Skip to Content

ŠTATÚT MESTA HNÚŠŤA

Mestské zastupiteľstvo v Hnúšti na základe § 11 odst. 4 a § 24 odst. 1 písm. c) zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa

u z n á š a na tomto Štatúte mesta Hnúšťa

Preambula

My občania mesta Hnúšte, hrdiaceho sa jednoduchou, ale bohatou minulosťou poddanskej baníckej obce ležiacej v malebnej doline Rimavy obklopenej majestátnymi vrchmi Slovenského rudohoria, písomne doloženej už v roku 1334 a v priebehu storočí povýšenej na prirodzené priemyselné centrum severného Malohontu v rámci historického územia Slovenska, rodiska významných osobností  a dejiska významných činov, mesta s históriou železiarskou a rozhodujúcim budúcim poslaním ako súčasti stredoslovenského regiónu, pamätajúc na dedičstvo našich predkov a s pocitom zodpovednosti voči budúcim generáciám, sa prostredníctvom našich volených zástupcov uznášame na tomto Štatúte mesta Hnúšťa

Časť I.

Úvodné ustanovenie

Štatút mesta Hnúšťa upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi postavenie a pôsobnosť mesta, práva a povinnosti obyvateľov mesta, pôsobnosť mestského zastupiteľstva, primátora a ďalších orgánov samosprávy mesta , ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, rieši širšie vzťahy mesta, symboly mesta, udeľovanie čestného občianstva, ceny mesta a ďalších odmien mesta.

Časť II.

Článok 1

Postavenie mesta Mesto Hnúšťa je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Združuje osoby , ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Mesto Hnúšťa je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami. Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj územia a potrieb obyvateľov. Mesto má právo združovať sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu Územie mesta tvorí súbor katastrálnych území : Hnúšťa v ktorom je zahrnuté aj územie Likier a Maša Hačava Brádno Polom 5. Územie mesta sa delí na časti mesta: Hnúšťa Hnúšťa časť Brádno Hnúšťa časť Hačava Hnúšťa časť Likier Hnúšťa časť Polom 6. Mesto sa člení na ulice a iné verejné priestranstvá ,ktoré majú svoj názov 7. Mesto určuje a mení nariadením názvy ulíc a iných verejných priestranstiev. Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev názvami zabezpečuje mesto na vlastné náklady Mesto určuje stavbám súpisné a orientačné číslo, vedie evidenciu súpisných a orientačných čísiel a udržiava ju v súlade so skutočným stavom. Stavby sú označované súpisnými a orientačnými číslami. Súpisné čísla zabezpečuje mesto na vlastné náklady. Orientačné čísla stavieb zabezpečí mesto na náklady vlastníka budovy. Vzory súpisných a orientačných čísiel budov a ich výrobu zabezpečuje mesto.

Článok 2

Symboly mesta

Mesto má právo na vlastné symboly. Symboly mesto používa pri výkone samosprávy. Symbolmi mesta sú: erb mesta, vlajka mesta, pečať mesta, farby mesta a znelka mesta Používanie a ochranu symbolov mesta upravuje VZN Mesta Hnúšťa .

článok 3

Obyvatelia mesta

Obyvateľom mesta je osoba, ktorá má na území mesta trvalý pobyt Obyvateľ mesta sa zúčastňuje na samospráve mesta . Má právo najmä: voliť orgány samospráva mesta a byť zvolený do orgánov samosprávy mesta hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta – miestne referendum zúčastňovať sa na verejných zhromaždeniach obyvateľov mesta a vyjadrovať na nich svoj názor a zúčastňovať sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány mesta používať obvyklým spôsobom mestské zariadenia a ostatný majetok mesta slúžiaci na verejné účely požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v meste požadovať pomoc v čase náhlej núdze 3. Obyvateľ mesta sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní mesta a poskytuje pomoc orgánom mesta. V súvislosti s tým je povinný: ochraňovať majetok mesta a podieľať sa na nákladoch mesta, vykonávať menšie obecné služby organizované mestom, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov mesta a sú vykonávané v záujme mesta podieľať sa na ochrane a na zveľaďovaní životného prostredia v meste napomáhať udržiavať poriadok v meste poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii a na odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie v meste 4. Mesto je povinné poskytnúť obyvateľovi mesta okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou , najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc 5. Na samospráve mesta má právo podieľať sa aj ten, kto má na území mesta nehnuteľný majetok alebo v meste platí miestnu daň alebo miestny poplatok je v meste prihlásený na prechodný pobyt alebo dlhodobý pobyt má čestné občianstvo mesta na tieto osoby sa nevzťahuje právo voliť a byť volený do orgánov samosprávy mesta a zúčastňovať sa hlasovania v miestnom referende.

