si obuli čarovné topánky; psík Ajko im rozprával o pomoci nevidiacim; s divotvorným hrnčíčkom varili sladkú kašu a pripomenuli si dôležitosť slovíčka ĎAKUJEM.

Žiaci základných škôl spoznávali dobrodružstvá v knihách Štefana Moravčíka, Kláry Jarunkovej, Marty Hlušíkovej. Vyskúšali si spoločné čítanie v knižnici, cez rozprávky spoznávali život slávneho dánskeho rozprávkára H.Ch. Andersena. Osmijanko ich pozval na veľké literárne stopovanie. V povestiach o Muránskom hrade ožívali príbehy jeho obyvateľov. Zoznamovali sa s inojazyčnou literatúrou; pripomenuli si život a tvorbu našej rodáčky Evy Kováčovej.

Deti zo školských družín sa stali staviteľmi mostov. Nie z dreva, kameňa, železa - stavali ho z písmen. Spoznaním a naučením sa celej abecedy postavili most medzi nimi a knihami.

S deťmi s DD Škovránok v Hnúšti sme otvorili zázračný kufor pána Andersena a s deťmi s DD v Hrachove sme sa pri šálke horúcej čokolády vžívali do príbehov súčasných dievčenských románov, ale aj do príbehu prvého slovenského dievčenského románu "Sirota Podhradských " z pera Terézie Vansovej.

Študenti SOŠ v Hnúšti sa stretli s autorom piatich kníh Prema Leom, vlastným menom Matej Kubaliak.

Priateľom poézie, hudby a spevu patrilo stretnutie s regionálnou autorkou básnickej zbierky "Časovaná správa" Vierou Herczeghovou.

Ak z času na čas otvoríme knihu, aby sa dotkla našej duše, zistíme - s knihou nás naozaj baví svet.

Mária Kvetková

Stretnutie s Prema Leom

"Ak zmeníme slabé myšlienky na silné, negatívne slová za pozitívnejšie, zmeníme svoj život na lepší."Táto myšlienka rezonovala celým stretnutím študentov SOŠ v Hnúšti, so spisovateľom a hudobníkom Prema Leom v Knižnici prof. Štefana Pasiara - 8.4.2015.

Prema Leo, vlastným menom Matej Kubaliak žije a tvorí v Hnúšti. Napriek svojmu mladému veku je úspešným autorom dvoch motivačných románov :Tara a Reštart (Až dotyk smrti ma naučil žiť), zbierky pozitívnych afirmácií Srdce leva : Pre ženu, Srdce leva :Pre muža (Kniha zázračných slov) a knihy Oko bojovníka zachytávajúcu toltétsku predstavu bojovníka, staré učenie šamanov pretransformované do jazyka človeka 21. storočia.

Okrem literatúry sa Leo venuje aj hudbe. Je zakladateľom hudobnej skupiny Vízia, s ktorou vydal album Ver svojim snom. Po roku 2012 sa rozhodol pre sólovú dráhu a vydal album Prema Leo 22.

V posledných rokoch zasvätil svoj život šamanizmu (toltétskej múdrosti), zenu a možnostiam ľudského vedomia. Jeho snahou je odkrývať skryté možnosti potencionálu človeka, ktoré nám svet z istých príčin zamlčal.

Prema Leo vo svojich knihách pútavo a nevtieravo posúva hranice vedomia do neprebádaných sfér.

Mária Kvetková
foto: Eva Garlátyová

dsc01383.jpg
dsc01384.jpg
dsc01386.jpg
dsc01387.jpg
dsc01388.jpg

Čas prváckej pasovačky sa blíži ...

Knižnica prof. Štefana Pasiara v Hnúšti nazabudla ani na najmenších školákov, prváčikov nášho mesta. V spolupráci so základnými školami pripravila "Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice". Jej cieľom je netradičnou formou sprístupniť svet kníh pre deti, ktoré sa naučili čítať a odmenou im bude registračný poplatok na rok zdarma.
Tešíme sa na naše detičky.

Garlátyová Eva
Mgr. Kysucká Drahomíra

prvacka_pasovacka_-_plagat.jpg

Časovaná správa - pozvanie

Mestské kultúrne stredisko - Knižnica prof. Štefana Pasiara v Hnúšti vás pozýva na stretnutie s autorkou básnickej zbierky "ČASOVANÁ SPRÁVA" Vierou Herczeghovou, ktorá sa uskutoční dňa 26. marca 2015 o 16:00 hod. v Knižnici prof. Štefana Pasiara v Hnúšti.

Vieru Herczeghovú z Rimavskej Soboty poznajú ako bývalú terapeutku abstinujúcich na protialkoholickom oddelení nemocnice. Málokto však vie, že sa roky venuje literárnej tvorbe.
Publikovala v talianskych časopisoch Cammninando Insieme - Periodico trimestrale. Je spoluautorkou odbornej knihy A Guide for the work in the Clubs of treated alcoholics. V minulosti uverejňovala básne v Novom slove mladých. V roku 2013 vydala svoju prvú zbierku básní. V básňach rieši vzťahy rodinné, ale aj k ľuďom, ktorí nejakým spôsobom sa dotkli jej života. Po jej prečítaní máte pocit, že je aj o vás a autorka je vašou dôvernou priateľkou.
Tešíme sa na stretnutie.

foto-herczeghova_viera.jpg
kniha-herczeghova.jpg

Časovaná správa

Stretnutie s autorkou básnickej zbierky "Časovaná správa" Vierou Herczeghovou patrilo 26.marca 2015 priateľom poézie, hudby a spevu.
To čo ležalo v hĺbke duše, v kútiku srdca ukryté pretavila do 61 básní. Vypovedajú o plynutí času a vzťahoch, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom dotkli jej života.
Mgr. Viera Herczeghová patrí k našim regionálnym autorom. Žije a tvorí v Rimavskej Sobote. Jej práce boli publikované v našej aj v zahraničnej tlači. Je členkou literárneho klubu KARAVÁNA.

