Skip to Content

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a SDO na rok 2016.

VZN č.: 
128/2015

Mestský úrad v Hnúšti oznamuje že, na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta www.hnusta.sk v zmysle § 6 odst. 8) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov je v y h l á s e n é Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hnúšťa č. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v podmienkach mesta Hnúšťa a mestských častí Hačava, Likier, Polom, Brádno na rok 2016 a ďalšie zdaňovacie obdobia.

V Hnúšti dňa 1.december 2015
Mgr. Michal Bagačka v.r.
primátor mesta

Stav nariadenia: 
účinné
Dátum od: 
1. December 2015 (Celý deň) - 15. December 2015 (Celý deň)
Zverejnené: 
01.12.2015 (Celý deň)
Na úradnej tabuli do: 
15.12.2015

Upozornenie:
Elektronická forma VZN má iba informatívny charakter, originálne znenia jednotlivých VZN sú k dispozícii na Mestskom úrade v Hnúšti.

PrílohaVeľkosť
128_-_2015_vzn_dane_a_poplatky_na_rok_2016_a_dalsie_zdanovacie_obdobia.pdf103.11 KB


X