#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

O spoločnosti

Technické služby mesta Hnúšťa, ulica KOTLIŠTE 980/5, 98101 Hnúšťa boli zriadené ako príspevková organizácia Mesta Hnúšťa v zmysle § 11, odstavca 3, písm. i) zákona NR SR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, v súlade s § 21 zákona č. 303/95 Z. z. v platnom znení a v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Hnúšti zo dňa 1.5.1975.

 

Predmet činnosti v zmysle zriaďovacej listiny a jej následných dodatkov:

 • zvoz a likvidácia komunálneho odpadu a separovaného zberu pre obyvateľov Mesta Hnúšťa
 • prevádzka a údržba verejného osvetlenia, mestského rozhlasu, čistenie mesta, dopravné výkony pre mesto v rámci zabezpečovania údržby MK a verejných priestranstiev
 • prevádzka Zberného dvora a Zberných surovín
 • správa, údržba a prevádzka telovýchovných a športových zariadení
 • zabezpečovanie komplexných pohrebných služieb a správa cintorínov
 • zabezpečovanie ďalších úloh, ktoré sú charakterom verejnoprospešných prác

 

Predmet činnosti v zmysle živnostenského oprávnenia:

 • dopravné výkony pre občanov, organizácie a podnikateľské subjekty - Cenník MP
 • zvoz a likvidácia komunálneho odpadu a separovaného odpadu pre okolité obce
 • správa trhu, trhoviska a príležitostného predaja
 • správa a údržba verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu
 • prevádzkovanie pohrebnej služby a pohrebiska - CENNÍK
 • údržba a čistenie komunikácií
 • prevádzka športových zariadení
 • prevádzkovanie kúpaliska
 • prevádzkovanie tenisových kurtov

 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE:

Názov podniku: Technické služby mesta Hnúšťa, príspevková organizácia

Sídlo podniku: Kotlište 980/5, 981 01 Hnúšťa

Forma hospodárenia: Príspevková organizácia mesta

Dátum zriadenia podniku: 1. 5.1975

IČO: 00151149

IČ DPH: SK 2020470386

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko

č. účtu: SK82 5600 0000 0020 2084 2001

 

K o n t a k t y:

email: tshnusta@pmxmail.sk

Telefónny kontakt do firmy : 047 542 3113

 

Mgr.Igor Daňko - riaditeľ TS mesta Hnúšťa, tel: 047/542 3113, 0905 943 887, e- mail: riaditel.tshnusta@pmxmail.sk

 

Iveta Hrončeková – sekretariát  tel: 047/5423113, e- mail: sekretariat.tshnusta@pmxmail.sk

 

 • Fakturácia za poskytnuté služby
 • Vedenie pokladničnej agendy, výber peňazí v hotovosti, tržné poplatky
 • Evidencia došlej a odoslanej pošty
 • Archivovanie spisového materiálu
 • Evidencia príjmu roztriedeného odpadu na Zbernom dvore
 • Hlásenia o vzniku odpadu, evidenčné listy odpadov
 • Administratívne úkony súvisiace s prácou na Zbernom dvore

 

Miroslava Szökeová - ekonóm podniku, tel: 047/5423113, e- mail: tshnusta@pmxmail.sk

 

 • Vedenie účtovníctva v súlade s platnou legislatívou
 • Zabezpečovanie bezhotovostného platobného styku v peňažných ústavoch a sledovanie stavu účtov
 • Zostavenie návrhu rozpočtu, kontrola jeho plnenia, rozbory plnenia rozpočtu
 • Vypracovanie účtovnej uzávierky
 • Evidencia a vymáhanie pohľadávok
 • Spracovanie mesačných, štvrťročných a ročných účtovných výkazov
 • Spracovanie podkladov pre Daňový úrad, DPH

 

Ing. Alena Tóth Drieňová – mzdová účtovníčka, personalistika tel: 047/5423113 e-mail: pam.tshnusta@pmxmail.sk 

 

 • Zabezpečovanie personalistky
 • Komplexné spracovanie miezd
 • Zostavovanie návrhu rozpočtu v oblasti mzdového účtovníctva
 • Spracovanie mesačných výkazov, komunikácia zo Sociálnou, Zdravotnými poisťovňami Daňovým úradom, mesačné mzdové uzávierky a reporty, ELDP
 • Sledovanie legislatívnych zmien v oblasti mzdového účtovníctva
 • Projekty  ÚPSVaR  
 • Letné kúpalisko - časť plavčíci, vybavenie povolení pre spustenie prevádzky Letného kúpaliska
 • Zabezpečenie organizácie práce v Mestskej športovej hale
 • Aktualizácia  školení vodičov a pracovných strojov, evidencia  a aktualizácia preventívnych prehliadok, komunikácia s pracovnou zdravotnou službou

 

Pavel Polčáni -majster, tel: 0904 956 544, e- mail: tshnusta@pmxmail.sk

 

 • Kooordinácia práce zamestnancov
 • Kontrola zamestnancov na zverených činnostiach
 • Zabezpečovanie údržby a čistenie mestských komunikácií
 • Zabezpečovanie zimnej údržby
 • Správa a údržba verejného osvetlenia
 • Správa a organizácia Mestskej športovej haly
 • Letné kúpalisko – organizácia, údržba, povolenia
 • Organizačné zabezpečenie chodu Zberného dvora

 

Pohrebné služby:

Jozefa Koncočová – vedúca pohrebných služieb, tel: 0907 966 969, e- mail: pohrebnictvo.tshnusta@pmxmail.sk

 

 • Komplexné zabezpečovanie pohrebných služieb
 • Skladové hospodárstvo
 • Vedenie mesačných výkonov v doprave
 • Vedenie a kontrola čerpania pohonných hmôt motorových vozidiel
 • Vyhodnocovanie spotreby pohonných hmôt
 • Vedenie sociálneho fondu v organizácií
 • Správa cintorínov, cintorínske služby
 • Evidencia osobných kariet a ochranných pomôcok zamestnancov

 

Zberný dvor: 

Peter HORČÍK- vedúci strediska, e- mail: tshnusta@pmxmail.sk, tel: 047/ 5423113

 

 • Dozor na zbernom dvore, kontrola dovezeného a vytriedeného odpadu
 • Váženie stavebného odpadu a jeho evidencia
 • Overovanie totožnosti držiteľov odpadov, zaevidovanie údajov do evidenčnej knihy príjmov
 • Mesačná sumarizácia odpadu
 • Zabezpečenie poriadku a čistoty na zbernom dvore
 • komunálny odpad
 • stavebný odpad

 

 

Technické služby mesta Hnúšťa bližšie informácie