Skip to Content

S písaným hlasom sme spolu päť rokov

 {hnustansky-hlas.png} Občiansky záujem, súhlas a angažovanosť občanov nemožno dosiahnuť bez systematickej komunikácie zo strany samosprávy. Sme dodnes presvedčení o tom, že informovanie a dobrá komunikácia je viac než len dodržiavanie povinnej litery zákona. A preto sa v meste snažíme popri iných formách informovanosti občanov vydávať i tlačené médium – vlastné noviny. No i tie majú svoju históriu. Myšlienkou pravidelného informovania občanov mesta o kultúrnych podujatiach sa koncom osemdesiatych rokov začalo zaoberať mestské kultúrne stredisko, vtedy ako Združený závodný klub, vydávaním Kultúrneho spravodaja vo formáte A5, ktorý neskôr prešiel do formátu A4 ako Spravodaj mesta Hnúšte v náklade 350 kusov (10 strán + obal). Jedno číslo bolo predávané po 1,50 Sk. Popri ňom sa občas mihli hnúšťanské časopisy ako Písmenko vydávané mestskou knižnicou, Semienko vydávané rímsko-katolíckou cirkvou alebo osemstranový mesačník Detského fondu SR pri Obvodnom úrade v Hnúšti: Rimava. V júni roku 1999 sa zo spravodaja stal spisovne Spravodajca mesta Hnúšte – mesačník občanov v cene 3,- Sk. V určitej fáze ho postihla nepravidelnosť vydávania až po úplné prerušenie. Ďalší pokus o znovuobnovenie spravodajcu sa udial v septembri 2003 nultým číslom farebného vydania na 12 stranách vo formáte A5. Ten z technických príčin zastagnoval hneď v októbri toho istého roku. Hlad po tlačenej informácii dostal svoju reálnu podobu v decembri 2004, kedy vyšlo nulté číslo Hnúšťanského hlasu. Týmto novým názvom sme nadviazali na tradíciu vydávania novín v Hnúšti HLAS GEMERA z roku 1944, ktorý redigoval Július Valach, strýko nášho rodáka a čestného občana mesta prof. Jána Valacha. Od vtedy ubehlo už rovných päť rokov. V našich novinách prinášame správy zo zasadnutí zastupiteľstva, pozývame na kultúrno-spoločenské podujatia, reagujeme na podnety občanov, približujeme históriu mesta a jeho častí, vyzdvihujeme vzácne osobnosti, prezentujeme jednotlivé školy, kluby, združenia a píšeme o zdaroch i neúspechoch našich športovcov. Štatisticky uvediem, že za posledných päť rokov sme pripravili a vydali 846 článkov, ukázali 1038 aktuálnych, či historických fotografií a uverejnili 157 reklám a inzercií. Chceme našim čitateľom poďakovať za podporu a priazeň, ktorá nás zaväzuje, tak ako doteraz, k pravidelnej a objektívnej informovanosti.
Martin Pliešovský, člen redakčnej rady HHX