Dialóg s autorkou, striedaný prednesom poézie z jej tvorby v podaní PaeDr.D.Jungovej, krásnym spevom PaeDr. V.Pliešovskej s hudobným doprovodom,na chvíľu v priestoroch Knižnice prof. Štefana Pasiara v Hnúšti zastavil a spríjemnil náš uponáhľaný život.

Mária Kvetková
foto : Imrich Garláty, Eva Garlátyová

dscf4123_filtered.jpg
dscf4143_filtered.jpg
dscf4127_filtered.jpg
dscf4146_filtered.jpg
dscf4148_filtered.jpg
dscf4167_filtered.jpg
dscf4160_filtered.jpg

Knižnica prof. Štefana Pasiara v roku 2016

V roku 2016 sme usporiadali množstvo zaujímavých podujatí. Z jednotlivých akcií vyberáme:

Kandidátne listiny vo zvukovom vyhotovení a v Braillovom písme pre osoby so zrakovým postihnutím

Knižnica prof. Štefana Pasiara v Hnúšti oznamuje v súvislosti s konaním volieb do Národnej rady Slovenskej republiky a v spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, že má k dispozícii kandidátne listiny vo zvukovom vyhotovení a v Braillovom písme pre osoby so zrakovým postihnutím. Kandidátky si je možné preštudovať v priestoroch knižnice alebo vypožičať.

knihovníčky Knižnice prof. Štefana Pasiara

Marec - mesiac knihy v knižnici

Známy pedagóg J.A. Komenský povedal: „Nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť a nemilovať múdrosť, znamená stávať sa hlupákom.“
Otvorením knihy vchádzame do sveta príbehov, odovzdaných myšlienok, skúseností, názorov,... Svojím čarom nás odpútavajú od skutočného sveta, aby sme potom našli jeho zmysel.
Marec sa spája nielen s príchodom jari, obdobia, kedy sa príroda opäť prebúdza k životu a kvitne v plnej svojej kráse, ale aj s neutíchajúcim zdrojom vedomostí a informácií, a síce s knihami.
História marca ako mesiaca knihy siaha do nie príliš dávnej minulosti. Marec bol vyhlásený ako mesiac knihy roku 1955 na počesť významného slovenského buditeľa Mateja Hrebendu. Tento ľudový spisovateľ sa narodil a aj zomrel v marci a už od narodenia pociťoval lásku ku knihám. Tento rok si pripomíname 220. výročie jeho narodenia.
Paradoxne bol slepý, to mu však nebránilo venovať sa zbieraniu kníh a ich zachraňovaniu. Medzi vlastencov a vzdelancov roznášal nové slovenské knihy. Rozširovaním obľúbených kalendárov a populárnej spisby medzi pospolitým slovenským ľudom sa zaslúžil, že aj chudobní a nevzdelaní ľudia spoznávali knižnú kultúru a získavali prehľad o verejnom dianí. Svoju súkromnú zbierku kníh daroval Matici slovenskej a prvému slovenskému Gymnáziu v Revúcej. Zachránil mnoho kníh pred spálením a tým prispel ku vzniku knižníc.
Knižnice prebrali po smrti Mateja Hrebendu funckiu šírenia vzdelanosti. Sú otvorené pre každého, kto chce rozvíjať svoju myseľ .
Čitatelia majú možnosť prístupu k informáciám počas celého roka, avšak obzvlášť v Marci knižnice aktivizujú svoju činnosť. Knižnica prof. Štefana Pasiara pripravuje na mesiac MAREC besedy a prednášky na témy: 220. výročie narodenia Mateja Hrebendu, život a dielo Evy Kováčovej, regionálni spisovatelia, ako vzniká kniha a pod. Besedy a prednášky sú pripravované pre základné a materské školy nášho mesta. Ďalšie aktivity sa pripravujú.

knihovníčky Knižnice prof. Štefana Pasiara v Hnúšti

Nový Knižničný a výpožičný poriadok Knižnice prof. Štefana Pasiara

Knižnica prof. Štefana Pasiara v Hnúšti oznamuje všetkých používateľom, že od 1. februára 2016 platí nový Knižničný a výpožičný poriadok, ktorý nájdete v prílohe. Jeho súčasťou je aj aktuálny cenník služieb a poplatkov.
Tešíme sa na Vašu návštevu.

knihovníčky Knižnice prof. Štefana Pasiara

PrílohaVeľkosť
kznicny_a_vypozicny_poriadok_kniznice_prof._stefana_pasiara.pdf749.74 KB

Opäť zaujímavé prednášky v Knižnici prof. Štefana Pasiara

2.2.2016 sa počas dopoludnia v Knižnici prof. Štefana Pasiara opäť prednášalo. Vedecký publicista Mgr. Valent Dušan porozprával žiakom šiesteho a siedmeho ročníka Základnej školy Janka Francisciho Rimavského zaujímavé témy, ktoré pre nich vybrali ich vyučujúci.

