Skip to Content

Prednosta Mestského úradu

Ing. Oľga Maciaková
+421 47 202 88 13
e-mail: prednosta @ hnusta .sk
 1. Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorého menuje a odvoláva primátor mesta
 2. prednosta mestského úradu je v priamej riadiacej funkcii primátora mesta a za svoju činnosť
 3. zodpovedá primátorovi
 4. Na výkon funkcie prednostu Metského úradu sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie
 5. Prednosta mestského úradu:
  • riadi ,koordinuje a kontroluje prácu mestského úradu
  • určuje opis pracovných činností vedúcim oddelení mestského úradu
  • spolu s oddelením finančným zostavuje návrh rozpočtu mesta a zabezpečuje jeho plnenie
  • po odsúhlasení s primátorom mesta zabezpečuje materiálno-technické vybavenie mestského úradu
   zabezpečuje účasť pracovníkov na školeniach a vzdelávaniach a spolupracuje s ostatnými obecnými úradmi pri zabezpečovaní výchovy a vzdelávania pracovníkov
  • organizuje, riadi a vykonáva v súčinnosti s primátorom mesta základné práce v čase nebezpečenstva, povodne, havárií, príp. iných živelných pohrôm
  • podpisuje spolu s primátorom zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva
  • zúčastňuje sa s hlasom poradným zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady
  • sleduje plnenie úloh samosprávy mesta najmä z hľadiska dodržiavania zákonnosti a podľa potreby prijíma opatrenia na zlepšenie práce
  • plní ďalšie úlohy, ktoré mu určí mestské zastupiteľstvo a primátor mesta

Komentáre

Voľby prehliadania komentárov

Vyberte si, ako chcete zobrazovať komentáre a kliknite na "Uložiť zmeny".

Pani Ing. Maciaková je

Pani Ing. Maciaková je vyhovujúco naivná, maximálne servilná a ambíciami i vekom v žiadnom prípade nemôže ohroziť post pána primátora, ani jeho schopnosti, ako neúspešní favoriti PhDr.Lebeda, alebo pán Pliešovský. Obidvaja si môžu lízať labu. Pán Pliešovský, aby celkom neostal na posmech, nech čo najskôr zlikviduje pána Piliarika, aby sa mu ušla aspoň aká, taká funkcia. Pán Lebeda môže za politickú podporu pánovi Bagačkovi naďalej robiť poradcu europoslankyne, ale vlastne ktorej? Pán Bagačka má dobrých poradcov a v Hnúšti zasa nič nového."V ústrety totálnemu úpadku Hnúšte".

Mylí Jano, z hlbokyho duše

Mylí Jano,
z hlbokyho duše prázdnosťi, myľej nevedomosťi, ľudovej slovesnosťi a pospoľitej jednoduchosťi smo si aj mi sprostí uvedomiľi, že post páňa primátorä je neohroziťeľní. Kažďí edon z cikľistov na favoriťe osváv ľízať labu sineckému medveďu. A to vďaka takým fajnšmekrom ako si Ťi sám. Pliešovský si už kúpiv dupľovku, aby toho Kokavšanä zlikvidovav a on sám trší Ľebeďovi zo zadnice, šo sä bojí hlavy tohto evromesta. Tuš, s takými ako si treba...

Perfektne Martin , na takých

Perfektne Martin , na takých len takto. Treba mu zaspievať - ani večer ani ráno, aký si ty .... JanoX