Skip to Content

Návrh na zmenu č. 6 VZN o čiastočných úhradách nákladov v školách a školských zariadeniach.

Platí do: 
29.11.2015

Mestský úrad v Hnúšti oznamuje že v zmysle § 6 odst. 3) zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov je zverejnený a vyvesený n á v r h na zmenu č.6 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hnúšťa o čiastočných úhradách nákladov v školách a školských zariadeniach.

V zmysle § 6 odst. 4) citovaného zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení dňom vyvesenia na úradnej tabuli mesta začína plynúť 10 dňová lehota počas ktorej sa môžu uplatniť pripomienky k tomuto návrhu a to písomne alebo elektronicky na adresu: prednosta@hnusta.sk, alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Hnúšti, kancelária č. 2 resp. do podateľne mestského úradu.

Pripomienky je možné uplatniť najneskôr do 24. novembra 2015 do 10.00 hod. na Mestskom úrade v Hnúšti.

Mgr. Michal Bagačka, primátor mesta

PrílohaVeľkosť
navrh_125_-_2015_vzn_o_ciastocnych_uhradach_nakladov_na_skolach_a_sk._zariadeniach_-_zmena_c._6_k_81-2008.pdf91.07 KB


X