Siedmakov zaujala téma o tom, že sa netreba báť chemikálií v jedle, pretože každá potravina, aj ovocie a zelenina zo záhradky obsahuje množstvo typov aj jedovatých chemikálií. Dôležité je vedieť, či je prítomná, a hlavne koľko.
Poslucháči sa dozvedeli, aký je zdravý jedálniček, čo už vieme takmer polstoročie. Pripomenul, aby sa nenechali zastrašiť samozvanými odborníkmi na výživu a nepodliehali módnym vlnám v stravovaní.

Žiakov šiesteho ročníka zase zaujímalo to, kto postavil Stonehenge a načo tento slávny monument slúžil? Hoci mnohí ľudia si dodnes myslia, že táto praveká stavba vznikla vďaka Keltom, dnes vieme, že Kelti samotní na staviteľov zabudli. V čase ich príchodu na Britské ostrovy už monument stál dve tisícročia. Žiaci sa zároveň dozvedeli, že Stonehenge nie je ani prvou, ani najväčšou megalitickou stavbou na svete. Prednášajúci im vysvetlil, ako sa tieto stavby vyvíjali. Čo vieme o ich stavbe vďaka klasickej aj experimentálnej archeológii, a prečo boli častokrát tak špeciálne orientované vzhľadom k slnovratom. Žiaci sa taktiež dozvedeli o najstaršej civilizácii lovcov a zberačov, ktorá na Blízkom východe stavala megalitické svätyne už pred 11 až 12 tisíc rokmi a zrejme prispela ku domestikácií plodín, ktoré dodnes tvoria veľkú časť nášho jedálnička.

O histórii obyvateľstva územia dnešného Slovenska, ktorí žili predtým, ako naše územie obývali Kelti, Germáni či Slovania, má laická verejnosť len pramálo informácií. Túto dieru sa pokúsila zaplátať prednáška, ktorá vychádzala nielen z informácií archeologických objavov, ale taktiež celkom nového typu výskumov: porovnávania dávnej DNA ľudí spred tisícročí. Táto prelomová metóda v posledných dvoch rokoch priniesla zistenia, ktoré pomohli vyriešiť otázku, ktorú klasická archeológia nevedela s istotou zodpovedať: odohrávali sa v minulosti masívne migrácie ľudí, s ktorými prichádzali nové kultúry, noví ľudia aj nové jazyky, alebo ľudia zväčša zostávali, a bola kultúra, ktorá sa presúvala? Porovnania DNA ľudí z kultúr doby bronzovej až kamennej ukázali, že hoci časť obyvateľstva takmer vždy zostávala, oveľa dôležitejší vplyv mali migrácie. Zároveň potvrdili názor mnohých archeológov a lingvistov, že indoeurópske jazyky – ako aj objav kolesa, vozu, skrotené kone a vyspelá metalurgia - k nám „prišli“ v dobe pred 4 až 5 tisíc rokmi s nomádmi zo stepí pri Čiernom mori. Aj takúto tému, pozorne počúvali žiaci šiesteho ročníka.

Ešte raz aj v mene žiakov a vyučujúcich ďakujeme pánovi Valentovi za pútavé rozprávanie i nové informácie.
Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie...
knihovníčky Knižnice prof.Štefana Pasiara
foto: Eva Garlátyová

dsc01567_0.jpg
dsc01568_0.jpg
dsc01571_0.jpg
dsc01573_0.jpg
dsc01578_0.jpg
dsc01576_0.jpg

Pozvanie na výstavu fotografií „Potulky prírodou“

Dňa 25. apríla 2016 sme slávnostne otvorili výstavu fotografií pod názvom „Potulky prírodou“. Autorom fotografií je pán Milan Slabej, ktorý sa narodil v meste Tisovec, kde doteraz žije a tvorí.
Fotografovaniu sa venuje od roku 1970. Svoje diela vystavuje na rôznych súťažiach, kde získal viacero ocenení a čestných uznaní. Vystavoval na Slovensku, v Českej i Maďarskej republike. Jeho fotografie boli použité v rôznych propagačných materiáloch, pohľadniciach, kalendároch a publikáciách, v Tisovskom mesačníku a mestskej internetovej stránke.
Venuje sa predovšetkým krajinárskej a reportážnej fotografii. V roku 2009 bol ocenený cenou primátora mesta Tisovec. V roku 2015 dostal cenu za knihu „Tisovec naše mesto“.

Výstava fotografií potrvá do 30. júna 2016, na ktorú vás srdečne pozývame.

knihovníčky Knižnice prof. Štefana Pasiara v Hnúšti
foto: Milan Slabej a knižnica

dsc01765.jpg
dsc01802.jpg
dsc01800.jpg
dsc01803.jpg
dsc01811.jpg
dsc01817.jpg
dsc01814.jpg
dsc01812.jpg
dsc01797.jpg
dsc01793.jpg
dsc01770.jpg
dsc01766.jpg
dsc01771.jpg
dsc01774.jpg
dsc01786.jpg
dsc01780.jpg
dsc01777.jpg
dsc01821.jpg
dsc01825.jpg
dsc_3506.jpg
dsc_3504.jpg
dsc_3509.jpg
dsc_3510.jpg
vystava_fotografii_-_pan_slabej_1.jpg
kolaz.jpg
dsc_3511.jpg
dsc_3503.jpg
dsc_3499.jpg
dsc_3490.jpg
dsc_3486.jpg
dsc01829.jpg
dsc_3492.jpg
dsc_3494.jpg
dsc_3498.jpg
dsc_3497.jpg
dsc_3496.jpg

