Skip to Content

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Platí do: 
08.04.2013

MESTO HNÚŠŤA ako zriaďovateľ Technických služieb Mesta Hnúšťa
v zmysle § 5 zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení
v y h l a s u j e
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
príspevkovej organizácie
Technických služieb Mesta Hnúšťa

Názov zamestnávateľa: Mesto Hnúšťa
Adresa: Hnúšťa , Francisciho č. 74
Obsadzovaná funkcia: riaditeľ príspevkovej organizácie Mesta Hnúšťa
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
so zameraním technického resp. ekonomického smeru
Iné kritéria a požiadavky:
- najmenej 5 rokov praxe v riadiacej funkcii
- 7 rokov praxe v technickom alebo ekonomickom smere
- orientácia v problematike:
-- správy hnuteľného a nehnuteľného majetku,
-- riadiace a organizačné schopnosti
-- zvládanie pracovného zaťaženia, spoľahlivosť, komunikatívnosť, znalosť práce s PC, vodičský preukaz skupiny B

Zoznam požadovaných dokladov:

1. písomná prihláška o zaradenie do výberového konania
2. profesijný štrukturovaný životopis
3. overené fotokópie dokladov o vzdelaní
4. aktuálny výpis z registra trestov / nie starší ako 3 mesiace /
5. písomný návrh Koncepcie rozvoja TSMH
6. písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania / podľa zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov/

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Prihlášky s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením - „Výberové konanie - TSMH – Neotvárať“ označené adresou odosielateľa je potrebné doručiť do : 8. apríla 2013 do 14.00 hod. na adresu:
Mestský úrad Hnúšťa, ul. Francisciho 74 , 981 01 Hnúšťa
Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, ktorí splnia všetky požadované kritériá, najmenej 7 dní pred dňom konania výberového konania.
Predpokladaný nástup do zamestnania je 15.máj 2013(1.6.2013).

Mgr. Michal Bagačka v.r.
primátor mestaX