Skip to Content

OZNÁMENIE o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania VEREJNOU VYHLÁŠKOU

Platí do: 
25.05.2017

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina v splnomocnenom zastúpení ENData, s.r.o., Poľanová 1578/37, 029 01 Námestovo podal dňa 25.4.2017 na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie stavebného povolenia stavby: „10329 Hnúšťa – Likier – rekonštrukcia TS a NN“ na pozemkoch v k. ú. Hnúšťa. Uvedeným dňom bolo začaté konanie.

PrílohaVeľkosť
verejna_vyhlaska_3856_17_endata.pdf121.79 KB


X