#
#
#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Výberové konanie

Typ: ostatné
1Mesto Hnúšťa vyhlasuje výberové konanie v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie edukácie detí a žiakov“ v Materskej škole Nábrežie Rimavy 447 Hnúšťa.

Pracovné pozície:

  • pedagogický asistent učiteľa ( PA) alebo asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (AUsZZ) – 2 úväzky
  • školský psychológ, špeciálny pedagóg alebo sociálny pedagóg – 2 úväzky

 

Požadované kvalifikačné predpoklady na PZ/OZ:

Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie odborných a pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Pracovný pomer na dobu: určitú

Predpokladaný nástup do zamestnania: september 2019

Platové podmienky: určené v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zoznam dokladov, ktoré záujemca predkladá:

  1. Prihláška do výberového konania
  2. Profesijný životopis
  3. Overené kópie dokladov o vzdelaní
  4. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
  5. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Uchádzači posielajú prihlášky do výberového konania do 30.08.2019. Prihlášky zasielajte je na adresu : Materská škola Nábrežie Rimavy 447, 981 01 Hnúšťa, alebo osobne v MŠ NR.  Obálku označiť: „Žiadosť o prijatie od zamestnania MŠ NR – neotvárať“. V žiadosti uveďte telefonický alebo e-mailový kontakt, vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Ústny pohovor sa uskutoční dňa 05. 09. 2019 v čase od 13,00 hod v budove Materskej školy Nábrežie Rimavy v Hnúšti.


Príloha

Vytvorené: 21. 8. 2019
Posledná aktualizácia: 26. 8. 2019 11:02
Autor: Správca Webu