#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Miesto realizácie projektu: Mesto Hnúšťa

Názov projektu: Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Hnúšťa

Cieľom projektu  bolo zlepšenie technického stavu a zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia v meste Hnúšťa.

Špecifický cieľ:   Modernizácia a zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia a dosiahnutie úspory energie.

Východiskový stav: Vysoká energetická náročnosť a zastaranosť verejného osvetlenia, niektoré prvky VO mali aj 30 rokov a boli za hranicou životnosti. Zastaraný technický stav svietidiel, rozvodov, zdrojov a káblových rozvodov (vzdušných)  bol značne poruchový.

Stav po realizácii projektu: Vďaka podpore z EÚ bolo vymenených 109 svietidiel (65 pôvodných, 44 doplnených) a dosiahla sa ročná úspora energie 315,65 GJ/rok.

Zlepšil  sa technický stav verejného osvetlenia v obci modernizáciou systému verejného osvetlenia, ktoré je efektívnejšie a energeticky úspornejšie.

Po ukončení realizácie aktivít projektu sa zvýšila atraktivita územia obce a bezpečnosť cestnej premávky aj občanov, čo vedie k celkovému zvýšeniu kvality života v obci.

Názov a sídlo prijímateľa: Mesto Hnúšťa, Francisciho 74, 981 01 Hnúšťa

Dátum začatia realizácie projektu: 09/2015

Dátum ukončenia realizácie projektu: 12/2015

Logo operačného programu:    

k

Názov riadiaceho orgánu:  Ministerstvo hospodárstva SR

Odkaz na internetové stránky

riadiaceho orgánu a daného

operačného programu:                www.economy.gov.sk

Výška poskytnutého príspevku:      78 465,25 €

Fotodokumentácia alebo

vizualizácia realizácie aktivít

výsledkov projektu (uvedené

musí byt pravidelne

aktualizované):               

Stav pred začatím projektu:                 

x

 

Stav po realizovaní projektu:

h

"Tento projekt sa zrealizoval s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE"

H