Skip to Content

OZNÁMENIE o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Platí do: 
20.10.2015

OZNÁMENIE
o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania
podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov
VEREJNOU VYHLÁŠKOU

Na návrh spoločnosti Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava v splonomocnenom v zastúpení spol. ARBOR SK, a.s. Gogoľova 18, 852 02 Bratislava doručený dňa 21.9.2015 na tunajší stavebný úrad - Mesto Hnúšťa, pracovisko MsÚ, Francisciho 74, 981 01 Hnúšťa, ako určený stavebný úrad podľa ust. § 119 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( ďalej len stavebný zákon ), bolo začaté územné konanie o umiestnení líniovej stavby: „Realizácia optických sietí, Klaster HU-03“, ktorá má byť umiestnená na cez katastrálne územia obcí Klenovec, Hnúšťa, Poproč, Krokava, Rovné, Potok, Ratkovská Suchá, Ratková, Ploské, Hrlica, Ratkovské Bystré, Sirk, Rákoš v okresoch Rimavská Sobota a Revúca ako je zakreslené v štúdii, ktorá tvorí súčasť projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a tohto oznámenia.

PrílohaVeľkosť
verejna_vyhlaska_arbor_telekomunikacna_stavba.pdf118.64 KB
hu-03_-_studia_technicka_sprava_nova_s_1.kandidatom_na_pop.pdf3.71 MB
hu-3_trasa_ok_okres_rimavska_sobota_a_revuca_v09b_2015.pdf2.54 MB
hu-3_trasa_ok_vykres1-65_okres_rimavska_sobota_a_revuca_v09b_2015.pdf3.51 MB


X