#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Mesto Hnúšťa každý rok poskytuje dotácie z rozpočtu mesta. Dňa 19. 2. 2018 zasadala komisia, ktorá schválila prerozdelenie týchto prostriedkov pre právnické osoby, ktoré prispievajú svojou činnosťou k rozvoju mesta v rôznych oblastiach verejného života. Požiadavky jednotlivých žiadateľov boli prehodnotené a výška dotácií bola schválená tak, aby negatívne neovplyvnila hospodárenie mesta a zároveň prispela k rozvoju činnosti jednotlivých organizácií. Mestské zastupiteľstvo v Hnúšti uznesením č. 40/549/2018 zo dňa 27. 2. 2018 schválilo na základe odporučenia komisie dotácie pre športové kluby a neziskové organizácie pre rok 2018 v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších doplnkov a VZN mesta Hnúšťa č. 77/2008 Zásady poskytovania dotácií z vlastných príjmov mesta na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti, na akcie vo verejnom záujme a v prospech rozvoja územia mesta.

Dotácie pre športové kluby:

Taekwondo klub Hnúšťa  3 300 €

Kick-box Leon Hnúšťa 1 700 €

Volejbalový klub Iskra Hnúšťa  9 000 €

Futbalový klub Iskra Hnúšťa  13 500 €

Stolnotenisový klub Iskra Hnúšťa  1 000 €

Fitnes klub Iskra Hnúšťa  3 500 €

Bedmintonový klub GMH  1 300 €

Bedmintonový klub pri ZŠ JFR  1 300 €

Športový klub GLADIATORS 2 200 €