Skip to Content

Mestský úrad

 1. Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora
 2. Zabezpečuje administratívne a organizačné veci mestského zastupiteľstva, primátora ako aj ďalších zriadených orgánov.
 3. Mestský úrad najmä:
  • zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov mesta a orgánov mestského zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností mesta
  • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva a mestskej rady a komisií mestské zastupiteľstva
  • vypracováva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí primátora vydaných v správnom konaní
  • pripravuje návrhy nariadení a vykonáva nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva, mestskej rady a rozhodnutia primátora
 4. Prácu mestského úradu organizuje prednosta úradu.
 5. Vnútornú organizáciu mestského úradu, najmä jeho členenie, zásady riadenia, organizačnú štruktúru a vzájomné vzťahy obsahuje organizačný poriadok mestského úradu, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

Stránkové dni:

Pondelok – štvrtok od 7.30 do 11.45 od 12.15 do 16.00
piatok: od 7.30 do 11.45 od 12.45 do 14.00X