Skip to Content

Správne poplatky vyberané mestom Hnúšťa

Správne poplatky vyberané mestom Hnúšťa v zmysle zákona 145/95 Z.z. V znení neskorších zmien a doplnkov


Zákon o správnych poplatkoch upravuje správne poplatky, ktoré vyberajú orgány štátnej správy, vyššie územné celky , obce a štátne archívy.

Predmetom poplatkov sú úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú uvedené v sadzobníku správnych poplatkov.

Poplatníkom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na úkon alebo konanie. Ak je poplatníkov niekoľko sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne.

Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne právnych predpisov:

 1. o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia poistenia

 2. o priestupkoch

 3. o slobodnom prístupe k informáciám

Od poplatkov sú oslobodené aj úkony a konania vykonané v dôsledku živelnej pohromy

Sadzby poplatkov sú určené v sadzobníku pevnou čiastkou alebo percentuálnou sadzbou zo základu poplatku.

Poplatky vyberané mestom sa platia v hotovosti do pokladne mesta

Poplatková povinnosť vzniká pri podaní. Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v správnej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia výzvy na zaplatenie.

Ak poplatky nebudú zaplatené mesto úkon nevykoná a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nedá odvolať

Mesto vráti správny poplatok v plnej výške ak sa nemohol vykonať úkon bez zavinenia poplatníka alebo ak poplatok bol zaplatený bez toho, aby bol na to poplatník povinný, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak.

Ak sa úkon nevykonal, alebo konanie sa neuskutočnilo z dôvodu na strane poplatníka môže správny orgán na žiadosť poplatníka poplatok vrátiť najviac však vo výške 65 %. Vrátenie poplatku sa vykoná na základe rozhodnutia proti ktorému sa nemožno odvolať. Poplatok alebo preplatok sa nevracia ak neprevyšuje sumu 1,65 eura


Sadzobník správnych poplatkov , ktoré vyberá mesto v zmysle zákona 145/ 95 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov.


Všeobecná správa:

Položka 2

 1. Vyhotovenie odpisu/ fotokópie/, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí, za každú aj začatú stravu ......................................................................1,50 €

 2. osvedčenie odpisu / fotokópie/, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove za každú aj začatú stranu

  v slovenskom jazyku.....................................................................................................1,50 €

  v cudzom jazyku .................................................................................................... ..... 3,00 €

 3. Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom stave zasielané cudzím zastupiteľským úradom v SR...................................................... 9,50 €

Položka 3

Osvedčenie

 1. podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis........................................0,50 €

 2. odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a každý podpis...3,00 €

Overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis z registra trestov.........................................................................................................................................1,50 €


Správny orgán môže poplatok podľa položky 3 zvýšiť o 100%, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti.

Pri overení správnosti údajov v žiadosti o výpis alebo odpis z registra trestov sa okrem správneho poplatku vyberá aj poplatok podľa zákona 311/99 Z.z. O registry trestov v znení neskorších zmien a doplnkov v kolkových známkach / 3 € /


Položka 8

vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte / sídle/ ...........................................................3,00 €


Položka 9

Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo ak sa koná z podnetu účastníka konania....................................................................................................................16,50 €

Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa miestne zisťovanie vykoná na účely vydania rozhodnutia spoplatňovaného podľa položiek 59 až 62 a, 160 a 161


Položka 15

Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie

 1. fyzická osoba ..............................................................................................................9,50 €

 2. právnická osoba........................................................................................................165,50 €Vnútorná správa


Položka 16

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík.......................................................................1,50 €


Položka 18

 1. povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom štátnymi občanmi Slovenskej republiky....................................................................................16,50€

 2. uzatvorenie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom štátnymi občanmi Slovenskej republiky...................................................................................................16,50 €

 3. povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby..................................................16,50 €

 4. povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti ............................ 66,00 €

 5. povolenie uzavrieť manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR a cudzincom alebo medzi cudzincami..................................... 33,00 €