Prednáška o výžive v Knižnici prof. Štefana Pasiara v Hnúšti

Dňa 1. decembra 2015 vedecký publicista Mgr. Valent Dušan porozprával pozvaným hosťom z Klubu dôchodcov v Hnúšti o tom, že sa netreba báť chemikálií v jedle, pretože každá potravina, aj ovocie a zelenina zo záhradky obsahuje množstvo typov aj jedovatých chemikálií. Dôležité je vedieť, či je prítomná, a hlavne koľko.
Poslucháči sa dozvedeli, aký je zdravý jedálniček, čo už vieme takmer polstoročie. Pripomenul, aby sa nenechali zastrašiť samozvanými odborníkmi na výživu a nepodliehali módnym vlnám v stravovaní.
Mgr. Valent Dušan je vedecký publicista , lektor, ktorý sa zameriava na prácu s deťmi a mládežou. Vo svojich prednáškach sa snaží podnietiť a viesť ku kritickému mysleniu. Jeho témy sú zamerané na zaujímavosti o vesmíre, zvieratách, praveku a záhadách.
Knižnica prof. Štefana Pasiara v Hnúšti rada sprostredkuje náučné prednášky pre skupiny ľudí na vybrané témy z ponuky. Podrobná ponuka tém je uvedená v samostatnej prílohe. Uprednostňujeme základné a stredné školy v našom meste.
Podrobnejšie informácie poskytnú knihovníčky na tel. čísle 047 542 3472, alebo osobne v našej knižnici. Tešíme sa na vás.

knihovníčky knižnice prof. Štefana Pasiara v Hnúšti
foto: Eva Garlátyová

dsc01550.jpg
dsc01554.jpg
dsc01553.jpg
dsc01555.jpg
dsc01556.jpg
dsc01559.jpg
dsc01557.jpg
PrílohaVeľkosť
zoznam_prednssok_2015.pdf131.81 KB

Prvácka pasovačka v knižnici . . .

"Sľubujem, že budem čítať knihy pre radosť a poučenie.
Budem sa k nim slušne správať, nebudem ich ničiť, trhať,
čarbať do nich a načas ich vrátim do knižnice.
O tom, čo sa mi v knihách páčilo porozprávam aj svojim
kamarátom."

Tak znel sľub, ktorí dali pani knihovníčkam, pani riaditeľke MsKS v Hnúšti, ale hlavne sami sebe prváci Základnej školy J. F. Rimavského a Základnej školy Klokočova v Hnúšti dňa 23. júna 2016 v Parku Knižnice profesora Štefana Pasiara v Hnúšti.
Pozvali sme ich práve teraz, keď sa blíži koniec školského roka a za pomoci svojich učiteliek a rodičov sa stali písmenká ich kamarátmi. Zamkli sme ŠLABIKÁR /nech si trošku oddýchne cez prázdniny/ a priložili sme k nemu aj menoslov žiakov.
Potom prišla tá najdôležitejšia chvíľa: PRVÁCKA PASOVAČKA. Skôr ako boli pasovaní za čitateľov knižnice, museli sa popasovať s písmenkami v rôznych úlohách, ktoré zvládli na výbornú a tým nás presvedčili, ako sa usilovne učili po celý školský rok.
Pasovala ich pani riaditeľka MsKS knižkou VESELÍ PRVÁCI – priložením na rameno. Tým sa oficiálne stali čitateľmi našej knižnice a za odmenu dostali registráciu a výpožičky na 1 rok zdarma. Dostali čitateľské preukazy a záložky, ktoré sme pre nich pripravili. Na pamiatku sa podpísali do našej kroniky.
Detičkám sa u nás páčilo a tešíme sa na ďalšie stretnutia.
Ďakujeme za krásne dopoludnie.
„Do čítania kamaráti.“

Vaše tety knihovníčky Evka a Dadka
foto: Imrich Garláty

dscf3160_filtered.jpg
dscf3217_filtered.jpg
dscf3215_filtered.jpg
dscf3210_filtered.jpg
dscf3219_filtered.jpg
dscf3221_filtered.jpg
dscf3231_filtered.jpg
dscf3229_filtered.jpg
dscf3225_filtered.jpg
dscf3224_filtered.jpg
dscf3206_filtered.jpg
dscf3200_filtered.jpg
dscf3168_filtered.jpg
dscf3166_filtered.jpg
dscf3164_filtered.jpg
dscf3163_filtered.jpg
dscf3172_filtered.jpg
dscf3181_filtered.jpg
dscf3198_filtered.jpg
dscf3194_filtered.jpg
dscf3191_filtered.jpg
dscf3232_filtered.jpg
dscf3235_filtered.jpg
dscf3293_filtered.jpg
dscf3285_filtered.jpg
dscf3278_filtered.jpg
dscf3274_filtered.jpg
dscf3294_filtered.jpg
dscf3296_filtered.jpg
prvacka_pasovacka_2016.jpg
dscf3306_filtered.jpg
dscf3305_filtered.jpg
dscf3301_filtered.jpg
dscf3269_filtered.jpg
dscf3268_filtered.jpg
dscf3245_filtered.jpg
dscf3242_filtered.jpg
dscf3241_filtered.jpg
dscf3237_filtered.jpg
dscf3250_filtered.jpg
dscf3256_filtered.jpg
dscf3267_filtered.jpg
dscf3266_filtered.jpg
dscf3263_filtered.jpg
dscf3258_filtered.jpg

Putovanie mesiacom knihy je už za nami ...

