Skip to Content

Samospráva mesta

V zmysle zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov mesto je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Mesto je právnickou osobou, ktoré za podmienok ustanovených zákonom hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami.
Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj územia a o potreby obyvateľov. Mestu pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom.
Mesto má volené orgány – v priamych voľbách občanmi mesta
1.primátor mesta
2.poslanci mestského zastupiteľstva

Na výkon svojej činnosti je zriadený mestský úrad, ktorý je výkonným orgánom primátora mesta a mestského zastupiteľstva a je zložený z pracovníkov mesta. Úrad zabezpečuje veci administratívne a organizačné.

Samosprávu mesta Hnúšťa vykonávajú obyvatelia mesta a to:

 1. Orgánmi mesta
 2. Hlasovaním obyvateľov mesta
 3. Verejným zhromaždením obyvateľov
  Orgány mesta sú:
 1. Mestské zastupiteľstvo
 2. Primátor mesta

Mestské zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje ďalšie svoje orgány.
 

Mestské zastupiteľstvo v Hnúšti pre toto volebné obdobie zriadilo:

 1. Mestskú radu , ktorá je 5 členná
 2. Komisie:

  • finančnú
  • Podnikateľskej činnosti, správy mestského majetku a region. politiky
  • Výstavby, územného plánovania a životného prostredia
  • Kultúry, športu a školstva
  • Sociálna, zdravotná, bytová
  • Ochrany verejného poriadku
 3. Mestskú políciu - má 6 členov

Primátor mesta: Mgr.Michal Bagačka

Komentáre

Voľby prehliadania komentárov

Vyberte si, ako chcete zobrazovať komentáre a kliknite na "Uložiť zmeny".

Dobrý den chcel by som sa

Dobrý den chcel by som sa opýtať že či existujú zľavy na platenie poplatok za psa. Bývame v činžiaku a sme dochodcovia . Dakujem .

Dobrý deň, vo všeobecne

Dobrý deň, vo všeobecne záväznom nariadení mesta pri dani za psa nie sú schválené žiadne úľavy pri platení dani zo psa. Sadzba dane je 41€ za psa v bytovom dome a 5€ za psa v rodinnom dome.X