#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

 

 
 
Mesto Hnúšťa každý rok poskytuje dotácie z rozpočtu mesta. Dňa 19. 2. 2018 zasadala komisia, ktorá schválila prerozdelenie týchto prostriedkov pre právnické osoby, ktoré prispievajú svojou činnosťou k rozvoju mesta v rôznych oblastiach verejného života. Požiadavky jednotlivých žiadateľov boli prehodnotené a výška dotácií bola schválená tak, aby negatívne neovplyvnila hospodárenie mesta a zároveň prispela k rozvoju činnosti jednotlivých organizácií. Mestské zastupiteľstvo v Hnúšti uznesením č. 40/549/2018 zo dňa 27. 2. 2018 schválilo na základe odporučenia komisie dotácie pre športové kluby a neziskové organizácie pre rok 2018 v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších doplnkov a VZN mesta Hnúšťa č. 77/2008 Zásady poskytovania dotácií z vlastných príjmov mesta na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti, na akcie vo verejnom záujme a v prospech rozvoja územia mesta.

 

Dotácie pre športové kluby pre rok    2019:         2020:

Taekwondo klub Hnúšťa                       4 000 €       5000 €

Kick-box Leon Hnúšťa                          2 000 €       2000 €

Volejbalový klub Iskra Hnúšťa              6 500 €       5500 €

Futbalový klub Iskra Hnúšťa               15 000 €     15500 €

Stolnotenisový klub Iskra Hnúšťa         1 200 €       1000 €

Fitnes klub Iskra Hnúšťa                       2 000 €       3500 €

Bedmintonový klub GMH                      1 500 €       1500 €

ABC Team Hnúšťa                                   500 €              0 €

Športový klub GLADIATORS                1 700 €          800 €

Klub slovenských turistov                     1 400 €          800 €

Kynologický klub                                   1 200 €       1200 €

OZ Rovnaké šance v SR                             0             200 €