Áno....mesiac knihy nám už uplynul. Posledný týždeň sa u nás v knižnici besedovalo so žiakmi základných škôl a študentami Strednej odbornej školy v Hnúšti.
S druháčikmi zo ZŠ Klokočova sme si pripomenuli jarné tradície a povymieňali sme si nápady a rady na veľkonočné sviatky.
O povestiach sme si rozprávali so žiakmi piateho ročníka ZŠ JFR. Prešli sme sa po hradoch i zámkoch Slovenska a oboznámili sme sa k nám najbližším hradom – dnes už ruinami – Muránskym hradom.
Šiestaci zo ZŠ JFR spoznali osobnosť nášho regiónu, ktorej vďačíme za rozvoj knižníc a šírenia písaného slova medzi ľuďmi, Mateja Hrebendu.
Študenti Strednej odbornej školy Hnúšťa si pripomenuli nielen literárne osobnosti Gemer-Malohontu, ale sa i dozvedeli o pôsobnosti a činnosti Miestnej akčnej skupiny Malohont.
Aktivity knižnice týmto ale nekončia. Pripravujeme ešte ďalšie podujatia pre školy i verejnosť, o ktorých budeme včas informovať.

Tešíme sa na vašu návštevu :-)
knihovníčky Evka a Dadka

dsc01736.jpg
dsc01749.jpg
dsc01745.jpg
dsc01744.jpg
dsc01738.jpg
dsc01740.jpg
dsc01751.jpg
dsc01753.jpg
dsc01759.jpg
dsc01761.jpg
dsc01757.jpg
dsc01756.jpg
dsc01754.jpg
dsc01755.jpg

Putovanie mesiacom knihy pokračuje ...

Taaak....a ďalší týždeň zaujímavých informácií za nami. V knižnici sa opäť vystriedali na besedách deti materských škôl, žiaci základných a špeciálnych škôl a deti z detského domova.
S deťmi z Materskej školy Nábrežie Rimavy a Rimavskej Bane sme si porozprávali o domčeku plnom kníh, načo nám slúži a ako sa správame ku knižkám. Malí budúci čitatelia nás potešili pesničkami a básničkami o knižkách. O knihách sme si pohovorili aj so žiakmi Špeciálnej základnej školy v Hnúšti.
Sviatky a tradície jari zaujali žiakov Špeciálnej základnej školy v Klenovci a deti z Detského domova Hrachovo. Porozprávali sme si aj aké prekvapenia nás čakajú počas veľkonočných sviatkov, ale i aké dobroty máme na stole.
Vedecký publicista pán Valent priblížil žiakom Základnej školy Klokočova tiež zaujímavé témy. Prednáška o histórii Zeme sa namiesto zmätočného sledovania jednotlivých geologických dôb zamerala na prehľad základných míľnikov v premenách našej planéty a života v dávnej minulosti. Vypočuli si ju žiaci tretieho ročníka.
Žiaci prvého ročníka sa preniesli do doby Dinosaurov. Dozvedeli sa tak základné informácie o geologickej minulosti, ktorá predchádzala ich vzniku, o tom, aký odlišný bol svet druhohôr od toho dnešného, ako aj o tom, ako dinosaury postupne vznikli a akými rôznymi smermi sa následne vyvíjali. Okrem zaujímavostí prednáška tiež zdôraznila málo známy fakt, že mnohé dinosaury boli operené, a že dnešné vtáky nie sú nič iné, iba jednou z mnohých skupín operených dinosaurov.
Najväčšie vedecké fakty - zákonitosti, ktorými sa riadi príroda, sú často zvláštne, bizarné, či celkom absurdné. Najčastejšie je tomu tak v prípade zákonitostí na veľkostnej škále menšej ako atóm. Žiaci ôsmeho ročníka sa dozvedeli, prečo nemôžeme prejsť cez stenu, hoci ju tvorí takmer výlučne prázdny priestor, že každý rok sa celkom obmenia atómy, ktoré tvoria ľudské telo alebo ako jednoducho možno pozorovať minulosť, ktorá sa odohrávala pred tisíckami, alebo hoci aj miliónmi rokov.
Do knižnice pribudlo množstvo krásnych ručne vyrobených darčekov, ktoré rozveselia priestor detského oddelenia. Ďakujeme.
A ešte sme neskončili...pokračujeme ďalšími stretnutiami, na ktoré sa tešíme :-)

Vaše tety knihovníčky Evka a Dadka.

111.jpg
dsc01687.jpg
dsc01681.jpg
dsc01688.jpg
dsc01692.jpg
dsc01695.jpg
dsc01694.jpg
dsc01679.jpg
dsc01676.jpg
20160314_103745.jpg
20160314_100622.jpg
20160314_103825.jpg
222.jpg
dsc01675.jpg
dsc01671.jpg
dsc01670.jpg
dsc01696.jpg
dsc01698.jpg
dsc01723.jpg
dsc01722.jpg
dsc01725.jpg
dsc01727.jpg
dsc01733.jpg
dsc01732.jpg
dsc01731.jpg
dsc01720.jpg
dsc01717.jpg
dsc01704.jpg
dsc01700.jpg
dsc01705.jpg
dsc01710.jpg
dsc01713.jpg
dsc01712.jpg
dsc01711.jpg

Putovanie mesiacom knihy začalo ...

