#
#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

O spoločnosti

Technické služby mesta Hnúšťa, ulica KOTLIŠTE 980/5, 98101 Hnúšťa boli zriadené ako príspevková organizácia Mesta Hnúšťa v zmysle § 11, odstavca 3, písm. i) zákona NR SR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, v súlade s § 21 zákona č. 303/95 Z. z. v platnom znení a v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Hnúšti zo dňa 1.5.1975.

 

Predmet činnosti v zmysle zriaďovacej listiny a jej následných dodatkov:

 • zvoz a likvidácia komunálneho odpadu a separovaného zberu pre obyvateľov Mesta Hnúšťa
 • prevádzka a údržba verejného osvetlenia, mestského rozhlasu, čistenie mesta, dopravné výkony pre mesto v rámci zabezpečovania údržby MK a verejných priestranstiev
 • prevádzka Zberného dvora a Zberných surovín
 • správa, údržba a prevádzka telovýchovných a športových zariadení
 • zabezpečovanie komplexných pohrebných služieb a správa cintorínov
 • zabezpečovanie ďalších úloh, ktoré sú charakterom verejnoprospešných prác

 

Predmet činnosti v zmysle živnostenského oprávnenia:

 • dopravné výkony pre občanov, organizácie a podnikateľské subjekty
 • zvoz a likvidácia komunálneho odpadu a separovaného odpadu pre okolité obce
 • správa trhu, trhoviska a príležitostného predaja
 • správa a údržba verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu
 • prevádzkovanie pohrebnej služby a pohrebiska - CENNÍK
 • údržba a čistenie komunikácií • prevádzka športových zariadení
 • prevádzkovanie kúpaliska
 • prevádzkovanie tenisových kurtov

 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE:

Názov podniku: Technické služby mesta Hnúšťa, príspevková organizácia

Sídlo podniku: Kotlište 980/5, 981 01 Hnúšťa

Forma hospodárenia: Príspevková organizácia mesta

Dátum zriadenia podniku: 1. 5.1975

IČO: 00151149

IČ DPH: SK 2020470386

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko

č. účtu: SK82 5600 0000 0020 2084 2001

 

K o n t a k t y:

email: tshnusta@pmxmail.sk

Telefónny kontakt do firmy : 047 542 3113

Mgr.Igor Daňko - riaditeľ TS mesta Hnúšťa, tel: 047/542 3113, 0905 943 887, e- mail: riaditel.tshnusta@pmxmail.sk

Iveta Hrončeková - sekretariát tel: 047/5423113, e- mail: sekretariat.tshnusta@pmxmail.sk

 • zvozy odpadov, fakturácia
 • pokladňa
 • archív

 

Ekonomické oddelenie:

Miroslava Szokeová - ekonóm podniku, tel: 047/5423113, e- mail: tshnusta@pmxmail.sk

 • príspevky
 • účtovníctvo
 • vymáhanie pohľadávok

 

Ing. Alena Tóth Drieňová - e-mail: pam.tshnusta@pmxmail.sk, tel: 047/5423113

 • mzdy
 • projekty ÚPSVaR  
 • sťažnosti
 • GDPR
 • personalistika Mestské komunikácie

 

Miestne komunikácie:

Pavel Polčáni - vedúci strediska, tel: 0904 956 544, e- mail: tshnusta@pmxmail.sk

 • parkoviská
 • verejné osvetlenie
 • športové zariadenia
 • mestská tržnica

 

Pohrebné služby:

Jozefa Koncočová – vedúca pohrebných služieb, tel: 0907 966 969, e- mail: pohrebnictvo.tshnusta@pmxmail.sk

 • Komplexné pohrebné služby
 • Skladové hospodárstvo

 

Zberný dvor: 

Peter HORČÍK- vedúci strediska, e- mail: tshnusta@pmxmail.sk, tel: 047/ 5423113

 • separovaný odpad
 • komunálny odpad
 • stavebný odpad

 

Technické služby mesta Hnúšťa bližšie informácie