Skip to Content

Výberové konanie na riaditeľa/ľku CVČ Hnúšťa

Platí do: 
09.01.2016

Mestské zastupiteľstvo v Hnúšti v y h l a s u j e podľa ustanovenia §§ 3 a 4 ods. 1  zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na pozíciu riaditeľka/riaditeľ Centra voľného času, Nábrežie Rimavy 457, 981 01 Hnúšťa

s nasledovnými podmienkami :

Kvalifikačné predpoklady :
a) Stupeň a odbor vzdelania podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (príloha č. 1 časť XIII).
b) Vykonanie 1. atestácie podľa § 34 ods. 2  zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (alebo jej náhrady).
c) Pedagogická činnosť minimálne 5 rokov.
d) Bezúhonnosť.
e) Zdravotná spôsobilosť v zmysle § 10 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. .
f) Ovládanie štátneho jazyka.

Ďalšie predpoklady :
- Znalosť právnych predpisov súvisiacich s výkonom činnosti zariadenia s právnou subjektivitou a z oblasti školstva.
- Znalosť v oblasti pracovnoprávnych a ekonomických vzťahov
- Komunikatívnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilita, organizačné schopnosti.

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:
1. Žiadosť – prihláška o zaradenie do výberového konania.
2. Overená fotokópia diplomu, vysvedčenia alebo iného dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania podľa zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3. Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.
4. Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu funkcie.
5. Profesijný životopis.
6. Overené doklady o ukončenom ďalšom vzdelávaní.
7. Predloženie návrhu koncepcie rozvoja centra v rozsahu najmenej 2A4 a najviac 5A4.
8. Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle § 11 ods. 4  Zákona č.122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Druh pracovného pomeru:  Hlavný pracovný pomer.

Žiadosti zasielajte spolu s požadovanými dokladmi  a materiálmi v zalepenej obálke s uvedením adresy odosielateľa a označením „VK – CVČ - NEOTVÁRAŤ“ najneskôr do 10.1.2016 do 14.00 hodiny na adresu: Mestský úrad Hnúšťa, Francisciho č. 74, 981 01 Hnúšťa.
Predpokladaný nástup na funkciu 1.2.2016
Termín a miesto výberového konania oznámi Rada školy uchádzačom spĺňajúcim požadované predpoklady najmenej 7 dní pred jeho konaním - v zákonom stanovenej lehote.

V Hnúšti, dňa 30.11.2015

Mgr. Michal Bagačka v.r.
primátor mesta

PrílohaVeľkosť
vk_cvc_hnusta_30112015.pdf39.52 KB


X