Navigácia

Výber jazyka

Obsah

VZN


Na plnenie úloh samosprávy mesta, alebo ak to ustanovil zákon, vydáva mesto všeobecne záväzné nariadenia (najmä par. 4 ods. 3 zák. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov).

Nariadenie mesta nemôže odporovať Ústave SR, zákonom a Štatútu mesta Hnúšťa.

Vo veciach, v ktorých mesto plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

Na prijímanie nariadení sa vztahuje par. 6 zákona SNR c. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.

K predloženému návrhu nariadenia môžu poslanci predkladat pozmeňovacie návrhy. Pozmeňovacie návrhy musia byt formulované presne, jasne a zrozumiteľne.

Hlasuje sa verejne, zdvihnutím ruky, pričom sa najprv hlasuje o pozmeňovacích návrhoch.

Nariadenie mesta je schválené, ak zaň hlasuje trojpätinová väčšina prítomných poslancov mestského zastupiteľstva.


Platné

NázovVyvesenéDátum zvesenia
135/2017 Požiarny poriadok mesta Hnúšťa11.04.2017
134/2016 VZN o podmienkach predaja a používania pyrotechnických výrobkov14.12.2016
124/2015 VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku01.12.2015
120/2014 VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE MESTA HNÚŠŤA č. 120 / 2014 o sociálnej pomoci24.04.2014
118/2014 VZN o podmienkach držania psov na území mesta Hnúšťa.01.04.2014
119/2014 Dodatok č. 4 - zmena č. VI. prílohy č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Hnúšťa, a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva...25.03.2014
117/2014 VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp.28.02.2014
115 - 2013 VZN o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie predvolebných platátov počas volebnej kampane15.10.2013
114/2013 114/2013 Dodatok č. 3 v prílohe č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Hnúšťa21.05.2013
113/2013 113/2013 VZN o čiastočných úhradách v školách a v školských zariadeniach25.01.2013
112/2013 112/2013 Dodatok č. 3 k VZN č. 87/2012 o určení dotácie na prevádzku a mzdové náklady škôl25.01.2013
111/2012 111/2012 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO04.12.2012
108/2012 108/2012 Zmena č. 4 k VZN č. 81/2008 o čiastočných úhrdách v školách06.07.2012
107/2012 107/2012 Príloha č. 1 k VZN o určení dotácie na prevádzku a mzdové náklady škôl24.01.2012
104/2011 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady08.12.2011
105/2011 105/2011 VZN o ovzduší a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia08.12.2011
106/2011 106/2011 VZN o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov a o postupe pri nájme bytov08.12.2011
93/2010 Zmena č. 1 VZN o podmienkach držania psov na území mesta Hnúšťa26.09.2011
100/2011 100/2011 VZN o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác23.06.2011
98/2011 98/2011 Zmena VZN Záväzné časti územného plánu mesta Hnúšťa24.02.2011
92/2010 VZN o podmienkach držania psov na území mesta Hnúšťa30.04.2010

Účinné

NázovVyvesenéDátum zvesenia
131/2016 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO29.06.2016
125/2015 VZN o čiastočných úhradách nákladov v školách a školských zariadeniach č.81/2008 – zmena č.6.01.12.2015
126/2015 VZN o poskytovaní sociálnej služby a výške úhrad za poskytovanie sociálnej služby č.84/2009 – zmena č. 101.12.2015
128/2015 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a SDO na rok 2016.01.12.2015
87/ 2009/2 Určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady na žiaka škôl a školských zariadení v originálnej kompetencii Mesta Hnúšťa24.01.2013
103/2011 VZN o podmienkach držania psov na území mesta Hnúšťa - zmena č.107.10.2011
45/2004-1 VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb, dodatok23.06.2011
99/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta28.04.2011
95/2010 Doplnok č. 3 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hnúšťa o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady03.11.2010
96/2010 Všeobecné záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Hnúšťa27.10.2010
87/2009 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady, na žiaka škôl a školských zariadení v originálnej kompetencii mesta Hnúšťa16.12.2009
82/2008 VZN o plnení povinností školskej dochádzky10.12.2008
78/2008 VZN o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach29.10.2008
77/2008 Zásady poskytovania dotácií z vlastných príjmov mesta na podporu všeobecne prospešných služieb30.09.2008

Nezařazené