Prvý týždeň rôznorodých informácií je už za nami.....knižnica „praskala vo švíkoch“. My - tety knihovníčky sme priblížili deťom z materských škôl a žiakom základnej školy zaujímavé témy.
O živote a obdivuhodnej práci Mateja Hrebendu sa dozvedeli žiaci šiesteho a siedmeho ročníka Základnej školy Janka Francisci Rimavského. Tento rok si pripomíname 220.výročie jeho narodenia a nemožno zabúdať na to, že zachránil veľa kníh a tým prispel ku vzniku knižníc. I keď v dobe internetu to znie neuveriteľne, ale on bol skutočným, jediným zdrojom a šíriteľom svojej doby.
Žiaci deviateho ročníka ZŠ JFR sa pomyselne prešli našim regiónom a stretli spisovateľov a osobnosti ako Pavol Dobšinský, Janko Francisci Rimavský, Ján Botto, Ivan Krasko či Matej Hrebenda a mnoho ďalších.
S našou rodáčkou, poetkou a a dlhoročnou hodnotiteľkou literárnej súťaže Hrebendova kapsa Mgr. Evou Kováčovou sa oboznámili žiaci ôsmeho ročníka ZŠ JFR.
Deti z materských škôl Nábrežie Rimavy a Klokočova v Hnúšti a Rimavského Brezova spoznali svet kníh v knižnici. Ako sa správať ku knižkám a ako vzniká kniha, deti už veľmi dobre ovládali a poučili aj nás -tety knihovníčky. Spomedzi kníh si odskočil aj Písmenko, ktorý prišiel deti pozdraviť. Deti ho veľmi potešili krásnymi pesničkami.
Do knižnice nám pribudla krásna ručne vyrobená kniha od predškolákov z MŠ Klokočova, za ktorú im ďakujeme.
Tešíme sa na ďalšie stretnutia a pokračujeme mesiacom knihy ďalej... :-)
Vaše tety knihovníčky Evka a Dadka

dsc01581.jpg
dsc01609.jpg
dsc01611.jpg
dsc01615.jpg
dsc01626.jpg
dsc01622.jpg
dsc01605.jpg
dsc01602.jpg
dsc01588.jpg
dsc01584.jpg
dsc01589.jpg
dsc01593.jpg
dsc01599.jpg
dsc01595.jpg
dsc01627.jpg
dsc01628.jpg
dsc01654.jpg
dsc01661.jpg
dsc01664.jpg
dsc01668.jpg
dsc01667.jpg
dsc01650.jpg
dsc01649.jpg
dsc01633.jpg
dsc01630.jpg
dsc01637.jpg
dsc01641.jpg
dsc01647.jpg
dsc01644.jpg

V knižnici sa prednášalo...

V knižnici prof. Štefana Pasiara sa opäť prednášali zaujímavé témy.
„Vidím ducha? Alebo je to iba moja predstava či fantázia? “ Tak toto zaujímalo žiakov 6. a 9. ročníka ZŠ Janka Francisci Rimavského. Okrem odbornej prednášky na tému prečo vidíme duchov, si žiaci vypočuli o tajomstvách najväčších záhad /bermudský trojuholník, nessie, a i./ či veľkých záhadách histórie /pyramídy, potopa sveta a i./. K ich zamysleniu a teda odbornú prednášku viedol odborný publicista Dušan Valent.
Okrem záhad a duchov sme si s deviatakmi priblížili aj život Matej Hrebendu, našej regiónalnej osobnosti, keďže tento rok si pripomíname jeho 220. výročie narodenia.

Milú návštevu sme dostali zo Základnej školy Vladimíra Mináča. Prváčikovia si prišli pozrieť priestory knižnice a porozprávali sme sa čo všetko ukrýva knižnica i ako vzniká knižka a ako sa k nej správame.

Tešíme sa na ďalšie stretnutia.... :-)

vaše tety knihovníčky

20160503_105314.jpg
20160503_111818.jpg
20160503_111815.jpg
20160517_104251.jpg
dsc01834.jpg
dsc01833.jpg
20160503_105247.jpg
20160503_105305.jpg
dsc01831_0.jpg

Vyhodnotenie fotografickej súťaže "Malohont mojimi očami" a otvorenie výstavy

V utorok 26. januára bola v priestoroch Knižnice prof. Štefana Pasiara v Hnúšti otvorená výstava fotografií z minuloročnej súťaže Malohont mojimi očami, ktorá bola spojená aj s vyhodnotením a ocenením autorov víťazných fotografií.
 
Výstava fotografií je vyvrcholením fotografickej súťaže Malohont mojimi očami, ktorú v minulom roku už po tretíkrát organizovala Miestna akčná skupina MALOHONT. Súťažilo v nej 118 fotografií od 24 autorov, pričom najviac fotografií bolo v kategórii Prírodné zaujímavosti.
Sme radi, že súťaž oslovila amatérov aj profesionálov rôznych vekových kategórií od 18 do 73 rokov a z rôznych obcí a miest regiónu, ale i mimo neho - od Tornale a Rimavskej Soboty, cez Brezno až po Prievidzu a Piešťany.