Článok 4

Samospráva mesta

Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku. Samosprávnu pôsobnosť upravuje zákon 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústava SR. Samosprávu mesta vykonávajú obyvatelia mesta : orgánmi mesta hlasovaním obyvateľov mesta verejným zhromaždením obyvateľov mesta 3. Mesto pri výkone samosprávy plní úlohy v zmysle § 4 odst. 3 zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 4. Ak zákon pri úprave pôsobností obcí neustanovuje, že ide o prenesený výkon štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti mesta 5. Mesto spolupracuje v záujme rozvoja mesta s politickými stranami, politickými hnutiami, občianskymi združeniami a inými právnickými ako aj fyzickými osobami pôsobiacimi v meste.

Článok 5

Vzťah štátu a mesta

Na mesto možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením úloh štátu na mesto, štát poskytuje aj finančné prostriedky a iné materiálne prostriedky. V záujme plnenia úloh mesto spolupracuje s orgánmi štátu. Orgány štátu poskytujú mestu pomoc v odborných veciach, poskytujú údaje z jednotlivých evidencií a podieľajú sa na odbornej príprave zamestnancov mesta a poslancov mestského zastupiteľstva. Mesto podlieha dozoru štátu v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi / napr. Zákon 39/93 o Najvyššom kontrolnom úrade v znení neskorších predpisov/

článok 6

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Mesto môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia. Nariadenia nemôže byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky , zákonmi SR a medzinárodnými zmluvami. Vo veciach preneseného výkonu štátnej správy môže vydávať nariadenia len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Nariadenia nemôžu byť v rozpore s Ústavou SR, zákonmi, medzinárodnými zmluvami, nariadeniami vlády a všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných orgánov štátnej správy Návrh nariadenia musí byť zverejnený minimálne 15 dní pred schválením jeho vyvesením na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta Vyvesením nariadenia začína plynúť 10 dňová lehota, počas ktorej môžu právnické a fyzické osoby uplatňovať pripomienky k návrhu nariadenia . Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju podáva. V prípade živelnej pohromy , všeobecného ohrozenia , odstraňovanie následkov živelnej pohromy, zabránenie škodám na majetku sa postup podľa bodu 3,4 nepoužije Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ. Vyhodnotenie obsahuje stručný popis pripomienky, údaj o tom, kto pripomienku predložil a ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom mestského zastupiteľstva v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením na úradnej tabuli mesta. Nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy , všeobecného ohrozenia , odstraňovanie následkov živelnej pohromy, zabránenie škodám na majetku možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia Vyvesenie na úradnej tabuli mesta je podmienkou platnosti nariadenia . Nariadenia sú prístupné na mestskom úrade v Hnúšti a zverejňujú sa aj na internetovej stránke www.hnusta.sk

článok 7

Financovanie mesta Mesto financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov. Príjmy rozpočtu mesta sú: výnosy z miestnych daní a poplatkov podľa osobitného predpisu / zákon 582/94 Z.z. O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nedaňové príjmy z vlastníctva a prevodu vlastníctva mesta a z činnosti mesta a jej rozpočtových organizácií výnosy z finančných prostriedkov mesta sankcie za porušenie finančnej disciplíny uloženej mestom dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech mesta podiely na daniach v správe štátu dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy a dotácie zo štátnych fondov ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok účelové dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku alebo z rozpočtu inej obce, mesta na realizáciu zmlúv podľa osobitného predpisu / napr. Zákon o obecnom zriadení/ prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi 2. Mesto môže na plnenie svojich úloh použiť aj návratné zdroje financovania prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov zisk z podnikateľskej činnosti združené prostriedky 3. Mesto môže svoje úlohy financovať aj z prostriedkov združených z inými obcami a mestami, so samosprávnymi krajmi a s inými právnickými a fyzickými osobami. 4. Mesto si na plnenie svojich úloh môže zriadiť mimorozpočtové peňažné fondy. Na plnenie úloh spoločných pre viac obcí alebo z iného dôvodu si môžu obce zriadiť spoločný fond. Správu fondu vykonáva rada fondu ustanovená obcami a mestami, ktoré fond zriadili a to podľa dohodnutých pravidiel.

