Skip to Content

Podporené projekty

Projekty podporené pre mesto Hnúšťa

Prehľad o projektoch podporených zo zdrojov EÚ, národných zdrojov a VÚC od roku 2004
za časové obdobie: neobmedzene za všetky roky (na základe odpovede z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorá prišla 03.11.2015)
8. Poskytnutá pomoc žiadateľovi ako aj každému členovi občianskeho združenia (žiadateľa) zo zdrojov EÚ, národných zdrojov alebo VÚC:
8.2. Poskytnutá pomoc členovi občianskeho združenia (žiadateľa)
Hnúšťa 1 MPaRV SR ROP – 4.1a – Regenerácia sídiel – samostatne orientované projekty
2010 - 754 108,59€
Hnúšťa 2 MPaRV SR ROP-1.1-2009/01 – Infraštruktúra vzdelávania 2009 - 766 546,01€
Hnúšťa 3 MŽP SR
OPŽP-PO4-09-2 - Odpadové hospodárstvo – Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov
2010 - 356 634,04€
Hnúšťa 4 MH SR SARIO – SOP PS – 2007 – 1.2 – Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry 2008 - 69 486 798,10 Sk
Hnúšťa 5 MH SR Výnos č. 1/205 MH SR 2007 - 120 000 000,00Sk 80 000 000,00Sk
Hnúšťa 6 Úrad vlády SR Výnos na podporu a rozvoj športu 2010 - 39 832,70€
Hnúšťa 7 MH SR Podprogram 07K08 Podpora regionálneho rozvoja 2010 - 250 099,92€
Hnúšťa 8 MV SR Dotácia zo štátneho rozpočtu SR na rok 2013 - 1 250,00€
Hnúšťa 9 MH SR Výzva na rok 2012 – Na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb
2012 - 2 047 676,00Sk
Hnúšťa 10 MH SR Výzva č. 2 na rok 2012 – na podporu priemyselnej výroby a služieb
2012 - 1 045 569,82€
Hnúšťa 11 MŠ SR Rozpočtové opatrenie č. 357/2015 – Podprogram OD501 2015 - 60 000,00€
Hnúšťa 12 MŠ SR Rozpočtové opatrenie č. 357/2015 – Podprogram OD501 2015 - 70 000,00€X