#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Dôležité adresy


Dôležité adresyAdresa pre písomnú korenšpondenciu

Mestský úrad
981 01 Hnúšťa


Elektronická pošta

 

Telefónny zoznam

Základné telefónne číslo na mestský úrad je v tvare:

  • 047 202 88 CC


kde CC je číslo rozlišujúce oddelenie:

Priama linka Oddelenie
047 2028811 Sekretariát, podateľňa, spisová služba (ohlasovňa požiarov)
047 2028812 Vedúci oddelenia výstavby
047 2028813 Prednostka
047 2028814 Stavebný úrad
047 2028815 Oddelenie výstavby
047 2028816 Kontrolórka
047 2028817 Právnik
047 2028818 Vedúca finančného oddelenia
047 2028819 Finančné oddelenie (10)
047 2028820 Finančné oddelenie (1)
047 2028811 Primátor
047 2028822 Matrika
047 2028823 Miestne dane a poplatky
047 2028824 Pokladňa
047 2028825 Organizačné oddelenie
047 2028826 Evidencia obyvateľstva
047 2028827 Chránená dielňa - kamerový systém
047 2028828 Organizačné oddelenie
   
Ostatné linky na MsÚ:  
047 5423251 Telefónna ústredňa
047 5423261 Mestská polícia
047 5423252 Fax

 

 

ODDELENIA MsÚ

 

PREDNOSTKA MESTSKÉHO ÚRADU

Ing. Oľga Maciaková

prednostka

047 2028813

olga.maciakova@hnusta.sk

PRÁVNIK MESTSKÉHO ÚRADU

JUDr. Drahomír Širůčka

právnik

047 2028817

drahomir.sirucka@hnusta.sk

ODDELENIE ORGANIZAČNÉ, VNÚTORNEJ SPRÁVY, REGIONÁLNEJ POLITIKY A PROJEKTOVÉHO RIADENIA

Denisa Angerová

Sekretariát, podateľňa, spisová služba, archív, obchod a služby

047 2028811

denisa.angerova@hnusta.sk

Martina Stejskalová

Úsek regionálnej politiky a manažmentu projektov

047 2028825

martina.stejskalova@hnusta.sk

Ing. Michaela Hroncová

Úsek komunitných projektov a strategických dokumentov mesta, GDPR,

047 2028828

michaela.hroncova@hnusta.sk

Drahomíra Krnáčová

Činnosť orgánov mesta, úsek kultúry

047 2028826

drahomira.krnacova@hnusta.sk

Mgr. Andrea Bálintová

Evidencia obyv.,súpisné čísla, sociálne veci, byty

047 2028826

andrea.balintova@hnusta.sk

Mgr. Zlatica Kochanová

Matrikárka, overovanie, register trestov, ZPOZ

047 2028822

zlatica.kochanova@hnusta.sk

Bc. Katarína Bálintová

Matrikárka, overovanie ,register trestov,ZPOZ

047 2028822

katarina.balintova@hnusta.sk

Zuzana Fačková

Vedúca opatrovateľskej služby-úväzok 0,5

047 2028819

zuzana.fackova@hnusta.sk

Katarína Pavlove

Upratovačka

 

katarina.pavlove@hnusta.sk

TSP-ATSP

Terénni komunitní sociálni pracovníci

0905866842

0905866843

tsp@hnusta.sk

ODDELENIE FINANČNÉ

Ing. Katarína Trnavská

Vedúca oddelenia, rozpočet a financie

047 2028818

katarina.trnavska@hnusta.sk

Alena Lukáčová

Referent pre účtovníctvo a rozpočet

047 2028820

alena.lukacova@hnusta.sk

Eva Ondrejova

Miestne dane

047 2028823

eva.ondrejova@hnusta.sk

Zuzana Fačková

Spracovanie miezd

0,5 úväzok

047 2028819

zuzana.fackova@hnusta.sk

Miroslava Karasová

Financovanie a rozpočtovanie škôl, pokladňa mesta

047 2028824

miroslava.karasova@hnusta.sk

Gabriela Hutková

Poplatok za odpady

047 2028824

gabriela.hutkova@hnusta.sk

Ing. Miroslava Muránska

Mzdy školám aj v rámci SOU

047 2028819

miroslava.muranska@hnusta.sk

 

 

ODDELENIE VÝSTAVBY, ROZVOJA ÚZEMIA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Ing. Michal Vacula

Vedúci oddelenia, investi-čné akcie, strategické plá-ny, projekty

047 2028812

michal.vacula@hnusta.sk

Ing. Vlasta Pervanová

Stavebný úrad

047 2028814

vlasta.pervanova@hnusta.sk

Ing. Ján Černák

Stavebný úrad

047 2028815

jan.cernak@hnusta.sk

Ing. Pavel Lulčo

Životné prostredie, ovzdu-šie, vodné hosp.,miestne kom.,

047 2028815

pavel.lulco@hnusta.sk

Ing. Simona Kamenská

Majetok mesta

047 2028815

simona.kamenska@hnusta.sk

Ivan Varga

Správca budovy a referent autodopravy

047 2028827

ivan.varga@hnusta.sk

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI, KRÍZOVÉ RIADENIE A CIVILNÁ OCHRANA, POŽIARNA OCHRANA, ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

Externé zmluvy

BOZP, KRaCO, PO, zdrav. posudky pracovísk, starostlivosť o zamestnancov, revízie elektrozariadení, plynu a pod.

047 5423251

EIS – Elektronický informačný systém a správa sietí

Externé zmluvy

PMXnet, CoraGeo, VEMA, NASES, SOMI - Bezpečnostná politika mesta,

047 5423251

 

 

  •