 6. uzatvorenie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom............................ 66,00 €

 7. uzavretie manželstva medzi cudzincami ….............................................................. 165,50 €

 8. uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt......................................................................................................................... 199,00 €


Položka 19


zmena

 1. hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska ............................... 3,00 €

 2. priezviska maloletých detí....................................................................................... 33,00 €

 3. mena alebo priezviska v ostatných prípadoch......................................................... 99,50 €


Pôdohospodárstvo

položka 38

Vydanie rybárskeho lístka

 1. týždenný................................................................................................................. 1,50 €

 2. mesačný................................................................................................................. 3,00 €

 3. ročný ..................................................................................................................... 6,50 €

 4. trojročný................................................................................................................. 16,50 €


Stavebná správa:

Položka 59

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia, alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia alebo predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby

 1. pre fyzické osoby..................................................................................................6,50 €

 2. pre právnické osoby ............................................................................................16,65 €

Poplatok sa nevyberie ak je územné konanie spojené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie


Položka 60

Žiadosť o stavebné povolenie

 1. stavby na bývanie

  na stavbu rodinného domu....................................................................................33,00 €

  na stavbu bytových domov....................................................................................66,00 €

 2. stavby na individuálnu rekreáciu / rekreačné chaty, rekreačné domy, záhradkárske chaty

  ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 ..............................................................23,00 €

  ak zastavená plocha presahuje 25 m2................................................................... 39,50 €

 3. zmena dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu a zmeny týchto stavieb pred dokončením ...................................................................................................23,00 €

 4. na stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu rodinného domu a na stavby slúžiace na podnikateľskú činnosť na pozemkoch rodinných domov, na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť...........................................................................................................16,50€

 5. na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami..................................................23,00 €

 6. na zmeny dokončených stavieb podľa písm. d) a e) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením.............................................................................................................16,50 €

 7. na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade

  do 49 790,50 € vrátane.............................................................................................33,00 €

  nad 49 790,50 € do 99 581,50 € vrátane..................................................................49,50 €

  nad 99 581,50 € do 33 1939 € vrátane......................................................................66,00 €

  nad 33 1939 € do 3 319 391,50 € vrátane..............................................................116,00 €

  nad 3 319 391,50 €..................................................................................................199,00 €

 8. na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie.....................................................................................................................16,50 €

 9. na stavby dočasných objektov zariadení staveniska dopravných stavieb, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie.................................................................................. 33,00 €


Položka 61

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1.októbra 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby..........dvojnásobok sadzby určenej v položke 60


Položka 62

a)Žiadosť o povolenie

 1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojená so stavebným konaním o vydanie stavebného povolenia podľa položky 60 ....................................................................................16,50 €

 2. na odstránenie stavby ......................................................................................... 6,50 €

 3. informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, za každé jednotlivé zariadenie

  ............................................................................................................................. 49,50 €

 4. terénnych úprav...................................................................................................... 6,50 €

 5. na odstránenie objektu dopravnej stavby............................................................... 16,50€

 6. terénnych úprav v ochrannom pásme dopravnej stavby........................................ 16,50€

b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľností.......................................................................... 99,50 €

c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia......................................................... 16,50 €


Položka 62 a

a) Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu s rozpočtovým nákladom

do 49 790,50 € vrátane..........................................................................................................16,50 €

nad 49 790,50 do 99 581,50 € vrátane...................................................................................23,00 €

nad 99 581,50 do 331 939 € vrátane......................................................................................33,00 €

nad 331 939 do 3 319 391,50 € vrátane...............................................................................66,00 €

nad 3 319 391,50 €.................................................................................................................99,50 €


b) Vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní pozemnej stavby...........................................16,50 €

c) vydanie povolenia o dočasnom užívaní dopravnej stavby..............................................33,00 €


Doprava


Položka 82

Povolenie na zvláštne užívanie diaľníc, ciest a miestnych komunikácií podľa § 11 odst. 1 písm. b) a g) vyhláška35/84 Zb. , ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách / cestný zákon/.................................................................................................................................99,50 €

správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.