Článok 8

Majetok mesta Majetok mesta sú veci vo vlastníctve mesta a majetkové práva mesta Majetok mesta slúži na plnenie úloh mesta Majetok mesta sa má zveľaďovať a zásadne nezmenšený zachovať. Darovať majetok mesta je neprípustné, ak osobitný zákon neustanovuje inak Majetok mesta a hospodárenia s ním upravujú „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta“

článok 9

Rozpočet mesta a záverečný účet mesta Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku. Zostavovanie rozpočtu mesta vychádza z viacročného rozpočtu. Viacročný rozpočet sa tvorí na príslušný rozpočtový rok, na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku a na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet. Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky mesta v ktorom sú v rámci jeho pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov na tri rozpočtové roky. Viacročný rozpočet sa zostavuje v rovnakom členení ako sa zostavuje rozpočet mesta. Príjmy a výdavky viacročného rozpočtu sú záväzné len na príslušný rozpočtový rok, na nasledujúci rok a nasledujúci rok po roku nie sú záväzné. Rozpočet sa člení na bežné príjmy a bežné výdavky, kapitálové príjmy a kapitálové výdavky a finančné operácie Rozpočet mesta sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový Rozpočtový proces sa riadi zákonom č. 583/2004 Z.z.o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákonom 523/2004 Z.z. O rozpočtových pravidlách verejne správy Pred schválením sa rozpočet mesta zverejňuje na úradnej tabuli mesta najmenej 15 dní pred schvaľovaním v mestskom zastupiteľstve, aby sa mohli k nemu obyvatelia mesta vyjadriť. To isté platí aj o záverečnom účte mesta ako aj o návrhu vyhlásenie dobrovoľnej zbierky. O prevedení prebytkov z rozpočtu mesta rozhoduje mestské zastupiteľstvo v súlade s vyššie citovanými zákonmi o rozpočtových pravidlách. Prebytky rozpočtu mesta možno previesť do mimorozpočtového fondu mesta alebo do rozpočtu mesta na ďalší kalendárny rok Rozpočet mesta obsahuje aj finančné vzťahy k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám zriadeným mestom. Záverečný účet mesta sa pred schválením zverejňuje na úradnej tabuli mesta. Záverečný účet mesta je mesto povinné dať overiť audítorovi

článok 10

Rozpočtové provizórium Ak nebude rozpočet mesta na príslušný rok schválený pred prvým januárom rozpočtového roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1.januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu mestským zastupiteľstvom rozpočtovým provizóriom. Podrobnejšiu úpravu hospodárenia rozpočtového provizória obsahujú rozpočtové pravidlá Mesta Hnúšte, ktoré schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

Časť III.

Článok 11

Orgány mesta Orgány mesta sú: mestské zastupiteľstvo primátor mesta Hnúšťa Mestské zastupiteľstvo môže zriadiť ďalšie svoje orgány, a to: mestskú radu komisie mestskú políciu Osobitné postavenie má hlavný kontrolór mesta.

Článok 12

Mestské zastupiteľstvo Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta Hnúšte zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta na štyri roky. Funkčné obdobie mestského zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva Počet volebných obvodov a počet poslancov mestského zastupiteľstva určuje mestské zastupiteľstvo. Pre naše mesto sa určuje počet poslancov v rozmedzí od 11 do 13. Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta. Kompetencie mestského zastupiteľstva sú určené v § 11 odst. 4 zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení znení neskorších zmien a doplnkov. Mestskému zastupiteľstvu je najmä vyhradené: určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta schvaľovať rozpočet mesta, jeho zmeny kontrolovať plnenie a schvaľovať záverečný účet mesta schvaľovať územný plán mesta rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a miestneho poplatku podľa osobitných predpisov určovať náležitosti miestnej dane, miestneho poplatku a rozhodovať o prijatí úveru vyhlasovať hlasovanie obyvateľov mesta o najdôležitejších otázkach rozvoja a života mesta uznášať sa na nariadeniach schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a o členstve mesta v združení určovať organizáciu mestského úradu a určovať plat primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra mesta a určovať rozsah pracovného úväzku schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov mesta zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a vymenovávať resp. odvolávať ich riaditeľov. Zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov mesta do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť mesta v právnickej osobe. Schvaľovať združovanie mestských prostriedkov a činností a účasť v združeniach zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu mesta a určuje ich náplň práce udeľovať čestné občianstvo, vyznamenania a ceny ustanoviť erb mesta, vlajku mesta, pečať mesta a znelku mesta Postavenie a pôsobnosť mestského zastupiteľstva, spôsob zvolávania ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva, prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov na zasadnutia mestského zastupiteľstva,spôsob uznášania sa a prijímania uznesení upravuje Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Hnúšti. Funkcia poslanca mesta je nezlučiteľná s funkciou: primátora mesta zamestnanca mesta štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie mesta Hnúšťa podľa osobitného zákona / napr. Zákon 154/2001 Z.z. O prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry/