O víťazoch v jednotlivých kategóriách rozhodla začiatkom tohto roka 3-členná komisia takto:
Kategória 1. Prírodné zaujímavosti:
1. Michal Bobák: Nad Klenovcom 1
2. Anna Darabošová: Kadlub - keď napadol prvý sneh
3. Imrich Garláty: Zastal čas (Kudlovo nad Mašou)
Kategória 2. Rozhľadne a vyhliadkové miesta:
1. Ákos Sabó: Nižný Skálnik pred západom slnka
2. Ákos Szabó: Vodná nádrž Klenovec
3. Jana Mitošinková: Prvý sneh na Kokavských lazoch
Kategória 3. Kultúrne dedičstvo:
1. Rudolf Máté: Kaštieľ rodu Zmeškalovcov
2. Michal Sojka: Izbička v jesennej hmle
3. Katarína Laššáková: Naša dedovizeň (Šoltýska)
Kategória 4. Tradície a remeslá:
1. Vladimír Vetrák: Pastierstvo v Rimavskej Bani
2. Zita Baráneková: Prútikár
3. Imrich Garláty: A bude svadba
Kategória 5. Život v regióne:
1. Rastislav Maňovský: Život na Kokavských lazoch 1
2. Jana Mitošinková: Novembrová paša na Kokavských lazoch
3. Tomáš Bálint: O koňoch a ľuďoch

V novembri 2015 rozhodovala o víťazoch v každej kategórii aj verejnosť, a to prostredníctvom hlasovania na Facebook stránke MAS MALOHONT. Víťazmi verejného hlasovania sa stali:
1. Štefan Bán: Prežili sme to (Prírodné zaujímavosti)
2. Jaroslav Zvara: Tanečníci FS Vepor v prírode (Kultúrne dedičstvo)
3. Jaroslav Zvara: Pohľad na Klenovec z vyhliadkového miesta na Chorepe (Rozhľadne a vyhliadkové miesta)
4. Zuzana Janšová: Zapálenie vatry pri príležitosti 70. výročia oslobodenia obcí Mikroregiónu Teplý Vrch (Život v našom regióne)
5. Rudolf Máté: Po žatve (Tradície a remeslá)

Víťazom blahoželáme a ostatným fotografom ďakujeme za zapojenie sa do súťaže. Príležitosťou nielen pre nich bude opäť ďalší ročník súťaže, ktorý plánujeme vyhlásiť už v marci tohto roka.
Ing. Miroslava Vargová, manažérka MAS MALOHONT
Foto: Imrich Garláty

Víťazné a vybrané fotografie od každého autora je možné pozrieť si až do 31.03.2016 v priestoroch Knižnice prof. Štefana Pasiara v Hnúšti v pracovných dňoch počas otváracích hodín knižnice: http://mesto.hnusta.sk/kniznica-prof-stefana-pasiara.
Na Vašu návštevu sa tešia
knihovníčky Knižnice prof. Štefana Pasiara v Hnúšti

 

dscf0161_filtered.jpg
dscf0169_filtered.jpg
dscf0164_filtered.jpg
dscf0163_filtered.jpg
dscf0162_filtered.jpg
dscf0170_filtered.jpg
dscf0173_filtered.jpg
dscf0182_filtered.jpg
dscf0178_filtered.jpg
dscf0176_filtered.jpg
dscf0174_filtered.jpg

Výstava obrazov Mgr. Marcely Vilhanovej

Mgr. Marcela Vilhanová je mladá, úspešná výtvarníčka, hnúšťanská rodáčka. Patrí k nastupujúcej generácii mladých umelcov, ktorí svojou tvorbou vytvárajú nové hranice modernej slovenskej výtvarnej kultúry.

Maľovaniu sa venuje od detstva. Navštevovala ZUŠ v Hnúšti výtvarný odbor.
Študovala na Prešovskej univerzite na Fakulte humanitných a prírodných vied odbor výtvarná výchova.
Po ukončení štúdia až doteraz pracuje ako výtvarný odborný pedagóg na ZUŠ Gelnica.
Venuje sa hlavne voľnej maľbe, ilustrácii, textilnej tvorbe.
Ocenenia:
• výtvarná práca OSN 1998 – vystavená práca v New Yorku v budove OSN, v Helsinkách
• zvláštna cena za stvárnenie podoby korupcie Transparency International Bratislava 2003
• laureát a zlaté pásmo v celoslovenskej súťaži Chalúpkovo Brezno 2012 v kategórii výtvarná tvorba
• 1. miesto v kategórii hračka - Textilná tvorba 2015 – 6. celoslovenská súťažná výstava neprofesionálnej textilnej tvorby Kremnica
Výstavy:
• Interior day – Bardejov 2009
• Každodenná poézia –Stará Ľubovňa 2012
Organizuje výtvarnú súťaž Výtvarná Gelnica a okresnú výtvarnú súťaž Gelnická dúha.
Jej ilustrácie majú miesto v mnohých súkromných zbierkach na Slovensku, Českej republike, Švédsku, Belgicku.

Výstava je inštalovaná a sprístupnená v priestoroch Knižnice prof. Štefana Pasiara, kde 8. júla 2016 bola slávnostne otvorená.
Výstava potrvá do 31. augusta 2016.

