#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Informácia o zápise detí do Materskej školy Nábrežie Rimavy

Typ: ostatné
logoRiaditeľstvo Materskej školy Nábrežie Rimavy Hnúšťa oznamuje rodičom a verejnosti, že zápis detí do Materskej školy na školský rok 2019 / 2020 bude prebiehať v mesiaci APRÍL a M Á J.

Do pozornosti dávame:

- Každú STREDU v mesiaci MÁJ –

máte možnosť vstúpiť do priestorov našej materskej školy, kde Vás prevedieme priestormi a triedami materskej školy. Vase deti majú možnosť sa pohrať celé dopoludnie v školskej záhrade.

PREZENTÁCIA

Každú stredu v mesiaci Vás radi poinformujeme o špecifikách našej materskej školy.

Materská škola ponúka:

 • 6 tried vybavených novým detským nábytkom a lehátkami,
 • triedy sú vybavené digitálnou technikou – počítač, internet, tlačiareň v troch triedach sú interaktívne tabule
 • zmodernizované sociálne zariadenia ( kúpeľne a detské wc pri každej triede)
 • kvalitný výchovno – vzdelávací proces realizovaný kvalifikovanými učiteľkami obohatený o vlastnú profiláciu školy: environmentálna
 • a regionálna výchova
 • webovú stránku školy www.msnrriamvienka.sk, kde pre Vás uverejňujeme príspevky z realizácie výchovno - vzdelávacej činnosti dopoludnia ( čo sa deti učili, tvorili, spievali, cvičili...), popoludní z rôznych aktivít, celoškolských akcií, divadiel, výletov...
 • činnosť krúžkov:                         
  • externe: v ZUŠ - výtvarná výchova (lektor ZUŠ)
  • interne: krúžok moderných a scénických tancov, krúžok ľudových tancov „Púpavienka“, krúžok „Malí remeselníci, krúžok mažoretiek (pod vedením učiteliek MŠ)
 • veľkú rozprávkovú záhradu vybavenú preliezačkami, hojdačkami, novými pohybovými prvkami, preliezacími dráhami a rozprávkovými domčekmi,
 • dva malé detské bazény, tri pieskoviská a „detskí amfiteáter“ - priestor na vystúpenia detí
 • telocvičňu
 • divadlá, výlety, exkurzie, turistické vychádzky
 • zážitkové učenie – pečieme, varíme, vyrábame štrúdle, oblátky, trubičky, chleba, čítame so starými rodičmi, navštevujeme ambulancie, záchrannú rýchlu pomoc, pozývame hasičov, spolupracujeme s mestskou políciou (dopravné ihrisko),...
 • pripravujeme predškolákov na úspešný vstup do základnej školy, navštevujeme obe základné školy v Hnúšti
 • ... a veľa, veľa ďalšieho..., pozri: www.msnrrimavienka.sk

 

Podmienky prijatia:

 • Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku
 • Dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky alebo dodatočne odloženým začiatkom šk.doch.
 • MŠ prijíma spravidla deti od 3 – 6 rokov, podľa záujmu rodičov aj deti od dvoch rokov
 • Deti do tried zaraďujeme spravidla rovnakého veku
 • V MŠ vieme vytvoriť podmienky aj pre deti so ŠVVP – s ľahším zdravotným alebo telesným postihom

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ:

 • Dieťa sa do MŠ prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcuspolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára
 • pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní
 • Dieťa so ŠVVP predkladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradnestva a prevecnie, príp. ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím aj vyjadrenie príslušného odborného lekára
 • Žiadosť si zákonný zástupca môže vyzdvihnúť priamo v MŠ, môže ju podať osobne, písomne poštou, príp. e –mailom
 • Dieťa bude do MŠ prijaté vtedy, ak riaditeľka MŠ o jeho prijatí vydala rozhodnutie

 

Žiadosť o prijatie si môžete stiahnuť zo stránky školy: www.msnrrimavienka.sk /v kolónke dokumenty/

alebo si ju môžete vyzdvihnúť osobne v MŠ.


Príloha

Vytvorené: 15. 4. 2019
Posledná aktualizácia: 15. 4. 2019 13:52
Autor: Správca Webu