Skip to Content

Oddelenia MsÚ

Prednosta mestského úradu

Meno a priezvisko Funkcia-stručný popis náplne práce Kontakt
Ing. Oľga Maciaková prednostka 047 2028813
olga.maciakova @ hnusta.sk
JUDr. Drahomír Širúčka právnik 047 2028817
drahomir.sirucka @ hnusta.sk

Oddelenie organizačné, vnútornej správy ,regionálnej politiky a projektového riadenia

Meno a priezvisko Funkcia-stručný popis náplne práce Kontakt
Denisa Angerová Sekretariát,podateľňa,spisová služba,archív,obchod a služby 047 2028811
denisa.angerova @hnusta. sk
Martina Stejskalová odborný referent pre úsek regionálnej politiky a manažment projektov 047 2028825
martina.stejskalova @ hnusta. sk
Drahomíra Krnáčová Činnosť orgánov mesta, úsek kultúry 047 2028826
drahomira.krnacova @ hnusta. sk
Bc. Andrea Bálintová Evidencia obyv.,súpisné čísla, sociálne veci, byty 047 2028826
andrea.balintova @ hnusta. sk
Mgr. Zlatica Kochanová Matrikárka, overovanie, register trestov,ZPOZ 047 2028822
zlatica.kochanova @ hnusta. sk
Katarína Bálintová Matrikárka, overovanie ,register trestov,ZPOZ 047 2028822
katarina.balintova @ hnusta . sk
Zuzana Fačková-úväzok 0,5 Opatrovateľská služba 047 2028819
zuzana.fackova @ hnusta .sk
Katarína Pavlove Upratovačka katarina.pavlove@hnusta.sk
Terénny komunitný soc.prac. tsp @hnusta.sk 047 2028827
Terénny komunitný soc.prac.   0905866842-3

Oddelenie finančné

Meno a priezvisko Funkcia-stručný popis náplne práce Kontakt
Ing. Katarína Trnavská Vedúca oddelenia / rozpočet a financie/ 047 2028818
katarina.trnavska @ hnusta. sk
Alena Lukáčová Referent pre účtovníctvo a rozpočet 047 2028820
alena.lukacova@hnusta.sk
Eva Ondrejova Miestne dane 047 2028823
eva.ondrejova @hnusta. sk
Zuzana Fačková 0,5 úväzok Spracovanie miezd 047 2028819
zuzana.fackova @ hnusta. sk
Miroslava Karasová Financovanie a rozpočtovanie škôl, pokladňa mesta 047 2028824
miroslava.karasova @ hnusta .sk
Ing. Miroslava Muránska Mzdy školám aj v rámci SOU 047 2028819
miroslava.muranska @ hnusta. sk

Oddelenie výstavby, rozvoja územia a životného prostredia

Meno a priezvisko Funkcia-stručný popis náplne práce Kontakt
Ing. Michal Vacula Investičné akcie 047 2028812
michal.vacula @ hnusta. sk
Ing. Pavel Lulčo Životné prostredia,vodné hosp.,mietsne kom., ovzdušie 047 2028815
pavel.lulco @hnusta. sk
Ing. Vlasta Pervanová Stavebný úrad 047 2028814
vlasta.pervanova @ hnusta. sk
Marta Čepregyová Majetok mesta 047 2028815
marta.cepregyova @ hnusta. sk
Ivan Varga správca budovy a referent autodopravy 047/2028827 ivan.varga@hnusta.sk

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Meno a priezvisko Funkcia-stručný popis náplne práce Kontakt
.... Ref.pre BOZP, CO, revízie elektrozariadení 047/5423251X