Skip to Content

Postupy MsÚ

Postup Mesta Hnúšťa pri vybavovaní žiadostí, návrhov a iných podaní (§ 5 odsek 1 písm. d)

Mesto Hnúšťa vybavuje iné žiadosti, návrhy a podania vždy tak, aby bolo zabezpečené objektívne zistenie skutočného stavu pri zachovaní zásady hospodárnosti a primeranej rýchlosti.

O iných žiadostiach, návrhoch a podaniach rozhodujú orgány mesta - Mestské zastupiteľstvo a primátor mesta v súlade s platnou právnou úpravou a vnútroorganizačnými predpismi.

Pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaniach sa postupuje v súlade so základnými pravidlami správneho konania podľa § 3 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a primerane sa použijú aj jeho ďalšie ustanovenia.

Stanovujú sa nasledovné pravidlá a postup vybavovania:

 • o vybavovaní sa vedú samostatné spisy,
 • lehota na vybavenie je:
  1. štyri mesiace od doručenia podania na mestský úrad, ak rozhodnutie je v právomoci mestského zastupiteľstva,
  2. 30 dní ak rozhodnutie je v právomoci primátora.
   • Primátor mesta môže tieto lehoty predĺžiť:
    • o ďalšie 2 mesiace podľa písm. a)
    • o ďalších 30 dní podľa písm. b)
   • ak je to potrebné na objektívne zisťovanie a preverovanie právne významných skutočností.
   • Mesto (poverení zamestnanci mesta) je oprávnené vyzvať žiadateľa, aby v lehote do 15 dní od doručenia výzvy doplnil údaje, prípadne poskytol vysvetlenie. Zároveň je oprávnené požiadať o poskytnutie súčinnosti pri vybavovaní.
   • Ak súčinnosť resp. údaje nebudú doplnené, mesto môže vec odložiť resp. konanie zastaviť.
 • o výsledku vybavenia mesto upovedomí subjekt písomne,
 • anonymné žiadosti, návrhy a podnety mesto vybavuje podľa vlastného uváženia v závislosti od konkrétnych okolností. V tomto prípade lehoty neplynú.


X