#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

VZN


Na plnenie úloh samosprávy mesta, alebo ak to ustanovil zákon, vydáva mesto všeobecne záväzné nariadenia (najmä par. 4 ods. 3 zák. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov).

Nariadenie mesta nemôže odporovať Ústave SR, zákonom a Štatútu mesta Hnúšťa.

Vo veciach, v ktorých mesto plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

Na prijímanie nariadení sa vztahuje par. 6 zákona SNR c. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.

K predloženému návrhu nariadenia môžu poslanci predkladat pozmeňovacie návrhy. Pozmeňovacie návrhy musia byt formulované presne, jasne a zrozumiteľne.

Hlasuje sa verejne, zdvihnutím ruky, pričom sa najprv hlasuje o pozmeňovacích návrhoch.

Nariadenie mesta je schválené, ak zaň hlasuje trojpätinová väčšina prítomných poslancov mestského zastupiteľstva.


2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

1990-2010