Skip to Content

Oznámenie o zámere predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Platí do: 
11.05.2017

Mesto Hnúšťa zverejňuje v zmysle § 9a) odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, VZN o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Hnúšťa a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva a uznesenia Mestského zastupiteľstva v Hnúšti č. 31/405/2017 oznámenie o zámere predaja nehnuteľného majetku Mesta Hnúšťa z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

PrílohaVeľkosť
oznamenie_zameru_-_evasport.pdf101.03 KB


X