článok 13

Primátor mesta Predstaveným mesta a najvyšším výkonom orgánom mesta je primátor mesta. Volia ho obyvatelia v priamych voľbách. Funkcia primátora je verejná funkcia. Funkcia primátora končí zložením sľubu novozvoleného primátora mesta Primátor mesta je štatutárnym orgánom v majetko-právnych vzťahoch mesta a pracovno-právnych vzťahoch zamestnancov mesta , v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom Postavenie primátora, jeho oprávnenia a povinnosti sú zakotvené v § 13, 13a, zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnení. Primátor najmä: a) zvoláva a vedie rokovania mestského zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje ich uznesenia b) vykonáva mestskú správu c) zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám d) rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom vyhradené mestskému zastupiteľstvu e) uschováva mestskú vlajku, erb a používa insígnie mesta v zmysle schváleného VZN o používaní a ochrane mestských symbolov. f) podpisuje všeobecne záväzné nariadenia mesta a uznesenia mestského zastupiteľstva 4.Primátor mesta môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonom alebo je pre mesto zjavné nevýhodné. 5. Primátor mesta môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do výšky 200 000 SK,-- , a) poruší nariadenie mesta b) neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie mesta, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest c) nesplní v určitej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú primátorom poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti

článok 14

Zastupovanie primátora mesta Primátora mesta počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho zástupca, ktorého na návrh primátora spravidla na celé funkčné obdobie volí mestské zastupiteľstvo. Zastupovanie primátora podrobne upravuje § 13b zák. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. Zastupovanie primátora mesta môže byť: zastupovanie v obmedzenom rozsahu zastupovanie v plnom rozsahu Zastupovanie v obmedzenom rozsahu- takéto zastupovanie prichádza do úvahy vtedy keď je primátor práceneschopný , čerpá dovolenku, je na služobnej ceste a pod. Okruh činností a úkonov, ktoré zástupca primátora v obmedzenom rozsahu vykonáva sú: zvoláva a vedie zasadnutia mestskej rady a mestského zastupiteľstva zastupuje mesto pri rôznych jednaniach zúčastňuje sa rôznych školení 4. Okruh činností a úkonov, ktoré zástupca primátora v obmedzenom rozsahu nemôže vykonávať: nemá oprávnenie podpisovať právne úkony ako štatutár v pracovno-právnych a majetkovo-právnych vzťahoch mesta nemá oprávnenie menovať a odvolať prednostu mestského úradu nemá oprávnenie podávať návrhy na menovanie a odvolanie náčelníka mestskej polície a riaditeľov príspevkových a rozpočtových organizácii mesta Zastupovanie primátora mesta v plnom rozsahu – ak zanikne mandát primátora mesta pred uplynutím funkčného obdobia / § 13 a odst. 1 písm c) až i) zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov/ , plní úlohy primátora mesta v plnom rozsahu zástupca primátora. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora.

článok 15

Mestská rada Mestské zastupiteľstvo zriaďuje mestskú radu zloženú z poslancov mestského zastupiteľstva na celé funkčné obdobie. Spôsob voľby upravuje rokovací poriadok mestského zastupiteľstva Počet členov mestskej rady tvorí 1/3 poslancov zvolených v priamych voľbách. V zložení členov rady sa prihliada na zastúpenie politických strán v mestskom zastupiteľstve. Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva. Zároveň plní úlohu poradného orgánu primátora mesta. Mestská rada sa schádza podľa potreby, z pravidla 1-x mesačne. Jej zasadnutie zvoláva a vedie primátor mesta. Mestská rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov. Mestská rada najmä: a) rozpracováva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva a organizuje prípravu na rokovanie mestského zastupiteľstva. b) zaoberá sa všetkými bežnými vecami, týkajúcimi sa majetku mesta, fondu a rozpočtu mesta, miestnych daní a poplatkov a podáva o nich návrhy mestskému zastupiteľstvu alebo primátorovi. c) pripravuje zasadnutia mestského zastupiteľstva a predkladá mu vlastné návrhy. d) zaoberá sa vecami týkajúcimi sa života mesta a svoje stanoviská podáva mestskému zastupiteľstvu a primátorovi. e) organizuje a zjednocuje činnosť komisií mestského zastupiteľstva. f) plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva.

