Skip to Content

Profil verejného obstarávateľa

V zmysle § 22 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), Mesto Hnúšťa zriaďuje na tejto stránke svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude zverejňovať aktuálne informácie týkajúce sa verejného obstarávania, predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.

Mesto Hnúšťa je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona, pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinný používať postupy podľa uvedeného zákona. Zadávanie zákaziek zabezpečuje Mesto Hnúšťa interným zamestnancom, osobou odborne spôsobilou pre verejné obstarávanie.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov: Mesto Hnúšťa
IČO: 00 318 744
Kontaktné osoby: Ing. Ján Kolimár, Ing. Michal Vacula
Sídlo: Francisciho 74
981 01 Hnúšťa

Kontakt:
tel.: +421 47 202 88 14, 15
e-mail: http://hnusta.sk/kontakt
Internetová adresa URL: www.hnusta.skX