#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Mestská Knižnica sa pripravuje na rekonštrukciu

Mestská Knižnica sa pripravuje na rekonštrukciu

Po odsťahovaní VÚB do polikliniky ostali priestory stavby, ktorá je v majetku mesta bez funkčného využitia. Morálne opotrebovanie stavby spôsobené najmä jej vekom si už dnes vyžaduje uskutočnenie značných rekonštrukčných prác. Po dlhodobejších úvahách bola mestským zastupiteľstvom schválená projektová príprava pre budúce funkčné využitie stavby na prevádzku mestskej knižnice. Toho času je mestská knižnica umiestnená v stiesnených nevyhovujúcich priestoroch rodinného domu.
KnižnicaK dnešnému dňu je vypracovaný projekt a vydané stavebné povolenie. V rámci projektu je riešená rekonštrukcia jestvujúcej stavby s úpravami pre budúcu štandardnú prevádzku knižnice, kde sú navrhnuté administratívne priestory pre obslužný personál , študovňa s internetom, priestory spoločenskej, technickej a detskej literatúry s príslušnými pomocnými priestormi skladov a sociálnych zariadení. V rámci projektu sú navrhnuté aj úpravy vonkajšej záhrady so zriadením altánku, sadových úprav, sanácie oplotenia, spevnených plôch a prístupových chodníkov.
Do rozpočtu mesta pre rok 2009 je predmetná stavba s potrebou finančných zdrojov cca 5,8 mil. Sk navrhnutá medzi prioritné investičné akcie. V tomto období sa spracúvajú ekonomické analýzy z ktorých budú jasné možnosti zabezpečenia a čerpania finančných prostriedkov pre projektovú prípravu a realizáciu investičných zámerov mesta.
Potreby finančných prostriedkov pre projektovú prípravu a realizáciu investičných zámerov, ktoré podmieňujú zabezpečovanie vyhovujúcich prevádzkových podmienok jestvujúcich stavieb mesta ( kultúra, školstvo, šport a administratíva), zabezpečenie obnovy, výstavby a údržby miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, cintorínov, zabezpečenie služieb pri nakladaní s odpadmi, mnohonásobne prevyšujú existujúce možnosti mesta.
Napriek nedostatku finančných prostriedkov pre riešenie všetkých investičných zámerov je potrebné pre rok 2009 navrhnúť a doriešiť spôsob a možnosti finančného zabezpečenia rekonštrukcie stavby na knižnicu, pretože oddaľovanie realizácie a nevyužívanie stavby značne urýchľuje jej znehodnocovanie a spôsobí len ďalšie navyšovanie potrieb finančných prostriedkov.
Prestavbou predmetnej stavby a úpravou dotknutých vonkajších priestorov mesto získa nové architektonicky hodnotné kultúrne stredisko.

Ing. Ján Kolimár