Skip to Content

Primátor mesta Mgr. Michal Bagačka

Primator mesta

Mgr.Michal Bagačka
☎ +421 47 202 88 21
e-mail: primator @ hnusta. sk

Primátor mesta je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom mesta. Funkcia primátora je verejná funkcia. Funkčné obdobie primátora sa končí zložením sľubu novozvoleného primátora.

Primátor mesta:

  • zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady
    vykonáva správu mesta
  • zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám
    rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom mesta vyhradené mestskému zastupiteľstvu
  • primátor je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch mesta a v pracovno-právnych vzťahoch zamestnacov mesta, v administratívno-právnych vzťahoch je správnym orgánom.

Všetky práva a povinnosti primátora mesta sú ustanovené v § 13 zákona 369/90 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

Otázka pre primátoraX