Skip to Content

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - STAVEBNÉ POVOLENIE

Platí do: 
01.08.2017

Stavebník Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
IČO: 36 442 151 v splnomocnenom zastúpení ENData, s.r.o., Poľanová 1578/37, 029 01 Námestovo
podal na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie stavebného povolenia stavby: „10329 Hnúšťa – Likier –
rekonštrukcia TS a NN“ pozemkoch parc. č. KN-C 225/1, 1232/6, 1232/9, 1236/2, 1239, 1360, 1296,
1269, 1270, 204/4, 1202, 1215/1, 1217/1 v k. ú. Hnúšťa.

PrílohaVeľkosť
sp_3856_17_endata.pdf200.71 KB


X