Článok 16

Komisie mestského zastupiteľstva Mestské zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom Zloženie a úlohy komisií vymedzuje mestské zastupiteľstvo Komisia má nasledovné zloženie – predseda, zapisovateľ, člen Mestské zastupiteľstvo volí predsedu komisie z radou poslancov mesta Predseda komisie riadi a organizuje prácu komisie, pripravuje spolu so zapisovateľom komisie program rokovania , zvoláva zasadnutia komisie, riadi priebeh rokovania Zapisovateľa určuje primátor mesta z radou zamestnancov mesta zapisovateľ zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie, v spolupráci s predsedom komisie pripravuje plán činnosti komisie a predkladá ho na schválenie mestskému zastupiteľstvu. Zapisovateľ nie je členom komisie. Na zasadnutiach komisie má hlas poradný. Členov komisie volí mestské zastupiteľstvo z radou poslancov mesta a ďalších osôb – odborníkov v oblasti činnosti komisie Mestské zastupiteľstvo zriaďuje nasledovné stále komisie: komisia finančná komisia podnikateľskej činnosti, správy mestského majetku, regionálnej politiky, obchodu a cestovného ruchu komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia komisia školstva, kultúry a športu komisia sociálne, zdravotná a bytová komisia ochrany verejného poriadku V prípade potreby a vhodnosti môže mestské zastupiteľstvo zriadiť ďalšie komisie ako svoje poradné, iniciatívne alebo kontrolné orgány príp. komisie zruší alebo rozčlení. 9) Mestské zastupiteľstvo zriaďuje podľa čl. 7 odst. 5 ústavného zákona komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mesta

Článok 17

Kompetencie komisií mestského zastupiteľstva Komisie plnia úlohy poradné, iniciatívne a kontrolné. Komisie nemajú rozhodovacie právomoci. Vo svojej činnosti sa riadia plánmi práce, ktoré im schvaľuje mestské zastupiteľstvo Komisie sa schádzajú podľa schválených plánov práce. Medzi základné úlohy komisií patrí: predkladať stanoviská k prerokovávaným materiálom v mestskom zastupiteľstve predkladať iniciatívne návrhy a podnety na riešenie dôležitých otázok života v mesta. V rámci kontrolnej funkcie majú právo kontroly plnenie úloh vyplývajúcich z rokovania mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisie Iniciatívne návrhy môžu predkladať : mestskému úradu , ktorý je povinný sa s nimi zaoberať a riešiť a informáciu o vybavení predložiť na rokovanie mestskému zastupiteľstvu mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu Komisie sa uznášajú hlasovaním. Návrhy sa prijímajú schválením nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých členov komisie

článok 18

Mestský úrad Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora Zabezpečuje administratívne a organizačné veci mestského zastupiteľstva, primátora ako aj ďalších zriadených orgánov. Mestský úrad najmä: zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov mesta a orgánov mestského zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností mesta zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva a mestskej rady a komisií mestské zastupiteľstva vypracováva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí primátora vydaných v správnom konaní pripravuje návrhy nariadení a vykonáva nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva, mestskej rady a rozhodnutia primátora 3. Prácu mestského úradu organizuje prednosta úradu. 4. Vnútornú organizáciu mestského úradu, najmä jeho členenie, zásady riadenia, organizačnú štruktúru a vzájomné vzťahy obsahuje organizačný poriadok mestského úradu, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

Článok 19

Prednosta mestského úradu Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta. Prednostu úradu vymenúva a odvoláva primátor mesta. Prednosta mestského úradu riadi prácu mestského úradu Prednosta mestského úradu zodpovedá za svoju činnosť primátorovi Prednosta mestského úradu sa zúčastňuje zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva s hlasom poradným . Spolu s primátorom mesta podpisuje zápisnice zo zasadnutia mestského zastupiteľstva.

