Skip to Content

Návrh na zmenu VZN o poskytovaní sociálnych služieb a výškach úhrady

Platí do: 
29.11.2015

Mestský úrad v Hnúšti oznamuje, že v zmysle § 6 odst. 3) zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov je zverejnený a vyvesený n á v r h na zmenu č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hnúšťa o poskytovaní sociálnej služby a výške úhrad za poskytovanie sociálnej služby.

V zmysle § 6 odst. 4) citovaného zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení dňom vyvesenia na úradnej tabuli mesta začína plynúť 10 dňová lehota počas ktorej sa môžu uplatniť pripomienky k tomuto návrhu a to písomne alebo elektronicky na adresu: prednosta@hnusta.sk, alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Hnúšti, kancelária č. 2 resp. do podateľne mestského úradu. Pripomienky je možné uplatniť najneskôr do 24. novembra 2015 do 10.00 hod. na Mestskom úrade v Hnúšti.
Mgr. Michal Bagačka, primátor mesta

PrílohaVeľkosť
navrh_126_-_2015_vzn_o_poskytovani_sosialnej_sluzby_a_vyske_uhrad_za_pss_-_zmena_c._1_k_84-2009.pdf80.32 KB


X