Skip to Content

VZN prevádzkový poriadok Pohrebiska

Platí do: 
21.03.2016

Mestský úrad v Hnúšti oznamuje že, v zmysle § 6 odst. 3) zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hnúšťa prevádzkovom poriadku Pohrebiska. V zmysle § 6 odst. 4) citovaného zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení dňom vyvesenia na úradnej tabuli mesta začína plynúť 10 dňová lehota počas ktorej sa môžu uplatniť pripomienky k tomuto návrhu a to písomne alebo elektronicky na adresu: prednosta@hnusta.sk, alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Hnúšti, kancelária č. 2 resp. do podateľne mestského úradu.

Materiál je na vyžiadanie k nahliadnutiu v pracovných dňoch od 08.00 do 15.00 hod. na MsÚ v kancelárii č. 2. a 3. na poschodí. Pripomienky je možné uplatniť najneskôr do 18. marca 2016.

V Hnúšti dňa 2.03.2016
Mgr. Michal Bagačka v.r.primátor

PrílohaVeľkosť
vzn_prevadzkovy_poriadok_pohrebisko_2016.pdf82.3 KB
cennik_pohrebne_sluzby.pdf468.83 KB


X