#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Návrh aktualizácie Programu rozvoja mesta Hnúšťa 2018 - 2020 časť. I.

Typ: ostatné
logoPHSR mesta Hnúšťa 2008 – 2013 s výhľadom do roku 2020 a v súlade s jeho aktualizáciou na rok 2013 a dodatkom č. 1 PHSR pre roky 2014 – 2016 schválené uznesením MsZ č. 406/2013 zo dňa 13.11.2013 je otvorený dokument, ktorý sa môže dopĺňať o nové priority, opatrenia a aktivity, resp. môžu sa niektoré opatrenia a aktivity zrušiť napr. keď ich financovanie je nad únosnosť mesta alebo stratili svoju opodstatnenosť.

Koordinačná komisia pre riadenie realizácie PHSR mesta Hnúšťa (primátor mesta, viceprimátor, prednosta a vedúci oddelení MsÚ, iní odborníci) odporúča vykonať zmeny v platnom PHSR a vykonať jeho aktualizáciu na roky 2018 – 2020.

PHSR mesta Hnúšťa sa aktualizáciou v časti V. Rozvojová stratégia navrhuje doplniť o Formulár č. S1 – Hierarchia strategických cieľov, kde sú stanovené špecifické ciele, ktoré vychádzajú z doteraz spracovanej strategickej vízie. Vypracovanie Formuláru vychádza z Metodiky na vypracovanie PHSR mesta z roku 2015 a podľa zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z.).

Prehodnotením vypracovanej  SWOT analýzy a stromu problémov, ktoré sú uvedené v PHSR 2008 – 2013 s výhľadom do roku 2020, ktorá predkladá základný obraz o meste a je východiskom pre stanovenie vízie, to znamená stavu, v akom sa mesto bude nachádzať z pohľadu dlhodobého plánovania, Koordinačná komisia dospela k názoru, že je aktuálna aj pre ďalšie roky a nie je potrebné ju aktualizovať.

Preto sa ďalej postupovalo v prehodnotení cieľov rozvojovej stratégie nadväzujúcej na spracované swot analýzy a stromy problémov, ktoré boli aktualizované a spracované do hierarchie strategických cieľov.

Hierarchia strategických cieľov je predmetom prerokovania na mestskom zastupiteľstve a tiež je s ňou oboznámená aj verejnosť prostredníctvom informácie uverejnenej na web stránke mesta.

Podľa odporúčanej metodiky po prerokovaní tejto časti aktualizácie a zapracovaní prípadných relevantných pripomienok sa pristúpi k aktualizácii programovej časti PHSR, ktorá obsahuje podrobnejšie rozpracovanie strategických cieľov v jednotlivých oblastiach minimálne na úroveň opatrení a aktivít, ktoré sú tvorené vecne príbuznými skupinami projektov. Na základe doteraz spracovaných údajov a dostupných návrhov bude aktualizovaný a spracovaný Prehľad opatrení, projektov a aktivít podľa oblastí a Akčný plán.

Všetky pripomienky, návrhy k predkladaným materiálom a k prebiehajúcej aktualizácii budú evidované na MsÚ, oddelenie organizačné VVS, RPaPR, č. dverí 3, 047/5422028828, e-mail: michaela.hroncova@hnusta.sk

Tabuľka 1 Formulár č. S1 - Hierarchia strategických cieľov

Strategický ciel:

Špecifické ciele:

1. Prioritná oblasť – Hospodárstvo

Skvalitnenie podnikateľského prostredia, zvýšenie konkurencieschopnosti a životnej úrovne obyvateľov

1.1 Posilniť ekonomiku mesta modernizáciou a revitalizáciou životaschopných podnikov a služieb s dôrazom na zamestnanosť a rozšírenie kvality poskytovaných služieb obyvateľom

  1. 2 Nové rozvojové plochy v Priemyselnom parku Hnúšťa, ale i v podobných lokalitách.

2. Prioritná oblasť – Školstvo a vzdelávanie

Zvýšenie vzdelanostnej úrovne v Hnúšti

2.1 Zlepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu

2.2 Riešenie otázky vzdelanosti u marginalizovanej komunity

3. Prioritná oblasť – Sociálne zabezpečenie

Skvalitnenie sociálnych služieb a služieb sociálnej kurately

3.1 Zvýšenie úrovne existujúcich zariadení poskytujúcich sociálne služby

3.2 Rozšírenie sociálnych služieb v meste

4. Prioritná oblasť – Kultúra

Posilnenie kultúrneho potenciálu v meste a regióne

4.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu mesta

4.2 Rozvoj a propagácia športu v meste

4.3 Rozvoj a propagácia cestovného ruchu v meste

4.4 Implementácia projektov, prostredníctvom ktorých bude mesto motivovať a podporovať miestnych obyvateľov na ich participácii v rozvojových zámeroch mesta

4.5 Zlepšiť podmienky informovanosti, zefektívniť komunikáciu a koordináciu aktivít

5. Prioritná oblasť – Technická infraštruktúra

Zlepšenie stavu technickej infraštruktúry v meste

5.1 Zabezpečiť kvalitnú technickú a environmentálnu infraštruktúr

5.2 Dobudovanie dôstojných priestorov pre kultúrno-spoločenské aktivity mesta

5.3 Vybudovanie nových obytných zón a vytváranie podmienok pre bývanie mladých rodín a sociálne slabších skupín obyvateľstva


Vytvorené: 6. 9. 2018
Posledná aktualizácia: 6. 9. 2018 15:09
Autor: Správca Webu