Skip to Content

Hlavný kontrolór mesta

Ing. Anna Baričová
II. poschodie, kancelária č. 7
☎ +421 47 202 88 16
e - mail: kontrolor @ hnusta .sk

Postavenie hlavného kontrolóra v zmysle Zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

 • hlavný kontrolór je zamestnancom mesta
 • hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo
 • hlavný kontrolór kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti v zmysle Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
 • funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca MsZ, starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je mesto, iného zamestnanca mesta, podľa osobitného zákona.

Rozsah kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v zmysle Zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

 • kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom mesta
 • kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta
 • kontrola vybavovania sťažností a petícií
 • kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, nariadení mesta
 • kontrola plnenia uznesení MsZ
 • kontrola dodržiavania interných predpisov mesta

Kontrolnej činnosti podliehajú:

 • mestský úrad
 • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom
 • právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku
 • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné, nenávratné finančné výpomoci v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami

Úlohy hlavného kontrolóra v zmysle Zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

 • vykonávať kontrolu v rozsahu kontrolnej činnosti
 • predkladať MsZ raz za 6 mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti
 • vypracúvať odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného účtu pred jeho schválením v MsZ
 • predkladať správu o výsledkoch kontroly MsZ
 • predkladať MsZ minimálne raz ročne právu o kontrolnej činnosti
 • spolupracovať so štátnymi orgánmi
 • vybavovať sťažnosti, ak tak ustanovuje § 11 ods. 3 zákona č. 152/1998 Z.z.
 • vykonať kontrolu na požiadanie MsZ

- zúčastňovať sa zasadnutí MsZ a MsR

Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká v zmysle Zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

 • vzdaním sa funkcie
 • odvolaním z funkcie
 • uplynutím jeho funkčného obdobia
 • smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho
 • dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená
 • dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený
 • dňom, keď začal vykonávať funkciu podľa § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.

PrílohaVeľkosť
sprava_pocitace_msz_1.pdf521.96 KB


X