Skip to Content

Návrh VZN o daniach a poplatku na rok 2016

Platí do: 
29.11.2015

Mestský úrad v Hnúšti oznamuje že v zmysle § 6 odst. 3) zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje n á v r h Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hnúšťa o miestnych daniach a miestnom poplatku na zdaňovacie obdobie roku 2016 a nasledujúce zdaňovacie obdobia.

V zmysle § 6 odst. 4) citovaného zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení dňom vyvesenia na úradnej tabuli mesta začína plynúť 10 dňová lehota počas ktorej sa môžu uplatniť pripomienky k tomuto návrhu a to písomne alebo elektronicky na adresu: prednosta@hnusta.sk, alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Hnúšti, kancelária č. 2 resp. do podateľne mestského úradu. Materiál je na vyžiadanie k nahliadnutiu v pracovných dňoch od 08.00 do 15.00 hod. na MsÚ v kancelárii č. 2. a 3. na poschodí. Pripomienky je možné uplatniť najneskôr do 24. novembra 2015 do 10.00 hod. na Mestskom úrade v Hnúšti.
Mgr. Michal Bagačka, primátor mesta

PrílohaVeľkosť
navrh_2016_10_zvysenie_vzn_miestne_dane_a_poplatky_na_rok_2016_a_dalsie_zdanovacie_obdobia.pdf102.85 KB


X