Článok 20

Hlavný kontrolór mesta Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo na 6 rokov. Postavenie hlavného kontrolóra, predpoklady na výkon funkcie, voľba a skončenie výkonu funkcie, plat hlavného kontrolóra, rozsah kontrolnej činnosti ,pravidlá kontrolnej činnosti, úlohy hlavného kontrolóra upravuje § 18 a § 18 a – f zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou: poslanca mestského zastupiteľstva primátora člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je mesta iného zamestnanca mesta podľa osobitného zákona / napr. Zákon 154 o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry/

článok 21

Mestská polícia Mestské zastupiteľstvo zriadilo mestskú políciu v súlade s § 19 zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. Zriadenie mestskej polície a úlohy mestskej polície upravuje zákon 564/91 Zb. o obecnej polícií v znení neskorších zmien a doplnkov. Mestská polícia je poriadkový útvar mesta pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia, plnenia iných úloh mesta, ktoré pre mesto vyplývajú zo zákonov a všeobecne záväzných nariadení mesta, ako aj rozhodnutí primátora mesta a uznesení mestského zastupiteľstva Mestskú políciu vedie jej náčelník, ktorého do funkcie na dobu neurčitú na návrh primátora mesta vymenúva mestské zastupiteľstvo. Náčelník mestskej polície zodpovedá za svoju činnosť primátorovi mesta. Mestská polícia sa zriaďuje a ruší uznesením mestského zastupiteľstva a nesie názov „ Mestská polícia Hnúšťa“ Podrobnejšiu úpravu organizácie mestskej polície, jej úloh a postavenie, povinnosti náčelníka a zamestnancov mestskej polície, vzťahy polície k orgánom mesta a rozsah technických prostriedkov, potrebných na činnosť, bližšie upravuje štatút mestskej polície a organizačný poriadok

Časť IV

Účasť obyvateľov na výkone samosprávy

článok 22

Hlasovanie obyvateľov – miestne referendum Zákon o vecnom zriadení 369/90 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov dáva kompetenciu mestskému zastupiteľstvu vyhlásiť hlasovanie obyvateľov mesta,ak ide o návrh : a) na zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie mesta , ako aj zmenu názvu mesta b) odvolanie primátora v zmysle § 13 a odst. 3 zákona 369/90 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov c) petície skupiny obyvateľov mesta aspoň 30% oprávnených voličov., Mestské zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov mesta aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy mesta Výsledky hlasovanie obyvateľov mesta sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov . Rozhodnutie obyvateľov mesta je prijaté vtedy, ak dostalo nadpolovičnú väčšinu platných hlasov . Mestské zastupiteľstvo vyhlási výsledky hlasovania obyvateľov mesta do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli mesta.

Článok 23

Verejné zhromaždenia obyvateľov mesta Na prerokovania verejných vecí môže mestské zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov mesta alebo jeho častí. Obyvatelia mesta ako aj ďalšie osoby, uvedené v § 3 ods. 5 zákona 369/90 Zb. majú právo zúčastňovať sa na verejných zhromaždeniach a vyjadrovať svoj názor na vec, ktorá je predmetom rokovania. Predmetom rokovania môže byť akákoľvek záležitosť života mesta, riešenie ktorej sa dotkne záujmov väčšiny obyvateľov mesta, resp. právnických a fyzických osôb. Mestské zastupiteľstvo o veci rozhodne na základe vznesených návrhov zhromaždených obyvateľov mesta.

Časť V

Poslanci mestského zastupiteľstva

článok 24

Povinnosti a oprávnenia poslancov mestského zastupiteľstva Povinnosti a oprávnenia poslancov mestského zastupiteľstva upravuje § 25 zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov Poslanec je povinný najmä : zložiť sľub na prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva na ktorom sa zúčastní zúčastňovať sa zasadnutí mestského zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený dodržiavať organizačný poriadok mesta Hnúšťa a rokovací poriadok mestského zastupiteľstva obhajovať záujmy mesta a jeho obyvateľov 3. Poslanec je oprávnený najmä : predkladať mestskému zastupiteľstvu a ostatným orgánom návrhy interpelovať primátora a členov mestskej rady vo veciach týkajúcich sa ich práce požadovať od riaditeľov mestských podnikov, rozpočtových a príspevkových organizácií vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v meste podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v meste. Zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány mesta. Požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre výkon poslaneckej funkcie. Poslanec nesmie byť pri výkona svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru. Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti mestského zastupiteľstva 4. Funkčné obdobie poslancov : Funkčné obdobie poslancov mestského zastupiteľstva končí zložením sľubu novozvolených poslancov zánik poslaneckého mandátu upravuje § 25 odst. 2 zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov ak sa uprázdni v mestskom zastupiteľstve mandát poslanca nastupuje na jeho miesto náhradník. Nastúpenie náhradníka rieši § 51 zákona 346/90 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších zmien a doplnkov. Ako náhradník nastupuje kandidát, ktorý získal vo volebnom obvode najväčší počet hlasov ale nebol za poslanca zvolený.

