Skip to Content

Výberové konanie na riaditeľa/ľku ZŠ JFR Nábrežie Rimavy Hnúšťa

Platí do: 
29.02.2016

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO HNÚŠŤA
v y h l a s u j e
v zmysle §3 a 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ľky Základnej školy Janka Francicsiho Rimavského, Nábrežie Rimavy č. 457, Hnúšťa s nasledovnými požiadavkami:

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie :
a) odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
b) dosiahnutie kariérneho stupňa - pedagogický zamestnanec s I. atestáciou podľa § 27 odst. 5 alebo § 61 odst. 7 zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (alebo jej adekvátnej náhrady)
c) najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
d) bezúhonnosť
e) zdravotná spôsobilosť v zmysle § 10 odst.2 zákona 317/2009 Z.z.
f) ovládanie štátneho jazyka
Ďalšie predpoklady :
Znalosť právnych predpisov súvisiacich s výkonom činnosti zariadenia s právnou subjektivitou a z oblasti školstva.
Znalosť v oblasti pracovnoprávnych a ekonomických vzťahov
Komunikatívnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilita, organizačné schopnosti.
Znalosť práce s PC (MS Word, MS Excel).
Požadované doklady:
1. písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania pre príslušnú školu
2. profesijný životopis
3. overené fotokópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
4. overený doklad o absolvovaní I. atestácie alebo jej náhrady
5. aktuálny výpis z registra trestov / nie starší ako 3 mesiace /
6. potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
7. potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
8. písomný návrh Koncepcie rozvoja základnej školy
9. písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania /podľa zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov/
Predpokladaný nástup do zamestnania je 1.7.2016
Prihlášky s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením: „VK ZŠ JFR NR Hnúšťa – NEOTVÁRAŤ“ je potrebné doručiť (osobne alebo poštou – rozhodujúci je dátum doručenia do podateľne úradu) do 29. februára 2016 do 14.00 hodiny na adresu:
Mestský úrad Hnúšťa ul. Francisciho 74 , 981 01 Hnúšťa.
Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, ktorý splnia podmienky zaradenia do výberového konania najmenej 7 dní pred dňom konania výberového konania.

V Hnúšti dňa 25.1.2016
Mgr. Michal Bagačka
primátor mesta

PrílohaVeľkosť
vyberove_konanie_vk_zs_jfr_nr_2016.pdf37.04 KB


X