Srdečne vás pozývame ...

knihovníčky Knižnice prof. Štefana Pasiara v Hnúšti
foto: Imrich Garláty

dscf4195.jpg
dscf4213.jpg
dscf4215.jpg
dscf4217.jpg
dscf4212.jpg
dscf4211.jpg
dscf4196.jpg
dscf4199.jpg
dscf4200.jpg
dscf4203.jpg
dscf4201.jpg
dscf4220.jpg
dscf4222.jpg
dscf4247.jpg
dscf4272.jpg
kolaz_1.jpg
kolaz_2.jpg
dscf4242.jpg
dscf4240.jpg
dscf4223.jpg
dscf4225.jpg
dscf4226.jpg
dscf4239.jpg
vystava_obrazov_vilhanova.jpg
dscf4235.jpg

HEVI klub

HEVI klub v našom meste pracuje už 11 rokov. Vznikol ako úplne prvý na Slovensku z podnetu Daniela Heviera a vydavateľstva HEVI. Za toto obdobie sa v ňom vystriedalo už veľa detí vo veku do 15 rokov. Spájala a spája ich nielen radosť z čítania, vlastnej tvorby, ale aj priateľstvo, radosť z poznávania a spoločných zážitkov.

Cez stretnutia so zaujímavými ľuďmi spoznávai svet nevidiacich, telesne postihnutých, život detí v detskom domove.Pri svojich aktivitách mali možnosť zoznámiť sa a spoznať prácu režiséra Pavla Haspru, udržiavali písomný kontakt so spisovateľkou Máriou Ďuríčkovou, stretli sa so spisovateľmi Petrom Glockom, Antonom Rákayom, primátormi a osobnosťami nášho mesta. K najkrajším okamihom patrili osobné stretnutia s ich "veľkým" kamarátom Danielom Hevierom a priateľmi z občianskeho združenia FANFÁRY.

Formou hry na archeológov a cez povesti spoznávali históriu nášho národa, svojho mesta, krajiny. Navštívili na pozvanie Daniela Heviera Bratislavu, vybrali sa po stopách štúrovcov, ocitli sa na Muránskom hrade, Devíne, Červenom kameni, Levoči, zúčastnili sa nahrávania televíznej relácie POŠTA PRE TEBA.

Primátor mesta Hnúšte Mgr. Michal Bagačka udelil na Slávnostnom zasadnutí poslancov Mestského zastupiteľstva v Hnúšti dňa 26. mája 2006 UZNANIE pre členov HEVI klubu pri príležitosti 10. výročia vzniku , za rozvo nadania, poznania a komunikácie, no najmä za zmysluplné zaháňanie nudy pomocou pútavých a kreatívnych programov našich detí a mládeže.

Uznanie pre členov HEVI klubu pri príležitosti 10. výročia vzniku

Fotografie z tejto udalosti nájdete v galérii HEVI klubu.

Sme presvedčené, že každé dieťa je naozajstný poklad. A ak im v klube pomáhame aktívne a zmysluplne využiť voľný čas, nájsť si dobrých kamarátov - tak nápad Daniela Heviera prináša krásne výsledky. Spoločne s ním veríme, že z nich raz vyrastú citliví a múdri dospelí.

Návraty vo fotografii / roky 1995 - 2008/

V nasledujúcej flash prezentácii uvádzame digitálnu podobu našej kroniky od roku 1995 do roku 2008.

Boli sme na Knižných hodoch

Knizne hody a Hevi klubUž tretíkrát sme sa zúčastnili celomestského hodovania. Na svoje si prišli oči, uši i duša. Ponuka bola pestrá. Stoly sa prehýbali pod výsledkami šikovných rúk a umu.Účasť bola veľká a nechýbali ani vzácni " hostia" z našej minulosti Matej Hrebenda a Janko Francisci - Rimavský.

Zapojili sme sa do čitateľského maratónu čítania knihy Janka Francisciho: Vlastný životopis. Mali sme aj svoj Heviklubácky stánok.Veselo sa pri ňom hralo, čítalo, súťažilo, tvoril príbeh.

Naša účasť bola úspešná. Dokonca až tak, že pre neustále obliehanie "hodovníkov" nášho stánku sa k nám nedostali fotografi.A tak pre spoločné potešenie a našu prezentáciu na Knižných hodoch aspoň pohľad na STROM LÁSKY. Pripravili sme ho , okrem iných, my a odzrkadľuje to,čo prajeme všetkým na celom svete.

Knizne hody a Hevi klub

Malá záhradná slávnosť

 {hevi-klub-a.JPG} 4. jún 2009. Veľmi pekný deň na rozlúčku so školským rokom, posedenie, dobré jedlo,ale aj trochu smútku z rozlúčky. Po 14 rokoch sa uzatvára činnosť HEVIklubu pri Knižnici profesora Štefana Pasiara v Hnúšti.
... a možno ...

PF 2009

PF-2009 Hevi klubu, posobiaceho pri Knižnici prof. Pasiara v Hnúšti:
 {hevi-pf2009.jpg}

Tvoríme album

Tradíciou nášho klubu je, že každý nový člen, obkreslením svojej ruky,informáciami o sebe a svojich záľubách, prispieva k rozšíreniu albumu.

6.3.2009 {sl380145a.jpg} 6.3.2009 {sl380147.jpg} 6.3.2009 {sl380148.jpg}

Život v klube...

Radi súťažíme...
22.1.2009

Ide otázka dokola, okolo stola, ide otázka ... A tak sa naučíme všetko o našom meste. A body sú sladké, vitamínové cukríky.

Tvorime album {sl380335.jpg} Tvorime album {sl380337.jpg}