Článok 25

Náhrady poslancom Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon mesto poskytuje odmenu z rozpočtu mesta. Poslancovi patrí náhrada skutočne vynaložených výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli a to podľa osobitných predpisov platných pre pracovníkov v pracovnom pomere. Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru. Zamestnávatelia umožňujú poslancom výkon funkcie podľa osobitných predpisov, to platí aj o členoch komisií, ktorí nie sú poslancami. Mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú mzdu alebo inú odmenu za prácu.

Časť VI

Spolupráca obcí a miest

článok 26

Vnútroštátna spolupráca Mesto Hnúšťa môže spolupracovať s inými mestami a obcami na základe zmluvy uzatvorenej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia obcí, zriadením alebo založením právnickej osoby podľa osobitného zákona / napr. Zákona 213 /97 Z.z. o neziskových org.. v znení neskorších zmien a doplnkov,Obchodný zákonník / Spolupráca miest a obcí sa riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a súladu s potrebami obyvateľov mesta. Mestá a obce majú pri vzájomnej spolupráci rovnaké postavenie Mestá a obce sa môžu v záujme plnenia spoločných úloh, na zastupovanie svojich záujmov a potrieb alebo u iných dôvodov združovať do stálych alebo dočasných republikových, regionálnych a záujmových združení. V súčasnom období je mesto členom Združenia miest a obcí Slovenska, Združenia miest a obcí Gemera a Malohontu, Mikroregión Sinec- Kokavsko, MAS Malohont ,Euregión Slaná- Rimava, členom združenia obcí SEPARO Na platnosť zmluvy o zriadení združenia miest a obcí je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva a obecného zastupiteľstva každého mesta a obce, ktorá je účastníkom zmluvy. Súčasťou zmluvy o zriadení združenia sú aj stanovy. Vznik, zánik a registrácia združenia obcí sa riadi § 20 b – f zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

článok 27

Medzinárodná spolupráca Mesto môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami alebo s úradmi iných štátov. Má právo stať členom medzinárodného združenia územných celkov alebo územných orgánov Mesto spolupracuje s Maďarskou republikou – obec Arló a Talianskom - mesto San Nikandro Ganganiko Podmienky medzinárodnej spolupráce upravuje § 21 zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. Dohoda alebo členstvo v medzinárodnom združení nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, so zákonmi, a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná alebo s verejným záujmom

Časť VII.

Článok 28

Výbory v častiach mesta Mesto môže zriadiť v mestských častiach spravidla s vlastným katastrálnym územím výbory. Členmi výboru sú všetci poslanci mestského zastupiteľstva zvolení v mestskej časti. Na čele výboru je predseda , ktorým je člen výboru zvolený výborom. V prípade rozhodnutia mestského zastupiteľstva 3/5 väčšinou poslancov sa môžu zriadiť výbory aj podľa volebných obvodov poslancov Výbory reprezentujú obyvateľov mestskej časti a podliehajú sa na samospráve mesta. Organizačná štruktúra výboru : predseda výboru – poslanec zvolený výborom sekretár výboru – menovaný primátorom mesta zo zamestnancov mesta– zabezpečuje administratívne práce výboru člen výboru – poslanci z volebného obvodu a ďalší občania bývajúci v časti mesta, ktorí sa budú na práci výboru podieľať a ktorých do výboru deleguje / volí /verejné zhromaždenie obyvateľov Oprávnenie a povinnosti výboru: Mestské výbory najmä: podieľajú sa na plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva mestskej rada a rozhodnutí primátora mesta predkladajú na požiadanie orgánov mesta svoje stanoviská k danej problematike radia sa s obyvateľmi o dôležitých otázkach týkajúcich sa rozvoja mestskej časti, informujú obyvateľov mestskej časti o činnosti mestského zastupiteľstva alebo iných orgánov mesta, informujú mestské zastupiteľstvo o požiadavkách a návrhoch občanov, týkajúcich sa rozvoja mesta a jeho hospodárstva, predkladajú návrhy mestskému zastupiteľstvu alebo primátorovi mesta na zvolanie verejného zhromaždenia obyvateľov spolupracujú s mestskou políciou vo veci ochrany verejného poriadku a verejnej zelene zasadnutia výboru sú verejné. Prácu výboru koordinuje predseda výboru . Zasadnutia výboru zvoláva predseda výboru podľa plánu práce alebo podľa potreby. Oznámenie o zasadnutí výboru sa zverejňuje vyhlásením v mestskom rozhlase najneskôr 3 dni pred rokovaním.

