#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

                             Plán práce orgánov mesta na prvý polrok 2018

 

 

Mestská rada

 

Mestské zastupiteľstvo

 

 

 

29. január 2018

 

 1. Rozpočty príspevkových a rozpočtových organizácií mesta na rok 2018

Predkladajú:    Riaditeľ   TSMH

                        Riaditeľka  MsKS   Hnúšťa

                        Riaditeľka ZŠ J.F.R. NR Hnúšťa

                        Riaditeľka ZŠ Klokočova Hnúšťa

                        Riaditeľ ZUŠ Hnúšťa

                        Riaditeľka MŠ NR Hnúšťa

                        Riaditeľka MŠ NR Hnúšťa

                        Riaditeľa CVČ Hnúšťa

 1. Zhodnotenie aktivít športových klubov z mesta, Zámery v oblasti športu a MŠH, Schvaľovanie dotácií z rozpočtu mesta podľa VZN

Predkladá: predseda komisie kultúry, športu a vzdelávania pri MsZ

 1. Príprava aktivít, Kultúrny kalendár na rok 2018,

Predkladá: riaditeľka MsKS

4. Ročná správa o činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2017,

Predkladá: Hlavná kontrolórka mesta

 

 

19. február  2018

 

27. február  2018

 

 1. Správa o stave verejných obstarávaní za rok 2017  v zmysle zákona o VO za mesto Hnúšťa a jeho organizácie

Predkladá : vedúci oddelenia výstavby

 1. Správa o stave a priebehu investičnej aktivity mesta – KANALIZÁCIA , o príprave iných aktivít na rok 2018 v zmysle schváleného rozpočtu mesta

Predkladá: primátor mesta

 

 

12. marec  2018

 

19. marec  2018

 

 1. Informácia o vybavovaní sťažností, podnetov a pripomienok podaných občanmi na MsÚ v roku 2017

Predkladá : prednostka úradu

 1. Informatívna správa o príprave DNÍ MESTA HNÚŠŤA 2018

Predkladá: zástupca primátora  mesta Hnúšťa

 1. Výsledky inventarizácie majetku mesta a jeho organizácií za rok 2017

Predkladá: vedúca oddelenia finančného

 1. Finančné vyhodnotenie hospodárenia Mestskej športovej haly za rok 2017, Vyhodnotenie letnej sezóny mestského kúpaliska z roku 2017, Zámery na novú sezónu 2018

Predkladá: riaditeľ Technických služieb mesta

 1. Správa o stave životného prostredia – vplyv a dopad NATURY 2000, ochrana biotopov, informácia o výrube a výsadbe stromov, ochrane vôd, príprava jarného upratovania, informácia o stave prípravy Skládky TKO a pod.

Predkladá: vedúci oddelenia výstavby, ŽP a ÚR, riaditeľ TsMH

 1. Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2017

Predkladá: náčelník MsP

 

 

16. apríl 2018

 

23. apríl 2018

 

 1. Vyhodnotenie zimnej údržby miestnych komunikácií za obdobie 2017-2018

Predkladá : riaditeľ  TS mesta

 1. Vyhodnotenie vykurovacej sezóny v meste za sezónu 2017-2018, informácia o vývoji cien tepla vzhľadom na splatenie záväzkov voči EÚ.  

Predkladajú : Konateľ MsBP s.r.o. Hnúšťa a Konateľ Rimavskej energetickej s.r.o. Hnúšťa,

 1. Správa o stave s hospodárením s majetkom mesta

Predkladá: vedúci oddelenia výstavby , územného rozvoja a ŽP

 1. Príprava Dní mesta Hnúšťa, Návrhy a schválenie udelenia ocenenia Cenou mesta, Cenou primátora mesta, Čestným občianstvom Mesta Hnúšťa, Uznaním primátora

Predkladá: zástupkyňa primátora mesta Hnúšťa

 

 

14. máj 2018

 

21. máj 2018

 