Položka 83

povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych komunikácii .........66,00 €


Položka 84


Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu............................33,00 €


Finančná správa a obchodná činnosť


Položka 140


a) udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier


3. Výherné prístroje, za každý výherný prístroj..................................................................1 493,50 €


b) Oznámenie prevádzkovania žrebovej vecnej lotérie alebo tomboly....................................33,00 €


Položka 142

 1. vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie............6,50 €

 2. za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka............................................................................................................................1,50 €


Položka 143

a/ Vydanie rozhodnutia daňovým orgánom, colným orgánom alebo mestom v daňovom konaní na základe žiadosti daňového subjektu podľa § 4, §13, §59, a §64 zákona SNR č. 511/92 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov...............................................................9,50 €

b) vydanie potvrdenia daňovým orgánom, colným orgánom podľa osobitných predpisov..........................................................................................................................3,00 €

c) doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ.............................1,50 €


Položka 144


c) Žiadosť o poskytnutie úľavy zo sankcií alebo odpustenie sankcií podľa § 103 zákona SNR 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov ..........................16,50 €

d)žiadosť o prerušenie daňového konania ...................................................................9,50 €Správne poplatky vyberané OR PZ k vydaniu osobných dokladov:


Položka 22 a

 1. podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu............................4,50 €

 2. podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za zničený, stratený alebo poškodený občiansky preukaz..........................................................16,50 €

 3. podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený občiansky preukaz opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch........................................................................33,00 €


Oslobodenie

 1. Od poplatkov je oslobodené podanie žiadosti o vydanie prvého občianskeho preukazu a nového občianskeho preukazu podľa § 7 odst. 2 a § 17 odst. 4 zákona 224/2006 Z.z. O občianskych preukazoch / napr. Zmena názvu obce, ulice alebo čísla, po skončení platnosti OP a požiadaní o nový OP pred skončením platnosti, zmena rodného čísla a pod/

 2. od poplatkov je oslobodené podanie žiadosti o vydanie OP ako náhrady za stratený alebo odcudzený OP u občanov starších ako 60 rokov a občanov s preukazom ZŤP – rovnako platí aj pri opakovanom podaní žiadosti v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokochPoložka 23

 1. vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca osobe staršej ako 13 rokov

  ….......................................................................................................33,00 €

 2. vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca osobe od 5 do 13 rokov

  ….......................................................................................................13,00 €

 3. vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca osobe mladšej oko 5 rokov

  ….......................................................................................................8,00 €

 4. predĺženie platnosti alebo vykonanie zmeny údajov v cestovnom doklade za každý úkon

  …......................................................................................................3,00 €

Správny orgán vyberie poplatok podľa položky vo výške štvornásobku príslušnej sadzby pri prvej strate alebo poškodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti, vo výške osemnásobku príslušnej sadzby pri druhej strate alebo poškodení v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch, desaťnásobku pri tretej strate alebo poškodení opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch.

Správny orgán vyberie poplatok vo výške štvornásobku príslušnej sadzby, ak vydá cestovný doklad urýchlene do dvoch pracovných dní na žiadosť poplatníka


Položka 63

 1. vydanie vodičského preukazu alebo medzinárodného vodičského preukazu a ich rozšírenie

  ….......................................................................................................6,50 €

 2. vydanie vodičského preukazu alebo medzinárodného vodičského preukazu ako náhrady za

 1. stratený, zničený alebo poškodený preukaz ….................................13,00 €

 2. za odcudzený preukaz …....................................................................6,50 €

Splnomocnenie: Pri vydávaní vodičského preukazu vyberie správny orgán poplatok do výšky štvornásobku príslušnej sadzby, ak vydáva vodičský preukaz urýchlene do dvoch pracovných dní na výslovnú žiadosť poplatníkaX