Časť VIII.

Ceny mesta

článok 29

Čestné občianstvo Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže mestské zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo mesta Hnúšte. O udelení čestného občianstva rozhoduje mestské zastupiteľstvo spravidla na návrh primátora mesta. Udelenie Čestného občianstva sa schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje primátor. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že prvé vyhotovenie je v slovenskom jazyku a druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného. Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, spravidla v rámci „Dní mesta Hnúšťa „ Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve mesta zapisuje do pamätnej knihy mesta.

Článok 30

Cena mesta Hnúšťa Vynikajúce tvorivé výkony, ktoré obohacujú ľudské poznanie, alebo ktoré významným spôsobom prispeli k rozvoju mesta, ďalej významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti môže mestské zastupiteľstvo odmeniť udelením Ceny mesta Hnúšťa. Návrhy na udelenie ceny môžu mestskému zastupiteľstvu predkladať poslanci, primátor, príp. aj občania mesta. Návrhy musia byť riadne odôvodnené. Ceny sú spojené s listinou o udelení Ceny mesta Hnúšťa Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti – in memoriam.V takomto prípade sa ceny môžu odovzdať rodinným príslušníkom pocteného. Ceny mesta sa udeľujú na mimoriadnom slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, spravidla v rámci „Dní mesta Hnúšťa“

Článok 31

Cena primátora mesta Cenu primátora mesta udeľuje primátor mesta osobám, ktoré sa zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, úspešnú reprezentáciu mesta resp. záslužnú činnosť v meste. Cena primátora mesta sa udeľujú na mimoriadnom slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, spravidla v rámci „Dní mesta Hnúšťa“ Mestské zastupiteľstvo spravidla na návrh primátora môže udeliť z mestských prostriedkov vecné dary a odmeny, a to najmä poslancom a iným obyvateľom mesta, príp. iným osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoji mesta. O udelených cenách sa vedie na mestskom úrade osobitná evidencia

Článok 32

Kronika mesta Mesto vedie svoju kroniku v štátnom jazyku Zápisy do kroniky dokumentujú spoločensko – politický a ekonomický vývoj mesta a sú bezprostredným a verným svedectvom o dobe a ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech života obyvateľov mesta. Súčasťou kroniky sú aj sprievodné dokumenty – fotografie, videozáznamy , zvukové nahrávky, tlačové dokumenty a pod. , evidované a označené v zmysle zásad písania mestských kroník . Kroniku mesta vedie kronikár, ktorého do funkcie menuje a odvoláva primátor mesta Zápisy do kroniky za predchádzajúci rok schvaľuje mestská rada po predchádzajúcom prejednaní v komisii školstva, kultúry a športu

článok 33

Pomoc pri mimoriadnych situáciach Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách Mesto je povinné poskytnúť obyvateľom nevyhnutnú okamžitú pomoc v ich núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť im prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc. Mesto organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva, povodne miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami. Mesto zabezpečuje evakuáciu, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva podľa možnosti ochranu ich majetku a vypracúva plány záchranných prác. Mesto je povinné pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií prostredníctvom hasičského zboru a inými právnickými a fyzickými osobami. 2. Pomoc mestu pri mimoriadnych situáciách Primátor môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do 3 mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do 2 rokov od ich vzniku, inak toto právo zanikne.

Časť IX

Záverečné ustanovenie Štatút mesta Hnúšťa je základnou právnou normou mesta Hnúšťa Všetky všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestských orgánov a iné predpisy mesta musia byť v súlade s týmto Štatútom mesta Zmeny a doplnky tohto Štatútu mesta schvaľuje mestské zastupiteľstvo 3/5 väčšinou prítomných poslancov. Nadobudnutím účinnosti tohto Štatútu mesta stráca účinnosť Organizačný poriadok - Štatút mesta Hnúšťa schválený uznesením MsZ č. 7/95 zo dňa 18.5.1995 Štatút mesta mesta Hnúšťa nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli. primátor mesta Mgr.Michal BagačkaX