 1. Výsledky hospodárenia mestského kultúrneho strediska za rok 2017

Predkladá: riaditeľka MsKS

 1. Výsledky hospodárenia Technických služieb mesta – príspevkovej organizácie mesta za rok 2017

Predkladá: riaditeľ TS mesta

 1. Výsledky hospodárenia MsBP s.r.o. Hnúšťa za rok 2017, Stanovisko Dozornej rady a informácia z Valného zhromaždenia

Predkladá: konateľ MsBP s.r.o. Hnúšťa

 1. Výsledky hospodárenia Mestskej investičnej spoločnosti s.r.o. Hnúšťa za rok 2014, informácia z Valného zhromaždenia, Dozornej rady, zámery a ciele rozvoja podnikania v meste pre rok 2017

Predkladajú: konatelia MIS s.r.o. Hnúšťa

 1. Výsledky hospodárenia škôl  a školských zariadení s právnou subjektivitou za rok 2017

Predkladajú: riaditelia škôl a školských zariadení

 1. Príprava Dní mesta Hnúšťa

Predkladá: primátor mesta

 

 

1.  jún 2018

 

Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva

z príležitosti XXII. Dní mesta 2018

 

 

18. jún  2018 

 

25.  jún  2018

 

 1. Záverečný účet mesta za rok 2017, stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k záverečnému účtu a stanovisko audítora k záverečnému účtu

Predkladajú: vedúca oddelenia finančného, hlavná kontrolórka mesta

 1. Správa o stave záväzkov a pohľadávok mesta a jeho organizácií k 31.12.2017

Predkladá : primátor mesta  

 1. Informatívna správa o sociálnej pomoci a sociálnej starostlivosti za rok 2017,

             Správa o stave obyvateľov v hmotnej núdzi a nezamestnanosti v meste Hnúšťa

Predkladajú : prednostka MsÚ a riaditeľka ÚP,SVaR SR

 1. Plány práce orgánov mesta na II. polrok 2018, plán činnosti hlavnej kontrolórky mesta na II. polrok 2018

Predkladajú : prednostka úradu a hlavná kontrolórka

 

            Stálymi bodmi programu rokovania MsZ - pravidelne alebo priebežne podľa potreby predkladané materiály:

 1. Otvorenie
 2. Voľba pracovného predsedníctva, komisií (návrhovej, mandátnej), schválenie overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
 3. Návrhy, podnety občanov a interpelácie poslancov
 4. Správa o vybavovaní pripomienok a správa o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ, Správa o kontrolnej činnosti a správy o priebežných a následných kontrolách hlavnej kontrolórky mesta Hnúšťa
 5. Návrhy na zmeny programového rozpočtu mesta Hnúšťa opatreniami
 6. Návrhy na zmeny, dodatky a doplnky  platných a účinných Všeobecne záväzných nariadení mesta Hnúšťa
 7. Návrhy na spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov
 8. Nové podnikateľské aktivity
 9. Majetkovo – právne záležitosti správy mestského majetku - zámery predaja, prenájmu, kúpy majetku, návrhy v zmysle Zásad o hospodárení s majetkom mesta - nájomných zmlúv na prenájom nebytových priestorov, verejných priestranstiev, na prevod vlastníctva nehnuteľností, na prevod vlastníctva bytov
 10. Návrhy na uzatvorenie nájomných zmlúv na mestské byty
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Záver                         

           Na zasadnutí Mestskej rady sa pripravuje rokovanie mestského zastupiteľstva. Primátor mesta operatívne zaradí do programu rokovania Mestskej rady materiály, ktoré bude potrebné prejednať na mestskej rade a v mestskom zastupiteľstve. Mestská rada  a primátor mesta  doplnia program rokovania mestského zastupiteľstva operatívne o body, ktoré bude následne potrebné prerokovať na mestskom zastupiteľstve. Časový plán a obsahové zameranie zasadnutí samosprávnych orgánov  mesta Hnúšťa  je vypracovaný v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva, Mestskej rady a komisií MsZ v Hnúšti.